(15.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Bláha: Takže všechno jste slyšeli. Za zpravodaje souhlasím. Stanovisko vlády souhlasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím, že by se někdo hlásil, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování... (Šum v sále. Poslanec Munzar - připomínka od stolku zpravodajů.) No vy jste to stáhl. Já vím, že jste to stáhl, ale chtěl jsem to projít hlasováním, že s tím tedy nesouhlasíme. Ale jestli... Tak můžeme jít dál.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme... No ale už je půl. (Hlasitá odezva z pléna.) Tak jestli všeobecně s tím souhlasíte, aby mě pak někdo tady nepeskoval, tak nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ne. No tak mám už to přeskočit celé tady? (S úsměvem a smích v sále.)

 

Takže přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu? Kdo je pro? Taková shoda už nebyla dlouho, že jo? Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 92 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo nějaký návrh dalšímu výboru? Nemá. Takže já končím tím pádem... (Nesouhlasný šum v sále.) Zkrácení... Můžete mi říct ještě, na kolik jste navrhoval zkrátit?

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Na 14 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak máme tady návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 14 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno 92 poslanců, pro 87, proti žádný. Návrh byl přijat, tím pádem končíme první čtení.

 

A otevřeme pevně zařazený bod

 

4.
Vládní návrh stavebního zákona
/sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za slovo. Dnes se opět setkáváme nad návrhem stavebního zákona a souvisejícího změnového zákona. Cílem dnešního jednání je prodiskutovat návrhy k oběma zákonům schváleným vládou 24. srpna a projednaným v prvním čtení na 64. schůzi dne 5. listopadu.

Co se týká jednání výborů, garančním výborem k návrhu stavebního zákona určila Poslanecká sněmovna svůj hospodářský výbor. Dále byl zákon přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavně-právnímu výboru. Hospodářský výbor se materiálem zabýval na své schůzi ve dnech 18. listopadu, 6. ledna a 3. února. Ústavně-právní výbor se materiálem zabýval dne 9. prosince a dne 3. února. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se materiálem zabýval 10. prosince a 4. února.

Bylo předloženo celkem šest pozměňovacích návrhů, z toho tři jsou komplexní pozměňovací návrhy.

Prvním komplexním pozměňovacím návrhem je návrh, který vznikl z podnětu hospodářského výboru poslanců pánů Kolovratníka, paní Kořanové, pana Kalouse, pana Luzara, pana Dolínka, pana Fridricha a pana Jelínka. Příprava tohoto návrhu byla intenzivně konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvo je nadále nakloněno akceptovat v něm uvedené změny předloženého vládního návrhu nového stavebního zákona. V tomto komplexním pozměňovacím návrhu dovolte, abych jej pro zjednodušení dále uváděla jako návrh poslance Kolovratníka a dalších, jsou již zapracovány některé konkrétní poslanecké náměty, například od pana poslance Dolínka či od pana poslance Fridricha.

Druhým komplexním pozměňovacím návrhem je návrh skupiny poslanců pana Kupky, pana Bartoše, pana Výborného, paní Kovářové a pana Feriho a dále jej pro zjednodušení budu uvádět jako návrh pana poslance Kupky.

Třetí byl komplexní návrh pana poslance Radima Fialy. Fakticky se jedná o pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Kolovratníka. Do jeho komplexního návrhu byly některé přijatelné úpravy z návrhu pana poslance Fialy převzaty a dále se tedy tento komplexní pozměňovací návrh pana Fialy neprojednával.

Dovolte mi srovnat pro vaši představu komplexní pozměňovací návrhy pana Kolovratníka a dalších a pana poslance Kupky s vládním návrhem. Co se týká institucionální reformy stavební správy, tak co se týká vládního návrhu, po dohodě se Svazem měst a obcí a Ministerstvem vnitra na úrovni pana premiéra došlo v lednu 2020 k úpravě v tom smyslu, že na obcích zůstanou stavební úřady dál v přenesené působnosti. Budou ponechány především na obcích s rozšířenou působností a na některých dalších obcích, které splní zákonem vymezená kritéria. Tyto stavební úřady budou rozhodovat o stavbách místního významu. O stavbách nadmístního významu bude rozhodovat krajská státní stavební správa v gesci státu. Vládní návrh nového stavebního zákona tedy počítá se státní správou od úrovně regionů, to znamená krajů, výše. V rámci vládního návrhu zákona je dodržení lhůt ze strany státu.

Návrh pana poslance Kolovratníka a dalších naopak navrhuje jednotnou soustavu státní stavební správy na všech úrovních, tedy včetně prvoinstančních stavebních úřadů. Největším rozdílem oproti vládnímu návrhu stavebního zákona je přesun prvoinstanční agendy na krajské státní stavební úřady, a to v rámci státní stavební správy, což bude mít za následek například odstranění systémové podjatosti. Soustava navržená v tomto návrhu je inspirovaná soustavou finanční správy a navržená soustava tak bude tříčlánková. Bude tvořena nejvyšším stavebním úřadem jako ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění, specializovaným a odvolacím stavebním úřadem, který bude plnit funkci odvolacího orgánu pro rozhodnutí krajského státního stavebního úřadu, a bude rozhodovat v prvním stupni ve věcech vyhrazených staveb, a nejnižším článkem této soustavy budou krajské státní stavební úřady. Ty budou prostřednictvím svých územních pracovišť rozhodovat v prvním stupni. Na krajské státní stavební úřady budou integrovány dotčené orgány, jejichž působnost převezme státní stavební správa. Územní pracoviště budou stanovena ve vyhlášce nejvyššího stavebního úřadu. I tento komplexní pozměňovací návrh zajišťuje dodržování lhůt.

Návrh pana poslance Kupky a dalších oproti tomu navrhuje zachování stávající struktury stavebních úřadů na obecní i krajské úrovni a zachování výkonu jejich činnosti v přenesené působnosti. Roli prvostupňových stavebních úřadů mají dle tohoto návrhu zastávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností a vybraných obcí prvního a druhého typu určených vyhláškou. Druhostupňovým odvolacím stavebním úřadem bude stávající krajský úřad. Tyto úřady mají mít v působnosti povolování veškerých staveb a záměrů s výjimkou staveb vyhrazených. Vyhrazené stavby, jako jsou dálnice, letiště, elektrárny, přehrady a další, má v souladu s vládním návrhem v prvním stupni povolovat specializovaný stavební úřad. Odvolacím orgánem vůči němu bude nejvyšší stavební úřad jako ústřední orgán státní správy. Nejvyšší stavební úřad bude zároveň nadřízeným orgánem krajských úřadů ve věci povolování staveb a územního plánování. V tomto modelu tím, že nedochází k přesunu pracovníků pod státní správu, bude velmi těžko zajistit dodržení lhůt.

V oblasti územního plánování vládní návrh předpokládá, že schvalování územněplánovacích dokumentací na úrovni krajů a obcí zůstává v souladu s věcným záměrem v jejich samostatné působnosti, pořizování všech nástrojů územního plánování zůstává v přenesené působnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP