Čtvrtek 18. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

1.
Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Tak prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Nebudu zde do detailů rozebírat jeho genezi, protože je to jedna z nejvíce mediálně sledovaných událostí posledních dní. Jen mi dovolte uvést, že bych rád nesmírně poděkoval jak svým kolegům, tak zástupcům opozice za konstruktivní a velmi užitečná jednání, která vedla nakonec ke konsenzu ohledně jeho obsahu.

Smyslem návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie onemocnění, a to i v období po skončení nouzového stavu. Stávající právní úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví se v tomto ohledu totiž jeví jako nedostatečná, když sice umožňuje Ministerstvu zdravotnictví vydávat mimořádná opatření při epidemiích nebo nebezpečí jejího vzniku, avšak její zákonné vymezení neumožňuje reagovat v potřebné míře na specifika současné epidemie v současné situaci. Proto jsme přistoupili i po jednání s opozicí k úpravě vládního návrhu tak, že je nyní doplněn o řadu důležitých bodů. Vyjádřím se proto zejména ke společně dojednanému návrhu na změnu vládního návrhu zákona.

Návrh předně zakotvuje stav takzvané pandemické pohotovosti, jehož vznik se pojí s nabytím účinnosti tohoto zákona, avšak obsahuje oprávnění Poslanecké sněmovny tento stav ukončit, případně znovu iniciovat. Mimořádná opatření budou na úrovni každého kraje v diskreci příslušné krajské hygienické stanice, v případě potřeby uplatnit na území více krajů či celostátně potom bude příslušet jejich vydání Ministerstvu zahraničí. Zakotvena je i spolupráce s hejtmany. V případě ministerských opatření pak tato budou podléhat kontrole vlády. Nebudou tedy nikterak svévolně vyhlašována pouze ministerstvem a opatření budou v pravidelných intervalech přezkoumávána a revidována podle aktuální epidemiologické situace, a to cca po dvou týdnech.

Změna vládního návrhu také rozšiřuje okruh zveřejňovaných informací o epidemii a jejím průběhu a modelaci jejího vývoje.

Jedním z hlavních posunů stran obsahu návrhu zákona je pak zakotvení postupů pro nahrazování škody vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními podle tohoto návrhu zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsme si vědomi toho, že je to citlivá otázka, která zasluhuje řešení a rozumný přístup jak na straně státu, tak ale i na straně dotčených osob, a jsem rád, že jsme po delších diskusích nakonec dospěli k přijatelnému a rozumnému kompromisu.

Kromě jiného bylo také přistoupeno k úpravě sankčních mechanismů, když došlo k větší stratifikaci přestupkových jednání a jim odpovídajícím sankcím tak, aby co nejlépe odpovídaly materiálnímu obsahu přestupkového jednání a povaze subjektu, který se ho případně dopustí.

Dále změnou vládního návrhu zakotvujeme zrychlené jednání ve věci rušení mimořádných opatření Nejvyšším správním soudem, aby byla zajištěna rychlá a efektivní kontrola vlády i ze strany moci soudní. Byli jsme si také vědomi nešťastných dopadů v trestněprávní oblasti, kdy spáchání některých trestných činů v rámci nouzového stavu vedlo zejména ve věci drobných krádeží a podobně k až nepřiměřeným důsledkům stran ukládání trestu za tato jednání. Toto se nyní snažíme upravit tak, aby se nejednalo o žádné drakonické dopady.

Návrh dále obsahuje změnu některých souvisejících zákonů. Dovolte mi zmínit zejména změnu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, kdy upravujeme otázku realizace poskytování ze zásob státních rezerv. Změny se dočká i zákon o ochraně veřejného zdraví, v němž doplňujeme potřebnou úpravu týkající se provozu mobilní aplikace, kdy mimo jiné zapojujeme eRoušku do celoevropského systému trasování, což považuji za důležitý krok a také za splnění požadavků kladených na Českou republiku Evropskou unií.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi ještě jednou, abych vám všem poděkoval za konstruktivní přístup při řešení tohoto návrhu, a doufám, že jej budeme moci společně schválit ve znění připraveného pozměňovacího návrhu. Toto řešení považuji za zásadní pro efektivní boj se současnou epidemií onemocnění COVID-19, a proto vás zdvořile žádám o jeho podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1158/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Vlastimil Válek a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím přečíst stručně usnesení zdravotního výboru, kdy zdravotní výbor hlasováním rozhodl o tom, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přerušila projednávání vládního zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o znění některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1158, do ukončení projednávání tohoto návrhu zástupci všech politických stran.

Druhý bod byl ten, navrhujeme - nebo navrhuje zdravotní výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona,

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona,

IV. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do čtvrtka 18. února 2021 do 19.00, V. zmocňuje zpravodaje výboru poslance - já to zkrátím - Vlastimila Válka, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny - což jsem učinil, a

VI. zmocňuje zpravodaje výboru poslance prof. MUDr. Vlastimila Válka atd., aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR popřípadě provedl příslušné legislativně technické úpravy.

To je celé usnesení, pro které hlasovala většina zdravotního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan zpravodaj a nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Takže já svolám poslance do jednacího sálu, protože se bude hlasovat. (Prodleva.) Slyším ťukání, pan poslanec Ferjenčík. Tak, já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže budeme hlasovat a rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 10 přihlášeno 137 poslanců, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám obecnou rozpravu. Nyní tedy s přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala, dále se stanoviskem klubu KDU-ČSL přednostně poslanec Marek Výborný a pak pořadí, které vidíte na... potom předseda klubu Pirátů Jakub Michálek s přednostním právem, to jsou zatím všechna přednostní práva. Takže předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, hnutí SPD je jedinou politickou stranou nebo hnutím v Poslanecké sněmovně, která se nedohodla s vládní koalicí a zbytkem opozice na tomto pandemickém zákoně. Abych to správně vysvětlil, dovolte mi ještě něco říct k nouzovému stavu, což samozřejmě velmi souvisí.

Hnutí SPD z těch šesti pokusů podpořilo nouzový stav pouze v prvním případě, jinak jsme vždy hlasovali proti. Hlasovali jsme proti, protože podle našeho názoru vláda epidemii neřídí. Začala Semaforem, potom to byl PES, dále to bylo trasování, dále to byla vakcinační strategie a podobně, vakcíny dodnes nemáme. To znamená, podle našeho názoru celá tato strategie řízení epidemie byla k ničemu a to jediné, co z toho zbylo, jsou plošné zákazy. Plošné zákazy, plošná opatření, která likvidují českou ekonomiku, která likvidují lidi, jejich příjmy, ekonomické příjmy těch lidí. Jsme přesvědčeni o tom, že sociálně-ekonomické dopady na celou společnost můžou být v budoucnu ještě větší než ty zdravotní.

Z toho důvodu jsme chtěli zrušit nouzový stav, abychom vládě nedávali bianko šek, aby se vláda zamyslela a změnila strategii boje s epidemií. My rozhodně nechceme žádný chaos ani anarchii, ale vláda to neudělala. Vláda znovu - to jediné, co chce, tak je nouzový stav anebo něco podobného. A v podstatě pandemický zákon, o kterém dnes budeme mluvit, je překlopený nouzový stav. Je to ještě lepší než nouzový stav pro vládu, protože o nouzovém stavu jsme rozhodovali my tady v Poslanecké sněmovně po 30 dnech, dnes už v podstatě Sněmovna, pokud přijmete pandemický zákon, nebude rozhodovat o ničem. Bude o tom rozhodovat jeden člověk, bude o tom rozhodovat ministr, možná si to nechá posvětit vládou, ale to bude tak všechno. To znamená, tento pandemický zákon je obcházení parlamentní demokracie.

Hnutí SPD navrhlo, aby po 14 dnech se k tomu vyjadřovala Poslanecká sněmovna. Tento návrh samozřejmě nebyl do pandemického zákona zapracován. A my jsme nechtěli ani po 30 dnech, protože 30 dnů je přece nouzový stav. Takže toto, pandemický zákon, je věc, která vládě, ministrovi, možná opozici, hejtmanům a všem ostatním vyhovuje daleko víc než nouzový stav. To byl první bod, který jsme chtěli, aby byl zapracován, kontrola, hlasování ve Sněmovně po 14 dnech. Bylo-li by to po 30, byl by to překlopený nouzový stav.

Dále jsme chtěli, abychom v pandemickém zákoně byly kompenzace, nikoli náhrada škody. Náhrada škody se uplatňuje až ex post, ale my jsme chtěli, pokud vláda vyhlásí opatření podle pandemického zákona, aby okamžitě, v tu chvíli, byly vyhlášeny kompenzace pro lidi, kteří prostě na základě vyhlášení těch plošných opatření, která vláda bude dělat, nebo pan ministr, kteří přišli o možnost podnikat, kteří přišli o svoje příjmy, možná dneska už i o svoje firmy. To také nebylo zapracováno. Nakonec se koalice se zbytkem opozice dohodla na jakési náhradě škody, s kterou my nemůžeme souhlasit.

A za třetí, náš požadavek byl, aby přímo v tom zákoně bylo napsáno zdůvodnění. Zdůvodnění, proč vláda dělá která opatření. Mě by zajímalo například zdůvodnění, proč vláda dnes dělá plošná opatření, když evidentně nefungují, když se zvyšují počty nakažených. Tak to je ta správná strategie boje s pandemií? Takže budeme ještě přiškrcovat, zesilovat ta plošná opatření, až tady nezůstane vůbec nic.

Takže na závěr. Dámy a pánové, pro hnutí SPD je - pandemický zákon a pandemická pohotovost se rovná nouzový stav a z hlediska parlamentní demokracie je to ještě horší, protože se k tomu už ani nebudete moci vyjádřit.

Poslední věta, kterou tady řeknu, je, že hnutí SPD pandemický zákon rozhodně nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní s přednostním právem stanovisko klubu KDU-ČSL, poslanec Marek Výborný, připraví se předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pan poslanec Marek Výborný se mi hlásil před chvílí se stanoviskem klubu KDU-ČSL. Není přítomen? Už běžíte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Omlouvám se, vážený pane místopředsedo, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Já bych rád přednesl stanovisko KDU-ČSL k tomuto protipandemickému zákonu. Na začátek mi dovolte trochu povzdech - a já vím, že tady bych plakal na špatném hrobě, protože to opravdu nesouvisí s panem ministrem Blatným, ale s jeho předchůdci, protože my jsme tady už, nepletu-li se, v květnu tento návrh zákona obdrželi. Nicméně po té opodstatněné kritice se tím zákonem Sněmovna nikoliv z vůli opozice, ale vlastně z vůle vlády, vládní většiny, vůbec nezabývala.

Tak jak se dynamicky a ne úplně šťastně samozřejmě vyvíjí ta pandemie COVID-19, tak se ukázalo, že skutečně tady musíme mít nějaké nástroje na řízení celé pandemické krize a že tím nástrojem z našeho pohledu nemůže být za všech okolností nouzový stav. Samozřejmě, a tady hovořím i za nás tedy, můžou nastat situace - my si je nikdo nepřejeme - že nezbude nic jiného, než že i přes ten, doufám, po dnešku definovaný pandemický stav bude nezbytně nutné přejít k nouzovému stavu. Nikdo si to nepřejeme, ale musí tady být vytvořen ten legislativní rámec, ty mantinely pro vládu, pro Ministerstvo zdravotnictví, tak aby účinně těmi opatřeními mohly proti pandemii bojovat tak, abychom se s ní vypořádali. To není žádná libůstka opozice, to není žádná libůstka kohokoliv dalšího, nebo pana ministra, alespoň se tak domnívám, ale je to jasný nástroj, vytvořené legislativní mantinely k tomu, jaká opatření, za jakých okolností a také s jakou kontrolou - to je velmi důležité - může ministr zdravotnictví, potažmo vláda, případně hygienické stanice, tak jak bude i doplněno, jaké kroky může dělat a opatření realizovat.

Co chci zdůraznit - a tady bych chtěl vyjádřit i poděkování panu ministrovi, panu premiérovi a vládě. Ukazuje se, že když se chce, tak to skutečně jde. Ta jednání nebyla úplně jednoduchá, ale já jsem rád za KDU-ČSL i za koalici SPOLU, že jsme dospěli k rozumnému konsenzu. My jsme k těm jednáním, myslím, přistoupili velmi konstruktivně jako celá opozice. Mám na mysli ještě kolegy Piráty a STAN.

Předložili jsme sadu svých připomínek. Protože ten původní návrh - tady budu opět trochu kritický k panu ministrovi - protože ten původní návrh v zásadě kopíroval až na drobné změny ten návrh, který tady leží už deset měsíců. Očekával bych, že ještě předtím, než vláda ten návrh podá, že si dá práci s tím, aby ty oprávněné připomínky, které tady zaznívaly před rokem, před deseti měsíci - a my jsme pak opakovaně požadovali přípravu krizové legislativy - vypořádá. Nevypořádala. Nicméně společnými silami ve spolupráci hlavně s těmi pěti opozičními stranami a s panem ministrem jsme dospěli k výsledku, který je z našeho pohledu správný, je odůvodnitelný, a hlavně jsou tam některé věci, které tady opakovaně z úst mých předřečníků zaznívaly nepravdivě. Nechci soudit, jestli to je z důvodu neznalosti, nebo jestli to je úmysl. To skutečně ponechám stranou.

Nicméně co je potřeba jasně říci: Ta opatření, která jsou tam přesně definovaná v § 2, tak ministr zdravotnictví musí mít jednak, lidově řečeno, následně posvěcená vládou. Zároveň, a to se tam dostalo na podnět opozice, musí tady být zajištěna parlamentní kontrola. Jinak řečeno, pokud někdo říká, vytváříme tady pandemický stav na věky věků, tak to prostě není pravda. Pandemický stav, tak jak je definován v tomto návrhu zákona, je omezen - on to tady říkal i pan ministr - je skutečně omezen na tu současnou situaci s nemocí COVID-19. A my všichni, tak jak tady jsme, Sněmovna jako suverén bude na základě toho pozměňovacího návrhu nadána tou pravomocí, tím oprávněním kdykoliv svým usnesením ten pandemický stav, nebo pandemickou pohotovost zrušit. Zároveň je potřeba říci, že v tom původním návrhu bylo ustanovení, které je protiústavní. To znamená, že není možné nadřadit zákon Ústavě, není možné k tomu zrušení požadovat většinu všech poslanců, čili bude to ta prostá standardní většina tak, jak má být.

Takže to je jedna důležitá věc. Parlamentní kontrola, která v tomto smyslu bude zachována. Všichni jsme si toho vědomi.

Dámy a pánové, pokud ten zákon schválíme, schválí ho Senát, podepíše pan prezident, začne platit, tak je jenom na nás kdy se, předpokládám, na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví, případně vlády, budeme o ukončení pandemického stavu bavit. Samozřejmě nemusíme v tomto smyslu ani čekat na vládu. Pokud my jako Sněmovna, jako orgán, který z hlediska Ústavy je tady kontrolním orgánem vůči vládě, tak máme možnost se kdykoliv usnést a stav ukončit. Se všemi následky, které to s sebou ponese. To znamená zrušení těch opatření, která by na základě toho zákona byla vydána, ale například i ukončení té možnosti žádat o náhradu škody.

To je další důležitá věc, která pro nás jako pro koalici SPOLU byla opravdu klíčová. Proto se ta jednání protáhla až do dnešních ranních hodin. A opět jsme dospěli ke konsenzu, k řešení, na kterém jsme se my jako opozice podíleli. Vláda vyslyšela - nakonec děkuji i tomu odbornému aparátu náměstků tří ministerstev, vnitra, zdravotnictví a financí, která se podílela na tom finálním znění, kdy skutečně na rozdíl od krizového zákona, kde ten výklad vlády je poněkud odlišný, stejně tak jako od toho standardního stavu zde bude možné poměrně jednoduchým způsobem přes - a to už budou věci nějakých dalších výkladových předpisů - žádat na Ministerstvu financí elektronicky o náhradu škody, která byla způsobena v důsledku opatření, která byla vyhlášena podle tohoto zákona, v tom § 2.

Vyjímá se z toho jedna věc, která mi přijde velmi logická, a sice do náhrad školy není možné počítat náklady na zajištění dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek. To mi přijde velmi rozumné. Jednak tedy tady lze uplatnit odečet DPH, to je jedna věc. Druhá věc, to je přece věc, kterou musí řešit každý občan bez ohledu na to, jestli je živnostník, nebo jestli to je fyzická osoba. Prostě kupujeme si respirátory, musíme si nakoupit dezinfekci. Zatím se to zpravidla nikde nerozdává. To by byla jiná debata, jiná diskuze. Ale v tomto smyslu si myslím, že toto ustanovení, které tam bylo dodáno, je zcela oprávněné, a my s ním nemáme problém. Zároveň je tady vytvořen ten důležitý mechanismus v případě, že by stát, v tomto případě Ministerstvo financí, odmítl tu škodu uhradit, tak je možné samozřejmě se obrátit na soud - na koho jiného? - a soud rozhodne, jestli stát má, či nemá v tomto smyslu konat. Tak to je další důležitá věc.

Ještě bych zmínil třetí a to je informační povinnost. Pokud tady někdo se obává, že tady nebudeme informováni o těch krocích, které vláda koná, ministr zdravotnictví, tak ten zákon mu ukládá to, že nás jako Sněmovnu, vládu musí informovat o těch jednotlivých opatřeních. Ba co víc, musí informovat o tom, jaký ta opatření mají dopad. Jestli jsou účinná, nebo nejsou účinná, jestli případně některé opatření by potom nemělo být zrušeno nebo nahrazeno jiným opatřením. To byla a je oprávněná výtka k dosavadnímu postupu vlády, že ta opatření nejsou zdůvodňována. To je i výtka soudu. Když se podíváte na některé rozsudky Městského soudu v Praze, tak to byl jeden z argumentů velmi zásadních. Vláda, ministerstvo, si nedává tu práci s odůvodňováním těch opatření a to přijetím pandemického zákona končí. Protože budeme-li se pohybovat ve stavu pandemické pohotovosti, tak ze zákona má pan ministr povinnost ta jednotlivá opatření jasně zdůvodňovat. Je to tam popsané. Teď vám z hlavy neřeknu ten paragraf, ale ten zákon není dlouhý. Každý se do toho může podívat.

Dámy a pánové, tolik za poslanecký klub KDU-ČSL. Já nechci hovořit déle, protože považujeme tento zákon za důležitý a byli bychom rádi, kdybychom rychle dospěli k tomu konsenzu a schválení i pro ty následující, další kroky. Ještě jednou děkuji za tu spolupráci, díky které jsme dospěli k tomuto výsledku, a věřím, že ten pandemický stav, který umožní bojovat účinně - to chci zdůraznit - bojovat účinně s pandemií bez toho, že bychom museli tady působit v režimu nouzového stavu, skutečně včas schválíme.

Dovolím si na závěr ještě podnět, který nesměřuje ani tak k panu ministru zdravotnictví jako k vládě a k panu ministrovi vnitra. To, co já považuji za klíčové, je také velmi intenzivní, dospět k nějakému finálnímu výsledku a konsenzu nad krizovou legislativou, rozumějte nad ústavním zákonem o bezpečnosti státu a nad krizovým zákonem, protože nikdo nemůže vyloučit, že nezbude vládě v příštích dnech a týdnech nic jiného než hledat ještě další nástroje nad rámec pandemického stavu, a v tom případě bychom na to měli být připraveni. Já tedy opakuji něco, co jsem říkal posledních deset, jedenáct měsíců, ale budu rád, když to i na tento mikrofon zazní.

Tolik tedy stanovisko klubu KDU-ČSL. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom technicky reagovat na dva předřečníky. Prosím, nejedná se o pandemický zákon. Pandemie je širší a zasahuje kontinenty. Tady se to jmenuje o mimořádném opatření při epidemii. Tím se myslí v České republice, na Moravě, ve Slezsku. Řeší jenom COVID-19. V případě, že tu bude jiná epidemie, tento zákon nebude platný. Jen jsem to chtěl upřesnit, abyste si to nepletli, ale asi víte, o čem mluvíte. Ale takhle to prostě je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Kobza. Pan poslanec Marek Výborný se také hlásí s faktickou? Ano, takže se připraví. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Ten zákon v podstatě připomíná precedens francouzské cesty, kdy ve Francii po necelých dvou letech mimořádného stavu upravili zákony tak, že z mimořádného stavu se stal vlastně normální stav. Já se nemohu zbavit dojmu, že tento nový zákon má našlápnuto stejným směrem, a to je něco, s čím já se nemohu ztotožnit. Takže my to opravdu nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední faktická. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já děkuji panu kolegovi Brázdilovi vaším prostřednictvím. Nebudu řešit terminologii. Samozřejmě, jako lékař máte pravdu, za to se omlouvám. Ale to důležité - vy jste to řekl a já to chci zdůraznit: skutečně, ten zákon je tady pouze na tu situaci nemoci COVID-19. Ano? Na nic jiného. To znamená, že pokud někdo říká, že na věky věků tady budeme mít tento zákon, tak to prostě není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já jsem obdržel to požadované stanovisko legislativního odboru, výklad slova "přednostně" podle § 109m odst. 2 zákona o jednacím řádu. Je to deset vět. Já to asi zkrátím.

Ano, v jednacím řádu je stanoveno, že podle odst. 1 svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny. Koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu přednostně na její pořad. Smyslem slova "přednostně" je, aby Sněmovna projednala návrh podle § 109m odst. 1 urychleně na svolané nebo již probíhající schůzi. V ideálním případě by se mělo jednat na začátek schůze jako první nebo jeden z prvních bodů. Pokud by například schůze měla několik stovek bodů, má být tímto ustanovením zajištěno, aby návrh nebyl projednáván po uplynutí celé řady bodů. Jestliže má 86. schůze Sněmovny pouze tři body a byl-li návrh zařazen hlasováním Sněmovny jako bod 4, nejedná se sice o naprosto ideální stav, nicméně projednání tohoto návrhu je v daném jednacím dnu Sněmovny reálné. Vycházíme i z toho, že jednání 86. schůze se může konat jak v případě návrhů v legislativní nouzi, body 1 až 3 schůze, tak i v případě návrhu na zrušení nouzového stavu bez hlasování Sněmovny, pouze podle § 53 odst. 1 i po 19., 21. i po 24. hodině, až do uplynutí jednacího dne, to je až do následujícího dne do 9 hodin. Jelikož na zítřejší den od 9 hodin je svolána další schůze, 86. schůze by musela být přerušena. Závěrem tedy uvádíme, že zařazení návrhu na zrušení nouzového stavu jako bod 4 pořadu 86. schůze sice není ideální, nicméně nepovažujeme ho za takové porušení předmětného ustanovení zákona o jednacím řádu, které by mělo vést k revokaci předchozího hlasování a zařazení tohoto bodu na začátek schůze.

Já jsem to jenom přečetl, vyhodnocení nechám na všech, co si to poslechli.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím, dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já nevím, jestli je úplně košer si brát faktickou poznámku k vlastnímu vystoupení.

Já jsem ale zapomněl na jednu důležitou věc. Kolegyně, kolegové, prostor pro projednávání pandemického zákona, pro tu dohodu, vytvořili také hejtmani. To je velmi důležité připomenout. A my jako poslanecký klub KDU-ČSL také podpoříme pozměňovací návrh pana kolegy Vondráka, který je pozměňovacím návrhem za celou Asociaci krajů, pokud to říkám správně. Zmiňuje i ty klíčové hráče v terénu, kteří bojují s pandemií právě na úrovni krajů, a kde samozřejmě musí existovat nějaký nastavený mechanismus směrem kraj, obce s rozšířenou působností, krajské hygienické stanice. Myslím si, že to je důležité a to, co bylo prostřednictvím pana kolegy Vondráka předloženo, si zaslouží podporu. Znovu říkám, byli to nakonec i hejtmani spolu s vládou, kteří ten prostor vytvořili pro nás, abychom tady k tomu dnešnímu konsenzu dospěli. Já jim za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Jenom, vážený pane předsedo, upozorňuji, že ve 13 hodin budu vyhlašovat pauzu. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dohoda na pandemickém zákonu je velký posun směrem k tomu, abychom se dostali od nekonečného prodlužování nouzového stavu směrem k normálnějšímu životu. To se podařilo jenom díky tomu, že po čtyřech měsících prodlužování nouzového stavu se ve Sněmovně našla většina, která už ho prodlužovat nechtěla a chtěla změnu řízení pandemie v rámci České republiky.

Návrh zákona Piráti a STAN odeslali ministerstvu 20. ledna a ve vyjednávání se nám podařilo dosáhnout velkého posunu. Je sice pravda, že ten zákon měl být přijat již v březnu minulého roku, následně v červnu, potom v září a nepodařilo se nám ho přijmout doteď, v tomto samozřejmě lze vnímat určitou kritiku vlády, na druhou stranu pořád je lepší to udělat teď, když nám hrozí další prodlužování nouzového stavu a jiný režim, který by byl adekvátní pro zvládnutí té situace, nemáme. Čili nejde o žádný konec demokracie, jde o použití metod, zákonů, které jsou běžné i v ostatních západních státech a parametricky odpovídají té úpravě, kterou jsme dohodli.

V rámci toho návrhu koalice Pirátů a STAN prosadila jednak, že ten zákon i ve spolupráci s dalšími kolegy, zejména z koalice SPOLU, bude vůbec projednáván a přijat, protože to rozhodně nebyla samozřejmost. Uvědomme si, že ten zákon tady ležel velmi dlouho od doby, kdy ho předložilo minulý rok Ministerstvo zdravotnictví v naprosto nevyhovující podobě. Nicméně ten zákon je skutečně potřeba, protože jinak by došlo k masivnímu rozvolnění, k zbytečným úmrtím a poškození zdraví.

Za druhé, vláda vyhověla našemu návrhu na umožnění povinného testování ve firmách, které je vitálně důležité pro omezení šíření viru.

Za třetí, poškození, zejména živnostníci, budou mít nárok na náhradu skutečné škody, která sice nezahrnuje ušlý zisk, což vláda kategoricky odmítla, ale současně se jí nerozumí ani škoda na věci. Podle judikatury Ústavního soudu může skutečná škoda zahrnovat i vzniklé náklady. Ty se nebudou hradit pouze v případě nákladů na pořízení dezinfekce.

Za čtvrté, podařilo se nám prosadit proporčnost horní hranice pokut za jednorázové porušení povinnosti nosit roušku mimo zdravotnická zařízení na 30 tisíc korun z původních 100 tisíc korun, aby to odpovídalo pokutě 30 tisíc korun za přestupek ublížení na zdraví.

Za páté, ministr zdravotnictví se skutečně nestane diktátorem, jeho opatření budou podléhat souhlasu vlády. Vláda bude povinně všechna opatření každé dva týdny přezkoumávat, předkládat zprávu o opatřeních Poslanecké sněmovně. Sněmovna bude mít pojistku, že bude moci vypnout pandemickou pohotovost, pokud vláda zneužije svá oprávnění nebo pokud se nám podaří pandemii zvládnout. Zákon je časově omezený do konce února 2022. Poslanci a senátoři budou dostávat informace o pandemii ve zkrácené lhůtě.

Za šesté, každé opatření bude přezkoumatelné soudem. Prosadili jsme tam rychlejší přezkum, takže Nejvyšší správní soud bude posuzovat opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Bude tam přednostní projednání, bude skutečná rychlejší spravedlnost. Vláda bude mít výslovně uloženou povinnost odůvodňovat opatření včetně epidemiologického modelu a zásahu do práv občanů.

Za sedmé, do zákona jsme dostali i některá další zlepšení, která se můžou v porovnání s tím základním směrem zdát jako vedlejší, ale myslím si, že tento stát by neměl zapomínat na nikoho, kdo je ve svízelné situaci a může trpět nedostatečnou právní úpravou. Dostali jsme tam tak ustanovení, že nebude docházet ke zpřísňování trestu, v uvozovkách, za ukradený rohlík během nouzového stavu, pouze pokud tam bude souvislost s pandemií a jejím zvládáním v České republice, aby se nám zbytečně neplnily věznice už tak přeplněné kvůli dlouhým trestům.

Bude taky zrušen zákaz zahalování na shromažďováních, to znamená, když dneska legálně lidé demonstrují bez roušek a shromažďují se a je tam riziko šíření pandemie, tak je to zcela legální, protože toto ustanovení z nepochopitelných důvodů je ve shromažďovacím zákoně. Nyní bude povinnost se v uvozovkách odhalit pouze na výzvu příslušného orgánu policie nebo samosprávy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás jenom upozorním. Já vás nechám chviličku klidně, jenom mi řekněte, jak dlouho to tak vidíte.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já už to ukončím když tak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, já chci být vstřícný, tak chviličku.

 

Poslanec Jakub Michálek: Velmi krátce to shrnu. Ještě je tam jedno ustanovení - umožnění přístupu ke studijním materiálům. A sama vláda tam má řadu důležitých změn, pro které stojí za to tento zákon schválit. Samozřejmě to nevyřeší všechny problémy, je to pouze právní rámec pro vládu, aby situaci lépe zvládla a neměli jsme zde pořád nouzový stav. Pandemická pohotovost je výrazně mírnější než nouzový stav, protože během ní nelze omezovat volný pohyb - např. večerka - a nelze nařizovat nucené práce a dělat další výrazné zásahy do práv občanů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to bylo vystoupení Pirátů. Já tedy vyhlašuji polední pauzu. Jenom upozorňuji, že podle dohody poslaneckých klubů začínáme ve 14 hodin, nikoliv ve 14.30 jako obvykle. Takže ve 14 hodin budeme pokračovat. A ještě upozorňuji členy organizačního výboru, že začíná ihned organizační výbor. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře. Ostatní členy vlády tady zatím nevidím. Budeme pokračovat v přerušeném jednání po polední přestávce, vracíme se k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 včetně některých souvisejících zákonů. Jsme v obecné rozpravě. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji, že jsou na svých místech.

V rozpravě podle pořadí, protože tady nemám žádnou poznámku, že by někdo uplatňoval přednostní právo, je poslanec Václav Klaus. Já mu hned udělím slovo. Po něm je přihlášen kolega Ivo Vondrák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přicházím sdělit stanovisko Trikolóry k pandemickému zákonu, respektive k zákonu o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19, jak jste to nazvali. Naše stanovisko vychází z toho, že odmítáme plošný lockdown. Odmítáme plošný lockdown a odmítáme také nazývat nouzový stav jinými jmény. Tento pandemický zákon není nic jiného než nový název pro nouzový stav, kterýchžto bez toho máme už asi šest typů.

Abych byl upřímný, když sleduji celou tuto debatu a situaci, která je v české společnosti, tak musím říct, že mi je daleko bližší stanovisko třeba pana ministra Hamáčka, který hájí plošný lockdown, opírá to o nějaké svoje názory. Já s ním hluboce nesouhlasím, hlasujeme vždycky proti tomu, ale říká věci tak, o jakých je podle mě přesvědčen, a tak je taky dělá. Oproti tomu drtivá část naší opozice pouze hraje politické pokrytecké hry.

Viděl jsem tady poslance ODS, kteří ve čtvrtek hlasují proti nouzovému stavu, v sobotu jejich hejtmani žádají, ať se nouzový stav neruší, a v pondělí vyhrožují, že nouzový stav je neústavní. Když to přeložím do češtiny, tak ve čtvrtek oni nemají žádný názor na nouzový stav, ale přijde jim, že by bylo dobré zlobit pana premiéra Babiše, tak hlasují jako proti nouzovému stavu. V sobotu se zděsí, ať to radši řeší pan premiér, tu situaci, že oni to řešit nebudou. No a v pondělí jim lidé nadávají, tak zoufale hledají, jak z toho vybruslit, a vymyslí, že když se to dá k Ústavnímu soudu, tak se může ukazovat na někoho jiného a oni zůstanou z obliga. Úplně stejná situace je u strany Pirátské a dalších. Musím říci, že toto je postoj, který mi přijde nehorázný, protože se s pandemií jenom hrají mocenské politické hry.

Názor Trikolóry je ten, že nepotřebujeme další zákon. Máme několik krizových a nouzových zákonů. Vláda podle nich už rok uzavírá celou zemi. Teď zase použije jiný zákon na tenhleten nový nouzový stav. Čili to poslední, co by někomu chybělo, je další legislativa, která někomu něco zakazuje.

Ten pandemický zákon, který dnes projednáváme, tu taky leží od března. Příliš se nezměnil, čili není to žádná reakce na současnou situaci. Co je tedy evidentní, že Piráti a ODS se stávají členem velké lockdownové koalice s vládními stranami. Je to jejich postoj, dobře, oni se snaží tu kvadraturu kruhu, aby to zároveň jako dělali a zároveň před občany zamlčeli, tak tedy nyní na to používají tento pandemický zákon, že říkají, my jsme proti nouzovému stavu, ale teď tady podpoříme něco, kde jsou desetitisícové pokuty pro občany, další drakonické restrikce, aby to obhajovali. Považuji to za vrcholně pokrytecké.

Nicméně ještě tu máme krále všech pokrytců a to je samozřejmě Tomio Okamura, který tady neustále tvrdí, jak on jediný bojuje proti plošnému lockdownu. Zaprvé hnutí Trikolóra šestkrát hlasovalo proti nouzovému stavu, hájíme, že děti patří do školy, lidé patří do práce. My jsme dokonce nabízeli své podpisy pro ústavní žalobu hnutí SPD, nabízeli jsme své podpisy pro svolání mimořádné schůze, ale výsledkem bylo - ne. Protože tady nejde o to, zrušit nouzový stav. Tady jde jenom o to, aby se tady někteří naši místopředsedové Sněmovny bili v prsa, že oni jediní to hájí. Čili vy taky chcete zachovat nouzový stav, vy také chcete zachovat Evropskou unii. (Ukazuje k lavicím SPD.) Tedy teď ukazuji špatně. Myslím, že řadoví členové SPD to takhle nemyslí, ale ta vaše generalita. To je skutečně pokrytectví na n-tou. Jestli z toho bude další věž u toho vilového paneláku, nebo nebude nakonec, to nevím, ale je to smutná zpráva o stavu české politiky. Tady se mohl pan Okamura přerazit o pultík, aby se distancoval od poslance Volného, který ale v jádru říká úplně stejné věci.

Čili naše stanovisko je, že vláda situaci nezvládá. Podle mě plošný lockdown není řešením. A ten zbytek té standardní opozice je spolek pokrytců a asi ta republika musí spadnout na ještě hlubší dno, aby se něco změnilo. Takže Trikolóra tento pandemický zákon v žádném případě nepodpoří, považuje to za lhaní občanům, jenom jiný název pro nouzový stav. Ale dnes jsem tady nepřišel kritizovat vládu, která samozřejmě je v těžké roli, ale spíš ty politické hry, které tady řada z té kvazi opozice s vámi společně hraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Václavu Klausovi. A ještě než dám slovo poslanci Ivo Vondrákovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od poslance Víta Kaňkovského z dnešního odpoledního jednání. Nyní poslanec Ivo Vondrák v rozpravě. Připraví se Lubomír Volný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tady vystoupil se svým pozměňovacím návrhem, který reaguje na schvalovaný zákon o COVID-19. Přiznám se, že to je už rok, kdy tady vlastně bojujeme s tím, co je tady kolem nás. Není to vůbec jednoduché, protože samozřejmě se musejí řešit nouzové stavy loni, nouzové stavy letos. Mezitím ty nouzové stavy skončily, bylo tam jakési vakuum a právě to mě vedlo k tomu, abych připravil tento návrh, který jsem předložil i hejtmanům, kteří se podílejí na řešení pandemie COVID-19. Chtěl jsem se dohodnout na tom, abychom měli k dispozici něco, co by doplnilo ten předkládaný zákon, o roli hejtmanů, protože v tom zákonu tato část řízení chybí. A ona je nezbytná. Ukazuje se to právě za ten uplynulý rok, kolik jsme toho museli učinit a udělat.

Takže abych byl úplně přesný, tak zazněly i námitky. Ta klíčová je, že se domníváme, že možná by ten zákon neměl být nastaven jenom na COVID-19. Ale chápu, že zase tady ve Sněmovně se to kritizuje, že by to mělo být jenom na COVID-19, takže nebudeme asi tady v tomto vést nějakou rozsáhlejší diskusi a přejdeme na to, co považuji za důležité, aby v tom zákonu bylo, abychom dokázali efektivně v rámci krajských samospráv do tohoto procesu řízení, krizového řízení epidemie, abychom tam mohli vstoupit.

Takže ten pozměňovací návrh má celkem čtyři klíčové body. Ten první bod se týká toho, že hejtmani musí být informováni o změnách v podobě různých mimořádných opatření, ať už jsou ustavena, či zrušena. Dám příklad. Bude-li se hovořit o školách, tak kraje musí zajistit odpovídající změny v dopravě. Pokud se uzavírají školy, musíme přejít na letní režim, naopak když se školy otevírají, tak se musíme vrátit zpátky do běžného režimu. A to je věc, která není vůbec jednoduchá, a především není vůbec levná. Proto si myslím, že bychom se měli dostat k těmto informacím, a proto jsme zformulovali s mým týmem právě tento bod jako velmi důležitý.

Za druhé. Implementace mimořádných opatření se týká celé řady různých institucí, orgánů, ať jsou to správní úřady, právnické osoby, fyzické osoby. A je pravda taková, že právě bez vstupu kraje, vedení kraje, hejtmana do koordinace těchto ustanovení není vůbec... nebo, říkám to špatně - je nezbytně nutná pro to, abychom mohli tato mimořádná opatření uvést v život. Otázka, jak to učinit, tak tady se osvědčuje mechanismus, který máme v krizovém zákoně, přímo v nouzovém stavu, to jsou krizové štáby.

Proto chceme v bodě tři mít možnost, abychom takovéto krizové štáby mohli ustavit a využít toho k řízení celé situace a k její koordinaci. Považuji to opět za nezbytně nutné, protože tam jsou samozřejmě zástupci zdravotnických zařízení, integrovaného záchranného systému. Jsou tam zástupci Hospodářské komory, věci, které jsou tam projednávány, se týkají vlastně celého života v daném kraji.

A poslední, čtvrtý bod se týká toho, že máme samozřejmě také obce s rozšířenou působností, které potom také musí plnit tyto úkoly, a my chceme, abychom jim v podstatě mohli prostřednictvím hejtmanů tyto úkoly také předávat a domlouvat se s nimi na jejich implementaci.

Takže tyto čtyři body předkládám za jakýsi souhrnný pozměňovací návrh, který bych rád, kdybychom tady odsouhlasili. Já jsem rád, že tady zaznělo to, že jsou opoziční strany připraveny to podpořit. Já to vnímám velmi pozitivně, protože covid, dámy a pánové, je bezpartijní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivo Vondrákovi. Nyní přihlášený pan poslanec Lubomír Volný. (Komentáře k chybějící roušce.) Pane poslanče, i já vás musím napomenout za to, že nerespektujete nařízení vlády o tom, že nemáte ani roušku, ani jinou ochranu nosu a úst. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já vám rozumím, pane předsedající, já se odvolávám na výjimku z vládního nařízení.

Já začnu takovým krátkým shrnutím toho, co tady zaznělo v některých předchozích vystoupeních. První, k čemu se vrátím, je názor těch nejlepších z nejlepších českých statistiků, kteří se vyjádřili opakovaně v mediálním prostoru, že tato vláda nejedná na základě skutečných informací a relevantních dat, ale jedná pouze na základě emocí, pocitů, dojmů a přání. A na základě emocí, dojmů, pocitů a přání vznikl i tento zákon, a to v tom lepším případě. Protože pokud je za vznikem tohoto zákona pouze nějaká emoce, nějaký strach, nějaké přání nebo nějaký dojem, tak by to byl jenom jeden z mnoha špatných zákonů, které vznikly v historii této Sněmovny a které nějakým způsobem negativně dopadly na české občany, jako například schválení Lisabonské smlouvy, církevní restituce, které schvalovali vězni, exekuční zákon, který zavraždil spoustu lidí po České republice, protože se dostali do tak zoufalé situace, že si sáhli na život. I tyto zákony byly schváleny tady v této Sněmovně. Ne touto Sněmovnou, ale tady v této Sněmovně. Takže se dá říct, že v mnohém má tato Sněmovna za sebou spoustu hloupých, ale také krvavých zákonů.

A kdyby to byl jenom zákon, který je opravdu podle těchto statistiků vytvořen proto, že někdo podlehl nějakým emocím, přáním a dojmům, tak je to v pořádku. Horší by bylo, kdyby to bylo tak, jak si myslím já, že tento zákon vznikl na objednávku nějakých globálních sil, které se chystají k něčemu, čemu se říká globální reset, a potřebují k tomu vytvořit celospolečenské podmínky po celém civilizovaném světě, Českou republiku nevyjímaje.

Jak jsem tady k tomu názoru dospěl? Přečetl jsem si ten zákon a chybělo mi tam pár věcí. Dneska jsem se dozvěděl, že ten zákon stoprocentně není plánován na žádnou jinou nemoc než na COVID-19 a že stoprocentně není plánován tak, aby byl v budoucnosti novelizován a aby se tam přidávaly nějaké nové nemoci a podobné záležitosti. Proto jsme připravili v našem týmu Volného bloku pozměňovací návrhy, které s tím mají pracovat. Takže pokud chcete přesvědčit voliče, udržet si před nimi tvář a ubezpečit je, že tento zákon se nikdy v budoucnu nezmění na zákon, který by byl zneužitelný proti nim samým, protože se tam budou novelizací přidávat různé nové nemoci anebo ten zákon bude platit navždy, tak podpořte prosím vás naše pozměňovací návrhy, které jsou v systému všechny pod číslem 7532, a ty zákony omezují, nebo ty pozměňovací návrhy omezují platnost tohoto zákona ke konci března, ke konci dubna, ke konci května, června, července, srpna a září. Můžete si vybrat kterýkoliv tento měsíc a můžete platnost tohoto zákona do tohoto měsíce omezit. Mezitím ta epidemiologická situace nějakým způsobem bude pokračovat v České republice v rámci tohoto zákona, který vy schválíte, to už celá republika ví, že vy jste se dohodli a že ho prostě schválíte. Ale vyšlete také signál, že dojde k nějakému přehodnocení, že dojde k tomu, že si tady znovu sedneme a za dva, za tři, za čtyři, za pět měsíců nebo před volbami si řekneme, jestli ten zákon měl úspěch, nebo neměl. A tady vás prosím přesně o to, o co vás prosil pan Stanjura, jednejte v souladu se svým poslaneckým slibem, v zájmu tohoto lidu, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Chcete, aby tento zákon pomohl v boji s covidovou epidemií v České republice? Fajn, tak udělejte všechno pro to, aby lidé neměli strach z toho, že ten zákon bude zneužit v budoucnosti.

Jeden z našich dalších pozměňovacích návrhů je ten, že tento zákon se bude týkat jen a pouze onemocnění COVID-19. To znamená, že žádnou budoucí novelizací tam nebudou připisovány covidy 21, covidy 35 nebo jakékoliv jiné infekční onemocnění a že se bude muset ten zákon projednat znovu, protože tento zákon bude zákonem lex COVID-19. Opět, pokud vám v tom nebude bránit osobní zášť anebo příkazy vašich globálních partnerů či nadřízených, nevidím sebemenší důvod v tom, abyste se nad tím minimálně nezamysleli, protože jste tady veřejně proklamovali, že to je opravdu zákon jenom kvůli COVID-19. Podpořte prosím vás ty pozměňovací návrhy, které já později načtu v podrobné rozpravě, uklidněte veřejnost. Stanovme si takové optimální datum, já to chápu, že třeba březen, duben je pro vás brzo, ale v takovém květnu nebo v červnu už budeme vědět, jestli tento zákon funguje, nebo nefunguje. Omezte jeho platnost. To je bod číslo jedna. A za druhé, zaručte lidem, že tento zákon bude jen pro COVID-19 a nikdy v budoucnu nebude použit pro žádnou jinou infekci, čehož se lidé obávají, při nějaké případné novelizaci. To jsou ty důvody, které by i mě uklidnily, a vsaďte se o to, že minimálně statisíce, ne-li možná miliony i vašich potenciálních voličů, že to myslíte vážně.

Četl jsem ten zákon a už jsem nestačil vypracovat pozměňovací návrh, který by hovořil i o prevenci. Prosím vás, mohl byste někdo spočítat, kolikrát zaznělo slovo prevence u tohoto stolíku v rámci debat o COVID-19 z jiných úst než z úst Lubomíra Volného a Mariana Bojka? Kolikrát to zaznělo? Jestli tady je nějaký kolega, který tady zůstal, nebo kolegyně, vidím - jeden. Tohle je slovo o prevenci. A prevence neznamená jenom maska, to je mechanická zábrana, která může a nemusí fungovat. Chtěl bych říct, že dneska ve Švédsku města zakazují nošení roušek, je to oficiální informace konspiračního webu NBC myslím. Takže švédská města zakazují nošení roušek, protože jsou přesvědčena, že čím víc roušek, tím víc covidu.

Ale kdo tady mluvil o prevenci? Kdo tady mluvil o tom, že bychom naší ohrožené skupině zasílali vitamín D, že bychom naší ohrožené skupině zasílali vitamín C? Že bychom opravdu rozpoutali veřejnou diskuzi o Isoprinosinu anebo o tom Ivermektinu, kvůli kterému jste se mi minule posmívali, a dneska se už na Slovensku oficiálně používá jako lék na covid? Kolikrát jsme se o tomhle pobavili? Kolik tady bylo diskuzních panelů? Kolik se tady vedlo, kolik tady bylo konferencí na toto téma? Jak pomoci ohrožené skupině, jak ji zachránit, jak ukrojit z toho koláče 184 miliard a poslat třeba něco za 20, 30, 40, 50, 100, miliard těm lidem z té ohrožené skupiny. Něco, co jim opravdu pomůže.

Vitamin D, o kterém se ví, že jeho nedostatečná hladina v krvi byla nalezena prakticky u všech, kteří měli těžký průběh COVID-19 nebo na něj zemřeli. Vitamin C, o kterém se ví, že je v Číně systematicky používán intravenózně přímo k léčbě koronaviru. Já vám dodám konkrétní jména lékařů a dám vám na ně konkrétní kontakty. Kolik tady proběhlo seminářů na toto téma? Někteří mě posloucháte a někteří ne, ale všichni víme, že nula.

Seminář na téma, jak lidem z ohrožené skupiny zvednout jejich přirozenou imunitu, aby třeba pan Michálek prostřednictvím pana předsedajícího se nemusel bát o svou babičku, tady neproběhl ani jeden. Ani jeden. A jsem přesvědčen o tom, že pokud tady to slovo prevence ve smyslu zvyšování imunity zaznělo z více úst než z úst Lubomíra Volného a Mariana Bojka, tak to byl možná nějak jeden nebo dva lidi, kteří nám naše názory vyvraceli, přestože, jak říkám, minule jste se mi posmívali kvůli Ivermektinu a dneska se to používá na Slovensku oficiálně k léčbě COVID-19.

Není to tam, a dokud to tam nebude, tak já vám neuvěřím, že to myslíte vážně, ten boj s COVID-19. Naopak si myslím, že to tady mnohým vyhovuje. A proč? Protože vyšel na dalším konspiračním americkém webu článek, kdo nejvíc zbohatl na covidu. A je to přesně tak, jak říkali všichni konspirační teoretici. Na covidu nejvíce bohatnou ti největší a nejbohatší. Znásobili svůj majetek v bilionech dolarů. V bilionech dolarů.

Kdo nejvíc vydělal na covidu v rámci České republiky? Odpověděl už pan premiér, který tady nemá být, protože má být v karanténě, kolik testů na covid prochází firmami, které jsou obchodně anebo personálně spojeny s Agrofertem? Padlo veřejné obvinění, že pan premiér ovládá 75 % všech testů v rámci České republiky. Já nevím, já mám opravdu jenom 60% docházku. Mohl by někdo zvednout ruku a říct mi, jestli pan premiér na tu otázku někdy odpověděl? Odpověděl na ni, anebo prostě jenom sedí a neříká vůbec nic? Kdo zbohatl na covidu v České republice? Dozvíme se někdy podle IČO, komu šlo těch 87 200 milionů? Abychom nebuzerovali ty malé a střední, stanovme si hranici 10 milionů korun a chtějme, pokud jsou částky nad 10 milionů korun, znát IČO, kam ty peníze šly, kdo zbohatl na covidu. Není ve střetu zájmů, neprosazuje nouzový stav, neprosazuje ten nový zákon, protože na něm strašně bohatne, protože mu odchází jeho malá a střední konkurence a on se stává dominantním?

Kde jsou pirátské snahy na ochranu malých a středních? Kde jsou snahy ODS a TOP 09 na ochranu těch malých a středních? Já je nikde nevidím. Že jim dáte nějaké odškodné nebo pár korun, držhubné, a pokud si ho vezmou, tak jim bude hrozit pokuta až 4 miliony korun? To je regulérní teror 21. století. To je měkká totalita. Nedáte jim na výběr. Kolik miliard šlo do firem z těch 184 nebo 187 - teď se mi to plete - do firem, které jsou personálně nebo obchodně spojené s Agrofertem? Kdo tady nejvíc zbohatl v České republice? Magazín Forbes to ví globálně. Dozvíme se to i my v České republice?

V Rusku, v Bělorusku a na Kubě není pandemie COVID-19. Jsou tam ukončena jakákoliv nouzová opatření. Rusko, Bělorusko i Kuba jsou známy tím, že s velkou radostí vysílají své lékaře do postižených zemí na rozdíl od USA ne na dovolenou 14denní, ale k tomu, aby v těch postižených zemích skutečně léčili a pomáhali. My jsme tady měli dvě polní nemocnice, do kterých jsme údajně neměli personál, a do ekonomiky jsme nasypali 184 miliard korun. Kolik miliard korun by stála pomoc ruských, běloruských nebo kubánských lékařů? Požádala o to někdy vláda? Byli by schopni Piráti zachránit babičku pana - jak se vlastně jmenuje, já jsem to zapomněl... no, pana místopředsedy, předsedy, klubu Pirátů Ferjen... ne, to je jiný. (Nápověda ze sálu.) Pana Michálka. Pane Michálku prostřednictvím pana premiéra, vadilo by vám, kdyby vám vaši babičku zachránil ruský, běloruský nebo kubánský lékař? Můžete mi potom odpovědět? Vadilo by vám to? Vadilo by někomu tady v téhle místnosti, kdyby ruští, běloruští a kubánští lékaři za peníze - za peníze, protože oni je vyvážejí do světa jako svůj obchodní artikl - kdyby tady zachraňovali lidi? Já nevím, paní Langšádlová tu není dneska, paní Černochovou taky nevidím. Ale pokud by vám to vadilo, tak přijďte, vystupte na mikrofon a řekněte, než by moji babičku zachránil nějaký Rus, tak ať umře. Máte to někdo tak nastavené?

Takže jak to, že vláda, která tuto možnost má, ji nevyužila, ale pozvala tady, já nevím, dvacet nebo třicet lékařů ze Spojených států, kteří si tady přiletěli na dovolenou, dali si knedlo-vepřo-zelo, řízeček, svíčkovou, Plzeň a jeli domů. A my jsme se tady kvůli tomu hádali několik hodin. Vzpomínáte si? Několik hodin jsme se hádali o přítomnosti lékařů z USA na našem území. A co z toho bylo? Dovolená, nevyšetřili ani jednoho pacienta, nepomohli s nikým.

Takže já se ptám nepřítomného pana premiéra, který sice má být v karanténě, ale strašně se mě bojí, přestože je očkovaný. Tak já se ho ptám. Pozvete někoho z nich k nám? Protože oni ty lékaře mají. Mají jich tisíce a jsou připraveni je sem vyslat, protože oni už tu svoji pandemii zvládli.

K tomu zrušení Sněmovnou, že tam bude nějaký bezpečnostní prvek ke zrušení Sněmovnou. Prosím vás, my už jsme jednou nouzový stav zrušili. My jsme ho zrušili, a jsme v něm stále. To v tom zákonu můžete mít, jakoukoliv pojistku chcete, pokud neomezíte pravomoci krajů. Tak si to vyhlásí ministr, bude to třicet dnů, my to tady potom zrušíme, protože na vás budou tlačit vaši voliči, kraje si to zase vyhlásí, zase se tady sejdeme, zase se bude hlasovat o něčem jiném.

Tenhle zákon nedává lidem vůbec žádnou jistotu v tom, že ten nouzový stav někdy za předvídatelných podmínek skončí. Zvlášť když ten systém řídí ignoranti a amatéři. Opakuji slova pana profesora Berana. Ten systém PES sestavili lidi, z nichž ani jeden není doktor, nemají medicínské vzdělání, nejsou mikrobiologové, nejsou imunologové. Jsou to teoretici matematiky a fyziky. Ono to vypadá dobře v nějakém americkém seriálu, ale v reálném životě, ve kterém stále většinou platí, že jedna plus jedna jsou dvě, tak veškeré matematické teorie můžou jít do háje v okamžiku, kdy přijde efekt motýlích křídel, nepředvídatelné věci.

Předpověď počasí. Jaké na to máme dokonalé stroje a kolikrát to nevychází. Názory odborníků nikoho nezajímají tady. Proč neumožní Sněmovna vystoupit na nějakém panelu lidem, jako je pan profesor Beran, pan profesor Thon, který řekl, že umíme prevenci proti covidu? Zmínil vitamin D. Proč si ho tady nevyslechneme? A pan profesor Thon, který je vakcinolog a který mi napsal, že podle něj je nejlepším řešením dát všem postiženým alespoň první dávku vakcíny - s čímž já osobně nesouhlasím - ale tento vakcinolog prohlásil, že umíme i léčit covid v prvotní fázi.

Jak to, že se ho redaktor České televize nezeptal, jak a jakými léky? Jak to, že mu neřekl, pane doktore, to je úžasná věc? Jakými léky umíme léčit covid v počáteční fázi? Proč nám to tady pan profesor Thon neřekne v rámci nějakého vystoupení? Proč my se zabýváme jenom tím někomu něco zakázat, někomu něco přikázat, někomu dát pár drobných, abyste mu potom vyhrožovali tím, že mu těch pár drobných seberete, když špatně vyhlásí žádost, anebo že mu udělíte čtyřmilionovou likvidační pokutu?

O ničem jiném my se tady nebavíme. Od nikoho z vás, nezlobte se na mě, nepřišel návrh na proaktivní řešení této krize. Ve Švédsku si uměli vybrat. Prostě zakázali si roušky. Věří tomu, že roušky jsou příčinou šíření covidu. Čím více vakcinace, tak ono to vypadá, že tím více mutace. Prostě začne se vakcinovat, a najednou všude máme mutace. Existuje statistika lidí, kteří byli vakcinovaní v České republice a do měsíce po té vakcíně dostali covid anebo zemřeli? Existuje taková statistika? ptám se opět nepřítomného ministra zdravotnictví. (Ministr je přítomen.) Á, pardon, omlouvám se. Omlouvám se, pane ministře. Existuje taková statistika, pane ministře? Víme o všech lidech, kteří byli vakcinováni, a víme, kolik z nich bylo covid pozitivních po vakcinaci a kolik z nich po vakcinaci zemřelo? Děkuji za odpověď v diskusi.

Jsou tato data veřejně přístupná? Protože mě nezajímá, jestli zemřeli na vakcínu, nebo s vakcínou. Tady nikoho také nezajímalo, jestli někdo umírá na covid, nebo s covidem. Tady nikoho nezajímalo, že lidé umírali na rakovinu, protože je od března nikdo neléčil, že lidé se bojí jít k doktorům, takže umírají doma na mrtvičku nebo na infarkty. Na to se nikdo neptal v souvislosti s covidem. Tak mě nezajímá v souvislosti s vakcínou, jestli žen člověk zemřel stářím, nebo zemřel na nějakou jinou nemoc. Já chci vědět, jestli měsíc před smrtí dostal vakcínu, nebo nedostal. To chci vědět, chci mít přístup k těmto informacím. Chci tu odpověď. Veřejnost má právo ji znát.

Za mě osobně tento zákon prozatím salámovou metodou směřuje k omezování lidských práv a svobod v této zemi. Je to první kolečko salámu, které je připraveno na budoucí novelizace, kdy se budou přidávat různá další onemocnění podle toho, jak různí globální prediktoři budou diktovat svým zástupcům v různých parlamentech, kteří se sice nechají navolit českým lidem, ale ve skutečnosti mají jiné šéfy a jiné pány, jejichž pokyny plní.

A proto vás prosím, já, ten zlý, arogantní Volný, který vás tady ohrožuje smrtelnou nemocí způsobem, který si ve Švédsku přikázali v mnoha městech, vás prosím, abyste si ty pozměňovací návrhy nastudovali, abyste zvážili, jestli chcete dát lidem jistotu, že tento zákon není namířen proti nim, ale je namířen proti COVID-19, abyste omezili časově platnost tohoto zákona, abychom po několika měsících se zde sešli a zjistili, jestli tento zákon funguje, protože prozatím nefungovalo nic z toho, co se zde prosadilo. Kde máte jistotu, že bude fungovat tento zákon? Kde se ve vás bere ta jistota, že bude fungovat tento zákon, když tento zákon neobsahuje nic nového, neobsahuje péči o ohroženou skupinu, neobsahuje prevenci, obsahuje pouze represe, strašení, zákazy, příkazy? Nepřináší nic nového.

Řekněte lidem, že bude platit jenom do července, že potom tady zhodnotíme, jakou měl účinnosti, a buď jej schválíme znovu, nebo ne. Dejte lidem jistotu, že je to zákon jenom a pouze o COVID-19. Přijměte pozměňovací návrh, ve kterém je napsáno, že tento zákon platí pouze a jedině pro nemoc COVID-19, že nebude nikdy v budoucnu platit pro žádnou jinou nemoc. Tím vyšlete signál, který uklidní spoustu lidí. A když to schválíte, tak já s Marianem slibujeme, že budeme nosit roušky. To je jedna věc.

Druhá věc. Klidně si nás posaďte tam nahoru za to sklo, protože to uvidíte spoustu zajímavých věcí a nám se tam bude líbit, my tam budeme spokojeni, ono to bude vypovídat spíš něco o vás než o nás, nám to tam vadit nebude. A zamyslete se, prosím vás, nad tím, že pokud chcete uvalovat další opatření na tento národ, tak - opakuji svůj návrh - se posaďte jako předsedové klubů a politických stran a schvalme změnu jednacího řádu tak, že po dobu platnosti tohoto zákona, který teď chcete schválit, nevstoupí do této budovy ani jeden poslanec bez toho, že by se předtím otestoval, a to každý den antigenním testem a minimálně jednou do týdne PCR testem, abychom si to užili se vším všudy, s tím vším, co hodláme uvrhnout a už jsme uvrhli na občany, a to tak, že veřejně. Ta fotka se špejlí v nose bude dokonalou motivací k tomu, aby ti, kteří vás volili, se chovali stejně jako vy, tedy podle vás zodpovědně a moudře. Takže pokud chcete být tím zodpovědným a moudrým vzorem, tak se jím, prosím vás, staňte a veřejně se testujme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím o provedení hygienického opatření. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. (Dezinfikuje se mikrofon a jeho okolí.) Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, vážení ministři, dámy a pánové, já se pokusím možná trošku vrátit debatu k pandemickému plánu, který máme před sebou. Pardon, k pandemickému zákonu. O plánu jsem mluvil zcela úmyslně, protože už v roce 2011 byl přijat pandemický plán. Pandemický plán, když se na něj podíváte, a je ze stránek Ministerstva zdravotnictví a předpokládám, že na Ministerstvu zdravotnictví je někdo, kdo se tím pandemickým plánem řídil, byť jeho základní záměr byl na chřipky, tak přesto ve své zprávě hovoří i o jiných pandemiích, jiných virových onemocněních, tak podle tohoto pandemického plánu by mělo postupovat Ministerstvo zdravotnictví a celá vláda. Bohužel, první kroky po propuknutí pandemie COVID-19 svědčí o tom, že na ministerstvu nebyl nikdo, kdo by si vzpomněl, že ministerstvo tento plán má a mělo by se podle něj řídit. To je první konstatování, které považuji za docela charakteristické pro systém řízení, který v rámci pandemie byl přijat.

Byl přijat individualistický plán, plán zodpovědnosti individuál, s minimální konzultací sobě blízkých osob a skupin, které byly vytvořeny na popud tohoto individualistického plánu, a zapomnělo se, že v těchto věcech je možná důležitější kolektivní orgán, orgán postavený na základě názorů, debat a bouři myšlenek, které by byly schopny dát dohromady efektivní cestu, protože nejde o to najít tu správnou cestu. Ta se mnohdy ukáže až podél té cesty, jestli je správná, nebo ne, ale je třeba ty varianty znát.

Já jsem tady z tohoto místa pana ministra asi čtyřikrát vyzýval, aby se více zaměřil na důvěru občanů, aby hledal cesty, jak přesvědčit občany, že ty kroky, které činí, činí s rozmyslem, činí s určitým cílem, a aby občanům ten cíl vysvětlil. Zdůrazňoval jsem, že jako lékař má ten dar hovořit k lidem a umí to. Bohužel mě nevyslyšel. Bohužel zůstalo u klasických tiskových konferencí, kde hlavně bulvár loví odpovědi, a není to o tom, že by se předávaly informace občanům, kteří, ano, jsou vystrašeni. A určitě to všichni znáte. Je velká skupina lidí, kteří jsou opravdu reálně vystrašeni, a já jim rozumím, protože když si přečtete noviny, díváte se na televizi a ostatní sociální kontakty jsou silně omezeny, tak strach těch občanů je zcela jasný a hmatatelný.

Možná pro osvětu by stálo za to také říci, že existuje nějaké evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, jejíž databáze a informace o tom, jak probíhá toto pandemické ochoření COVID-19 v rámci Evropy a světa, stojí možná také za častější citaci a porovnávání údajů, které jsou zde uvedeny, a nežít pouze v tom našem malém kotlíku České republiky a dívat se také trošku do jiných údajů. Nebudu tady teď citovat věci, měl jsem tady připravené nějaké analýzy ze Švédska apod., ale ono to není předmětem této debaty. Tato debata je o pandemickém zákoně.

Když se podíváme na znění toho textu, tak mám obavu, hmatatelnou obavu, že došlo k nepochopení smyslu tohoto návrhu zákona. Tento zákon by měl nahradit nouzový stav. Je to tak? Já si myslím, že není, protože tady došlo historicky k tomu, a je tady i vina vlády a pana ministra, když se nouzový stav zaměnil, ten terminus technicus, za ta opatření, která byla činěna, a díky tomu název nouzový stav byl diskreditován v očích veřejnosti. Já si myslím, že to všichni cítíme v debatách s občany, že jim se něco nelíbí, můžou to být ty boty, může to být doprava, cokoliv, a řeknou: za to může nouzový stav, když zrušíte nouzový stav, bude hned lépe. No, není to tak, přece. Nouzový stav je určité opatření z krizového zákona, které hovoří o tom, jak v určitých věcech fungovat. Ta opatření s tím nemají vůbec nic společného.

Výhodou nouzového stavu je ale jedna věc. Jelikož všechna takováto opatření v různých stadiích omezují osobní svobodu člověka, omezují jeho vůli a možnosti, tak je zde v těchto zákonech zakomponována parlamentní kontrola. Parlament má jasnou definici toho, jak tyto zákony řešit, jak se k nim stavět, jak je například rušit. Ale v původním návrhu tohoto zákonného opatření při epidemii, lidově zvaného pandemickým zákonem, toto nebylo. Původní návrh byl čistokrevně technokratický návrh činnosti Ministerstva zdravotnictví v rámci takovéto pandemie. Dokonce se ani nezměnil příliš od toho, co tady ve Sněmovně už jednou bylo, a byl součtem věcí, které na ministerstvu za tu dobu tři čtvrtě roku zkušeností, skoro už roku, nabrali a snažil se zákonně podchytit ty věci, které byly jednotlivě schvalovány.

Co nastalo? Tento zákon původní, který připravovali nějakou dobu odborníci na ministerstvech, předpokládám, i za účasti odborníků z Ministerstva vnitra a dalších zainteresovaných ministerstev, legislativci, se dostal do parlamentu a v průběhu včerejška, pokud jsem správně informován, nechci nikomu brát čas, možná že dokonce 48 hodin a nejenom 24 hodin, došlo k výrazným změnám tohoto zákona, výrazným změnám toho typu, že každý přinesl nějaký papír A4 anebo více a jak pejsek a kočička vařili dort, tak to takhle s prominutím slátali dohromady a vznikl návrh. I to je možné, takhle tvořit zákony. Ale tady bych očekával, že tento návrh vezmou zase zpátky ti legislativci a budou se tímto zákonem velice poctivě zabývat a upozorňovat na rizika z tohoto zákona vyplývající. Ale k tomu bohužel nedošlo, protože není v lidských silách za pár hodin projet a dát dohromady tak důležitý zákon v tak obsáhlých změnách, které jsou za těch 48 hodin navrženy, aby byly vychytány všechny chyby. A ten zákon důležitý je, protože velice výrazně omezuje lidská práva občanů České republiky. To si řekněme.

Dneska, když se na ten návrh dívám, si říkám, jestli nakonec nebyl lepší ten nouzový stav - já se omlouvám, kolegyně, kolegové a občané. Protože ten nouzový stav byl aspoň propracovaný, každý věděl, jak funguje a kdy může skončit, každý se na to těšil a různě tlačil na to, ať se ta etapa posune, nebo zrychlí, nebo naopak prodlouží, ale byl jasný a fungoval, byť ne v té represivní části, to už ale není vina toho zákona, to už je vina jiných aplikačních vrstev zákona krizového řízení, zákona, díky kterému nouzový stav funguje. To, co máme před sebou, je s prominutím slátanina. Slátanina zbožných přání politických stran, které cítily šanci a dostaly vládu do úzkých, a ona hlavně chce, aby už něco platilo, aby už to měla jako etapu za sebou. Kdybychom třeba my do toho zákona napsali cokoliv, tak ono by to tam asi bylo, protože už tady nebyla vůle ze strany exekutivy bránit ničemu. A proto se do toho zákona mohly dostat i vyložené hlouposti.

Pro příklad možná to nejdůležitější. Do toho původního zákona, který byl vykostěn o jakoukoliv parlamentní kontrolu, některá z politických stran, nevím která, dodala v § 1 článek 3, který zní: Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vyhlášen stav pandemické pohotovosti. Tento stav lze ukončit, když bude hlasovat Sněmovna... a tak dále. Toto má být dle předkladatele ta jistina parlamentní kontroly. Je to hloupost, protože v celém tom návrhu se už nikde jinde nehovoří o pandemické pohotovosti. Všechny ostatní návrhy hovoří o mimořádných opatřeních. Čili my tímto schválením, vy tímto schválením schválíte nějaký stav pandemické pohotovosti, ale nikde dál není řešeno, co obnáší ta definice slova pandemická pohotovost. Je na základě pandemické pohotovosti možno udělat ta mimořádná opatření? V jakém rozsahu? Anebo my skončíme pandemickou pohotovost, Parlament, hlasováním, ale přijde Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice města Prahy a může za účelem likvidace epidemie nebo nebezpečí opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření. Nenařídí pandemickou pohotovost, nařídí mimořádné opatření. Čili ta definiční nejistota je zcela zřejmá. Je to jeden z příkladů toho, jak je tento návrh šitý horkou jehlou, a je to pouze zbožné přání k uplatnění tohoto zákona.

Původní návrh měl aspoň nějakou hlavu a patu. Hovořilo se o tom, že součástí by mělo být, aby přešla zodpovědnost na krajské hygienické stanice. Zákon o krajských hygienických stanicích tady také někde v šuplatech leží, byla obava, že to nezvládnou, všechno je možné. Hovořilo se také o tom, že součástí bude, aby byl jasně definován třeba vztah k ozbrojeným složkám, třeba i IZDS nebo k policii. A tady v tom návrhu zase čtete, že Ministerstvo zdravotnictví požádá složky integrovaného záchranného systému. Chápete slovo požádá? To není nařídí, požádá. A na požádání já můžu odmítnout. Čili úplně ztrácím smysl pandemického zákona v tom chápání, že Ministerstvo zdravotnictví nařídí složkám záchranného systému, aby nastoupily. Ono je pouze požádá, ale na požádání vy můžete odmítnout. Totéž se týká toho, že požádá vládu, aby rozhodla o použití armády, ale ta to může odmítnout také. Čili v čem je změna oproti stávajícím zákonům o ozbrojených silách České republiky, popřípadě o krizovém řízení? Vlastně žádná. Je to pouze a jedině deklarace.

Co se tam ale dostalo, je ta úlitba těm politickým stranám, které dneska pro to budou hlasovat, a to je ta věc týkající se určitých odškodnění, je to ten § 8, který tam byl dodán až dneska ráno, který hovoří o tom, jak se bude postupovat v rámci náhrady škod. Ten je možná propracovaný, ale také velice, řekl bych, nejistý nebo neznalý v praxi uplatnění. Padnou těmito náhradami škod - jelikož tento zákon je plánován vydat dnešním dnem, schválením - všechny ostatní programy, které jsou? Tady se o tom v podstatě nepíše. Čili schválením tohoto zákona, toho stavu, který je nadepsán pandemická pohotovost, končí dle mého názoru všechny ostatní podpůrné programy, protože ty hovoří o pandemii covid a dál a mají jiný titul, jiný název, jiné chápání v rámci nouzového stavu. Protože tady je zapracovaná náhrada škody a ty zákony taky hovoří o náhradách škody. Dublují se, rozpojují se nebo budou násobeny? To tady vůbec není řešeno, protože někdo přišel na toto jednání, přinesl jeden list papíru: prosím zapracovat. Nikdo jiný se tím nezabýval, protože neměl čas, tak se to dalo tak dohromady, ono to asi nějak projde. Budu mile překvapen, když na tom zjistím, že už měsíce na tom pracují právníci a specialisté, kteří to takhle zapracovali, ale potom ať jsou tam uvedeni, ať víme, kdo je zodpovědný, když to náhodou nevyjde. Kdo bude zodpovědný. Kteří legislativci se na tom podíleli.

Já tedy jako příklad uvedu aktualitu dnešního dne. V tisku vyšlo, že v České republice je množství vakcín a nikdo je nedokáže očkovat, protože vázne distribuce, pane ministře. Bylo řečeno - a ti novináři si to asi z prstu nevycucali - že vázne vysoutěžení distribučního orgánu, distribuční firmy. Je to pravda, nebo není to pravda, když mi tady pan ministr napovídá? Jedna z vakcín, která není přímo distribuována výrobci, není distribuována, protože nemá ji kdo distribuovat. Tohle je oficiální tisk a nebyl popřen. Je to oficiální zpráva. A pan ministr tady říká a kroutí hlavou, že ne, ale pan premiér se již vyjádřil. Řekl, to je pravda, já se na to podívám, hned ráno budu chtít vysvětlení, jak je to možné. Čili on to potvrdil. Anebo nemá správné informace a řídí vládu na nesprávných informací a dělá nesprávné soudy do médií? To by bylo ještě horší. Omlouvám se. Takže radši připustím, že ta zpráva je pravdivá a že nějaké problémy v distribuci vakcín jsou, protože se pojišťován nepodařilo vybrat správného distributora včas nebo se hádají. Takhle ta zpráva totiž vyzněla. A když ji pan premiér takhle potvrdí, těžko k tomu říci.

Ale rád se nechám přesvědčit, že nemám pravdu. A hlavně občané České republiky čekají na vakcíny, mají vakcinační pořadník, jsou někde zapsáni, když si takovouto zprávu přečtou a není dementována, tak jim je úplně jedno, že tady zodpovědní lidé v tomto sále kroutí hlavou a říkají, to není pravda, to není pravda. Ale ona žije ve veřejném prostoru, ona funguje. A to je horší, že vzbuzuje tu nejistotu, že vláda neví, co dělá.

A proto bych rád pro vás všechny, kteří tento návrh schválíte, aby v podtextu tohoto návrhu byli i autoři, konkrétní autoři, kteří jednotlivé věci připravovali. Vládní návrh zákona znamená, že to projela Legislativní rada vlády. Když se podíváte na internet, najdete jména právníků, kteří se na tom podíleli. Najdete jasné adresáty případných chyb a škody. Tedy v tomto návrhu se možná k tomu přihlásí akorát předsedové politických stran a řeknou no, my nejsme právníci, my jsme se snažili, ale. Ale to už jsme tu přece také zažili. Proto si myslím, že ten návrh zákona, který tedy je předložen, není dobrý. Můžu chápat všechny úmysly, které vedly předkladatele, aby ho tak rychle předložil, ale nechal se dle mého názoru zahnat do kouta, nechal se vmanipulovat do prostoru, který není vhodný pro zákonodárnou iniciativu, a snaží se vyplnit ten zbylý prostor, který si dal těmi čtrnácti dny protiústavního postupu hejtmanů a vlády, když vyhlásila nouzový stav.

To považuji za špatné a myslím si, že zákon, který velice zásadně zasáhne do života občanů České republiky, možná ještě více než nouzový stav, tolik démonizovaný, by zasloužil podrobnější legislativní práci. A z těchto titulů upravovat potom zákon, který začne platit vyhlášením toho slavného slova "pandemická pohotovost" dnem schválení, nepovažuji za správný, protože nevíme, co nastane tím schválením. Tady nezaznělo, jak budou ostatní zákony fungovat, co bude, jak bude. Budou zrušeny, protože jsou dělány podle jiného zákona? Budou opravdu platit ty zákony souběžně? Ta nařízení, která jsou? Proto říkám, že toto je nedořešený návrh, a proto pro něj já osobně a věřím, že i většina lidí, která si měla možnost někdy s krizovým řízením seznámit, nemůže hlasovat, protože takhle se zákon o krizovém řízení a zákon, který zasahuje do osobnostních práv člověka, nedá připravovat. Tou horkou jehlou jste to, dámy a pánové, celé zkazili a tohle obhájit před občany České republiky prostě nejde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. Já naprosto respektuji kritiku zákona jako takového, kritiku pozměňovacích návrhů, ale jedno bych si vyprosil. Prosím pěkně, ten zákon, respektive ten pozměňovací návrh, na kterém byl konsenzus, opravdu nebyl šit několika politiky na nějakých schůzkách. Já teď hovořím za KDU-ČSL, hovořím za AntiCovid tým ODS, politické strany TOP 09 a KDU-ČSL. A my máme v rámci své odborné platformy řadu dalších odborníků, konzultantů, a to i na oblast krizové legislativy, zdravotnické legislativy a skutečně v tomto smyslu ty naše podněty byly připravovány odborníky a ne tak, jak vy jste tady říkal.

A pokud mám informaci, tak to finální znění - říkal to, myslím, pan ministr Blatný na té schůzce - viděl i místopředseda Legislativní rady vlády pan doktor Kněžínek. Předpokládám, že pro vás by to také mohla být jistá autorita, kdysi ministr spravedlnosti. Čili to, že by to tady vznikalo nějak naprosto nahodile a bez konzultací, prostě není pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá z dnešního jednání od 14.00 do 15.00 hodin. Na řadě je v obecné rozpravě paní poslankyně Procházková, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Dobré odpoledne všem, děkuji za slovo. Mrzí mě, že jsem nedostala hned po vystoupení pana poslance Volného možnost k technické poznámce, tak to využiji při tomhle vystoupení, ale i tak. Chtěla bych vás všechny požádat o jednu věc. Uvědomujete si všichni, co jste tady, že venku umírají lidi? Opravdu vážně si uvědomujete, že venku umírají lidi a my tady mluvíme a mluvíme, přerušujeme a mluvíme a přerušujeme? Vždyť je to hrozné!

Panu poslanci Volnému. Sedněte si místo mě do té sanity! Zkuste se dívat na toho umírajícího člověka a přestaňte tady lidem říkat, že covid nic není! Začněte tu roušku nosit a běžně se konečně taky otestovat tak, jak se testují všichni, kdo tady v tom poslaneckém sále jsou!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom prosím, paní poslankyně, prostřednictvím předsedajícího. Děkuji vám.

 

Poslankyně Věra Procházková: Omlouvám se. A co se týče toho, co tady bylo řečeno mými předřečníky. Víte, pořád se tady říká, že opatření jsou zbytečná, ale nikdo tady ještě nepřinesl žádný rozbor a nikdo si neuvědomil, co by se dělo, kdyby ta opatření dodneška nebyla, kde bychom byli. To by se jistě potvrdilo, že nejsou dodržována ta základní, ta tři R. Ta by bohatě stačila, kdyby je dodržovali všichni. A pak tady říkáte, že nefungují. Není to pravda.

Jinak co se týče té kritiky, že tady nebyl předložen od vlády žádný zákon. A kdo z vás, z opozice, kdo z vás a kdy předložil tady ve Sněmovně jiný zákon tohoto charakteru? Kdo na grémiu požádal o to, aby byl zařazen na jednání? Proč jste to neopakovali? Proč jste s tím nechodili celý podzim a nechtěli, aby se to projednalo? Proč teď všichni říkáte, že jsme nic nepřinesli? (Hluk v sále.) My jsme něco přinesli a mohli jste to klidně zvednout a mohli jste to komentovat a mohli jsme to tady opravit už na podzim. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a budou následovat faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Helena Válková, poté pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já myslím, že, milé kolegyně, milí kolegové, pane místopředsedo, všichni to velmi prožíváme a já rozhodně tu svoji poznámku budu vést v klidném duchu, ale chápu paní poslankyni Procházkovou vaším prostřednictvím, protože ona na rozdíl ode mě je konfrontována s tou syrovou realitou. Já jí děkuji, že nám to zprostředkovala.

Já bych chtěla jenom upozornit, že není pravda, že by tento zákon nebyl pečlivě projednávaný, a dokonce jsme šli i do toho rizika, kdyby tady byla paní předsedkyně stálé komise pro Ústavu, která momentálně někam asi odběhla, Valachová, tak by to jistě potvrdila. Včera byli svoláni i ústavní experti - profesor Kysela, Kudrna, Wintr - nechci se nikoho dotknout, koho teď zapomenu, samozřejmě byl u toho náměstek pan Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví. Ti všichni se na to dívali optikou, jestli tento zákon je dostatečně ústavně konformní, co by bylo ještě třeba změnit. Upozorňovali na nedostatečnou parlamentní kontrolu i na způsob, jak to lze napravit. To, jak se to napravilo, s tím souhlasili. Čili v podstatě jsme udělali úplně všechno, co bylo třeba udělat ze všech těch hledisek v tom velmi napjatém časovém období.

Nechci zneužívat ty dvě minuty, jenom jsem chtěla poprosit pana Volného jako dáma džentlmena. Já vždycky musím odejít. My jsme to tady měřili, tu vzdálenost, ona není úplně ideální. A pokud nemá tu roušku - a já už jsem jednou covid měla a opravdu jsem neměla snadný průběh, možná i díky svému matričnímu ročníku, tak bych ho nerada dostala znovu. A já musím vždycky potom odejít a nemůžu sledovat jednání Sněmovny. Tak bych ho poprosila, aby si tu roušku nasadil i s přihlédnutím k této skutečnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se samozřejmě k žádosti paní poslankyně připojuji a zaznívá tu opakovaně.

Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Paní Válková, vy jste se dala do politiky a musíte být tvrdá, takže, omlouvám se -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslanec Lubomír Volný: Prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, takže prostřednictvím pana předsedajícího vaší žádosti nemohu vyhovět, protože to musíte vydržet.

Nebýt opatření, paní doktorko prostřednictvím pana předsedajícího, možná by to u nás bylo jako v Bělorusku. To znamená desetina mrtvých, otevřená ekonomika a všechno v pořádku. Covid existuje, nikdo ho nepopírá, jenomže lidé taky mohou umírat kvůli tomu, že vy odmítáte odbornou debatu. A vy jako členka vládního uskupení, jako poslankyně vládního hnutí ANO jste tady neřekla na mikrofon ani slovo o prevenci, o tom, jak by lidé mohli posílit svou imunitu a jak by se mohli bránit onemocnění COVID-19. To je za mě osobně ta největší chyba a největší katastrofa, která se u nás děje. Opakuji, že ve Švédsku už si zakazují nosit roušky, protože v mnohých městech převládl názor, že roušky způsobují šíření covidu.

Víte, kdy v jediném okamžiku v historii této covidové krize přestal covid útočit? Máme na to 40 sekund, tak já vám dám pět, abyste se zamysleli nad tím, za těch posledních jedenáct měsíců, kdy ten covid neútočil. Tři, dva, jedna. V okamžiku, kdy jste se do toho tomu covidu přestali plést. V okamžiku, kdy jste se přestali plést lidské imunitě do toho, aby si s tím covidem poradila sama. V okamžiku, kdy svítilo slunce, v okamžiku, kdy jsme měli všichni dostatek vitamínu D, v okamžiku, kdy jsme měli všichni dostatek sociálních kontaktů, v okamžiku, kdy jsme všichni sportovali. Tak v létě byl ten covid na ústupu. V okamžiku, kdy vy se do toho začnete tomu covidu plést a začnete se do toho plést přírodě a našemu imunitnímu systému, v tom okamžiku pomáháte vraždit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní prosím opět o dezinfekci řečnického pultu. Budou následovat faktické poznámky pana poslance Výborného a pana poslance Staňka. (Krátká pauza na provedení dezinfekce.) Děkuji vám. Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, k paní poslankyni Procházkové. Já bych vás chtěl ubezpečit, že ten návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19, který byl na jaře zde předložen, byl vládní tisk. A mohl být stokrát projednán, kdyby vláda chtěla. Opravdu, napadat opozici, že jsme se tady o tom nechtěli bavit. My jsme tu kritiku, kterou jsme tu měli na jaře, samozřejmě předložili. Ale to, že nebyl doteď projednán a teď byl předložen v nové verzi panem ministrem Blatným, je opravdu zodpovědnost vás, resp. vaší vládní koalice. To prosím nemůžete házet na opozici. A jestli jste nabyla dojmu, že krizovou legislativu budeme psát na koleni ve Sněmovně, tak před tím bych opravdu varoval. To není šťastný postup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Antonín Staněk, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já vás samozřejmě nechci svou technickou poznámkou příliš zdržovat, ale nedá mi to, abych nereagoval na některé věci, které zde zazněly, alespoň formou té technické.

Myslím si, že při vystoupeních pana kolegy Volného při vší úctě i neúctě k němu, ať už je to tak, či onak jsme svědky jedné krásné přímé ukázky toho, co je a není demokratické. Víte, ten největší a nejklasičtější výrok říká, že svoboda moje končí tam, kde ohrožuje svobodu druhého. A podívejme se kolem sebe. Tady ve Sněmovně sedí poslanci, kteří mají roušku a snaží se neohrožovat své kolegy ve svém okolí. Vy jste dva poslanci, kteří jste se rozhodli svobodně a plně oprávněně porušovat obecné pravidlo. Sedíte mezi kolegy, mladými lidmi, kteří mají své prarodiče, rodiče a opravdu oprávněně se mohou obávat o své zdraví. A já opravdu lituji pracovnici Sněmovny, která zde musí pravidelně chodit dezinfikovat prostor jenom proto, že se někdo rozhodl ukazovat, že on má svoje právo. Ale to právo na život, právo na zdraví a bezpečí máme v Poslanecké sněmovně v tuto chvíli i my, kteří jsme zde v rouškách. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jenom požádám o upřesnění pana předsedu Michálka, jestli se hlásil s faktickou, nebo do rozpravy. Do rozpravy, v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Vlastimil Válek, který je zpravodajem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já velmi stručně, proto faktická, abych sám sebe korigoval. Mě ta debata nesmírně oslovuje, a tak jsme si s kolegou Blatným také vzpomínali na dobu před nějakými dvaceti, možná víc lety. Já myslím, že tady všichni věříte, že existuje borelióza. Doufám, že tady nikdo není, kdo by si myslel, že neexistuje, vpravo, vlevo. A přesto je země, která si odhlasovala v zákoně, že borelióza není, tím pádem vyřešila problém s touto nemocí, ani ji neléčí. Je to tedy Bělorusko. Tak já si myslím, že se řada věcí dá odhlasovat a řada chorob se dá zrušit zákonem, že nejsou. Jim se povedlo vyřešit boreliózu. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě není na řadě pan předseda Michálek, protože se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Lubomír Volný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: K panu docentu Válkovi. prostřednictvím pana předsedajícího. Vy v Rusku máte malé platy, ale vy v Americe bijete černochy. Říká se tomu slizký herring, úhybný manévr. My se tady nebavíme o borelióze, bavíme se tady o covidu, který není v Bělorusku zakázán zákonem, který se v Bělorusku normálně léčí. A je nedůstojné vašeho postavení, pane profesore, abyste používal takovéto primitivní argumentační fauly na úrovni žáka 6. třídy. To je jedna věc.

Druhá věc, na kterou jsem teď zapomněl, je to, že v tom Bělorusku můžete jít do obchodu, můžete jít úplně všude a ty covidové statistiky se tam vedou naprosto běžně. Není to pravda, že se tam nevedou. Když si najedete na Bělorusko - covid - Wikipedie, tak vám to tam přesně vyjede. Ty statistiky existují. S boreliózou nevím, jak má moc problémů Bělorusko, ale vím, že v republice nebo u nás doma jsou desetitisíce lidí sdružených na Borelioza.cz, které zmrzačili čeští lékaři, protože v posledních dvaceti letech u nich tu boreliózu neodhalili. A že je velice těžké ještě dneska dostat kvalitní vyšetření na boreliózu. To zřejmě by kolegové lékaři mohli potvrdit, až zase vydezinfikují úplně zbytečně tento mikrofon, protože každý z vás, kdo nemá nový respirátor, a každý z vás, kdo nemá novou roušku, tak tady prská viry úplně stejně jako já, pokud je máte v sobě, mimochodem. Takže se přihlaste všichni, kteří máte novou roušku. Jsem zvědav, kolik vás je. (Rozhlíží se.) No, jasně. Pecka. Takže je vás asi tak 10 % v tom případě. Takže s tou boreliózou máme problém hlavně my v České republice, přestože jsme si ji zákonem nezakázali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas. Děkuji. A opět poprosím o dezinfekci pultu. Na řadě je s faktickou poznámkou pan poslanec Radovan Vích. Pan předseda Michálek vystoupí až v podrobné rozpravě. Pak tu mám ještě do obecné přihlášku pana předsedy Bartoše, pokud platí. (Probíhá dezinfekce mikrofonu.) Děkuji. Pan poslanec Radovan Vích - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom budu reagovat na to, co tady bylo řečeno v rámci mých předřečníků. Chtěl bych říct, že je zásadní chybou to, že sněmovní tisk 859, který byl předkládán nebo vložen do systému zjara loňského roku, v podstatě měl být projednán. A pokud by býval byl projednán, tak se mohly nějakým způsobem upravit nějaké podmínky § 69 a § 80 zákona o ochraně veřejného zdraví a mohlo se jenom dořešit to nasazování vojáků a Správa státních hmotných rezerv, která by mohla nakupovat zdravotnické prostředky i po skončení nouzového stavu. V současné době je to tak, že od 16 hodin včerejšího dne se tam objevil zcela nový terminus technicus, a to je ta pandemická pohotovost, a tímto dostal ten zákon úplně jinou dimenzi. V podstatě je tam opatření překlopené z nouzového stavu podle krizových zákonů, ať už 110, nebo 240. Takže pro mě to je naprosto nepřijatelné. Ten zákon je velmi členitý. Nedává smysl. A z těchto důvodů, pokud máme přijímat takovýto zákon v takto krátké době, tak prostě nemůžu s tím být konformní. A já v žádném případě nemůžu hlasovat pro tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě byl přihlášen do obecné rozpravy pan předseda Ivan Bartoš, ale nevidím ho tady. Ptám se tedy všech, zda ještě je nějaká přihláška do obecné rozpravy. Není. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá ani pan zpravodaj, ani pan ministr. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. My jsme většinu pozměňovacích návrhů uplatnili v rámci komplexního pozměňovacího návrhu a dohodli jsme se, že nebudeme předkládat žádné změny. Nicméně tohle to je věc, která je konzultovaná s vládou, co mám připraveno, a se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a místopředsedy Legislativní rady vlády pana Kněžínka.

Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 7530, což je pozměňovací návrh, který má tři části. Opravuje se tam jedna legislativně technická chyba.

Dále se tam upravuje na základě i konzultací s Nejvyšším správním soudem způsob soudního přezkumu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic. Připomenu, že v rámci komplexního pozměňovacího návrhu došlo ke změně, že opatření s krajskou působností mohou vydávat i krajské hygienické stanice, tudíž bylo potřeba i upravit příslušná ustanovení v § 12 o soudním přezkumu tak, aby na to reagovala, že opatření vydaná krajskými hygienickými stanicemi budou přezkoumávat krajské správní soudy a bude tam možnost kasační stížnosti, zatímco v případě opatření Ministerstva zdravotnictví to řízení bude jednoinstanční a povede ho Nejvyšší správní soud, a jsou tam procesní pravidla pro to, aby to mohlo proběhnout v pořádku.

Dále se tam upravuje jedna legislativně technická chyba, a to že v původním návrhu zákona bylo upraveno, že i účinnost ustanovení o kompenzacích a pokutách končí s daným fixním datem 28. února. Je potřeba to upravit tak, aby tato ustanovení trvala i nadále po skončení účinnosti zákona, to znamená, aby bylo možné i po skončení účinnosti zákona vyplácet kompenzace a sankcionovat přestupky podle tohoto zákona. Takže to je první pozměňovací návrh, který předkládám. Ten je ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k návrhu, který načte pan kolega Vondrák, je to po dohodě s ním. Ten se týká pravomocí hejtmanů v krajích. Jediná věc, kterou mění můj pozměňovací návrh, je, že tam bude výslovně zmíněn pro odstranění pochybností i primátor hlavního města Prahy, kde sice Praha je krajem podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ale primátor bez dalšího není hejtmanem, takže na rozdíl od krizového zákona, kde je ta legislativní zkratka zavedena v úvodu zákona, tady zavedena není, takže je vhodné to tam pro odstranění pochybností doplnit. Můj pozměňovací návrh zní, že v § 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: Ustanovení v odstavci 1 až 4 se použijí na hlavní město Prahu a primátora hlavního města Prahy obdobně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Blatný. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom potvrzuji, že ten první návrh, o kterém mluvil pan poslanec Michálek, opravdu je podporovaný ministerstvem. Je to úprava toho, jak jsme se domlouvali i po konzultaci s Legislativní radou vlády. Takže ze strany ministerstva je tady toto podporováno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ivo Vondrák. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já už se jenom přihlásím k představenému pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 7527. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl za mě a za kolegu Mariana Bojka přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou pod číslem 7532. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, podstatou těchto návrhů je uklidnění veřejnosti v tom, že tyto zákony jsou namířeny opravdu jenom na situaci s COVID-19, to znamená, že většina těchto pozměňovacích návrhů směřuje k časovému omezení tohoto zákona v následujících měsících. Pokud schválíte časové omezení tohoto zákona, tak nám všem dáte šanci objektivně po uplynuté době zhodnotit, jestli tento zákon splnil, anebo nesplnil svou funkci, případně jej znovu přijmout nebo přijmout nějaká jiná opatření. Veřejnost to určitě uklidní v tom smyslu, že lidé, kteří mají obavy z toho, že tento zákon by mohl být do budoucna zneužíván k jiným cílům, zneužit nebude moci. A další z pozměňovacích návrhů má v sobě obsaženo to, že se jedná vyloženě o lex COVID-19, to znamená, že je to zákon, který je zaměřen jenom proti COVID-19 a nebude zaměřen nikdy proti žádné jiné nemoci.

Děkuji vám za to, že se oprostíte od osobní antipatie. Děkuji vám za to, že se profesionálně těmito návrhy budete zabývat a bez ohledu na to, jaké jsou vaše osobní vztahy ke mně a ke kolegovi Bojkovi, zvládnete v sobě ovládnout emoce a nebudete jednat na základě představ, snů a názorů, ale budete jednat ve prospěch všeho lidu této země, které tímto uklidníte, že s ním neplánujete do budoucna nic špatného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Opět poprosím o dezinfekci řečnického pultu. Poté vystoupí místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. (Probíhá dezinfekce mikrofonu.) Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Dámy a pánové, dobrý den. Než se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, protože vystupuji po panu poslanci Volném a on tu říkal, že bychom měli všichni chodit na testy, a já si myslím, že zejména v jeho zájmu by bylo chodit na testy velmi často, protože bych ho upozornil na tuším § 153 trestního zákoníku - šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti. Je tam docela zajímavá trestní sazba.

Teď prosím k tomu, proč jsem vystoupil. Přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu číslo 7529. On je v systému uveden pod mým jménem, nicméně je to ten velký pozměňovací návrh, ke kterému své podpisy připojili předsedové stran ANO, ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, sociální demokracie. V jednom případě to je, tuším v případě TOP 09, to není předsedkyně strany, ale je to pan předseda poslaneckého klubu. Takže jménem všech těchto jsem já svým jménem vložil do systému tento pozměňovací návrh. A znovu říkám, je to dokument 7529.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Tomáš Martínek. Ale nehlásí se, to je jenom omyl, dobře. V tuto chvíli tedy nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova má pan ministr a po něm i pan zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jen krátce. Myslím si, že dnešek byl důkazem dobré vůle, důkazem toho, že se můžeme a chceme všichni domluvit, a důkazem toho, že jsme schopni tuto zemi i přes rozdíly v různých postojích vést dále krizovou situací. O tom, že situace není jednoduchá, všichni víme. Ale chtěl bych jenom říct, že ten zákon, o kterém nyní budete hlasovat, nám všem dává do rukou další možnost, jak účinně bojovat s epidemií koronaviru, a přitom se tam, kde to nebude nezbytně nutné, vyhnout používání nouzového stavu.

Za sebe, za všechny pacienty i za ty, kteří se o ně starají, chci poděkovat a budu se těšit, že v tomto duchu bude probíhat i další spolupráce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A závěrečné slovo pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Jenom velice stručně pro jistotu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Tak jenom pro jistotu, kdyby tady měl někdo pocit, že chce hlasovat o pandemickém zákonu, tak už předem upozorňuji, že bude zklamán. Nebudeme o něm hlasovat. Budeme hlasovat o tomto zákoně. A bylo by dobré, aby to každý takhle chápal, vnímal a uvědomil si to.

A jenom mám prosbu. Po dohodě s legislativci, kteří potřebují 15 minut na zapracování pozměňovacích návrhů a přípravu hlasovacího schématu, tak jestli by bylo možné požádat o patnáctiminutovou pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je zde žádost o 15 minut pro legislativce na to, aby nás připravili na třetí čtení. Seznamuji všechny poslance s tím, že na politickém setkání všech politických stran byla dohoda, že nebudeme pokračovat v projednávání dalších bodů, dokud nedokončíme projednávání tohoto návrhu zákona. Proto v souladu s touto dohodou vyhlašuji patnáctiminutovou pauzu. Sejdeme se tady za 15 minut.

 

(Jednání přerušeno v 15.23 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 15.38 hodin, budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Podle mých informací jsme víceméně připraveni na to, abychom tento zákon projednali ve třetím čtení. Proto podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Pan zpravodaj je už připraven. A ještě než mu dám slovo, tak otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže poprosím zpravodaje, poslance Vlastimila Válka, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak jak byly ty pozměňovací návrhy podány, navrhuji tento postup hlasování.

Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Hamáčka, což je návrh číslo 7529.

Jako druhý budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Michálka s číslem 7530.

Třetí bychom hlasovali pozměňovací návrh poslance Michálka, respektive který doplňuje pozměňovací návrh poslance Vondráka, a je to návrh 7527.

Jako čtvrtý bychom hlasovali o návrhu, který podávají ústy poslance Vondráka hejtmani. Je to návrh číslo 7527.

Zapáté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Volného, kde to hlasování bude trošku složitější. Ten pozměňovací návrh má vlastně osm stupňů a ty stupně se liší podle dat. Tak já bych vždycky řekl, k jakému datu hlasujeme, aby to bylo naprosto zřejmé. Nebudu to teď číst celé. Vždycky bych k tomu jednotlivému bodu řekl, k jakému je to datu, protože takhle se ty návrhy liší. Pouze bod číslo sedm, ten říká, že upravuje § 1 tohoto zákona, že je omezen pouze na opatření pro zvládání epidemie COVID-19. Osmička je pak zase datum. Takže ta data bych vždycky četl k těm jednotlivým bodům toho pozměňovacího návrhu. Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Prosím o souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Než dám ale souhlas s procedurou, tak se musím zeptat, abychom učinili všem pravidlům zadost, zda jsou všichni spokojeni s tímto postupem, nebo zda má někdo zájem, aby byly pozměňovací návrhy rozdány na lavice před hlasováním. Pan předseda poslaneckého klubu SPD. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já jsem dostal na lavici pouze pozměňovací návrh pana poslance Ivo Vondráka, jinak nemám žádný. A já nevím, jak budeme v SPD hlasovat, takže bych vás požádal, abyste nám to rozmnožili a dali mi to na lavici, protože nevím vůbec, o čem budeme hlasovat. Vím, jaký bude nějaký rámec toho pozměňovacího návrhu, ale nevím ty detaily. A tak to přece nemůžeme dělat v tak vážné situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo, není to žádný problém, máte na to právo, zařídíme to. Pan předseda Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Měl jsem za to, že tady došlo k nějaké předběžné dohodě mezi panem zpravodajem a všemi. Jestliže tomu tak není - (Komentář z pléna.) Prosím vás, nepřerušujte mě, já vám to řeknu. - tak v takovém případě ale ta legislativa potřebuje vždycky zhruba 40 minut, než to nachystá, vytiskne a rozdá. Takže jestli ano, tak potom nezbude než přerušit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, opravdu, my samozřejmě chceme hlasovat, nechceme nic zdržovat, neříkám pro nebo proti, ale není přece možné, že v takto závažném hlasování nemáme na stolech ani rozdané pozměňovací návrhy a náš předseda poslaneckého klubu ani ty návrhy prostě nedostal. Takže já bych vás chtěl požádat, abyste to skutečně namnožili. Jestli ostatní to mají v ruce, tak aby SPD se předaly ty pozměňovací návrhy. Čím dřív, tím rychleji, my neříkáme 40 minut, když nám to dáte do pěti minut. My jsme byli u těch jednání, my máme rámcový přehled, to samozřejmě máme, víme ty principy, ale to je závažné hlasování, které ovlivňuje celou Českou republiku. Takže já bych vás poprosil - já neříkám 40 minut, ale dejte nám prosím vás ty pozměňováky na stůl, ať se s tím můžeme rámcově - podle toho, jak budou teď ta hlasování, ať nedojde k nějakému omylu. Takže my víme, o čem se má hlasovat principiálně, pochopitelně, ale pozměňováky musíme přece vidět detailně, takhle to přece nemůžeme dělat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím, myslím, že to je oprávněný požadavek, proto navrhuji, abychom tento bod přerušili do 16.30 a můžeme pokračovat v projednávání dalších bodů, v 16.30 se k tomuto vrátíme, už to budou mít všichni před sebou a v 16.30 můžeme začít hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To bych měl chápat jako procedurální návrh. Je to procedurální návrh, o něm dám hlasovat. Já ho pro jistotu zopakuji, ať nemáme nějakou nejistotu.

 

Pan předseda Zbyněk Stanjura navrhl, že tento bod přerušíme a v 16.30 se k němu vrátíme, mezitím otevřeme další bod našeho jednání. Je to prosím všem srozumitelné, o čem budeme hlasovat? Je.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 168 poslanců, pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu ve třetím čtení. Konstatuji, že se jím budeme znovu zabývat v 16.30 hodin.

 

Nyní stojíme před projednáním bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 26. 5. 2021 v 16:39.
Přihlásit/registrovat se do ISP