Úterý 2. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)


Slib poslance

Chtěl poprosit pana předsedu mandátového a imunitního výboru, Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přednesl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Pane místopředsedo, máte slovo. (V sále je hluk, někteří poslanci ještě nesedí v lavicích.)

Ještě bych rád poprosil o klid v sále. Prosím, zaujměte svá místa, umožněte důstojnou atmosféru pro složení slibu nového poslance. Ještě jednou děkuji - případně si ty rozhovory nechte o pět minut později. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 1. března 2021 doručila poslankyně Ilona Mauritzová, zvolená za Občanskou demokratickou stranu ve volebním kraji číslo 4 - Plzeňském předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se vzdala mandátu poslankyně Parlamentu ČR.

Podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidát poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb.

Druhý a třetí náhradník Občanské demokratické strany za 4. volební kraj doručili předsedovi Poslanecké sněmovny notářské zápisy, kterými se vzdali postavení náhradníků, které nabyli ve volbách konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017. Mandátový a imunitní výbor v usnesení číslo 149 ze dne 6. ledna 2021 konstatoval, že postavení třetího náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský Ing. Mgr. Pavlu Karpíškovi zaniklo dne 15. prosince 2020.

V usnesení číslo 171 ze dne 16. února 2021 konstatoval, že postavení druhého náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský Ing. Vladimíru Vilímcovi zaniklo dne 8. února 2021. Předsedovi Poslanecké sněmovny dne 17. února 2021 doručil notářský zápis i první náhradník Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský Ing. Jiří Šneberger, který se vzdal postavení náhradníka.

Dnešního dne přijal mandátový a imunitní výbor svým usnesením číslo 173, kterým konstatoval, že dne 17. února 2021 Ing. Jiřímu Šnebergerovi zaniklo postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský. Postavení náhradníků zaniklo podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na svém dnešním jednání přijal usnesení číslo 174, kterým konstatoval, že

1. dne 1. března 2021 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR docentce PaedDr. Iloně Mauritzové, Ph.D., narozené 29. prosince 1959, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 1. března 2021 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Mgr. Pavlu Šindelářovi, narozenému dne 14. prosince 1980.

Předseda Poslanecké sněmovny v souladu s ustanovením § 2 věta druhá § 29 odst. 2 písm. 2a) zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, povolal na uvolněný mandát Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský kraj Mgr. Pavla Šindeláře, kterému dnes předal osvědčení o vzniku mandátu. Prosím pana poslance Šindeláře, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a do rukou předsedy Poslanecké sněmovny složil Ústavou předepsaný slib.

Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib pana poslance. Dámy a pánové, prosím, abyste povstali. (Přítomní povstávají.) "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Pavel Šindelář podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "slibuji" skládá slib.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji a hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk.)

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dovolte mi, abych mezi námi přivítal pana poslance Pavla Šindeláře a popřál mu v poslanecké práci hodně úspěchů. Nyní přistoupíme k ověřovatelům této schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji moc. Děkuji panu místopředsedovi, že mě na chviličku zastal. Pokračujeme ověřovateli.

 

Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského. Ptám se, zda je jiný návrh na určení osob ověřovatelů. Nikdo se nehlásí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 111 poslanců, pro 108, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 87. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského.

 

Dále konstatuji, že poslanci, kteří dnes nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Budeme tedy zasedat v redukovaném polovičním formátu.

Z členů vlády se omlouvají Jan Blatný - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček od 14 do 15 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Připomínám, že již máme v návrhu pořadu zařazeny návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, je to sněmovní tisk 1152, zkrácené jednání, a návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, tisk 1111/2, zamítnutý Senátem.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby další sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171, zkrácené jednání. Svým rozhodnutím číslo 97 jsem rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisk 1171 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dnes do 16.00.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 109, pro 98, proti 4.

 

Pan místopředseda Okamura říkal, že mu nefungovalo zařízení. Já vás teď všechny odhlásím. Poprosím vás, zkuste se přihlásit znovu. Poprosil bych možná o kontrolu, případně jestli má ještě někdo problém s přihlášením. Ještě jednou vás všechny odhlásím, do třetice. Prosím o opětovné přihlášení, a jestliže má někdo problém s přihlášením, tak mi to prosím nahlaste. Zjistila se příčina, bude to chviličku trvat.

Já vás ale mezitím seznámím - jednak přečtu omluvu, pan ministr Toman se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

A my pomalu přistoupíme k návrhu pořadu 87. schůze, jak je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznáním s návrhy, na kterých se dnešní grémium shodlo. Navrhujeme zařadit nový bod do pořadu schůze, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, a to je tisk 1171, o kterém jsem už mluvil. Dále zařadit nové body do bloku Zprávy, návrhy a další, a to je bod odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a dále bod Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zařazení zaměstnanců Poslanecké sněmovny do kritické infrastruktury státu.

Dále navrhujeme pevné zařazení bodů návrhu pořadu takto: bod 375, sněmovní dokument 7182, Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, a bod 468, sněmovní dokument 7528, Rozhodnutí rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, zařadit ve středu 3. března ve 14.30 jako první dva body. Dále bod 2, sněmovní tisk 1111/2, krizový zákon zamítnutý Senátem, zařadit v úterý 9. března jako první bod.

Dále grémium navrhuje změny v pořadí bloku prvních čtení, a to bod 83, tisk 1044, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, zařadit za bod 41, tisk 1043, vládní návrh zákona o občanských průkazech. Dále bod 107, tisk 1163, vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, a bod 108, sněmovní tisk 1164, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, zařadit jako třetí a čtvrtý bod v bloku prvních čtení.

Dne 23. 2. vzalo Zastupitelstvo Pardubického kraje zpět sněmovní tisk 991, zákon o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020, první čtení. Škrtněte si prosím tedy bod 281 návrhu pořadu. O tomto se již nehlasuje.

Na závěr jedno organizační sdělení. Ve čtvrtek 4. března v 11.00 hodin bude zahájena mimořádná 89. schůze Poslanecké sněmovny. Téma je volební zákon.

To je v tuto chvíli z grémia vše a já poprosím, aby se tedy vyjádřili - první se hlásil pan místopředseda Okamura, pak tedy přednostní právo pan poslanec Chvojka. Dobře. Potom pan Rakušan. Budu si vás psát.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, situace došla tak daleko, že je podle názoru hnutí SPD nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, který samozřejmě má v tomto ústavní pravomoce, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost.

Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti, tedy demisi jednotlivých členů vlády, kteří jsou za tento stav odpovědní, a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků. Tady je podle Ústavy na tahu prezident republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny - je to za půl roku - a tam občané následně rozdají nové politické karty.

Také jsme přesvědčeni o tom, že vláda by měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, protože na základě posledních hlasování je evidentní, že vláda nemá pro zásadní kroky většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda by tedy měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, abychom zjistili, zda vůbec tato vláda má ještě většinovou legitimitu.

Takže my bychom chtěli požádat vládu, aby požádala o důvěru Poslanecké sněmovny. Pakliže tak neudělá, budeme sbírat 50 podpisů poslanců, aby to hlasování proběhlo, protože lidé už jsou v koncích, lidé už nemůžou, občané už jsou opravdu totálně zoufalí z této strategie vlády, která spočívá v tom, že tady je a bude nekonečný lockdown. Za SPD říkám - a opakovaně to říkáme a navrhujeme konkrétní konstruktivní alternativu - že lockdown není řešení. Plošné zákazy nejsou cesta.

V této souvislosti bych chtěl zařadit nový bod na schůzi Poslanecké sněmovny s názvem Zrušení nouzového stavu. Navrhuji to zařadit jako první bod schůze dnes, protože si myslíme, že situace nesnese odkladu. Navrhuji, aby se hlasovalo o usnesení: "Poslanecká sněmovna ruší s okamžitou platností nouzový stav." Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poopravím trochu ta jednotlivá přednostní práva tak, jak jsem to řekl na mikrofon. Nevěděl jsem, že jsou zde písemné přihlášky s přednostním právem. Jako první s přednostním právem se přihlásil pan předseda Jurečka, poté s přednostním právem za klub TOP 09 pan místopředseda Feri.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedo. Dva páni ministři, paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi k pořadu schůze. Chtěl bych navrhnout, abychom udělali úpravu programu schůze a abychom tisk pod číslem 7332, sněmovní dokument pod tímto číslem, ať jsem přesný, který pod sebou skrývá návrh na zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, abychom zařadili na program této schůze v tomto týdnu, buď ve středu napevno na 17 hodin, nebo jako první bod jednání v pátek.

Prosím pěkně, abychom tady tento bod podpořili. Může být poměrně rychle projednán a tato vyšetřovací komise může začít pracovat, protože jsme v situaci, kdy napřed bylo avizováno, že znalecký posudek policejního soudního experta bude zveřejněn 20. prosince. Byli jsme potom ujišťováni, že tento expert potřebuje také ještě nějaký čas a že jeho znalecký posudek bude zveřejněn nejpozději, nebo respektive on jej předá dál ke zpracování policejním vyšetřovatelům, nejpozději na konci února. To se také nestalo. Máme tady 2. března a myslíme si, že je potřeba po takovém dlouhém časovém odstupu, aby se opravdu s tom problematikou hnulo kupředu. Zřídit vyšetřovací komisi na půdě Sněmovny je namístě, takže prosím o podporu tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Feri. Pak už by se připravil pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Vláda přijala nová opatření a jsou s tím jako tradičně zmatky a jsou kolem toho pochybnosti. My bychom proto chtěli nějaké věci postavit najisto a chtěli bychom, aby vláda informovala jak nás, tak především občany, kterých se to týká. Kdybych měl zmínit některé problematické body, které uplynulých několik desítek hodin přineslo.

Tak například máme zkušenosti, že policisté vyžadují pracovní potvrzení pro každý den. To znamená, že zaměstnavatel nemůže vystavit na tři týdny potvrzení: Ano, toto je náš zaměstnanec, ano, jezdí tady z toho místa sem, ale patrně v některých případech chtějí potvrzení platné vždycky jenom na ten den, na tu jednu cestu.

Další otázkou je, proč vláda, která se zaklíná elektronizací státní správy, chce za každou cenu papírová potvrzení. Jistě, můžou s tím být spojena nějaká hygienická rizika. Jenže tiskárnu nemá každý, chytrý telefon má téměř každý. A získat narychlo nějaký papír, když třeba máte naléhavou cestu, to prostě může být pro občany komplikace.

Další problém je například to, jak prokázat, že máte někde bydliště, když tam bydlíte takzvaně na dobré slovo. To znamená, třeba přebýváte po nějakou krátkou dobu u svých rodičů, u svých příbuzných, neplatíte tam energie. Jak to prokážete těm policistům? To je situace, ve které jsou desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí, že prostě trpí nějakou důkazní nouzí v této věci.

Konkrétně věc, se kterou se setkalo také množství lidí. máte auto, dali jste ho do servisu, nebo se vám pokazí a chcete ho do toho servisu dát, máte značku, kterou ve vašem okrese nikdo neopravuje, není tam žádný autorizovaný servis. Podle současných opatření to není možné, alespoň takové je vyjádření náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. Co STK, můžu jet na STK do jiného okresu? To bychom chtěli vědět.

A například je také ještě otázka závodního stravování. Proč to bylo tak narychlo změněno, nebo respektive proč to bylo vůbec zaváděno? Jaké důvody k tomu vládu vedly?

To znamená, nebudeme vás tady honit klackem, ale chceme informace pro lidi, kterých se to dotýká a další nejméně ještě tři týdny dotýkat bude. Proto navrhuji nový bod s názvem Informace vlády k novým opatřením a navrhuji jeho pevné zařazení po domluvě s panem místopředsedou vlády Hamáčkem na zítra na 9.00. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já tady mám několik návrhů, s nimiž jsem s některými neuspěl na grémiu a na některé z nich jsme my všichni, kdo na grémiu seděli, zapomněli. Tak začnu s těmi, na které jsme zapomněli. My jsme se tam velkou část z toho jednání grémia dneska bavili o tom, jak Sněmovna bude jednat a kdy má jednat a v jakém formátu a zapomněli jsme na to, že za prvé bychom měli zařadit ten zákon ve zkráceném jednání, tisk číslo 1152, o krizovém řízení. Poprosil bych tedy zařadit tento tisk na dnešek jako bod číslo 1. Děkuji.

Potom tady máme vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmů při nařízené karanténě. To jsme na grémiu také nezařadili. Koneckonců se tomu věnoval také ještě sociální výbor. Poprosil bych o pevné zařazení tohoto tisku 1171 na dnešek na 17. hodinu, tedy napevno.

Potom bych tady měl ještě dva návrhy, s kterými jsem neuspěl na grémiu. Musím je načíst tady, přičemž možná jde o návrhy, které, i když projdou, tak jejich projednání je spíše teoretické, protože je možné, že ty dva tisky, které se týkají stavebního zákona, budou natolik dlouhé v rámci bodů z bloku druhých čtení, že na ostatní body z druhých čtení nedojde. Ale i přesto si poprosím navrhnout to, že tak, jak to máme před sebou všichni, ten blok bodů druhých čtení, tak aby za bod číslo 7, tisk 904, což je návrh Ministerstva financí o ozdravných postupech, byl zařazen tisk 1091.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o každém tisku samostatně, předpokládám. Ono tak i zaznělo na grémiu. S přednostním právem pan předseda Rakušan, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, členky a členové vlády, já tentokrát nepřicházím žádat, já přicházím dokonce prosit. Já se tady každou schůzi poslední měsíce pokouším zařadit bod číslo 283, sněmovní tisk 1006, zkráceně samoživitelé, samoživitelky. Ta situace je teď po těch několika týdnech, co se o to opět pokouším, vážnější, než byla předtím. Máme tady stav, kdy byly uzavřeny mateřské školy, máme tady stav, kdy nefungují vůbec žádné třídy základních škol, a matky, které se musí věnovat svým školou povinným dětem, v této chvíli nemají jinou možnost, jak si zabezpečit výdělek, jak si přivydělat, jak se o sebe postarat. Podle informací z neziskových organizací se v této skupině lidí velmi prohlubuje zadlužení. My se tady dostáváme do chvíle, kdy se většinou ženy, ale někdy i muži, kteří se sami starají o dítě, dostanou do dluhových pastí, ze kterých po konci té pandemické katastrofy prostě nebude úniku. Tito lidé nám rozmnoží skupinu těch, kteří se dostanou do exekutorských pastí, dostanou se do takových problémů, ze kterých se nejenom ony nebo oni sami, ale i jejich děti nedostanou po dlouhá další léta.

Já skutečně nemám ambici, a znovu to, kolegyně a kolegové, opakuji, prosazovat bezhlavě svůj návrh, který je v systému k dispozici. Jsem připraven k jakékoliv diskuzi z vaší strany, jakékoliv změně ze strany ministerstva nebo vlády. Mně jde jenom o to, abyste sami, svým svobodným hlasováním podle svého nejlepšího svědomí rozhodli o tom, jestli se máme na půdě Poslanecké sněmovny zabývat touto ohroženou skupinou obyvatelek a obyvatel České republiky. Nezapomínejme na ně. Vymyslete prosím lepší systém, než který v rámci jednorázové pomoci navrhuji v rámci svého i finančně vyčísleného materiálu. Pojďme se o tom jenom bavit a použijme ten můj tisk, který už je dlouho v systému, jako věcný nosič. Otevřeme tu debatu, protože teď opravdu aktuální. Teď tři týdny jsou opět tito lidé vystaveni tomu, že se dostávají na pokraj toho, co je ještě vůbec finančně únosné. Propadají se do depresí, dostávají se do dluhových pastí. My jsme tady od toho, abychom skupinám lidí pomáhali.

Pan premiér, a já to vítám, nás opakovaně jako opozici vyzýval, ať přicházíme s konkrétními návrhy, které mohou pomoci teď, v této krizi. Nepřicházím s žádným politických tématem, dogmaticky netrvám na kvalitě svého návrhu, určitě to vládní legislativci zvládnou zpracovat lépe než my v rámci našeho právního poradenství. Já vás pouze prosím o to, abychom konečně po tom, co jste mi to čtyřikrát odmítli, a grémium Sněmovny mi to odmítá neustále, zařadili tento bod na projednání. Pomůžete tím konkrétní, velmi postižené skupině obyvatelek a obyvatel naší země. Není v tom nic politického, nic předvolebního. Máte všichni svoje poslanecké kanceláře, své poslanecké e-maily. A netvrďte mi prosím, že jste nikdo z vás nedostali maily anebo jste neměli návštěvu od maminky, která je samoživitelkou a už si opravdu neví rady.

My jsme tady proto, abychom lidem v krizi pomohli. Pomáháme podnikatelům, pomáháme živnostníkům, pokoušíme se o to, budeme se dneska bavit o pomoci lidem v karanténě, abychom jim kompenzovali výpadky příjmů. Nezapomeňme na jednu skupinu obyvatel. Pomohli jsme svým rozhodnutím důchodcům. Prosím, hlasujte každý podle svého nejlepšího svědomí. Jsem připraven k diskuzi, k jakýmkoli změnám v tom návrhu, ale je to skupina, která volá o pomoc, a my jsme tady od toho, abychom ji vyslyšeli.

Děkuji za pozornost a ještě technicky navrhuji projednání bodu dnes v 18 hodin, alternativně zítra v 18 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdříve krátký komentář k mému předřečníkovi. Já ten optimismus nemám, co se týče kvality vládních legislativců. Závodní jídelny zavřeme, otevřeme, zavřeme, otevřeme. Teď jsem viděl titulek, oficiální výklad Ministerstva financí: Podnikatel k účetnímu nemůže, samozřejmě, ale účetní může k podnikateli, samozřejmě. Kdo se má v tom vyznat? A teď vážně.

Já jsem v minulých dnech zaznamenal tiskovou konferenci pana ministra vnitra, měl tam to heslo Borise Johnsona, i tu žlutou grafiku, Stay home, save lives. Říkám to přesně, pane ministře. A chci se zeptat, když se teď podíváte po sále, jakým příkladem jdeme my sami. My jsme se neúspěšně pokoušeli dneska na politickém grémiu navrhnout, abychom racionálně jednali tento týden pouze úterý a středa, protože zasedání Sněmovny se netýká pouze poslanců, ale také zaměstnanců, ať už Kanceláře Poslanecké sněmovny, nebo našich spolupracovníků. Narazili jsme hlavou do zdi.

A jen tak mimochodem, a není to dobrá zpráva, minulý týden byl poslanecký týden, v pátek jsme zasedali v plném formátu, jeden z mých kolegů tady v pátek byl s vámi a s ním 160 poslanců. Je covid pozitivní. Sami si teď můžeme vyzkoušet, jak funguje trasování a komu z vás se hygiena ozve. Nevím, kdo tady seděl kolik hodin, já jsem byl v pátek ze zdravotních důvodů omluven, takže mě se to netýká. A takhle je to vlastně každý den a některé kluby se tváří, že realita je úplně jiná. Takže, pane ministře, zůstaňte doma. Jakým my jdeme příkladem?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem se přihlásil pan ministr vnitra. Byl o chlup rychlejší než pan předseda Jurečka.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo, reakci na pana předsedu poslaneckého klubu ODS. Já mu rozumím a samozřejmě smyslem kampaně Ministerstva vnitra je žádat naše občany, aby velmi pečlivě zvážili, zda musí opustit domov, zda musí někam z domova vyrazit, a čím méně kontaktů, tím větší šance, že se nám ten virus podaří zkrotit. S tím naprosto souhlasím a samozřejmě to, co vidím kolem sebe, je z hlediska odborného nebo protiepidemiologického sestava či aranžmá, které je rizikové. O tom žádná. Jenom mám pocit, že se obracíte trošku na špatný cíl. Já, pokud jste mě vyzýval, ať jdu domů, tak já se klidně seberu a půjdu domů, ale tím to asi nevyřeším. To znamená, to je věc, o které musí rozhodnout vedení Poslanecké sněmovny. Byly doby, kdy jsem sice stál v čele Poslanecké sněmovny a měl bych tehdy na to nějaký vliv. Teď, bohužel, z pozice ministra vnitra to můžu pouze pozorovat a konstatovat, že toto aranžmá opravdu nevyhovuje z hlediska epidemie a boje proti ní. Ale řešení musí přijít odněkud jinud než z Ministerstva vnitra.

Jenom chci poděkovat, že jste zmínil tu naši kampaň. A když už o ní mluvíme, tak chci říci, že ano, použili jsme britský vzor, de facto do slova jsme ho opsali, a učinili jsme tak se souhlasem britské strany, abych vysvětlil některé informace, které plují po internetu, že jsme něco ukradli. Nikoliv. Ten styl jsme použili se souhlasem britské strany a po komunikaci s velvyslancem Spojeného království v České republice. Kampaň fungovala ve Velké Británii a já pevně věřím, že bude fungovat i v České republice.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já navážu na slova pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Myslím si, že inspirovat se dobrými příklady v zahraničí je super, jenom tahle kampaň má zpoždění 10 měsíců. Britská vláda to byla schopna udělat hned na startu loňské vlny pandemie, tak já poprosím, aby ta vláda v tomhle byla rychlejší.

Mám jednu prosbu - škoda že tu není premiér na úvod této schůze, především na něj a samozřejmě také na čelné představitele této vlády, včetně potom pana ministra Hamáčka. My se snažíme i na dotazy lidí, které dostáváme, podporovat respekt vůči opatřením, vůči tomu, ať omezujeme kontakty, ať se chováme rozumně, máme rozestupy, roušky, rozum, ruce. Dostávám stovky dotazů od minulého týdne, od pátku, co si o těch opatřeních myslíme. Ale prosím vás, neděláte nám to tedy vůbec jednoduché. Jako dnešní příběh s jídelnami napříč republikou, včetně jídelen v nemocnicích, v sociálních zařízeních, až po jídelny ve Sněmovně, tak to fakt před těmi lidmi jsme za blbečky. Je to jako v Kocourkově - je tady nejlepší krizový manažer, který nám říkal v neděli na Primě a Č - "já, já, já", on to zařídil jediný v této zemi, tak prostě neumí předtím, než tohle opatření vykopne vláda ven, si zavolat několika lidem, zeptat se, jak to opatření bude v praxi fungovat, jestli už také nejsou firmy, které to mají vyřešeno, které mají oddělena místa v těch jídelnách, a napřed se to vykopne, zveřejní se to, medializuje, lidi nám píšou, hlavně tedy vám, co ta vláda se zbláznila. My to také musíme spoluvysvětlovat. Vysvětlovat těm lidem, že my jako opoziční poslanci fakt nejsme vláda, že my jsme o tom nerozhodli. Ale logiku to prostě fakt nedává. Tak se zkuste někdy zeptat dřív, než ty věci vykopnete. Ilustrující byla páteční debata: v pátek ráno jeden kilometr, pak tedy nějak, my jsme se snažili udělat kompromisní řešení, tak tedy je tady katastr nebo město nebo obec. Já tomu rozumím, že každý parametr je zpochybnitelný a že se hledá nějaký kompromisní. Ale když to není dopředu promyšleno, odkonzultováno do těch důsledků, tak pak lidi v tom těžko hledají logiku.

Takže vás žádám, prosím, vyvarujte se tady těchto nonsensů, těchto ulítlých opatření, která prostě nedávají logiku, a ti lidé díky tady těmto opatřením dál a dál snižují důvěru v to, co vláda dělá. Prosím pěkně, važte, než tyhle věci dáváte ven, jaké to bude mít dopady a jakou to bude mít odezvu. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr to pochopil správně, že kampaň je dobrá, to nebyla kritika, ani to, že jsme se inspirovali v zahraničí. Pane ministře, já jsem se na vás neobracel jako na ministra vnitra, abyste to přes svůj resort nějak zařídil tady v této místnosti. Ale jste vicepremiér, významný člen vládní koalice, a bez souhlasu vládní koalice se to, o čem já jsem například mluvil, nedá realizovat, a ten souhlas zatím není.

My jsme chtěli vybrat zákony, které bezprostředně souvisejí se současnou situací, ty projednat - neříkám, že se na nich shodneme, to je jiná věc - ty přednostně projednat a Sněmovna nějak rozhodne. Nemá cenu si tady dopředu říkat, který zákon projde, který neprojde. Ale před chvílí pan předseda Chvojka navrhl na 17 hodin zákon, který jsme vůbec nemuseli projednávat, nebýt politické arogance ministryně práce a sociálních věcí, která prostě na sílu tlačila nesmyslné přílepky, které určitě nesouvisely s legislativním stavem nouze. To nebylo ve stavu legislativní nouze, ty dva přílepky, které jste si vy jako socialisté tam prosadili. Ten zákon mohl dávno platit. Vy nám ho pak pošlete včera v 8 nebo v 9 večer a paní ministryně jde do televize a řekne: A zítra to schválí Sněmovna a pozítří Senát. Kde jsou nějaké rozbory? Kde jsou nějaké oponentury? V eKLEPu bylo něco úplně jiného, než vláda schválila. Tak začněte u sebe, prosím. Ten zákon už mohl platit, ale vaše ministryně si postavila hlavu, běžela a s ní 99 kolegů nebo 100, ona nehlasuje, takže 100 kolegů běželo proti zdi a pak do té zdi narazilo. Přitom senátní návrh byl velmi dobrý, dokonce zareagoval dřív než vláda na to, že karanténa bude 14 dnů. Jenom politická arogance způsobila to, že ten zákon neplatí, a máme nedodělek, polotovar s heslem, s PR, s tiskovkou, bez času na nějakou dobrou debatu. Ptali jste se zaměstnavatelů? To jste asi nestihli. Mně volají zaměstnavatelé od včerejšího večera, od té tiskové konference. Ale teď v 17 rychle to odhlasujme, nejlépe v 17.01 to schvalme a pošleme někam do Senátu. Takhle se dělat v krizi nedá! Opravdu ne.

Takže místo abychom si racionálně řekli, které zákony potřebujeme, třeba neprosadili 100 %, jak chtěli socialisté s těmi svými přílepky, tak ne, musíme to projednat znova a znova a znova, v kvapu, bez možnosti na dobrou debatu. Pak se zvyšuje riziko, že ten zákon nebude fungovat.

Já bych poprosil všechny vládní činitele, aby přestali osočovat veřejnost. Pořád slyším, já bych řekl, až neurvalá slova na adresu veřejnosti. Dneska je 2. března. Je to rok a den, já bych naopak chtěl ocenit naši veřejnost, tu drtivou většinu občanů, že mají ještě trpělivost s touto vládou a že se snaží dodržovat, ale oni nevědí co, neví to ani vláda - jídelny, účetní - a takhle můžeme pokračovat. Nemá to cenu. A když chceme jenom, abychom tady zasedali a projednávali zákony, které jsou bezprostředně důležité, tak ne. A podívejte se! Já říkám: 160 nás tady v pátek bylo a minimálně jeden kolega je covid pozitivní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Bartošek, přednostní právo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám jeden návrh, máme zde řadu třetích čtení, která čekají na schválení. Jako první je zařazen bod 326, sněmovní tisk 966, nízkouhlíková energetika, u kterého očekávám, že bude nadále probíhat diskuze. Z toho důvodu, aby mohla být schválena jiná třetí čtení, navrhuji tento bod zařadit na konec bloku třetích čtení z toho důvodu, aby se jiné zákony mohly projednat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ať jsem aspoň trochu pozitivní. Já bych chtěl poděkovat, jestli jsem to správně zachytil, panu ministrovi Hamáčkovi, protože na návrh Dominika Feriho, aby se zítra ráno v 9 hodin zařadil ten bod, kde se zodpoví určité dotazy a nejasnosti - aspoň mám informaci, já jsem tam nebyl v té chvíli, kdy jste se tvářil ne úplně negativně - že připustil, že by to možné. Já zase, možná to zní zlehčeně, ale mám konkrétní dva dotazy a poslal bych je panu ministrovi všechny s předstihem - my jsme se tak domlouvali na grémiu, že bychom to takto udělali, bavíme se opravdu o praktických věcech, které bychom chtěli odladit tak, aby to bylo co nejvíc užitečné a ku prospěchu občanů.

Jeden dotaz je možná okrajový, ale pro řadu lidí velmi významný. V těch výjimkách cestování mezi okresy vypadly bohoslužby. Pro řadu lidí je to velmi důležité, pro řadu lidí je to nepodstatné, nicméně aspoň bychom mohli zvážit, jestli by to nebylo možné v případě, že ten člověk nemůže v době Velikonoc cestovat jinam než mimo okres. Aby to byla výjimka. Nebo nemusí, ale aspoň abychom o tom věděli, že to nechceme.

Druhá věc, kterou považuji za důležitější: my se tady bavíme o testování ve státních podnicích a přesně definovaných zařízeních. Mně třeba není jasné, jestli do toho patří i akciové společnosti, protože některé nemocnice jsou akciové společnosti, tak jestli se jich to týká nebo netýká. Tak zase bych rád naprosto nekonfliktně - opravdu teď nejsem poťouchlý, to by bylo poznat, tak doufám, že teď je poznat, že nejsem - tak opravdu rád bych, abychom ty konkrétní - fakt, prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Faltýnku, fakt ne - tak opravdu bych chtěl, jestli by bylo možné to zařadit ráno, podpořil bych ten návrh Dominika. A chtěl bych, abychom tady tyto dotazy odpověděli, protože si myslím, že je to naše role.

Vracím se k tomu minulému týdnu, třikrát pozitivní v eRoušce, a v podstatě jsme nevěděli, jak správně postupovat. A my bychom měli být ti, kteří to říkají a kteří využijí toho, že Česká televize toto přenáší, a ty informace, když odsud jsou, občané se mají na co odvolávat. Je to jednoduché, je to jasné, tak zkusme to takhle udělat, tentokrát bez politických bojů a jenom ku prospěchu těch lidí, co to poslouchají, nebo těch, kteří to třeba neposlouchají, a i tak se to dozvědí.

Druhá věc je, já bych znovu chtěl, abychom opravdu poděkovali zaměstnancům Poslanecké sněmovny, a to velmi, velmi silně, protože si musíme uvědomit, že jich se týkají všechna opatření tak jako všech ostatních, to znamená, jich se týká to, že jsou zavřené mateřské školy, a musí tím pádem hlídat svoje děti. Jich se týkají různá omezení, a přesto po nich chceme, aby pracovali daleko víc než běžně, protože řadu zákonů dostávají večer, dostávají je přes noc.

Je řada věcí, co pro to můžeme udělat, a proto jsem velmi rád a chci za to poděkovat, že budeme konstruktivně debatovat o tom, jak zjednodušit a řekněme zrychlit jednání Sněmovny tak, aby to bylo zvladatelné i pro zaměstnance. Oni opravdu teď odvádějí obrovskou práci a musíme si uvědomit, že sice na nás možná, ale na nich určitě fungování Sněmovny stojí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nevidím nikoho s přednostním právem a já poprosím pana poslance Munzara, který je přihlášen.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, moc často nevystupuji se žádostí na změnu programu, přesto bych vás dnes požádal, abyste zvážili předřazení bodu této schůze. Je to bod 303, sněmovní tisk 1126, novela zákona o realitním zprostředkování.

O co se jedná. Zítra, 3. března, uplyne lhůta pro přechod volné živnosti na vázanou pro realitní makléře a pro mnoho realitních makléřů bylo podmínkou složit pro tento přechod zkoušku. Ač jsme tady jednou ten termín ve Sněmovně prodlužovali, tak kvůli druhé vlně, kterou nikdo nepředpokládal, a stávající situaci s covidem nemohli realitní makléři zkoušky udělat, a tedy fakticky od zítra nemohou vykonávat činnost. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj se tento problém týká až 2 000 lidí. Když budeme otálet, tak se doba, kdy nebudou moct vykonávat svou činnost, bude protahovat.

Proto vás prosím, abychom co nejrychleji tento sněmovní tisk protáhli prvním čtením, on - protože zítra uplyne ta lhůta - se musí v dalších čteních upravit, ale čím více budeme otálet, tím déle budou makléři v nejistotě. Proto i po dohodě s paní ministryní navrhuji, aby se zařadil tento bod pevně na zítra ve středu jako první bod odpoledního jednání, případně po pevně zařazených bodech odpoledního jednání zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já se jenom ujistím, že správně chápu jednací řád, když vzhledem k tomu, že mám podané čtyři návrhy na změnu programu, mám nárok na dvacetiminutové vystoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je začátek schůze, nemáte časový limit - pro příště.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobře, děkuji, jsem zase poučený.

Takže máme tady čtyři body na změnu programu. Navrhujeme zařadit jako první bod programu vládní zprávu o legalizaci a distribuci Ivermektinu v České republice, jako druhý bod navrhujeme konec nouzového stavu, za třetí zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem a za čtvrté omluvu Sněmovny poslancům panu Mgr. Lubomíru Volnému a panu Marianu Bojkovi.

Teď se k těm bodům vyjádřím podrobněji. Dneska jsem se dozvěděl, že pan premiér s velkou radostí vítal dodávku 20 000 dávek léku Ivermektin, tuším do brněnské nemocnice sv. Anny, když tento lék sám před 14 dny označil jako nefunkční a když už několik měsíců ignoruje informace poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka o jeho účinnosti v boji s COVID-19. Takže by mě zajímalo, kolik letadel Armády České republiky, popřípadě z vládní letky, bylo vysláno do Indie, kde se tento lék dá sehnat po tunách, kdy tato letadla tento lék nebo tuny těchto léků přivezou do České republiky a jakým způsobem je zařízená distribuce do všech nemocnic, které se starají o covidové pacienty, a jakým způsobem je zařízena jejich distribuce do lékáren tak, aby si je mohli koupit běžní občané. Protože mám tady zprávu - opět to neříká Lubomír Volný, říká to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP. Tady je napsáno, že použití experimentálního Bamlanivimabu u pacientů České republiky je umožněno na základě mimořádného dočasného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a k povolení distribuce, výdeje a používání tohoto neregistrovaného léčivého prostředku byl použit § 8 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů. Takže tato vláda může kdykoli - nebo Ministerstvo zdravotnictví dokonce takto (luská prsty) - rozhodnout o legalizaci Ivermektinu a může takto (opět luská prsty) rozhodnout za pár drobných o tom, že vytvoříme letecký most mezi Českou republikou a kteroukoli asijskou zemí, Indií nebo Bangladéší, kde se tento lék používá po tunách, a jeho cena, když si ho budete chtít koupit v internetové lékárně, je 1,50 za pilulku i s dopravou, to znamená, že Česká republika by měla být schopna jich pořídit tuny a tuny a tuny a tuny zhruba za 15 haléřů za pilulku. Takže bych rád věděl, co udělala vláda kromě mediálního gesta, kterým se snaží jak pan Hamáček, tak pan premiér přivlastnit si zásluhu o to, že tady vůbec nějaký Ivermektin v České republice je, kromě toho, že dovezli 20 000 kusů a mediálně se to snaží prodat v médiích.

Zajímá mě, jestli je tady reálný plán, reálný plán na to, aby se této republice pomohlo. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod dnešní schůze. Není nic důležitějšího, nějaké zahrádkářské zákony a - nezlobte se na mě - i náhrady jsou ve své podstatě nic v porovnání s tím, že tady zemřelo zbytečně minimálně 80 % z 20 000 obětí covidu. Jakákoli nedbalost této Poslanecké sněmovny vraždí a jakákoli nedbalost této Poslanecké sněmovny bude mít za následek další mrtvé, takže vás prosím o podporu tohoto návrhu bez ohledu na vaše politické smýšlení, pokud ve vás zbyla alespoň trošička normálního lidství.

Druhý bod je konec nouzového stavu. Velice oceňuji fakt, že pan Okamura sleduje mou facebookovou stránku, a opět si osvojil - nebudu říkat ukradl nebo okopíroval, i když to tak je - můj návrh na ukončení nouzového stavu, který jsem tam zveřejnil včera večer. Děkuji mu za to, je to ve své podstatě příjemné být kopírován, někdo vždycky musí být ale první. Je to z toho důvodu, že profylaktické účinky Ivermektinu jsou podle všech studií stoprocentní. To znamená, že lidé, kteří používali profylakticky, to znamená preventivně Ivermektin, neonemocněli, a co se týká léčebných účinků, je tam 70 až 80procentní účinnost ve všech kategoriích nemocnosti. Není důvod tuto republiku vraždit jakýmkoli nouzovým stavem, není důvod majitele této republiky držet ve vězení na úrovni okresů, není žádný důvod ke stannému právu, aby Armáda České republiky byla poprvé v historii, poprvé ve své historii, používána jako represivní prostředek proti většinovému obyvatelstvu. Není k tomu sebemenší důvod, protože máme lék, a tato vláda jej může během několika málo dní tuny a tuny a tuny dodat do distribuce - stačí, když bude chtít.

Třetí bod: zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem. Možná vám bude připadat, že to je něco opačného, než co tady celou dobu propaguji, nicméně zažil jsem na blíže neurčeném místě v blíže neurčený čas kontakt s blíže neurčenou osobou, jejíž pohlaví, věk ani vzhled nikdy nezveřejním, ani v podaném trestním oznámení, ale tato osoba mě informovala o tom, kolikrát jsem měl za poslední týden k večeři suši, informovala mě o tom, co se nachází v mém bytě mezi obývákem a ložnicí, informovala mě o tom, jaké jsou poslední tři bezpečnostní čísla na mé kreditní kartě, a také mi vrátila moji poslaneckou čipovou kartu, která měla být v mé peněžence. A tato osoba prohlásila, že se chystá akce na diskreditaci Ivermektinu, protože tady existuje - to už mi neřekla, to už je můj vývod, ke kterému já se dostanu - má tady být připravována akce s účastí lékařů a zdravotníků na diskreditaci Ivermektinu. Já osobně na základě toho, že ta dotyčná osoba toho věděla opravdu nějak moc o mně osobně, předpokládám, že se bude jednat o akci, kterou řídí covidová mafie, která na této republice vydělává stovky a stovky a stovky miliard korun. Neštítí se k tomu používat firmy, jejichž základní jmění je 30 korun nebo možná 2 000, chtějí vnutit lidem neúčinné léky za 300 milionů korun nebo neúčinné léky za 50 000 korun jedna dávka. Mafie, to je prorůstání organizovaného zločinu do složek státu, a já si myslím, že přesně toto je situace a fáze a okamžik, ve kterém my se nacházíme. Organizovaný zločin, napojený na covidový byznys, prorostl do struktur tohoto státu. Do vlády, do bezpečnostních struktur, prorostl i do tohoto parlamentu. A je třeba konat. Podle mne se chystá provokativní úmrtí pacientů, kteří budou léčeni Ivermektinem a budou vydáváni za oběť tohoto léku tak, aby se snížila jeho důvěryhodnost, a tak, aby mohl být použit lék, který už je nasmlouván, zaplacen, distribuuje se, je na cestě, ať už je to Bamlanivimab za tři sta milionů korun, anebo ten druhý lék, na který si teď nevzpomenu, kde má být jedno dávkování za 50 000 korun.

Proto bych chtěl jako třetí bod dnes po druhém bodu, kterým je Konec nouzového stavu, zařadit Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem, ve které by se měli nacházet přední lékaři, bývalí policisté a vojáci z této Sněmovny, proto, abychom zachovali aspoň zbytky důvěry, které má veřejnost v tuto Sněmovnu, a aby bylo zakázáno, aby bylo zakázáno jakkoliv manipulovat s těly pacientů, kteří zemřou po použití Ivermektinu do okamžiku, než tato komise učiní svou práci.

Čtvrtý bod, k tomu se dostanu za chvíli. Ještě bych se vrátil k tomu Bamlanivimabu. Mělo by to zajímat především Piráty, myslím si, protože oni jsou tou novou silou v rámci politického uspořádání České republiky, mají své zdroje, nekradou svoje vlastní stranické peníze, to já uznávám, nekradou je a používají je ve prospěch své strany a ve prospěch budoucnosti své strany, takže tady vám nabíjím, prosím vás, pro váš boj s vládním hnutím ANO, se kterým vy určitě nikdy nepůjdete do koalice, protože ten lék Bamlanivimab, nikoliv podle Lubomíra Volného, ale zopakuji, podle České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, je léčba Bamlanivimabem v současné době experimentální léčba bez dostatečného množství důkazů, získaných metodami medicíny založené na důkazech, a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19. Zopakuji to všem kolegům lékařům. Léčba Bamlanivimabem představuje v současnosti experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást, nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19. Pan premiér nám tady za 300 milionů prodává, prosím, experimentální fejk. Tento lék - na základě stávajícího stavu odborného poznání považujeme podání Bamlanivimabu za potenciálně přínosné u pacientů s následujícími atributy: klinický stav pacienta je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku.

Abychom si to zopakovali. Pan premiér nakoupil lék za 300 milionů korun, který se může používat pouze u pacienta, jehož stav je vyhodnocen jako lehký, to znamená, to jsou ty statisíce, dnes už miliony lidí, kteří leží doma, dají si heřmánkový čaj, jejich stav nevyžaduje hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Prosím své kolegy, lékaře, právníky, policisty, aby si tyto informace ověřili, s radostí jim poskytnu zdroje - všem včetně těch takzvaných z opozice, včetně těm, kteří o sobě tvrdí, že hlídají premiéra Babiše a neplánují s ním skočit do postele v příští vládě.

Zbytek už vám číst nebudu, protože - hurá, ano, ozvalo se tady hurá - prostě nebudu vám číst zbytek, protože si ho můžete přečíst sami. Ty nejdůležitější informace zazněly. Tomu, kdo říkal hurá, doporučuji, aby si nafackoval - a vrátím se k tomu, co tady zaznělo, že prý vládní opatření nemají logiku. Mají logiku. Vládní opatření mají jednoduchou logiku: čím hůře, tím lépe. Vládní opatření mají logiku. Vždycky se vymyslí něco, co nebude fungovat, vždycky se vymyslí něco, co způsobí větší nemocnost, vždycky se vymyslí něco, co způsobí více mrtvých, a vždycky se způsobí, vymyslí něco, nějaké vládní opatření, které naštve lidi, protože tady se vyrábí další Balda, tady se vyrábí další Breivik. Tady se čeká na to, až někomu cákne, až někomu přeskočí, až někomu prostě rupne v kouli a provede něco násilného, před čímž prosím veřejnost varuji, aby to nedělali, protože to je součást plánu. My si máme zvyknout na vojáky v ulicích, protože to je předpříprava pro tvrdé stanné právo a tvrdou diktaturu. Proto, vážení kolegové, ta opatření nedávají smysl, protože nemají dávat smysl. Ta opatření nemají pomáhat. Ta opatření mají situaci zhoršovat a mají vraždit.

Jako čtvrtý bod dnešního programu navrhuji omluvu Poslanecké sněmovny poslancům Mgr. Lubomíru Volnému a poslanci Marianu Bojkovi. My jsme svou prací společně s miliony lidí, kteří nás podporují, dokázali prolomit bariéru vládního mlčení a dokázali jsme dostat v současné době nejúčinnější léčebný prostředek, který lidstvo zná, proti covidu do České republiky. Vy jste se nám za to smáli, vy jste nás za to označovali za konspirační teoretiky a vy jste nás uráželi. Tu omluvu si zasloužíme. Navrhuji to jako čtvrtý bod dnešního jednání.

Další věc je, že budeme pokračovat a budeme ta nesmyslná vládní opatření rozebírat po kostičkách na prvočinitele. A další, které si vezmeme na paškál, jsou roušky a respirátory, kterými se teď dobrovolně vraždíte. V některých švédských městech zakázali používání jakýchkoliv ochranných prostředků, protože na základě studií společnosti Cancer Discovery získali informace o tom, že dlouhodobé nošení těchto takzvaných ochranných prostředků způsobuje urychlenou rakovinu, rakovinné bujení, rakovinu plic a spoustu dalších chorob.

A tak, jako jsme přinutili vládu dovézt do České republiky aspoň první dávku Ivermektinu, ji prostě tím tlakem přinutíme, aby ta letadla do Indie nebo do Bangladéše nebo někam vyslala. To je politická objednávka. O téhle informaci se dozví miliony lidí v této zemi a budu na vás tlačit, na vás, poslance, kteří držíte vládu pod krkem, abyste to po ní vyžadovali, a bude to vaše zodpovědnost, aby ty léky naše vládní letka nebo Armáda České republiky dopravily k nám domů, aby zachraňovaly životy, aby si je lidé mohli koupit a používat preventivně.

Další bod, který vám postupně dokážeme, je to, že zatímco my chráníme své zdraví a chráníme i vaše zdraví tím, že nepoužíváme roušky a respirátory, tak vy si strašně ubližujete tím, že je nosíte. Buďte, prosím vás, otevření informacím nejen oponentních politiků, ale lidí, kteří jsou vzdělaní v oboru, jsou to pneumologové, jsou to lékaři a zveřejňují informace, které jednoznačně varují před tím, že vy se tady systematicky dusíte, vdechujete produkty svého vlastního metabolismu, vdechujete zpátky namnožené bakterie, vdechujete zpátky namnožené viry, potom je šíříte, a docela by mě zajímalo, kdo z vás, vážení kolegové a kolegyně, má doma box pro nakládání s nebezpečným odpadem. Zvedněte ruku, přihlaste se, kdo má doma box pro nakládání s nebezpečným medicínským odpadem, kterým použitá rouška nebo respirátor je? Co s ním potom děláte? Nevidím ani jednu ruku. Hodíte ho do koše? Takže vaše sousedka nebo dítě, soused, sousedka, když půjde vynášet koš, tak vy mu vlastně vytvoříte kontaminované prostředí tři, čtyři metry krychlové okolo té popelnice. To dítě možná kvůli vám onemocní! Co senioři, kteří poctivě budou nosit každý den nový respirátor a ten starý hodí do koše? Co se jim stane, když do toho koše půjdou vyhodit něco jiného? Nevytvoří si metr krychlový kontaminovaného prostředí? Nevytvoří si ze svého vlastního bytu biologickou bombu? Toto všechno jsou informace, které si můžete zjistit. A je to vaše povinnost přesně podle toho slibu, který nám tady skládal náš nový kolega.

Takže já vás prosím o podporu všech čtyř bodů. Bod číslo 1 - a to byste měli chtít vědět i pro své voliče, oni vám to neodpustí, vaši voliči vám neodpustí, když budete hlasovat proti, a já jim to řeknu - Vládní zpráva o legalizaci a distribuci Ivermektinu. Já vás prosím, abyste to schválili jako bod číslo 1 dnešní schůze. Bod číslo 2, Konec nouzového stavu, protože díky profylaktickým a léčebným účinkům Isoprinosinu je zbytečný. Bod 3, Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem. Já vás varuji, kolegové. Jestli začnou umírat pacienti, kteří používali Ivermektin, a rozjede se z toho nějaká mediální bouře, tak krev bude opět na vašich rukou, pokud tuto vyšetřovací komisi neschválíte, nenanominujete do ní své odborníky, lékaře, bývalé policisty a vojáky a nezajistíte lidem jistotu, na co ti lidé zemřeli. A jestli se tady rozpoutá mediální cirkus proti léku za korunu padesát, tak já vašim voličům, vašim voličům opět řeknu, že vy jste to nechtěli vědět. No a čtyřka, to, že byste se nám měli omluvit, to je obyčejná lidská slušnost, ale na tu já už ve Sněmovně moc nesázím, ale i tak to můžete zkusit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan předseda Válek. Pan Volný mi připomněl svým vystoupením, že jsem ho na začátku zapomněl vyzvat k tomu, aby si v souladu s vládním opatřením nasadil ochranu úst a nosu. To samé se týká pana kolegy Bojka. Takže pánové, já vás vyzývám, abyste si nasadili roušku, respektive respirátor, ve vnitřních prostorách. Nevidím, že byste měli zájem to udělat, takže vám na stenozáznam uděluji napomenutí v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane Válku, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já si dovolím tady jenom přečíst, aby ty informace byly komplexní, protože opravdu musíme věřit odborníkům. Mezioborové stanovisko, evidenční číslo ČSARIM 16/2021, použití Ivermektinu u pacientů s COVID-19. Podepsána: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Česká společnost intenzivní medicíny, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně - jsou to předsednictva těch společností. Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti, Pneumologická a fyziologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů. Výbory těchto společností říkají: V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravku s obsahem léčivé látky ivermektinum, dále jen Ivermektin, na klinický průběh pacientů s onemocněním COVID-19, formulují výše uvedené odborné společnosti následující stanovisko. Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množství viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáním přípravku u COVID-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání.

Americká společnost infekčního lékařství se vyslovila proti používání Ivermektinu mimo kontrolované vědecké studie. Americký The National Institutes of Health ve svém stanovisku uvádí, že nemůže formulovat žádné doporučení pro nebo proti podávání Ivermektinu u COVID-19 a nechává na rozhodnutí jednotlivých lékařů a jejich pacientech, zda ho budou nebo nebudou využívat. Léčba Ivermektinem představuje v současnosti, tj. ke dni vydání stanoviska, datum jsem přečetl, experimentální léčbu bez dosaženého množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19.

Rozhodnutí o podání neregistrovaného léčivého přípravku obsahujícího Ivermektin záleží na klinickém zvážení lékaře. Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat nebo použít léčivé přípravy neregistrované, to lze podle české legislativy podle zákona o léčivech za situace, kdy zároveň není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, jde o přípravek, který je již registrovaný v jiném státě, nebo je přípravek moderní terapie, který výrobcem, držitelem povolení k výrobě dané léčivé formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, za c) takový způsob je dostatečně odůvodněn generickými poznatky, za d) nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikované organismy.

Podepsáni jsou předsedové těchto společností, to znamená anesteziologické a intenzivní medicíny, Společnosti infekčního lékařství, Společnosti fyziologické a pneumologické a Společnosti praktických lékařů.

Tak jenom jsem chtěl, abyste měli informace od odborníků a výborů odborných společností, a děkuji, že jste si to vyslechli. Omlouvám se za zdržení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pane předsedo, já se omlouvám, nedal jsem pokyn k dezinfekci pultíku. Tak kdybyste si umyl ruce, vy jste tam stál zhruba stejně jako kolega Volný. A poprosím o dezinfekci, než vystoupí paní poslankyně. (Probíhá úklid stolku.)

To bylo přednostní právo, pane kolego. (Mluví k poslanci Lubomíru Volnému.) Nemůžete, v pořadu schůze se nepřipouští faktické poznámky, to je jednací řád, čtyři roky. Už jste vystoupil k programu.

Tak paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já mám dva návrhy. Za prvé navrhuji vyřazení bodu, který je sněmovním tiskem 966, je to nízkouhlíkový zákon č. 165/2000 Sb., a navrhuji zařazení bodu Informace vlády k přípravě projektu jaderného zdroje Dukovany, a to na 5. 3. od 12 hodin.

Proč jsem se rozhodla tento návrh opět zařadit a navrhnout jeho zařazení? Je to proto, že doposud - a o tom hovořili i kolegové z Pirátské strany a dalších stran - nebylo vyjasněno mnoho bodů ohledně přípravy dostavby jaderného zdroje, jak už těch ekonomických, financování projektu, cena výkupu atd. Ale mě velmi zaráží, že vláda nepostupuje v souladu s uzavřenými smlouvami a nehlídá bezpečnostní aspekty stavby. Mám dokonce pochybnost, zda dochází k plnění povinností ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, a to proto, že vláda k tomuto projektu, který má bezpochyby i bezpečnostní a geopolitický rozměr, přijala dva tisky, a to tisk V 147/2019 a T 4/2020, a v tomto jsou schváleny bezpečnostní podmínky k výše uvedené stavbě. Současně vláda schválila první prováděcí smlouvu o spolupráci při stavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice a v rámci této smlouvy - a dovoluji si citovat, v bodě 4, a to 4.6a), je napsáno: "EDU II se bude řídit bezpečnostními požadavky, které na základě usnesení vlády číslo" - to zmiňované - "484/V ze dne 27. 4. 2020 a souvisejících dokumentů a podkladů, byly EDU II a ČEZ předány ministrem průmyslu a obchodu před podpisem této smlouvy dopisem ze dne 30. dubna 2020 a u MPO vedeny jako materiál D 56/2020."

A současně, a to bych také chtěla citovat z této smlouvy, a to je písmeno 4.6d, jak již jsem tady o tom mluvila minule, se ČEZ a EDU zavazují státu doložit, že plně zapracovaly všechny bezpečnostní požadavky, které jim byly státem prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu nebo ministrem pověřené osoby předány. Takže ve smlouvě, kterou uzavřel stát, vláda České republiky, jsou přímo tyto dva závazky, že ČEZ EDU má povinnost ty bezpečnostní požadavky státu zapracovat do zadávací dokumentace, a současně má ČEZ EDU povinnost státu doložit, že byly plně zapracovány všechny bezpečnostní požadavky státu do zadávací dokumentace. Následně dochází k tomu, že pan vicepremiér Havlíček podepsal 14. 9. dopis, který shrnuje stanovisko pracovní skupiny složené z Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, ze kterého jednoznačně vyplývá, že ze 17 konkrétních návrhů na bezpečnostní garance bylo do zadávací dokumentace promítnuto pouze 5. Z toho jednoznačně vyplývá, že nebyla splněna smlouva, která byla uzavřena mezi státem a ČEZem.

Stejně tak bychom mohli hovořit o rizicích, které se týkají využití zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zejména § 29a. Stejně tak bychom mohli znovu hovořit o tom, že zadávací dokumentace je nastavena tak, že by měla zvýhodňovat konkrétní Rosatom. A samozřejmě platí také to, o čem tady několikrát mluvil pan ministr zahraničí, že nejenom potom že se nezvyšuje konkurence, a tudíž nebude vytvářen nějaký tlak na cenu, ale je tady výrazné riziko, že ostatní uchazeči se této soutěže ani nezúčastní.

Právě proto, že jsem přesvědčena, že tyto a další otázky nebyly zatím ujasněny, jsem přesvědčena o tom, že nemůžeme pokračovat v projednávání takzvaného nízkouhlíkového zákona, a Poslanecká sněmovna by měla být seznámena s dalším postupem vlády, zejména s otázkami vypořádání se s bezpečnostními požadavky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně.

Pane poslanče Volný, pane poslanče Bojko, zhruba před sedmi minutami jsem vás napomenul, abyste si nasadili roušky. Vy opakovaně porušujete vládní opatření. Já vás naposledy vyzývám, abyste si buď vzali ochranu úst, nebo vás vykážu. Vy tady chodíte kolem svých kolegů. Dneska jsem si vyslechl od ostatních, že tady přemýšlíme, že přestaneme zasedat, že zasedáme v polovičním formátu, máme tady osoby, které jsou v rizikových skupinách, všichni se rozjedeme do svých domovů po celé republice. Zvyšujete riziko nákazy. Chodí za mnou kolegové, kterým se nelíbí, že musejí sedět ve vaší blízkosti. Je vám to všechno jedno. (Reakce jmenovaných mimo mikrofon.) Takže já vás tímto vykazuji v souladu s § 19 odst. 1 do konce jednacího dne z Poslanecké sněmovny. Prosím, opusťte sál! Děkuji. (Potlesk většiny poslanců v sále. Další reakce jmenovaných mimo mikrofon.)

Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si požádat, abychom předřadili bod 332, sněmovní tisk 317, zákoník práce, na zítra 3. března jako druhý bod ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze nyní paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážení ministři, dovolte mi, abych přednesla návrh na úpravu našeho programu v tomto týdnu. Chtěla bych vás požádat, abychom jako první bod ve třetích čteních, tedy jako bod 1 zítra ve středu, projednali sněmovní tisk 984. Je to novela občanského zákoníku, je to zákaz dětských dluhů. Myslím si, že je na tom všeobecná shoda, že to není záležitost, která by byla diskutována či projednávána v rámci třetího čtení dlouho. A chci vás poprosit, abychom se postavili za děti jako jedny z nejzranitelnějších a dětské dluhy zakázali.

Mí předřečníci tady dnes upozorňovali na to, že naše prostředí v situaci epidemie je mimořádně rizikové, ale já si myslím, že samozřejmě Sněmovna musí být akceschopná a musí v té době, kdy zasedá, byť je tady pandemie, být schopna schvalovat právě ty věci, které pomáhají těm nejzranitelnějším. Proto se jednak připojuji k tomu, co mí předřečníci žádali z hlediska projednání situace samoživitelek a osamocených lidí, a přidávám k tomu zákaz dětských dluhů.

A prosím všechny politické strany o podporu. Bod 1, třetí čtení zítra. Myslím si, že to dokážeme zvládnout rychle a nezablokuje to žádným způsobem naše jednání. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková k pořadu schůze.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, nevím, co je v této chvíli důležitější než starost o nemocné, než pomoct zdravotníkům, než to, abychom pandemii zvládli. Proto se připojuji ke své vzácné kolegyni Kateřině Valachové a podpoře jednak zařazení bodu týkajícího se samoživitelek a samoživitelů, jednak dětských dluhů.

Prosím vás ale, abychom k tomu přidali ještě jeden návrh zákona, který zde leží už více než rok a který by opravdu mohl velmi pomoci právě v ulehčení zdravotnického systému, v uvolnění lůžek, které tak moc zdravotníci a samozřejmě pacienti potřebují. Navrhuji proto zařadit sněmovní tisk 695, bod programu 203, o dlouhodobém ošetřovném, novelu zákona o dlouhodobém ošetřovném, pevně zařadit na úterý 9. 3. po již navrhovaném pevném zařazení bodů, jak to předložilo grémium Poslanecké sněmovny.

Jenom velice rychle, o co se jedná. Jde o to, aby se zkrátila doba pobytu v nemocničním zařízení, v lůžkovém zařízení, v nemocnici jako podmínky na nárok na dlouhodobé ošetřovné z nyní platících sedmi dnů na čtyři, dále aby o dlouhodobé ošetřovné mohl požádat rodinný příslušník, který se chce o svého vážně nemocného člena rodiny starat, do 15 dnů, aby to nemusel udělat v tu chvíli, kdy si odváží svého příbuzného z nemocnice, a aby na dlouhodobé ošetřovné měli nárok i rodinní příslušníci, kteří nebydlí s nemocným, s pacientem v jedné domácnosti, ale jsou to přímí příbuzní. Tento návrh zákona řeší i drobnou úpravu otcovské dovolené.

Ještě jednou vás moc a moc prosím, abychom tento návrh zařadili, projednali. Myslím si, že není kontroverzní, že to není politická záležitost, ale věc, která pomůže v téhle chvíli všem, kteří mají v rodině někoho těžce nemocného, a samozřejmě uleví i zdravotnickému systému. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní prosím k pořadu schůze pan poslanec Ondráček. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal, a to vzhledem k vývoji dnešního dne a diskuze, která zde právě proběhla, které jsme se skoro hodinu věnovali při sestavování programu této schůze, a to bodu, kterým bychom mohli do budoucna předejít každodenním výstupům poslanců a poslankyň s přednostním právem, ale jde mi o to, abychom ty informace měli všichni, abychom o nich mohli diskutovat tak, jak je potřeba. Takže bych si dovolil navrhnout bod Informace ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti. Pokud se podíváte, do dnešního dne, nebo do včerejšího dne, bylo provedeno 674 000 očkování, z toho 431, nebo necelých 431 000 lidí, občanů, spoluobčanů, dostalo první dávku. Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom dostali od ministra zdravotnictví nebo od vlády jako celku informaci - to, co se doslýcháme a to, co běží po sociálních sítích, ale občas sdělují i některá média, kterým by se mohlo dát i důvěřovat - zda už jsou u nás pacienti nebo občané a spoluobčané, kteří po vakcinaci zemřeli. Pokud ano, kolik takových lidí bylo, popřípadě jestli máme nějaké vedlejší účinky, a pokud takové vedlejší účinky byly, jaká to byla věková skladba občanů, kteří takové vedlejší účinky měli a jakou vakcínou byli očkováni.

Potom by nás mělo zajímat, zda budeme v rámci očkovací strategie spoléhat pouze na Evropskou unii. Bylo to zde několikrát zmiňováno a víte, že se to probíralo v rámci diskuzních pořadů tento víkend, ale je to živé téma a probírá se to v podstatě každým dnem. Takže otázka: Půjdeme vlastní cestou tak, jak se o tom hovoří od neděle, v podstatě cestou, jakou šlo Maďarsko, ze včerejška nově Slovensko, popřípadě Rakousko? Pokud ano, jaké kroky k tomu vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví, učiní? Jde nám v této chvíli o to, abychom zajistili dostatek očkovacích látek pro naše spoluobčany, anebo zde budeme politikařit a řešit, že tato vakcína nemůže být pro naše spoluobčany vhodná, protože pochází z nevhodného území v rámci této planety, a teď myslím Ruskou federaci, popřípadě Čínu? Co je nám důležitější? Politikařit, anebo ochránit spoluobčany České republiky? Stále zde hovoříme, že vakcinace, očkování by mohlo tuto složitou situaci nějakým způsobem, nebo její řešení, urychlit, popřípadě vyřešit.

Zajímalo by mě, jak pokračuje Ministerstvo zdravotnictví v registraci jednotlivých testů, ať testů samotestovacích, nebo těch, které se teď používají v rámci antigenního testování, zda všechny tyto testy, které se dnes používají - a vidíme, že se sem do té republiky valí - prošly řádnou registrací. A samozřejmě, když zde mluvíme - a bylo to také několika mými předřečníky zmíněno - o tom testování, víte, že se podařilo, že máme my jako poslanci možnost se nechat zde testovat antigenními testy tak jako každý jiný občan. A já se ptám, jestli to, že tu máme tu možnost, je dostatečné. Ano, pan kolega říká: Ano, nechal jsem se testovat a asi jsem byl pozitivní. Ano, ale i toto to přináší. Každý týden, kdy přicházím do Poslanecké sněmovny, se prostě jdu v rámci svého vnitřního svědomí, ale samozřejmě i tím, že jsem s vámi ve styku, přestože jsem si covidem už prošel, tak se jdu antigenním způsobem testovat a přicházím s tím, že mám negativní výsledek. Takže tady mluvíme o tom, že máme možnost jako poslanci. Neuděláme si z toho povinnost, když jsme tady v tomto formátu? Pan předseda Stanjura zmínil nejméně jednoho kolegu, který tady s námi v pátek seděl, z jejich poslaneckého klubu, který je pozitivní. Jaké z toho vyvodíme závěry? Je to naše zdraví, zdraví našich rodin, našich přátel a spoluobčanů, se kterými přijdeme do styku.

A když už tedy mluvíme o nás, především jsme zmiňovali - a jsem rád, že to je iniciativa poslaneckého klubu KSČM - kdy mluvíme o pracovnících Poslanecké sněmovny zde v Parlamentu České republiky, bez kterých bychom my zasedat nemohli. Pojďme k nim být ohleduplní. A když se domluvíme, anebo domluvíte vy na těch jednáních, že jednací den ukončíme nejpozději v 19 hodin, tak pojďme to naše jednání nebo vaše dohadování opravdu také naplnit, protože pokud pak jednáme déle, po 21. hodině a dále, ti občané se musí dostat také nějakým způsobem domů. Oni mají také rodiny, oni mají i své povinnosti a je to pro ně velmi složité. Pojďme si vážit i té práce, i té spolupráce s těmi lidmi, bez kterých my bychom tady nemohli zasedat a tak dlouho si tady povídat. Já už jsem v minulém týdnu říkal, že mezi pracovníky Poslanecké sněmovny nejsou jenom kmenoví zaměstnanci, ale pojďme docílit i toho, že ti lidé, kteří tady dbají o naši bezpečnost, a teď myslím Policii České republiky a kolegové, kteří jsou v předsálí a po celé budově, jsou to jednotky kusů, nebudu říkat přesný počet, protože nevím, jestli bych něco nevyzradil v rámci nějaké jejich informace, ale všech dohromady jsou tady plus minus řekněme dvě desítky, proč neumožníme, aby se i oni mohli testovat antigenními testy, protože i my s nimi přicházíme do styku a oni s námi.

Pojďme hledat cestu, jak se z toho dostat ven. A proto navrhuji Informaci vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti. A vzhledem k tomu, aby měl pan ministr - předpokládám, že to bude dělat pan ministr zdravotnictví - prostor se na to připravit, tak zítra jako první bod po polední pauze. A já věřím tomu, že vy, kolegové, kteří jste vybaveni přednostním právem, jste schopni se také domluvit, aby za klub vystupoval vždy pouze jeden poslanec s přednostním právem nebo jeden poslanec se stanoviskem klubu, a klidně můžeme omezit i tu naši rozpravu na pět minut. Mně jde potom především o to, abychom my získali informace a nemuseli tady pak ztrácet čas tím, že se tady ptáme na věci, které bychom potřebovali vědět pro výkon svého mandátu.

Děkuji za podporu tohoto návrhu a přeji hezký den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Profant a poté pan poslanec Výborný, v tuto chvíli poslední přihlášený k pořadu schůze.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo, krásné odpoledne.

Můj první návrh je zařazení bodu 327, sněmovní tisk 756, DEPO, na pevný čas na středu 3. 3. od 11.30. Bod byl dnes již projednán gesčním výborem. Já se totiž obávám, že jinak se to tady zasekne a na tento důležitý bod nedojde. Tento bod je důležitý, protože přináší nová pravidla pro poskytování cloudových služeb ve veřejné správě, a současná neúplná legislativní úprava je nebezpečná, jak opakovaně upozorňuje NÚKIB či naše rozvědky. Proto vás, vážení kolegové, prosím, abychom to předřadili, projednali, za necelou hodinku to máme hotové. Dneska jsme to dělali na výboru, na plénu to bude ještě o něco kratší, takže já si myslím, že to opravdu není žádný velký problém.

Můj druhý návrh směřuje ke zde přítomnému panu ministrovi vnitra. Ten se týká vymáhání nařízení vlády k pohybu osob mezi okresy. Policie České republiky vyžaduje listinné potvrzení, avšak v nařízení vlády je jasně uvedeno, že je potřeba písemné potvrzení, což samozřejmě znamená i elektronické, zatímco listinné je čistě papírové. Policie tímto prokazuje neznalost zákona, konkrétně evropského nařízení 910/2014 eIDAS. Přitom právě Ministerstvo vnitra má v gesci jak policii, tak oblast digitalizace. Proto bych očekával, že to bude naopak, že preferovaná cesta bude ta elektronická, kde si nikdo nemusí předávat ušmudlaný papír a podobně. Dokonce bych očekával, že v 21. století vláda připraví úpravu aplikace eRouška, aby tuto funkcionalitu nabízela, jak je ve spoustě jiných států. Proto navrhuji zařadit nový bod Vysvětlení ministra vnitra ke kontrolní praxi při překračování hranic okresů a zařadit tento bod jako první bod dnes, pokud nás tedy ministr vnitra neujistí o nápravě hned tady. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom, pane kolego, ještě vás zastavím. Byl jsem upozorněn, ne že bych to věděl z hlavy, ale jak to projednával ten výbor, tak pak je 14 dní lhůta, a ta končí až v pátek 5. 3. To znamená, my nemůžeme zařadit DEPO na 3. 3. (Poslanec Profant mimo mikrofon: V pátek můžeme?) Takže v pátek? 5. 3. v pátek by to šlo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já si dovolím upravit svůj návrh na pátek 5. 3.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně, děkuji. Pan předseda Stanjura stáhl svoje přednostní právo, takže pan ministr s přednostním právem.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy, ono většinou to nejjednodušší vysvětlení je pravdivé a nemá cenu za tím hledat nějaké spekulace či komploty nebo neznalost zákona. Ten problém je prostě v tom, že policie musí vyřešit dvě věci. Musí vyřešit to, jak zjistit, že ten člověk se prokazuje v souladu s vládním nařízením, a současně musí zajistit bezpečnost toho policisty. To znamená, pokud hygienici doporučují bez ochranného oděvu nebo nějakých vysoce specializovaných pomůcek ideální vzdálenost na komunikaci 1,5 metru, tak na těch 1,5 metru to papírové potvrzení se dá přečíst. Pokud někdo loví z mobilu něco v PDF, tak to už možné není, a tady je potřeba ten mobil vzít do ruky a ten kontakt je tam prostě těsnější. To znamená, to je důvod reakce policie. My to řešíme, pan policejní prezident má za úkol to vyřešit. Ale pokud chcete poctivou odpověď, proč tomu tak je, tak je to obava o zdraví policistů, kteří zasahují, a denně těch kontaktů jsou desítky, stovky, takže policie chtěla být opatrnější a v souladu i s doporučením hygieny požadovala papírové potvrzení, které je, a to asi se shodneme, čitelnější na A4 než displej mobilního telefonu.

Rozumím tomu, rozumím tomu rozhořčení na Twitteru, omlouvám se za to, ale opravdu to není neznalost zákona, byla to snaha rychle to vyřešit a ochránit ty policisty. Ale samozřejmě, musíme dodržovat dikci zákona, takže policie bude muset najít řešení, které umožní aplikaci elektronické formy a současně zajistí bezpečnost policistů na místě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan poslanec Výborný k pořadu schůze, v tuto chvíli poslední přihlášený.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vládo, kolegyně, kolegové, já budu stručný. Mám tři krátké návrhy na pevné zařazení tří bodů. Paradoxně jsou to všechno vládní body, které dva v zásadě nesnesou odkladu, respektive hrozí tam nebezpečí z prodlení, a jeden, který souvisí s tou covidovou situací. Všechny tři mají kladné stanovisko vlády, čili myslím, že by to mohlo být zcela bezproblémové.

První bod se týká sněmovního tisku 837, je to bod 238 současného pořadu schůze. Jedná se o návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka a dalších na novelu takzvaného autoškolského zákona - abych to zkrátil, je to sněmovní tisk 837. Předloha vznikla v rámci pracovní skupiny autoškolství na Ministerstvu dopravy. Řeší technicky některé nejpalčivější problémy provozování autoškoly a současně - a to si myslím, že je důležité - některá ustanovení té novely, například redukce počtu opravných zkoušek nebo prodloužení lhůty na opravné zkoušky, můžou zásadním způsobem ovlivnit jak přípravu žadatelů, tak aktuální problémy s nedodržováním lhůt právě v souvislosti s problémy, které způsobuje COVID-19. Čili i toto by mohlo míti praktické dopady. Jak říkám, jednoduchá technická novela, navržená v projednání podle režimu § 90 jednacího řádu. Dovoluji si navrhnout zařazení na středu 10. března. V programu jsou první čtení, čili 10. března odpoledne jako první bod odpoledního jednání.

A dále dva body, které spolu souvisí a týkají se Úřadu průmyslového vlastnictví. Jsme v situaci, kdy hrozí skutečně prodlení a bylo by dobré také rychle, bez nějaké dlouhé diskuze, přijmou tyto dvě drobné úpravy. Jedná se o sněmovní tisk číslo 989, je to bod 52 - novela zákona o ochraně označení země původu a tak dále. Ještě jednou říkám, sněmovní tisk 989. A na to navazující sněmovní tisk 973, bod číslo 319, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR vyslovení souhlasu návrhu na přístup ČR k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení, tisk 973. Je to z dílny Úřadu průmyslového vlastnictví a cílem obou návrhů je umožnit ČR zajistit pokračování mezinárodní ochrany označení původu zeměpisných označení pro tradiční české výrobky, jako je Budějovické pivo, Pardubický perník, Žatecký chmel, Třeboňský kapr, Karlovarské oplatky apod.

Jedná se o to, že v případě, že toto neschválíme, zanikne mezinárodní ochrana těch českých označení, které se podařilo dosáhnout, a to ve všech členských zemích Lisabonské dohody. Když to velmi zkrátím, abych to neprodlužoval, čili jedná se pouze o jednak technické připojení k mezinárodní dohodě a jednak o novelu souvisejícího zákona. Prosím také o zařazení.

A teď to důležité. Bod 52, sněmovní tisk 989, na středu 10. března 2021 odpoledne jako druhý bod odpoledního jednání v rámci prvních čtení. Je to opět navrženo vládou podle § 90 jednacího řádu. A tu dohodu nebo přistoupení k Lisabonské dohodě a Ženevskému aktu prosím zařadit na čtvrtek 11. března po bloku písemných interpelací jako první bod. Ve čtvrtek je standardní projednávat mezinárodní smlouvy a dohody, proto si dovoluji zařadit nebo navrhnout zařazení na čtvrtek 11. března po bloku písemných interpelací jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A protože už není nikdo přihlášen k pořadu schůze, zavolal jsem kolegy z předsálí a musíme se vypořádat s jednotlivými návrhy tak, jak zazněly. Nebylo jich málo, tak doufám, že to zvládneme bez nějakých větších nejasností.

Jako úplně první vystoupil s přednostním právem... Napřed budeme tedy samozřejmě řešit gremiální návrh. Poprosím o klid v sále a budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl z politického grémia, jedním hlasováním. Ne, ne, ne. (Ozývají se hlasy z pléna.) Takže je tady návrh, abychom gremiální návrh hlasovali postupně.

 

Pan předseda Stanjura navrhuje, abychom hlasovali jednotlivě. Nejprve zařadit nový bod, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, to je ten tisk 1171 - krizový zákon, ten nový.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Nejasnosti z pléna.) Je to pouze zařazení bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 105, pro 59, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Další: zařazení do bloku Zprávy, návrhy.

 

Za prvé, odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, jedná se o odvolání pana poslance Lubomíra Volného.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení na pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 104 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh přijat.

 

Dále je to návrh na zařazení nového bodu Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zařazení zaměstnanců Poslanecké sněmovny do kritické infrastruktury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 102, pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Dále je zde návrh na pevné zařazení bodu, bod 375, sněmovní dokument 1782, Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, a bod 468, sněmovní dokument 7528, Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, zařadit tyto dva body za sebou ve středu 3. března ve 14.30 jako první dva body. Je požadavek na dvě hlasování.

 

Nejprve Pravidla hospodaření politických klubů, bod 375, jako první bod ve středu 3. března odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 104 poslanců, pro 100, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Teď zařazení bodu 468, dokument 7528, je to Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, aby to byl druhý bod ve středu 3. 3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 102 poslanců, pro 86, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dále je to z grémia - zařadit bod 2, sněmovní tisk 1111/2, což je krizový zákon zamítnutý Senátem, je to vráceno Senátem, na úterý - pardon? Na úterý 9. března jako první bod. A pan Stanjura s přednostním právem. Omlouvám se, vypnul jsem to.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem dobře pochopil, tak pan předseda Faltýnek navrhuje, abychom příští úterý hlasovali v úplném počtu? Já říkám, že jsme proti, to je jedno, který zákon je navržený. Je to zamítnutý zákon, takže se hlasuje 101. Jenom abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, jestli tady budeme v úterý všichni v plném počtu, nebo ne.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Všichni víme, o čem hlasujeme. Je to zákon vrácený Senátem na úterý 9. března jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 104, pro 53, proti 38, návrh byl přijat.

 

Další návrh grémia, změny pořadí bodů v bloku prvních čtení. Nejprve bod 83, což je tisk 1044, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, zařadit za bod 41, což je vládní návrh zákona o občanských průkazech, tisk 1043.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu 83 za bod 41? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 103, pro 66, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dále je to návrh, abychom bod 107, tisk 1163, zákon o elektronizaci zdravotnictví, a bod 108, sněmovní tisk 1164, vládní návrh, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, zařadili jako třetí a čtvrtý bod v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 104, pro 90, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy z grémia. Dále jsem konstatoval, že Pardubický kraj vzal zpět svůj návrh, o tom není nutné hlasovat.

 

A teď pan místopředseda Okamura navrhuje v režimu § 109m zařazení nového bodu Návrh na okamžité zrušení nouzového stavu, nejprve tedy jeho zařazení do schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 104, pro 15, proti 35, návrh přijat nebyl.

 

Návrh je totožný s návrhem pana poslance Lubomír Volného, už o něm bylo hlasováno.

 

Pan předseda Jurečka navrhuje, abychom bod 467, sněmovní dokument 7332, týká se to vyšetřovací komise Bečva - můžu to říct takto zjednodušeně? Abychom zařadili tento bod napřed alternativně zítra ve středu v 17.00 je první návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno je 104, pro 51, proti 1, návrh přijat nebyl.

 

Alternativní návrh byl v pátek 5. 3. jako první bod programu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno je 104, pro 50, proti 1, ani tento návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Feri navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády k novým opatřením. Nejprve tedy zařazení nového bodu do programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu Informace vlády k novým opatřením vlády? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 104, pro 52, návrh nebyl přijat. Nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení.

 

Pan předseda Chvojka navrhl, abychom tisk 1152 týkající se krizového řízení zařadili dnes jako první bod. Je to tak?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno je 103, pro 71, proti 14, návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Chvojka navrhl, abychom tisk 1171 zařadili dnes pevně na 17.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Takzvaná izolačka. Ne? Pardon, nemocenské, omlouvám se. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno je 103, pro 83, proti 14, návrh byl přijat.

 

Dále navrhuje pan předseda Chvojka, abychom za bod 7, tisk 904, zařadili tisk 1091 a za tento bod tisk 961 týkající se jeslí, jestli to tak můžu říct. Teď máme bod 7, tisk 904, a za tento bod ať je v rámci bloku zařazen tisk 1091 a poté tisk 961. Ano, změna v pořadí, nikoli pevné zařazení, ale změna v pořadí. Za bod 7 přijde tisk 1091. Prosím vás, jaké je to číslo bodu? Bod 27.

 

Za bod 7 přijde bod 27 a následně za ten bod 27, který se stane osmým bodem, bude zařazen bod 18.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno je 103, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Pan předseda Rakušan navrhl, abychom bod 283, tisk 1006, týkající se samoživitelek a samoživitelů, zařadili dnes pevně na 18. hodinu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno je 103, pro 50, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Alternativně pan předseda Rakušan navrhl zařazení zítra v 18.00 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 103, pro 52, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh pana předsedy Bartoška, abychom bod 326, což je tisk 966, Podporované zdroje energie, takzvané Dukovany, zařadili na konec bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 20, přihlášeno je 104, pro 36, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Munzar navrhl, abychom novelu zákona o realitním zprostředkování, bod 303, tisk 1126, zařadili ve středu odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno je 104, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pak je zde návrh pana poslance Volného, abychom zařadili dnes nový bod Zpráva vlády o legalizaci Ivermektinu a jeho distribuci. Takže nejprve zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno je 104, pro 19, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Pak zde byl návrh na okamžité ukončení nouzového stavu, o kterém jsme teď hlasovali. Pak zde byl návrh na zřízení vyšetřovací komise k úmrtí pacientů léčených Ivermektinem. Tady upozorňuji na to, že k takovému návrhu je zapotřebí jedné pětiny poslanců, to znamená, že ten návrh je nehlasovatelný.

 

Poslední návrh byl zařazení nového bodu s názvem Omluva Sněmovny poslancům Mgr. Lubomíru Volnému a Marianu Bojkovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přihlášeno je 104, pro 2, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Langšádlová navrhuje zařazení bodu Informace vlády k projektu Dukovany, nový bod do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno je 104, pro 37, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně navrhuje dále vyřadit bod 326, to znamená ten tisk ve třetím čtení, který se nazývá někdy lex Dukovany.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto tisku? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno je 104, pro 34, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Aulická Jírovcová navrhuje bod 332, tisk 317, novela zákoníku práce, zařadit zítra jako druhý bod v rámci třetích čtení. (O slovo se hlásí poslankyně Jarošová.) K hlasování? Tak prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Já bych chtěla nahlásit do zápisu, že jsem v hlasování číslo 23 hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pouze pro stenozáznam.

 

Já to tedy zopakuji. Bod 332, tisk 317, novela zákoníku práce, zítra jako druhý bod v rámci třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 104, pro 16, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Valachová navrhuje, abychom tisk 984 týkající se zákazu dětských dluhů zařadili v rámci bloku třetích čtení jako první. Pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu věřit, že jste se jenom přeťukli v hlasování, ale já jsem navrhoval bod, který zněl Informace vlády k novým opatřením. Ten bod nezněl: Vláda je chaotická, vláda si počíná špatně. To byla informace vlády. I poslanci - například poslankyně Taťána Malá, prostřednictvím pana předsedajícího, řešila otázku toho, že ta opatření byla nelogická, a vyřešila je úspěšně. Ty případy jsou další u ní v Brně. Ty případy jsou další.

My jsme chtěli jenom, aby tady pan ministr vnitra vystoupil a řekl: Ano, můžete to ukázat na mobilu, nemůžete to ukázat na mobilu. Ano, když máte auto v servisu, můžete, nemůžete. A tak dále a tak dále a tak dále. Pan ministr vnitra sám říkal, že tady zítra v 9 ráno bude přítomen, a poslanci strany ČSSD se zdrželi při tom hlasování. Tak já nevím. Vy si opravdu myslíte, že lidé to podporují? (Poslanci ČSSD oponují, že byli pro.) Byli pro? Tak to si tedy nechám tu sjetinu vyjet. Ale v tom případě se omlouvám, jestli jsem vás - já jsem viděl pana předsedu, jak ukazuje takto. (Naznačuje gestem.)

Ale poslanci hnutí ANO, opravdu se domníváte, že všichni vědí, jaká jsou ta opatření, že tam prostě nejsou žádné otázky? To byla informace vlády. (Poslanec Feranec oponuje.) Vědí, vědí, pane kolego Feranče, prostřednictvím pane předsedajícího. Tak já vám pošlu ty maily, já vám to pošlu. Zodpovězte to opravdu. Informace vlády. To vám to ani nestojí za to, abyste to vysvětlili těm lidem? Děláte z nich blbce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji za to, abychom na sebe nepokřikovali. Teď se nacházíme v okamžiku, kdy hlasujeme pořad schůze.

 

Návrh paní poslankyně Valachové, zákaz dětských dluhů. První bod v rámci třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno je 104 poslanců, pro 37, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Paní poslankyně Gajdůšková navrhla, abychom bod 203, tisk 695, zařadili v úterý 9. 3. po pevně zařazených bodech, doposud pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 104, pro 45, proti je 1, návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Ondráček navrhuje zařazení nového bodu s názvem Informace vlády ke strategii očkování, mohu-li to takto přečíst. Tam ještě byl nějaký dovětek, který už jsem si nestihl poznačit. Informace vlády ke strategii očkování, zařazení nového bodu do této schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, přihlášeno 104, pro 53, proti nikdo, návrh přijat.

 

Jako další... moment, teď musíme hlasovat to pevné zařazení. Pan poslanec to navrhl, navrhoval to zítra jako první bod odpoledne. Už jsou tam zařazeny tři body v tuto chvíli. (Nesrozumitelné připomínky z pléna. V jednací síni je hluk, někteří poslanci stojí.) To záleží na panu poslanci. Já se vždycky zeptám, jestli trvá nebo jestli to může být... Pan poslanec z lavice kýve, že to může být po již zařazených bodech, takže čtvrtý bod to bude zítra.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno 104, pro 56, proti nikdo, návrh přijat.

 

Pan poslanec Profant navrhuje bod 327, tisk 756, což je ve zkratce, když řeknu DEPO, zařadit napevno v pátek v 11.30 v rámci třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení DEPO na 11.30 v pátek? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno 104, pro 54, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Výborný měl nejprve návrh, abychom tisk 837, to je ta novela k autoškolám v režimu § 90, zařadili pevně na středu 10. 3. odpoledne jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 32, přihlášeno 104, pro 44, proti nikdo, tento návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Výborný navrhl bod 52, tisk 989, ochrana označení země původu, bod 52, tisk 989, je to novela zákona k ochraně označení země původu z pera Ministerstva průmyslu a obchodu, jestli se nepletu, aby byl zařazen ve středu 10. 3. jako druhý bod vzhledem k tomu, že neprošel ten první návrh... Prošel? Neprošel? Neprošel, takže nyní by to byl první bod ve středu 10. 3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33, přihlášeno 104, pro 42, proti nikdo, tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat tedy ten druhý návrh, který s tím ale blízce souvisí, to je bod 319, tisk 973, což by bylo vyslovení souhlasu k Ženevskému paktu. Týká se to také označení země původu. Ten návrh byl, aby se to zařadilo na 10. 3. Když neprošel ani jeden z návrhů pana poslance Výborného, byl by to první bod. Ne, on to navrhoval ve čtvrtek 11. 3. po písemných interpelacích jako první bod. Takže bod 319 ve čtvrtek 11. 3. jako první po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34, přihlášeno 104, pro 51, proti nikdo, návrh byl zamítnut.

 

To je z mé strany vše, co se týče jednotlivých návrhů k pořadu. Pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se strašně omlouvám, ale přece jenom kdyby náhodou byla nějaká možnost, aby se nějakým návrhem ty odpovědi pana ministra Hamáčka na dnešní schůzi objevily, tak bych to velmi uvítal. Zvažte to, pokud se ten návrh znovu objeví. Vám je úplně asi jasné všem, kteří nejste z Prahy, jak se dostanete domů a jaké potvrzení máte mít, jestli stačí poslanecká kartička nebo jestli... Vy to víte, všichni - já to nevím. Já to nevím, protože některé kolegy poslance zastavovali policisté a chtěli po nich potvrzení písemné. No ne, to že vrtíme hlavou, to je úplně jedno, ale prostě tak to je. To znamená, když už nemyslíme na občany, tak aspoň z pudu sebezáchovy bychom ty obě odpovědi měli znát. A já bych vás všechny prosil, abyste zvážili, jestli bychom to přece jenom nějakým způsobem jako bod, který vůbec nevidím jako konfliktní - je to fakt praktická věc, nesmírně užitečná pro řadu lidí - přece jenom na program schůze nějak nedostali. Zítra, pozítří, promysleme si to, pokud se to objeví, jestli byste to nemohli podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem je přihlášený pan ministr. A mohl bych apelovat, že bychom si odsouhlasili program, posledním hlasováním, program jako celek? (Všeobecný souhlas.)

 

Ve znění těch návrhů, které jsme přijali či nepřijali, nyní nechám hlasovat o programu této schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. (Neklid a hluk v jednacím sále přetrvává.) Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 35, přihlášeno 103, pro 73, proti 20, návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s návrhem programu této schůze.

 

S přednostním právem pan ministr vnitra a já předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Slovo má ministr vnitra České republiky Jan Hamáček. Máte slovo, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já si opravdu nemyslím, že potřebujeme speciální bod. Pokud jsou dotazy na to, jak se dostanou poslanci do práce a domů, to příslušné opatření samozřejmě stanoví výjimku na výkon funkce ústavního činitele. To znamená, to, že je někdo ústavní činitel, prokazuje poslaneckým průkazem. To je hned v prvním písmeni druhého odstavce. Takže poslanci při cestě do práce, domů či při výkonu svého mandátu mají výjimku a prokazují se poslaneckým průkazem.

Co se týká elektronických a papírových dokumentů, to už jsem tady zmínil v odpovědi na tuším pana poslance Feriho a mezitím to policie potvrdila i na svém oficiálním twitterovém účtu. To znamená, přijímají jak papírová, tak elektronická potvrzení. Pouze upozorňuji na to, že ta papírová jsou hygieničtější. Žádné další dotazy jsem nezaznamenal.

Pan kolega Feri se ptal na to, jak je to s auty a odtahy do servisu. Pokud vím, funguje odtahová služba, to znamená, odtahová služba jako služba se dá zavolat, vozidlo se odveze do servisu a drtivá většina servisů samozřejmě nabízí i přistavení vozidla po opravě.

To jsou tři dotazy, které jsem tady zaznamenal, a věřím, že jsem na ně stoprocentně odpověděl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Hamáčkovi. Ještě s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, než vám udělím slovo, požádám Sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, máme před sebou náročný program schůze, prosím, aby ti, kteří chtějí hovořit, tak mohli učinit v důstojném prostředí. Pokud diskutujete jiné záležitosti, prosím v předsálí. Ještě chvilku, pane předsedo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám dotaz na pana ministra vnitra. Nejde o to, jak se dostanu domů já, mě zajímají občané. Já jsem se dočetl včera, že snad vláda chce nasadit až 30 000 mužů a žen na kontrolu, 23 000 policistů, 5 000 vojáků, teď nevím, kolik je celníků. Tak já bych chtěl každé ráno dostat informaci, kolik kontrol se provedlo a k čemu to vlastně je, protože například v našem okrese, v našem kraji včera ti, kteří jeli za prací do Ostravy z Frýdku-Místku, tak tam byly hodinové fronty, protože aktivní policie zastavovala jedno auto za druhým. A teď bych mohl pokračovat. Neřešme, prosím, dopravu 105 poslanců tam a zpátky. Řešme problém, kdy máme statisíce zaměstnanců, kteří nepracují ve svém okrese, a vláda si vymyslela, že je každý den bude kontrolovat. Tady byl dotaz, jestli může být potvrzení na 14 dní, nebo na každý den zvlášť. A na to jsem neslyšel odpověď. Co když někdo jede na služební cestu? Je na servisu, má to na ten den, teď mu z té firmy zavolají, že druhý den má jít servisovat na jinou firmu, k jinému zákazníkovi, v jiném kraji, už se nevrací domů, a plno konkrétních věcí. Takže mě by zajímalo, kolik těch kontrol se provede a k čemu to vlastně je. 30 000 mužů a 5 000 vojáků, já to považuji za něco neuvěřitelného. Když už chceme používat armádu, tak ji použijme v nemocnicích, a ne na to, aby kontrolovala naše občany. To se na mě, milá vládo, opravdu nezlobte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr vnitra se ještě hlásí s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Pane předsedo Stanjuro, při vší úctě, toto je věc na infolinku Ministerstva vnitra, a ne zasedání Poslanecké sněmovny. Jestli si tady každý vymyslíme dotaz na ministra vnitra, co máme dělat v případě, že mě někdo pošle něco někam spravovat a vracím se, tak tady budeme až do večera, a já nevím, jestli to je smyslem jednání Poslanecké sněmovny. Ale pokud si to většina přeje, tak samozřejmě si tady sedneme a budeme vymýšlet hypotetické scénáře. My jsme dali na ministerské stránky otázky a odpovědi, tam ty nejzákladnější životní situace jsou popsány. Určitě každý z nás vymyslí deset dalších, které se můžou stát, a strávíme tady příjemné odpoledne vymýšlením různých životních situací, jak na ně bude policie reagovat.

Vy jste se ptal, proč ti policisté nejsou v nemocnici. Ti policisté nejsou v nemocnici - nebo vojáci nebo další - ti tam nejsou právě proto, a stojí na těch ulicích, aby se ty nemocnice nepřeplnily. Protože ta opatření bohužel ne všichni dodržují, a já chci znovu poděkovat drtivé většině našich spoluobčanů, protože jak včera, tak dneska to probíhá bez incidentů, všechno je v pořádku. Bohužel, stejně jako máme svoje Šeberáky, stejně jako máme svoje - já už další restaurace jmenovat nebudu - tak jsou i občané, kteří prostě se baví tím, že vymýšlejí různé obezličky a tak dále, dokonce renomovaný deník iDnes tomu říkal Pasti na Hamáčkovy trolly, jak si vymýšlí, jak tu policii - jak to říct slušně - ošálit. Prostě ta opatření se kontrolovat musí, a možná by vás překvapilo, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedy: já mám zavalený e-mail tím, kde se ti lidé ptají: U nás ještě ta hlídka nebyla, co ta policie dělá, kde je ta policie, jak to, že to nekontrolujete? Tak ono je to podle vkusu každého z nás. Někomu vadí ti policisté, někomu nevadí, ale pokud nasadíme takto drastická opatření, a děláme to proto, aby se ty špitály nepřehltily, tak je také musíme kontrolovat. Já rozumím, že vám to vadí, někomu zase vadí, že ty policisty nevidí, ale ono se to all in all nějak srovná.

Klíčové je to, a to chci znovu zdůraznit a ještě jednou poděkovat, drtivá většina lidí to dodržuje, a já mám naději, že ta opatření mohou zafungovat a splnit snad to, co si přejeme všichni. Já mám pocit, že teď se tady můžeme cvičit z toho, kdo co dělá, ale přece ten cíl je stejný - ten cíl je sundat z našich zdravotníků tu obrovskou zátěž. A můžeme tady vést debatu, a legitimní debatu, jestli to, co ta vláda udělala, vede tím směrem. A pokud má opozice pocit, že nikoli, tak může představit jiné řešení, může říct: Ne, my to nechceme po okresech, my bychom v životě republiku nezavřeli, my máme jiné řešení. Fajn, sem s ním! A můžeme se bavit, jestli je lepší, efektivnější, vymahatelnější, to je legitimní debata. Ale konstruovat tady životní situace a cvičit ministra vnitra z toho, co se stane, když pojedu na chatu, co se stane, když - od toho je infolinka Ministerstva vnitra a od toho jsou naše webové stránky. A věřte, že ti policisté se ve finále s lidmi nějak dohodnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se ještě vrátím k té otázce, kterou tady přednesl pan předseda Válek, a k odpovědi pana ministra vnitra. A na tom chci ukázat, že ono to fakt tak jasné není ani pro nás, a tím pádem ani ne pro občany. Možná to jenom já nechápu, tak mi to pan ministr určitě dokáže vysvětlit. Představme si, že my poslanci nechceme mít žádná privilegia, chceme ale vykonávat svoji práci a chceme se chovat v souladu s vládním nařízením. Vy jste řekl, že stačí průkaz poslance. Ale já tady v bodě 4, kde je výklad k výjimkám podle bodu 2.1, což je výjimka pro ústavní činitele, čtu: "Povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje." A teď to jde dál. To znamená, potřebné údaje, jako že tam je moje identifikace, nebo potřebné údaje, které dokazují to, co předpokládá ten začátek, to znamená, potvrzení zaměstnavatele, u kterého dochází, aby se prokázala důvodnost této výjimky? A platí můj průkaz poslance, i když jedu z jiného okresu do své poslanecké kanceláře, nebo tam musím mít čestné prohlášení? A já jenom na tomto ukazuji, a to není malichernost, když se takto díváte, jestli to je malichernost, já dostávám denně, vy možná ne, to se fakt divím, desítky dotazů od občanů, co pro ně platí, co pro ně neplatí, jak si to mají interpretovat, kam mohou, kam nemohou. A já se tady snažím ukázat, že ani mnozí z nás nechápou přesně dikci těchto nařízení. Takže stačí nám průkaz na jakýkoliv výkon funkce ústavního činitele, nebo potřebujeme čestné prohlášení, nebo potřebujeme písemné potvrzení orgánu, že potřebujeme do Prahy, do Brna, do Ostravy vykonávat svoji činnost? Jak to vlastně je? A takhle nejasné, jak to máme my, to mají občané. Proto je potřeba se o tom bavit a vyjasnit to. Já si myslím, že tady můžeme probírat nějaké zákony, které nikoho nezajímají, nikomu nic dobrého nepřinesou, ale tohle jsou věci, které občané řeší každý den. Tak bychom se jimi měli zabývat, věnovat se jim a ministr vnitra by je měl tady objasnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já chápu, že kolegové mají přednostní práva, tak jim je udělím, ale přece jen máme schválený pořad a měli bychom se k němu dostat. Prosím. Tak ještě...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat pana ministra, aby mě správně pochopil. Já nechci cvičit ministra vnitra, opravdu ne, to jsme se nepochopili. Ty odpovědi a otázky nejsou proto nás, ale pro veřejnost. Pane ministře, popravdě řečeno, já sice v Praze nežiji, ale kde jsou v Praze okresy? Nebo v Praze neplatí přesun z okresu do okresu? Tak se zeptejte Pražanů, já se ptám svých kolegů z Prahy. Občané tomu nerozumějí. Jsou to městské části? Nebo nejsou? Ale nikdo to neřekl. Vy říkáte, nejsou. Takže Praha je okres. Přitom je Praha kraj. A současně je to statutární město. A teď bychom mohli pokračovat. A ty odpovědi nejsou pro nás a nejsou proto, abychom ukazovali, že vás tady cvičíme. To jsme se nepochopili. To fakt ne. Ale mohli jsme to tady mít a mohli jsme to tady veřejnosti... Já tedy obdivuji tu bohorovnost členů vlády, všechno je jasné. Třeba ty závodní jídelny, že! Včera vláda - ne, pane poslanče, já vím, že jste slepý příznivec vlády. Ale jak se má fungovat v tom státě -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo, neoslovujte kolegy přímo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: - když vláda - já jsem nikoho neoslovil, takže nemusím vaším prostřednictvím. To by mohlo některým vadit, souhlasím, omlouvám se.

Jak má veřejnost věřit vládě, která vždycky zasedne v noci - například v pondělí lidé, kteří jeli do práce do jiného okresu, už měli mít potvrzení a vy jste rozhodli v pátek v noci. Ano, mnozí zaměstnavatelé to o víkendu zařídili, napsali maily, podepsali to, rozeslali to, ale vy jste v pohodě. Včera jste zavřeli jídelny, dneska jste je otevřeli. A tak je to pořád. A vždycky, když se na něco zeptáme, tak tady poslanci ANO, těm je všechno jasné, ti věděli, že dneska jíst mohou, i když ráno ještě nemohli, a třeba zítra zas nemohou, ale oni to už ví dopředu a nic nechtějí vědět.

Ale já říkám: ty odpovědi nejsou pro vás, milé kolegyně a milí kolegové, ani pro nás z opozičních lavic, ty jsou pro veřejnost, a ten zmatek maří dosažení toho společného cíle. Souhlasím, že ten cíl je společný. Ale nemůže to být tak... Pak vicepremiér už má takové - asi to pochytil od svého premiéra - nerad mluvím z interních jednání, ale je těžká situace ve státě, premiér svolá jednání, každý soudný očekává, že premiér přijde a řekne: Navrhuji tohle, tohle, tohle, tohle, co vy na to. Ale v České republice to tak nefunguje. Ti, kteří mají ministerstva a tisíce lidí za sebou, aparáty... My jsme byli na jednání a premiér řekne: Co navrhujete? No není to blázinec? Je to blázinec. A tohle všechno snižuje důvěru veřejnosti. A pak musíme mít 30 000 mužů a žen v ulicích, aby to dodržovali. Pan ministr to řekl naprosto přesně - já jsem o to prosil, on to vyslyšel: drtivá většina společnosti to rok a den dodržuje, tak už nechme řečí o nezodpovědných občanech. Ale musí vědět, že to má nějaký smysl.

Teď jste na tři týdny zavřeli republiku a legitimní dotaz těch lidí je, co bude 22. den? Když se podíváme do Británie, výborně jsme tu kampaň zvládli, tak se podívejte, co Boris Johnson oznamoval, s jakým předstihem, co se stane po tom zavření který den, který týden. Máme to všichni k dispozici, vy i my, jenže u nás se neděje nic. Vůbec nevíme - a ti lidi potřebují vědět, že když budou teď tři týdny poctiví, všechno dodržovat, že pak se něco stane. A vláda to asi neví a tím pádem ani veřejnost, a když chceme, abyste tu naději té veřejnosti dali, tak jsme ještě peskováni, že tady chceme někoho cvičit. Nikoho cvičit tady nechceme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan ministr vnitra. Já myslel, že už ho vyvolám k tomu, aby uváděl krizový zákon, ale ještě chce reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já mám pocit, že jsem reagoval věcně, možná kromě té pasáže s tím peskováním. Ale já jsem zaznamenal dva dotazy. Na poslanecké průkazy, na ty jsem odpověděl, že pokud se někdo prokáže jako poslanec Parlamentu České republiky, tak nebude ze strany policie nijak omezován, protože to je výkon funkce ústavního činitele. A pak jsem zaznamenal dotaz na pohyb po Praze. Jasně jsem řekl ve všech rozhovorech a všude, kde jsme to komunikovali, že na hlavní město Prahu se z tohoto pohledu nahlíží jako na jednu obec, to znamená nikoliv na jeden okres, ale jako na jednu obec, a předpokládám, že se nenajde člověk, který by byl zadržen policií, když se pokoušel překročit hranici mezi Žižkovem a Vinohrady, to se prostě nestalo a stát nemůže. Praha je z pohledu tohoto nařízení jedna obec. To jsou všechny konkrétní dotazy, které jsem dostal a na všechny jsem odpověděl.

A k tomu, co říkal Zbyněk Stanjura k Velké Británii. Jasně, určitě je potřeba lidem nabídnout naději a vizi, co bude 22., 23. den. Britové to udělali, ale ti Britové nenabízeli, co bude 23. den, lockdown tam trval podstatně déle, byl podstatně brutálnější, a po pravdě řečeno, taky efektivnější. A já říkám, že my teprve za pár dní uvidíme, kam křivky v těch modelech směřují, a pak asi budeme moct říci lidem, co bude 22. a 23. den. Teď opravdu to říct neumím. Já umím říct, co bude teď ještě několik dní. Bude to stoupat. A doufejme, že se to zlomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji.

 

Budeme pokračovat, a to prvním bodem našeho schváleného pořadu schůze. Tím je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP