(18.20 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Výše uvedené problémy a malá účinnost jejich řešení v minulých letech způsobily velké problémy v činnosti lékařské posudkové služby jako celku a i na jejích jednotlivých úrovních. Vážnost situace a její možné celospolečenské dopady vyžadují věcná a právní řešení. Ty zajistí nejen personální stabilizaci lékařské posudkové služby a plynulé a včasné posudky s minimalizací posudků vydávaných po zákonné lhůtě, ale i sociální jistoty osobám se zdravotním postižením. Hnutí SPD si uvědomuje závažnost těchto problémů, které je třeba řešit, a tím zlepšit, ulehčit a zatraktivnit práci posudkových lékařů, proto tuto novelu podporujeme a budeme hlasovat pro její postoupení do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jenom velice stručně, protože lékařské posudkové službě jsme se vlastně hodně intenzivně věnovali na výboru i mimo něj. Tak jenom že je dobře, že je nějaké řešení nastíněno, ale stejně ten veliký problém věkové skladby lékařů lékařské posudkové služby je něco, co si myslím, že stejně hrozí, že nás v těch příštích letech přece jenom trochu doběhne, ale ty dobré zprávy o vypořádání posudků po lhůtě jsou něco, co si zároveň zaslouží pochválit. A protože se to v této Sněmovně málo dělá, tak si dovolím, protože si myslím, že to je namístě, pochválit paní ministryni Maláčovou, že zařídila vyřízení těch nedodělků, protože po té lhůtě to bylo opravdu ostudné a ti lidé byli v zoufalé situaci. Takže děkuji za tohle.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Nezazněl návrh na vrácení nebo na zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nikdo jiný výbor nenavrhuje.

 

Hlasujeme tedy o přikázání garančnímu výboru, tedy výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 6 přihlášeno 98 poslanců, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Je zde ještě návrh na přikázání jinému výboru? Organizační výbor takový návrh neučinil. Není takový návrh ani z pléna, takže konstatuji, že jsme předložený návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Končím projednání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli.

 

Nyní je na řadě bod

 

5.
Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ale předtím se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já požádám o změnu zpravodaje, protože paní poslankyně Ožanová není přítomna, a navrhuji sebe.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče. A protože jsme ve druhém čtení, tak o tom nemusíme hlasovat, takže budete působit v roli zpravodaje. Děkuji.

A teď prosím paní ministryni Janu Maláčovou, aby se ujala slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně. Cílem návrhu je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem. Dnes se tato oblast v mnohém řídí překonanými právními předpisy. Předkládaný návrh zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z praktických poznatků při práci s technickými zařízeními. Navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmu "vyhrazené technické zařízení" včetně členění jednotlivých druhů "zdvihací, elektrická, plynová a tlaková", požadavků na bezpečnost provozu těchto zařízení a ochranu zdraví při práci po dobu jejich používání, stanovení předpokladů pro odbornou způsobilost osob, způsobu ověřování odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních, stanovení výkonu státní správy na úseku bezpečnosti provozu těchto zařízení, dále pak vymezení povinností právnických podnikajících fyzických a fyzických osob dotčených materií návrhu zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění a také stanovení poplatku za odbornou činnost pověřené organizace.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetí tohoto zákona je nezbytné k nastavení efektivnějšího zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení, ale také k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. Proto vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 535/1 až 6. Pan zpravodaj Roman Kubíček nás seznámí s projednáním v hospodářském výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh zákona o bezpečnosti práce projednávala Sněmovna v prvním čtení dne 24. 1. 2020. Garančním výborem byl ustanoven hospodářský výbor, tisk byl dále přikázán výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Garanční hospodářský výbor dne 10. 6. 2020 přijal několik pozměňovacích návrhů, které ve většině případů pouze dopřesňují navrhovanou právní úpravu a odstraňují významové nejasnosti.

Garanční hospodářský výbor přijal k tisku toto usnesení: "Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřiny Štěpánkové, zpravodajské zprávy poslankyně Zuzany Ožanové a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 535, ve znění schválených pozměňovacích návrhů;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Dále si dovoluji upozornit, že při vyhotovení usnesení výboru došlo u pozměňovacích návrhů k chybě při přepisu, a to v bodě 12 tisku 535/6, který se týká části třetí, nikoliv první, jak je uvedeno. Tato věc bude opravena v soupisu pozměňovacích návrhů.

A nyní si dovolím ještě předložit jeden pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu zákona. Je to z důvodu, že tyto návrhy jsou výlučně legislativně technického charakteru a reagují na změny ve znění zákona o inspekci práce, ke kterým došlo v době od předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně do doby jeho projednávání ve druhém čtení, a to zákonem č. 285/2020 Sb., změna zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 689, a to k části druhé - změna zákona o inspekci práce:

za prvé, ve výčtu novel zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se na konci slova "a zákona č. 327/2017 Sb." nahrazují slovy "zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.";

za druhé se v bodě 1 text "písmeno j)" nahrazuje textem "písmeno k)";

za třetí se bod 6 zrušuje a následující body se přečíslují;

za čtvrté se bod 7, dosavadní bod 8, zrušuje a následující body se přečíslují.

V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu ještě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože se tímto návrhem zabývaly také výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu, tak se ptám zpravodajů - pana poslance Marka Nováka, zda chce vystoupit. Ano, pan poslanec Novák je zpravodaj výboru pro bezpečnost k tomuto tisku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP