(Jednání pokračovalo v 17.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkný podvečer, budeme pokračovat v přerušené 80. schůzi, která je svolaná k jedinému bodu, jímž je návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Tuto schůzi jsme posledně přerušili z důvodu pauzy na poradu poslaneckého klubu Pirátů. A já se tedy ptám, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Vidím pana předsedu Michálka. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme dneska požádali o přestávku na poradu klubu a já vám chci poděkovat, že jste nám to umožnili. My jsme skutečně ten čas strávili poradou klubu, tak abychom se poradili o výsledcích jednání, které jsme měli s panem ministrem Blatným a s dalším členem vlády, a připravili jsme návrh usnesení, který vychází i z toho, co nám bylo sděleno, že je možné, a z toho, co už v nějaké podobě je v procesu. Takže předkládáme k tomu návrhu usnesení prodloužení nouzového stavu body, které by byly do toho usnesení doplněny, a necháváme na vašem zvážení, zda považujete ta připravená opatření za užitečná, či nikoliv.

Za prvé navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna vyzvala k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů, například hypoteční úvěry, úvěry na vybavení a stroje, náklady na energie a další analogicky k programu COVID - Nájemné, a to do 21 dnů od schválení tohoto usnesení. - Čili v tom prvním bodě jde o to, abychom vyřešili ten problém, že na jednu stranu ti, kteří mají pronajatou provozovnu, tak jsou v pohodě, protože mají kompenzační program, ti, kteří mají hypotéku, jsou na tom podstatně hůře.

Za druhé žádáme vládu - Poslanecká sněmovna - návrh usnesení: žádá vládu o podporu proklientského a vstřícného přístupu Finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům.

Za třetí, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 15 dnů od schválení tohoto usnesení podpořila maximální využívání práce z domova v soukromém i veřejném sektoru a b) podpořila pravidelné testování zaměstnanců ve firmách, zejména v průmyslu, formou bonusu nebo daňového odpočtu za provedený test. - Byli jsme informováni panem ministrem Blatným, že pan místopředseda vlády Havlíček připravuje návrh, který má pozitivně motivovat firmy k tomu, aby rozšířily testování v rámci svých organizací formou odpočtu ze základu daně ve výši 500 korun na jeden provedený test.

Čtvrtý bod toho usnesení se týká výzvy vládě, aby na časově omezenou dobu do června 2021 podpořila zvýšení nemocenské na covidové karanténě i izolaci na 80 % místo dnešních 60 % denního vyměřovacího základu, a to z důvodu zvýšení motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty, a zabránit tak dalšímu šíření COVID-19.

Pátý bod se týká toho, že se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí informaci, že Ministerstvo zdravotnictví ke dni 21. 1. 2021 zveřejnilo data o počtu aplikovaných vakcín v jednotlivých krajích po dnech. - Což je krok, který bych chtěl ocenit, čili oceňuji tak Ministerstvo zdravotnictví, a současně jsme dostali příslib od pana ministra, že do 25. 1. 2021 dojde k rozšíření těchto dat o indikační skupinu, věkovou kohortu a pořadí dávky. Takže tato data, která se dneska už zveřejní, budou ještě doplněna tak, abychom mohli sledovat, jak se nám daří proočkovávat jednotlivé potřebné skupiny.

Šestý bod usnesení zní tak, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu k revizi obecného zákazu maloobchodního prodeje a náhradě tohoto zákazu omezením počtu zákazníků na provozovnu za dodržování přísných hygienických opatření, aby byl možný alespoň provoz obchodu, kde se najednou pohybuje pouze jeden zákazník. - Čili cílí to zejména na podporu těch provozoven, kde je prakticky nulové epidemiologické riziko, protože jsou tak malé a tak málo navštěvované, že se tam stejně typicky pohybuje pouze jedna osoba, případně několik osob, které jsou rodinní příslušníci nebo žijí ve společné domácnosti. To už záleží na úpravě vlády. Nicméně pokud nechceme, aby tyto provozovny zkrachovaly a přišli jsme o ně, až budeme za půl roku tu situaci zvládat, a musely se znovu složitě zakládat nové firmy, tak si myslím, že by bylo vhodné v případech, kde je nízké epidemiologické riziko, takovýto provoz umožnit.

Sedmý bod se týká školství a zní tak, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu k úpravě protiepidemiologického systému tak, aby a) ředitel základní školy měl při všech stupních PES možnost povolit přítomnost žáků prvního stupně formou rotační výuky či s využitím studijních skupin v souladu s metodickým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; b) aby byla zohledněna možnost realizace praktické výuky na školách i při vyšších stupních PES za zpřísněných opatření; c) umožnila ředitelům škol povolit přítomnost žáků závěrečných ročníků základních a středních škol formou rotační výuky, konzultací či s využitím studijních skupin; d) aby ředitel malotřídních škol mohl umožnit prezenční přítomnost všem žákům prvního stupně za zpřísněných opatření; e) sjednotila pravidla pro fungování subjektů, které poskytují vzdělávání a péči o dítě ve věku šest let, tedy i pro lesní kluby a další zařízení, která poskytují stejné nebo obdobné služby jako mateřské školy. - Čili tady cílíme na to, aby ten zákaz nebyl absolutní, ale aby byla možnost například jednou za čas, pokud to bude umožňovat nějaký manuál, který vydá Ministerstvo školství, umožnit rotační výuku či studijní skupiny tak, aby ty děti nezahálely.

V osmém bodě navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila podporu záměru, aby vláda do 8. 2. 2020 (správně 2021) předložila zvláštní časově omezený zákon, který definuje podmínky pandemické pohotovosti, parlamentní kontrolu takového stavu, mimořádná opatření, která může činit vláda a Ministerstvo zdravotnictví, možnosti jejich soudního přezkumu, základní požadavky na informování obyvatel o nákaze COVID-19 a zvládání krize, možnosti plošné pomoci poškozeným a přehledné podmínky pro kompenzaci vzniklé škody. - Takže to je to, o čem tady mluvil pan ministr zdravotnictví a říkal, že podporuje obecně záměr mít takovýto krizový zákon, který bude ušit na míru. Je to věc, kterou vláda přislíbila už během dubna v té jarní fázi, v první vlně, nicméně nepodařilo se ji zpracovat ani do prázdnin, ani následně na podzim, takže myslíme si, že by bylo záhodno, abychom v této věci podpořili podporu tomu záměru. A věřím, že když to tady uděláme, tak vláda ten návrh posléze i zpracuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP