(9.20 hodin)
(pokračuje Šafránková)

Návrh vychází z již zaběhnuté praxe loňského roku, kdy jsme stejný návrh přijali dvakrát. Týká se tří dávek - přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a příspěvku na péči a jeho případného zvýšení. Tento návrh upravuje primárně výplatu těchto dávek příjemcům, kteří již tyto dávky pobírají minimálně jedno období a splňovali nárok na jejich přiznání.

Nyní vás seznámím s usnesením výboru pro sociální politiku ze 73. schůze ze dne 9. března 2021: "Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávě poslankyně Lucie Šafránkové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19 hodin dne 10. března 2021;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby

se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny,

ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní musíme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu. Přivolal jsem kolegy. (Gong.) Rozhodneme hlasováním. Ještě dám malou rezervu, když už jsem ty upovídané před chvilkou vyhnal ze sálu, tak aby měli čas se vrátit.

 

Zopakuji, hlasujeme o tom, zda k tomuto tisku povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 213, přihlášeno 96, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Chvojka v tuto chvíli. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jednou hezké ráno, kolegyně, kolegové. Chtěl bych představit pozměňovací návrh, ke kterému se potom ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Je to pozměňovací návrh, který ruší některá platná, ale dosud neúčinná ustanovení, která se týkají takzvaného Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Od 1. ledna příštího roku, to jest od 1. ledna 2022, měl být rušenými ustanoveními rozšířen tento systém nově především o registry pojištěnců a registry zaměstnavatelů, jejichž správcem je desítky let Česká správa sociálního zabezpečení. Tato změna se bohužel v čase ukázala jako nepromyšlená, nesystémová, nelogická, a zejména technicky komplikovaně realizovatelná. Realizace této změny by si vyžádala značné investice. V žádném případě ji není možné realizovat k 1. 1. příštího roku. Reálný přínos této změny navíc nebude žádný, protože již nyní Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje informace elektronicky celé řadě subjektů, a to jak v rámci resortu práce a sociálních věcí, tak mimo něj, a i nadále pracuje na rozvoji této oblasti. Příkladem je například ePortál České správy sociálního zabezpečení, který průběžně reflektuje současnou strategii eGovernmentu v naší České republice. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená vládo, tento návrh zákona řeší situaci získávání, poskytování, dokládání sociálních dávek v rámci covidu. Ale protože jsme tento týden na úrovni expertů z oblasti sociální politiky jednotlivých politických stran také vedli debatu, a bylo to diskutováno i veřejně, na téma zvýšení ošetřovného rodičů, tak pokládám za důležité tady sdělit, že v Poslanecké sněmovně na úrovni expertů je shoda se tímto zabývat, ovšem tak, aby tady ležel vládní návrh ve formě legislativní nouze. Je zde připravenost na tomto půdorysu z hlediska zvýšení ošetřovného rodičů jednat co nejrychleji. Pokládám za důležité a poctivé to takto sdělit, aby bylo jasné, že na ošetřovné rodičů a rodiny s dětmi myslíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou a slovo má pan poslanec Chvojka.

Omlouvá se pan ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes do 18 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji ještě jednou za slovo. Já jsem svůj pozměňovací návrh už představil v obecné rozpravě. Nyní se k němu podrobně přihlašuji v rámci rozpravy podrobné. Pozměňovací návrh je zaregistrován v systému Sněmovny pod evidenčním číslem 7729. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu, končím druhé čtení tohoto návrhu. Mám informaci, že je zde jeden pozměňovací návrh, který je v systému, že to není tak složité, že bychom museli vyhlašovat přestávku, paní zpravodajka to zvládne. Takže budeme bezprostředně pokračovat třetím čtením, což nám jednací řád umožňuje.

Protože podle § 99 odstavec 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Očekávám, že paní zpravodajka výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není.

Poprosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Pane předsedo, byl přesně, jak jste řekl, načten jeden pozměňovací návrh pan poslance Chvojky s číslem sněmovního dokumentu 7729, takže o tom bychom hlasovali jako první, potom následně o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to téměř nejjednodušší procedura, jaká může být, nicméně ctím zvyklost a odhlasujeme si proceduru. Je zde návrh na odhlášení. Návrhu jsem právě vyhověl. Prosím o opětovné přihlášení.

 

Pro čerstvě příchozí: hlasujeme proceduru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 214, přihlášeno 94, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Takže nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Chvojky pod číslem sněmovního dokumentu 7729.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 215, přihlášeno 95, pro 83, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19, podle sněmovního tisku 1172, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP