(18.30 hodin)

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás seznámím s usnesením č. 163 výboru pro bezpečnost, který na své 38. schůzi dne 11. června 2020 přijal následující usnesení:

"Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí paní Mgr. Martiny Štěpánkové, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, po zpravodajské zprávě poslance Marka Nováka a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 535, vyslovila souhlas;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Pavla Růžičky, který přednese návrh za výbor pro obranu jako zpravodaj. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vám zde přečetl usnesení výbor pro obranu z jeho 33. schůze ze dne 13. května 2020 k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 535:

"Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení a zpravodajské zprávě poslance Pavla Růžičky a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 535, schválila ve znění těchto pozměňujících návrhů - které jsou nahrány v systému pod číslem 535/4, část 1/2;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi seznámit vás s pozměňovacím návrhem k tisku 535/4, kterým se pozměňuje pozměňovací návrh tisku 535 uvedený v usnesení výboru pro obranu. Pozměňovací návrh předkládám s dalšími poslanci téměř ze všech klubů Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrh je konzultován s resortem obrany a upravuje drobné nedostatky původního pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh je zavedený v systému pod číslem 5831 a obsahuje tyto změny k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro obranu ze 33. schůze ze dne 13. května 2020:

I. v části druhé - změna zákona o ozbrojených silách České republiky - § 26 se mění takto:

1. V bodě 3. se slovo "armády" nahrazuje slovem "ozbrojených sil". V § 6 odst. 4 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, jsou z působnosti úřadu a inspektorátů vyjmuty určená technická zařízení v ozbrojených silách České republiky. Ozbrojené síly jsou definovány v § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999, o ozbrojených silách ČR, je proto nezbytné působnost Ministerstva obrany v oblasti státního odborného dozoru vztáhnout na všechny ozbrojené síly, neboť podle původního znění by Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky byly mimo kontrolu.

2. Bod 5: "5. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 5. doplňují slova "k plnění nádob plyny a vydávání a odebírání oprávnění k těmto činnostem". V bodě 5 je opravena drobná gramatická chyba, tzn. doplňuje se čárka ve větě, která v původním pozměňovacím návrhu chyběla. Po jejím doplnění je zřejmé, že prověřování odborné způsobilosti k plnění nádob plyny je samostatnou činností vnímanou taktéž jako státní odborný dozor.

II. V oddíle 4 - určená technická zařízení - § 36 se upravuje takto: 1. V § 36 odst. 1 - předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními - se ve větě první vypouští slova "právnické osoby a podnikající fyzické". Pokud by tam slova "právnické osoby a podnikající fyzické" zůstala, nemohli by v resortu obrany provádět montáž, opravy, revize, zkoušky určených technických zařízení a plnění nádob plyny zaměstnanci ministerstva. Obecný výraz odborně způsobilé osoby zahrnuje všechny skupiny odborně způsobilých osob. A konečně

III. v oddíle 4 - náležitosti oprávnění a osvědčení - § 36a se upravuje takto: V § 36a odst. 1 písm. c) se slovo "podnikatele" nahrazuje slovem "žadatele". O oprávnění nebo osvědčení žádají také zaměstnanci resortu, velitelé, náčelníci, představení útvarů, zařízení odborů. Žadatel je obecnější výraz, který zahrnuje všechny osoby.

Ostatní text pozměňovacího návrhu z usnesení výboru zůstává beze změn. Předpokládaný pozměňovací návrh obsahuje kompletní nové znění pozměňovacího návrhu z usnesení výboru pro obranu s vyznačením změn a je zavedený v systému pod číslem 5831.

K uvedenému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě a žádám vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi, eviduji jeho přihlášku do podrobné rozpravy. Nyní pan poslanec Pavel Juříček v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl upozornit, že podstatou tohoto zákona a v jeho textaci není celý ten život, který souvisí s technickými revizemi. Podstatou je navazující státní norma, která cílí právě na technické revize, které, věřím tomu, že Poslaneckou sněmovnu ani moc nezajímají. Ale zajímá to reálné podnikatele. Ale po pravdě řečeno i Poslaneckou sněmovnu by mohlo zajímat, jestli vůbec se dělá revize tady těch žárovek jednou ročně, nebo jednou za dva roky, a každého počítače a každé elektronické věci a ostatních věcí, které jsou specifikovány právě v té státní normě. Takže já bych chtěl obrátit pozornost k tomu, aby s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které to má v kompetenci, nicméně technicky těmto věcem ani odborně nemůže rozumět, tak aby se to skutečně zpracovalo správně. Stále hovoříme o tom, jak podnikatelská sféra je zatížená, dneska když máte moderní firmy a máte tam desítky senzorů, elektronických prvků, různých drobných tlakových nádob a kamerových systémů a laserů a já nevím čeho všeho a na každé lince toho máte desítky, tak de facto podnikatelé, aby vůbec vyráběli, tak ani ty technické revize nestačí dělat. A je zajímavé taky, že jedna žárovka vás třeba stojí na technické revizi 15 až 70 korun, tak jenom abychom si uvědomili, že podnikatelé na takovéhle věci utrácejí ročně statisíce. A vůbec to nesouvisí s bezpečností práce. Souvisí to s logikou a se zatížením podnikatelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP