(16.00 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, my jsme využili poměrně neobvyklý nástroj takzvané oponentní zprávy menšiny poslanců, protože pokládáme za velmi důležité, aby v debatě zazněly, a to velmi hlasitě, důležité názory, důležitá upozornění na to, co jak vládní návrh, tak případný návrh skupiny poslanců vedené panem kolegou Kolovratníkem znamenají pro výkon stavebního práva v České republice.

Oponentní zpráva menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj říká za prvé, že vládní návrh zákona nevhodně zasahuje do pravomoci krajů, měst a obcí a zásadně narušuje současný smíšený model veřejné správy, za druhé v případě přijetí zmíněného návrhu hrozí další zbytečné náklady na vznik nových úřadů a integrace, což je v současné ekonomické situaci neodpovědné, za třetí zmíněný vládní návrh může ohrozit výstavbu v České republice a v případě jeho přijetí hrozí, že institucionální změny vyvolají kolaps ve výstavbě, a za čtvrté z výše zmíněných důvodů není vládní návrh správnou cestou pro výstavbu v České republice. Ze stejných důvodů doporučuje přijmout komplexní pozměňovací návrh poslanců Bartoše, Výborného, paní poslankyně Kovářové, pánů poslanců Feriho a Kupky, který je přílohou této oponentní zprávy s tím, že usnesení dále formálně určuje zpravodajem oponentní zprávy mě a zmocňuje mě také, abych vás s touto oponentní zprávou seznámil.

Dovolím si k načtení toho usnesení doplnit alespoň základní stručný výklad s tím, že v obecné rozpravě bude prostor přiblížit jak náš návrh, tak předložit protiargumenty jak k vládnímu konceptu, tak ke konceptu, který je sice taky trochu vládní, ale je podepsaný panem kolegou Kolovratníkem. Nicméně to, co zaznívá jako zásadní výhrada, je, že ať už tedy úprava vládní, či úprava poslanců kolem pana poslance Kolovratníka přináší opravdu zásadní změnu ve výkonu veřejné správy v České republice, tak zásadní, že za posledních 20 let nic významnějšího neproběhlo. Ale děje se tak bez toho, aniž bychom diskutovali, jestli je to potřeba, jestli náklady jsou vyvážené efektem, to znamená, že vynaložené peníze daňových poplatníků se opravdu odrazí v tom a využijí k tomu, aby se změnil způsob projednávání staveb v České republice, projednávání se významně zrychlilo, zkvalitnilo a vedlo k tomu, že se v České republice bude stavět.

Myslím, že všichni se tady shodujeme na tom, že stavební činnost má být jedna z cest, jak zajistit v nadcházející době rozvoj ekonomiky, která nepochybně bude poškozena současnou pandemií koronaviru. A když se proti tomu, proti rozvoji nabízí naopak ohrožení výkonu stavební činnosti, kdy se místo toho, abychom hledali cestu ke zlevnění byrokracie a zlevnění státní správy, navrhuje naopak prodražení byrokratických procesů, tak je namístě takové návrhy odmítnout jako neověřené a problematické experimenty. To je předmětem našeho návrhu i tohoto usnesení - zabránit zbytečným rizikům, zabránit tomu, aby se zbytečně vyhazovaly finanční prostředky na něco, co nebude fungovat, na něco, co nás ve výsledku může ještě významně ohrozit.

Samozřejmě že tu bude prostor pro to představit konkrétní argumenty, ale já na závěr úvodního krátkého bloku zmíním jednu zásadní věc. Klíčovými partnery pro vládu České republiky v tom, jak se v České republice bude územně plánovat, jak se v České republice bude stavět, jsou obce, města a kraje. Jak Svaz měst a obcí, tak příslušná komise Asociace krajů České republiky vyjádřily jednoznačně svoje odmítavé stanovisko jak k návrhu, který znamená oddělení státní správy v úseku stavebního práva, tedy návrh komplexního pozměňovacího návrhu pana kolegy Kolovratníka a dalších, tak té koncepce vládní. Upozorňují na to, že narušení současného sloučeného modelu veřejné správy může znamenat opravdu zásadní komplikaci právě v tom, že se vůbec stavby povolují. A tohle je přece velmi významné riziko, které musíme zhodnotit. Kdo jiný by měl vstupovat do debaty o stavebním zákonu než právě obce, města a kraje, nejenom jako významní investoři, ale samozřejmě jako ti, kteří v tom území představují klíčové partnery, rozhodují o tom, co se smí stavět, jak se to smí stavět, a určují základní podmínky pro zástavbu v území. V okamžiku, kdy se tito klíčoví partneři ozývají jednoznačně kriticky a říkají, že tohle nechtějí, že tohle dokonce znamená vážné ohrožení, tak by to Poslanecká sněmovna měla slyšet.

Proto pokládáme to naše usnesení, naši oponentní zprávu, za významný hlas, který, prosím, vnímejte jako snahu opravdu dojít ke změně, která bude kvalitativně lepší, která opravdu zjednoduší a zrychlí stavební řízení. Uvědomujeme si, že je to důležité pro další vývoj ekonomiky, ale uvědomujeme si také, že je to důležité pro zlepšení kvality života. Totiž to, jak se staví, jak kvalitně se staví, má samozřejmě významný vliv na život ve společnosti, na život lidí, kteří v České republice vytvářejí hodnoty. Nekvalitní stavební zákon jde ve výsledku nejenom proti ekonomickému rozvoji země, ale jde ve výsledku i proti zlepšování kvality života lidí. Proto je následující debata o stavebním zákonu opravdu jednou z významných debat, jedním z významných témat celého tohoto volebního období, a pevně doufám, že ta debata - děkuji i za prvotní výkop paní ministryně - bude věcná a že vedle sebe budete mít možnost posoudit všechny věcné argumenty, všechno, co svědčí pro vládní návrh, všechno, co svědčí proti vládnímu návrhu, a stejně tak, co svědčí pro i proti těm dalším dvěma návrhům.

Prosím, věnujte debatě patřičnou pozornost, protože pokud se přihodí to, co se přihodilo opakovaně v historii, a pod jednou z významných změn je podepsáno ministerstvo vedené hnutím ANO, změna, která měla sice na jednu stranu přinést České republice významné zjednodušení, zrychlení procesů, ale průkazně znamenala opak, ze všech tabulek je jasné, že tato změna stavebního zákona přinesla ve výsledku významné prodloužení lhůt projednávání staveb, je to nebezpečný precedens, a v tomto okamžiku zároveň upozorňujeme na to, že další neověřený a problematický experiment může stát ještě mnohem víc peněz a výsledek bude stejně problematický. Věnujte té věcné debatě maximální pozornost. My jsme připraveni nejenom v rámci té rozpravy, ale samozřejmě i v rámci další práce na tom zákonu věnovat čas tomu, aby Česká republika měla kvalitní normu, ne normu, která nás všechny bude bolet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne všem, budeme pokračovat. Takže nyní prosím, aby se ujal slova pověřený zástupce menšiny poslanců hospodářského výboru, pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Analogicky tomu, co se stalo na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tedy přijetí oponentní zprávy skupiny poslanců, jak už avizoval můj předřečník, se přesně to rozhodla podat i skupina poslanců na výboru hospodářském. Zároveň mě pověřila k tomu, abych tuto oponentní zprávu přednesl plénu Sněmovny, což nyní činím.

Oponentní zpráva menšiny poslanců hospodářského výboru z 52. schůze ze dne 3. února 2021 k vládnímu návrhu stavebního zákona, sněmovní tisk 1008: "Po vyslechnutí úvodního slova ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, zpravodajské zprávě poslance Martina Kolovratníka a po obecné a podrobné rozpravě níže podepsaná menšina poslanců hospodářského výboru má za to, že

I. komplexní pozměňovací návrh poslanců Martina Kolovratníka, Barbory Kořanové, Adama Kalouse, Leo Luzara, Petra Dolínka, Stanislava Fridricha a Pavla Jelínka nevhodně zasahuje do pravomocí krajů, měst a obcí a zásadně narušuje současný smíšený model veřejné správy;

II. v případě přijetí zmíněného návrhu hrozí další zbytečné náklady na vznik nových úřadů a integraci, což je v současné ekonomické situaci neodpovědné;

III. zmíněný pozměňovací návrh může ohrozit výstavbu v České republice a v případě jeho přijetí hrozí, že institucionální změny vyvolají kolaps ve výstavbě až na dva roky;

IV. z výše zmíněných důvodů není správnou cestou pro výstavbu v České republice komplexní pozměňovací návrh poslanců Martina Kolovratníka, Barbory Kořanové, Adama Kalouse, Leo Luzara, Petra Dolínka, Stanislava Fridricha a Pavla Jelínka; ze stejných důvodů doporučuje namísto tohoto komplexního pozměňovacího návrhu přijmout komplexní pozměňovací návrh poslanců Martina Kupky, Ivana Bartoše, Marka Výborného, Věry Kovářové a Dominika Feriho, který je přílohou této oponentní zprávy;

V. určují zpravodajem oponentní zprávy poslance Ondřeje Polanského;

VI. zmocňují zpravodaje menšiny poslanců, aby s touto oponentní zprávou seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Podepsaní poslanci Ondřej Polanský, Martin Jiránek, Vojtěch Munzar, Helena Langšádlová, Marian Jurečka, Petr Pávek, Ivan Adamec."

Já vám děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP