(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to byl návrh doprovodného usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 40 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 66, proti 15. Konstatuji, že návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy. Je tomu tak? (Ano.) Takže já projednávání tohoto bodu končím.

Pan poslanec k hlasování. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych měl k hlasování číslo 31 - na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování, jen do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já se nechám vystřídat v řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

 

3.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
/sněmovní tisk 1160/ - zkrácené jednání

Je navrženo zkrácené jednání, to znamená, že bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám o zkráceném jednání rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pokud se tedy do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, sněmovní tisk 1160, ve zkráceném jednání."

Rozhodneme v hlasování číslo 41, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 41, z přítomných 155 pro 134, proti nikdo. Návrh byl schválen. Budeme tedy pokračovat ve zkráceném jednání.

 

Zahajuji tedy projednávání tisku 1160. Děkuji paní ministryni financí, že zaujala místo u stolku zpravodajů, děkuji také zpravodaji rozpočtového výboru Kamalu Farhanovi, že je u stolku zpravodajů. Požádám paní vicepremiérku, ministryni financí Alenu Schillerovou, aby z pověření vlády tento tisk uvedla. Máte slovo, paní vicepremiérko.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi odůvodnit návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, jehož cílem je v dnešní složité době ekonomicky podpořit osoby samostatně výdělečně činné, společníky malých společností s ručením omezením a takzvané dohodáře. (Hluk a neklid v sále.)

Nový kompenzační bonus bude představovat součást inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější. Dojde tak k nahrazení většiny sektorových programů a podpora se kromě nového bonusu bude vyplácet ještě z programu Antivirus a připravovaného programu Ministerstva průmyslu a obchodu, pracovně nazvaného COVID-21.

Nový kompenzační bonus se z hlediska dopadů, které budou kompenzovány, vrací k loňskému jarnímu pojetí, kdy jej dostávaly osoby, na které dopadla současně epidemie jako taková, nikoliv pouze ti, koho se týkala omezující opatření státu, jako tomu bylo na podzim. Nově je však -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já vím, že situace je ve sněmovně napjatá, že tady panuje spousta emocí, ale pokud diskutujete něco jiného, než je tisk 1160, prosím zásadně v předsálí! A požádám o to i kolegy nalevo v sále. Děkuji. Pokračujte, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Nově je však zaveden kvantifikátor, který zajistí, že se kompenzační bonus dostane pouze těm, kteří jsou současnou situací skutečně výrazně dotčeni. Pro vznik nároku na kompenzační bonus bude posuzován pokles příjmů odpovídající tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím koronavirové krize, přičemž nárok vznikne v případě, kdy tento pokles činil alespoň 50 %.

Kompenzační bonus bude zvýšen na 1 000 korun na den, tedy celkem 31 tisíc za měsíc s 31 dny. Bonus bude současně individuálně zastropován tak, aby nedocházelo k nespravedlivé překompenzaci v případě subjektů s malými tržbami, např. důchodce či student, který si přivydělává podnikáním. V případě dohodářů pak bude zachována stávající výše bonusu 500 korun na den. I v případě, že podnikateli neklesly uvedené příjmy, bude mu moci vzniknout nárok na kompenzační bonus za dny, kdy měl nařízenou karanténu nebo izolaci, a to ve výši 500 korun. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění.

Velmi důležitou změnou je to, že bonusová období již nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu. Naopak budou vždy vymezena kalendářním měsícem, což je stabilní a srozumitelné řešení.

Návrh zákona zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Nicméně vláda současně získá mandát zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku, pokud budou v té době ještě trvat krizová opatření. První bonusové období nového bonusu v únoru 2021 se bude částečně překrývat s posledním bonusovým obdobím podzimního kompenzačního bonusu. Vztah mezi nimi bude vyřešen přechodným ustanovením, a to cestou započtení.

Kompenzační bonus bude možné kombinovat pouze s programem Antivirus a programem COVID - Nájemné. Kombinace s jinými podporami nebude možná, a to ani s připravovaným programem COVID-21, neboť oba programy budou koncipovány tak, aby se vhodně doplňovaly, a nikoliv překrývaly. Žadatel tak nebude nucen podávat žádosti na dvě různá období. Kompenzační bonus bude opět spravován jako daň podle daňového řádu, a to orgány Finanční správy České republiky. Nadále bude využívána relativně jednoduchá žádost, kterou bude možné podat také pomocí emailu, jakkoli se zde odrazí změny v koncepci kompenzačního bonusu, kdy bude zejména třeba posoudit zmíněný pokles příjmů.

Kompenzační bonus bude tak jako dosud snížením příjmové strany veřejných rozpočtů u daně z příjmu ze závislé činnosti, to je včetně dopadu do rozpočtu obcí a krajů. Tento dopad bude nicméně z výrazné většiny kompenzován, a to ve formě příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu inkasa, který bude postupně vyúčtováván. Opuštění principu, kdy státní rozpočet a rozpočty samospráv spolu dýchají v dobrém i ve zlém, není sice systémové, avšak považuji to za vhodný kompromis, který by měl podpořit rychlý průběh legislativního procesu v obou komorách Parlamentu.

Odhadovaný negativní rozpočtový dopad návrhu zákona připadající na první dvě bonusová období činí 19,4 miliardy korun na veřejné rozpočty, z toho 18 miliardy na státní rozpočet, 1,1 miliardy na rozpočty obcí a 0,4 miliardy na rozpočty krajů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády a konstatuji, že rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1160/1. Požádám zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych jenom krátce ve své zprávě shrnul některé základní body, když podrobně se k tomu vyjádřila paní ministryně.

Víme, že navržený kompenzační bonus s dosavadními kompenzačními bonusy sdílí zejména základní právní rámce. Cílem nového kompenzačního bonusu je opět zmírnit dopady současné pandemie. Jedním ze zásadnějších bodů namísto současné vazby na bezprostřední omezení nebo zákaz činnosti ze strany státních opatření bude nový kompenzační bonus poskytován obecně ke kompenzaci dopadů na činnost subjektů kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Podmínky tady již zmínila paní ministryně. Jak uvedla, tak maximální výše kompenzačního bonusu bude činit 1 000 korun, tedy celkem 31 tisíc korun za měsíc s 31 dny. V případě osob činných na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti půjde o výši 500 korun na den.***
Přihlásit/registrovat se do ISP