(19.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakobovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobrý už večer, já vás zdravím v této večerní hodině, paní ministryni, pana ministra, kolegyně, kolegy. Musím na úvod poděkovat, ocenit, že tady tento návrh je. A teď to nemyslím vůbec ironicky. Protože ten návrh reaguje - paní ministryně říkala, že je dojatá, ale nevypadá tak - ne, občas je trošku dobré i to odlehčit - ale vlastně ten návrh v některých oblastech reaguje na to, po čem jsme tady dlouhé měsíce volali. To znamená zpřístupnit podmínky pro ty uchazeče, aby dosáhli na kompenzační bonus. To jsme tady i v minulosti navrhovali v některých pozměňovacích návrzích za KDU-ČSL i za opozici, aby ty podmínky pro vstup nebyly tak tvrdé.

Také jsme tady vedli několik debat a sporů okolo živnostníků, živnostníků, kteří nemají provozovnu. Samozřejmě na jedné straně je dobré toto tady připomenout, ocenit, ale samozřejmě na druhé straně je potřeba potom sledovat i velmi bedlivě ostatní programy, které budou znamenat určitou revizi a případně snížení, to znamená, jaký bude výsledný efekt pro živnostníky a pro vybrané skupiny v některých oborech, aby to fakticky neznamenalo třeba i zesložitění té situace.

Já jsem si dovolil k tomuto sněmovnímu tisku připravit tři stručné pozměňovací návrhy. Aniž bychom to konzultovali spolu, tak jsme se tady setkali s kolegy piráty s jedním pozměňovacím návrhem a to je definování té minimální částky, aby minimální částka byla 500 korun, protože tak jak jsme si to modelovali, tak by mohlo dojít k situacím, že u některých případů by ta částka mohla být ještě nižší než 500 korun, to znamená, chceme tady stanovit ten spodní strop, aby to bylo opravdu minimálně těch 500 korun pro toho, který bude mít nárok na získání kompenzačního bonusu.

Pak jsem si dovolil dát návrh, který by řešil otázku zpětné účinnosti, jak to řeší i tato vládní novela, nebo tato předloha, která jde zpětně k 1. únoru. Já si dovoluji navrhnout zpětně k 1. lednu 2021.

A pak ještě jednu drobnou úpravu, která reaguje i na dnešní schválení pandemického zákona, kdy navrhujeme rozšíření textace v § 1, aby nárok na tuto podporu měli i ti, kteří budou dotčeni krizovými opatřeními, a tedy nejenom ve smyslu krizového zákona, ale právě i ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví či právě toho dnešního tzv. pandemického zákona.

Takže to jsou tři poměrně stručné návrhy. Myslím si, že mají svoje ratio. Velmi bych prosil o případnou podporu těchto návrhů. A to je vše. V podrobné rozpravě se k nim přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní ještě v obecné rozpravě paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se třemi pozměňovacími návrhy, které podávám společně s kolegou Ferjenčíkem.

První se týká kompenzací pro samosprávy. My samozřejmě vítáme, že Ministerstvo financí po předchozím odmítání nově do zákona o kompenzačním bonusu vložilo právě mechanismus, který zmírňuje negativní dopady do rozpočtů samospráv. Ovšem není možné souhlasit s tím, že tomu tak bude pouze ve výši 80 % skutečných dopadů zákona o kompenzačním bonusu. Ministerstvo financí opakovaně uvádí, že obce, města a kraje musí dýchat se státem. A s tím souhlasíme. Ale v případě kompenzačního bonusu není možné souhlasit. Tak jako v době hospodářského růstu rostou samosprávám příjmy, tak v době krize naopak klesají. Ale toto se děje pouze v důsledku mechanismu, který spočívá ve stanovení procentního podílu na výnosu sdílených daní. Tedy v době rostoucího inkasa příjmy rostou i samosprávám, v době poklesu inkasa sdílených daní naopak rozpočty samospráv mají nižší příjmy ze sdílených daní.

Na obce, města a kraje ovšem principiálně nelze přenášet dopady vládních rozhodnutí, tím spíše v situaci, kdy je žádoucí podpora lokální a regionální ekonomiky, v níž právě samosprávy sehrávají klíčovou úlohu. To již překračuje meze solidárnosti, jak je uvedeno výše. Pokud by samosprávám nebyly tyto dopady kompenzovány ve skutečné a plné výši, byly by současnou krizí zasaženy dvakrát. Jednak poklesem výběru sdílených daní z důvodu omezení ekonomiky na základě mimořádných opatření vlády a dále pak v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu za tato mimořádná opatření a stále jejich 20procentního podílu na jeho výplatě. To již není solidárnost rozpočtu samospráv se státním rozpočtem, ale jde stále o přenos nepříznivých dopadů vládních rozhodnutí na samosprávy. Z těchto důvodů navrhujeme, aby obcím, městům a krajům byl negativní dopad tohoto zákona do rozpočtu samospráv kompenzován ve skutečné výši dle jejich podílu na výplatě kompenzačního bonusu, tedy ve výši 100 %.

Druhý pozměňovací návrh se týká společností s ručením omezeným a také rodin, tedy v rámci právě tohoto podnikání. Návrh zákona zahrnuje mezi subjekty kompenzačního bonusu také společnosti s ručením omezeným, resp. jejich společníky. Těmito společníky mohou být i členové jedné rodiny, a to bez omezení počtu společníků v takové společnosti. V ustanovení § 5 návrhu zákona je uvedeno, kdo se za členy rodiny považuje. V definici jsou obsaženi pouze příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Sami předkladatelé poté v důvodové zprávě připouštějí, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se zdá být velmi úzká a zcela opomíjí další příslušníky rodiny, jak ji obecně vnímáme. A předkladatel zákona toto pojetí nikterak neodůvodňuje.

Navíc občanský zákoník obsahuje v § 700 definici pojmu rodinný závod. Pojem rodinný závod, tím se také inspirovali předkladatelé pozměňovacího návrhu, tedy já a pan poslanec Ferjenčík, a navrhujeme upravit zákon tak, aby se za člena jedné rodiny považoval např. i bratranec či osoby sešvagřené. Mohou existovat případy, kdy jsou společníky společnosti i příbuzní, kteří by nespadali do definice uvedené ve vládním návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP