(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ne, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Teď už budu jenom velice krátká. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu mému a pana poslance Kaňkovského s číslem v systému 7302. Zdůvodnila jsem už v obecné rozpravě a písemné zdůvodnění je součástí toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy nemám, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Ano, pan navrhovatel, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké odpoledne. Já děkuji paní kolegyni Gajdůškové za podrobné představení pozměňovacího návrhu, vám všem děkuji za to, že jsme mohli tento bod projednat. A jenom krátkou poznámku. Samozřejmě, ten pozměňovací návrh je výsledkem určitého kompromisu. Jako předkladatel můžu říct, že s vypuštěním skupiny osob do 18 let souhlasím, tam skutečně může dojít ke zlepšení zdravotního stavu i funkčního nálezu. Pokud se týká těch dalších vypouštěných, tam je to samozřejmě na nějakou odbornou diskuzi, ale musím říci, že to považuji za rozumný kompromis.

Ještě jednou oceňuji to, že se rozšířením působnosti zákona pro některé typy pomůcek a pro příspěvek na pořízení motorového vozidla u poruch autistického spektra skutečně pomáhá velmi postiženým rodinám. To zdůrazňuji a to velmi oceňuji, a naplňuje se tím i usnesení vlády z února 2019, které dávalo resortům za úkol právě situaci rodin s autistickým spektrem v tomto směru řešit. Takže děkuji vám jednak za pozornost i za podporu projednání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším pevně zařazeným bodem bude bod

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová, které tímto předávám a uděluji jí slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už jsme tady tento vládní návrh zákona představovali. Je předkládán mimo plán legislativních prací vlády na rok 2019 a jeho cílem je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Chci zdůraznit, že chce především předcházet vzniku takzvaných dětských dluhů a představuje alternativu k tematicky shodnému návrhu poslanců paní Valachové, Nachera, Bartoška a Kolaříka. Jedná se o sněmovní tisk 456.

Podrobně jsem ho představovala v rámci projednávání v prvním čtení a chtěla bych poděkovat ústavně-právnímu výboru Poslanecké sněmovny za konstruktivní a rychlé projednání tohoto návrhu, kdy se dospělo ke konsenzu a byly přijaty pouze dílčí pozměňovací návrhy. Jedním z nich je změna přechodného ustanovení, jehož cílem je rozšířit navrhované omezení rozsahu vymáhání dluhů z dětství i na osoby, které v den nabytí účinnosti zákona již nabyly plné svéprávnosti, ale nedosáhly ještě 21. roku věku.

Úprava je jistě myslitelná, ale není jaksi prosta rizik. Vládní návrh nemá ambici řešit otázku vymáhání dětských dluhů v současnosti již dospělých osob. Prosím o podporu tohoto návrhu a věřím, že se toto podaří a že jeden z klíčových neduhů dnešní doby, a to jsou dětské dluhy, upravíme natolik, že tento nešvar odejde z naší scény a z každodenního života.

To je asi vše, co jsem k tomu chtěla říct. K ostatním návrhům se samozřejmě vyjádřím podle toho, jak budou přicházet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 984/1, prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavně-právního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně, ministře, dovolte mi, abych krátce jako zpravodajka informovala Sněmovnu, že ústavně-právní výbor tento návrh zákona, zákaz dětských dluhů - a já jsem za to velmi ráda, že s dětskými dluhy skoncujeme - projednal 16. ledna 2021, doporučil ho Sněmovně ke schválení a zároveň doporučil Sněmovně ke schválení několik úprav.

Jednou z těch úprav je posunutí věku, do kdy bude možné se zpětně dovolat zákazu dětských dluhů, to znamená dobrodiní tohoto zákona - který dávno měl být samozřejmě platný, ale jsme rádi, že toho dosáhneme - to znamená účinnosti zákona: komu bude nejvýše 21 let, bude se moci dovolat zákazu dětských dluhů a všech těch pravidel, která nyní projednáváme. Já jsem za tuhle úpravu velmi ráda.

Druhou úpravou je úprava účinnosti, protože víte, že účinnost byla navrhována paní ministryní spravedlnosti již od 1. ledna, to se nám nepodařilo. Nicméně ústavně-právní výbor s odkazem na obecná pravidla schválil účinnost od 1. 7., takže nejpozději tento den by zákaz dětských dluhů měl být sprovozen ze světa. Zároveň byl schválen jako poslední pozměňovací návrh, který vám byl doporučen jako plénu, a sice určité úpravy týkající se držby.

Držím se své zpravodajské role, takže tolik stručně, kolegové a kolegyně. Jsme ve druhém čtení a věřím, že velice rychle ten návrh zákona projednáme. Krátce vystoupím také samozřejmě jako poslanec v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, pana poslance Výborného a paní poslankyni Valachovou. Chtěl bych upozornit, že zhruba v 16.50 hodin ukončím a přeruším 79. schůzi, abychom měli 10 minut čas na přípravu 82. schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, jsem si toho vědom, a budu proto velmi stručný, protože je bezpodmínečně nutné, abychom tento sněmovní tisk ve druhém čtení tady dnes dokázali projednat.

Vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně představím pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě potom přihlásím. Jedná se o drobnou úpravu do přechodných ustanovení tohoto bezpochyby důležitého sněmovního tisku, jak tady říkala paní ministryně i Kateřina Valachová jako předkladatelka. Je to velký dluh a za chviličku se dluhům budeme věnovat, ale toto je dluh nás politiků, poslanců, zákonodárců vůči veřejnosti, protože s praxí dětských dlužníků je potřeba skutečně skoncovat. K tomu se jednoznačně za poslanecký klub KDU-ČSL hlásím.

A ta drobnost, kterou ještě nad rámec toho, k čemu jsme dospěli na ústavně-právním výboru - a já to kvituji a také jsem to tam podpořil - tak ta drobnost se týká přechodných ustanovení, protože opakovaně se ke mně dostávají informace z praxe, hlavně u institucí veřejnoprávních, jako jsou obce, města a podobně, kde úředníci jsou značně na pochybách, zda v případě, že by odpustili třeba i miniaturní dluh, s jehož vymáháním jsou často spojeny další obrovské zbytečné náklady, protože je dopředu jasné, že ten dluh je v zásadě nevymahatelný, tak ti úředníci často se obávají, že kdyby tak učinili, tak by jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře. Přestože je samozřejmě už dnes zdůvodnitelné, že tomu tak není a že skutečně rozhodovat mohou, tak se obávají toho, aby nebyli následně popotahováni, nedostali se do rozporu se zákonem, a nechtějí tedy nebo nekonají v této věci tak, jak by se hodilo a slušelo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP