(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás budu muset přerušit, vážená paní poslankyně. Máme 15 hodin, takže máme pevně zařazený bod, nicméně když ho projednáme, půjdeme zase v dalším pořadí. Nyní tedy si vezmu ten pevně zařazený bod. Faktickou poznámku měla paní poslankyně Barbora Kořanová, ale opět je to v pořadí, protože teď jsem přerušil.

 

Takže máme pevně zařazený bod na 15. hodinu a je to

 

467.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě
/sněmovní dokument 7332/

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 7332.

Prosím, aby se ujal slova za skupinu navrhovatelů pověřený zástupce. Takhle: já tady mám za klub ODS dokonce písemně přihlášeného Stanislava Blahu, ale to máme písemnou přihlášku do rozpravy, ale tak jako tak za navrhovatele tady mám buď za ODS Stanislav Blaha, nebo za TOP 09 někdo a za KDU-ČSL poslanec Marian Jurečka. Tak jak jste se domluvili? První jde tedy pan předseda Marian Jurečka a druhý se za klub ODS připraví pan poslanec Blaha - chápu to dobře? Až v rozpravě? Dobře, takže za navrhovatele vystupuje jeden. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, děkuji za to, že se tento bod zařadil na dnešní jednání schůze, a myslím si, že je opravdu namístě, abychom se zabývali zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, jak nám to náš jednací řád umožňuje, jak to umožňuje Ústava České republiky. Těch důvodů je celá řada, proč si myslíme jako skupina 40 poslanců, že je nutné takovýto krok udělat. Jsme v situaci, kdy za chviličku budeme mít smutné výročí. Od 20. září uplyne půl roku a jsme v situaci, kdy došlo opravdu k největší ekologické havárii na naší řece v novodobé historii České republiky. Žádné jiné případy nemůžeme s touto havárií srovnávat nejenom z hlediska množství uhynulých ryb, ale především z hlediska délky zasaženého toku řeky Bečvy, ať už na území Zlínského kraje, nebo potom především na území Olomouckého kraje.

Jsme v situaci, kdy na úvod celého toho příběhu jsme byli ujišťováni, že vyšetřování bude velmi rychlé, viníky se podaří najít také velmi rychle, budou bezprecedentně potrestáni a že zároveň také dojde k maximální aktivitě, pokud jde o obnovu postižené části řeky Bečvy a celého ekosystému. Nicméně mezitím uplynulo mnoho vody v Bečvě a dostáváme se do situace, kdy napřed bylo deklarováno, že 20. prosince bude zveřejněn znalecký posudek znalce, o kterého se opírá další postup vyšetřování Policie České republiky, a bohužel, tento termín byl posunut, byl posunut na konec února, a dneska jsme ve třetině března a stále nevíme, kdy tento klíčový znalecký posudek bude zpracován.

Je tady ale mnoho otázek a stále nevyjasněných záležitostí nejenom kolem toho znaleckého posudku. Já věřím, že soudní znalec se snaží dělat maximum možného, ale je asi ve velmi těžké situaci, protože my jako poslanci, ale i mnoho lidí, kteří se tou problematikou zabývají, dostáváme opravdu velké množství podnětů, podnětů od lidí, kteří v tom regionu žijí a jsou aktivní. Jsou aktivní do té míry, že byli například těmi prvními, kteří zjistili, že k takovéto havárii došlo. Byli to zástupci rybářů, rybářského sdružení Hustopečí nad Bečvou. Tito lidé alarmovali orgány, ať už to byla Česká inspekce životního prostředí, integrovaný záchranný systém, zástupci povodí a tak dále. My jsme dneska v situaci jako poslanci, že dostáváme velké množství různých informací o tom, že přístup těch orgánů v prvních hodinách i dnech po ohlášené havárii byl velmi zvláštní, nekoordinovaný, neměl patřičný a adekvátní tah na branku, aby se podařilo udělat maximum pro to, aby se viníka podařilo vypátrat, aby se podařilo celou tuto záležitost rychle uzavřít. Dostáváme podněty, které se týkají ať už přístupu a práce České inspekce životního prostředí, integrovaného záchranného systému, spolupráce se zástupci orgánů, které působí na obci s rozšířenou působností, až po spolupráci se zástupci podniků v povodí Moravy. Těch věcí a různorodých teorií, které kolem toho jsou dneska ve veřejném prostoru, je opravdu velké množství.

Jsem přesvědčen, že jsme se dostali do fáze, kdy je potřeba, aby kromě toho vyšetřování, které tady běží standardní cestou, které má na starosti Policie České republiky ve spolupráci právě s dotčenými dalšími subjekty, jako je Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalšími, aby tady vznikla sněmovní vyšetřovací komise, protože rozsah těch věcí, o kterých tady mluvíme, má dopad nejenom do toho, abychom dokázali popsat, odhalit viníka, příčinu havárie, jak k ní došlo, potrestat ho, udělat kroky k nápravě, zarybnění řeky Bečvy, ale také abychom dokázali říci, že jsme schopni udělat takové změny kompetencí, součinností včetně změn v legislativě, že budeme eliminovat riziko, že by takováto havárie v budoucnu mohla někdy vzniknout. A to si myslím, že má být smysl práce této vyšetřovací komise, o kterou my usilujeme.

Musím říct, že pro mě osobně je to téma, které je opravdu velmi blízké a srdeční, protože generace mých předků, kteří žili v obci Rokytnice u Přerova, a žijeme tam jako rodina dodnes, jsme s řekou Bečvou velmi úzce spjatí, protože je to řeka, která protéká naším katastrem, řeka, která ovlivňuje hladinu spodních vod v naší obci, většina našich domů, které byly v minulém a předminulém století postaveny, mají základy ze štěrku, který byl těžen v řece Bečvě. Je to řeka, kam se chodí u nás na procházky, kam se chodí rybařit, kam se chodíme koupat. Máme k té řece opravdu po generace velmi silný vztah.

Jsem přesvědčen, že tak, jak se naše společnost chová k lidem, k našim blízkým, k sobě navzájem, ale i tak, jak se chováme k životnímu prostředí, je odraz naší vyspělosti, naší kultury a našich hodnot, které v reálném životě žijeme. A když se podíváme na řeky a jejich význam v celé historii lidstva, tak ten význam je obrovský a nemůžeme ho opomíjet. Řeky si nezaslouží takový přístup, aby něco někam bylo zameteno pod stůl. Řeky měly obrovský význam z hlediska obživy obyvatel, dopravy, využití energie. Kdyby tady byl ministr kultury, tak bych také připomněl - a připomenu to, i když tady není - že je to také velký zdroj inspirace v oblasti kultury. Když se řekne Má vlast, Vltava, okamžitě si každý vybaví, a kdo je kulturně vzdělán, když slyší tóny Vltavy, tak mu z toho nabíhá husí kůže. A my tady máme příběh řeky, která sice není Vltavou, ale je Bečvou, a zacházíme s tím velmi prazvláštně.

Takže bych byl rád, abychom si dokázali opravdu nastavit pravidla pro to, jakým způsobem tento příběh dokážeme rozplétat, dokážeme tu Bečvu, o které se i v těch kulturních rovinách mnohdy píše - například Vlasta Redl, ten o Bečvě taky napsal jednu skladbu, píseň, a tam říká: Teče Bečva, teče dolů korytem a jde to s ní z kopce, a když přijde léto, tak do ní Valmezští házejí duše a těla od traktorů. Já bych byl rád, aby zůstalo jenom u tohoto lyrického popisu, ale aby tam nebyly již házené žádné duše, žádná těla a už vůbec ne žádné jiné kontaminující látky, které způsobují takovéto havárie.

Dovolím si tedy směřovat ke konkrétnímu návrhu této vyšetřovací komise. My jsme v tom, když jsme dávali těch 40 podpisů poslanců podle jednacího řádu vedení Sněmovny, tak jsme dávali i konkrétní návrh usnesení. Já si ho tady dovolím oživit, pokud jste ho nečetli, a drobně jsme ho ještě i doupravili a rozšířili v jednom bodě. Vlastně tím chci deklarovat smysl této vyšetřovací komise, kam by se měla ubírat, jaká by měla být její činnost, jaký by měl být rozsah činnosti této komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP