(Jednání pokračovalo v 19.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynula pauza, já jsem dostal informaci od paní poslankyně Langšádlové, která mě informovala o aktuální situaci ve frontě, že ještě není úplně dohlasováno. Jestli je tomu tak... Ještě 10 minut? (Hlasy ze sálu.) Ještě 10 minut, takže vyhlašuji ještě pauzu do 19.26.

 

(Jednání přerušeno od 19.16 do 19.26.)

 

Uplynula pauza, máme 19.26, takže budeme pokračovat. Omlouvá se poslankyně Ivana Nevludová dnes od 14 hodin do konce jednacího týdne ze zdravotních důvodů A poslankyně Jana Levová se omlouvá od 19 hodin z pracovních důvodů.

Nyní máme na programu bod číslo

 

398.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. (Poslanec přichází.) Tak je zde, takže slovo má poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý večer, děkuji za slovo. Omlouvám se za pozdní doběhnutí. Volební komise právě sčítá všechny lístky a otvírá urny.

K dalšímu bodu, k návrhu na volbu členů Rady České televize. Je to první volba, první kolo, do které vstupujeme. Budou se obsazovat čtyři místa v této radě A volíme s předstihem, protože čtyři místa budou uvolněna dnem 30. května, kdy členství v radě končí pánům Jaroslavu Dědičovi, Jiřímu Kratochvílovi, Danielovi Váňovi a panu Jaroslavu Kašparů. Ten nakonec rezignoval na mandát ze zdravotních důvodů už 17. března, takže jeho místo je už uvolněné.

Volební výbor v souladu se zákonem oslovil, požádal předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, aby vyhlásil veřejnou výzvu pro oprávněné organizace a sdružení. Lhůta byla vyhlášena 26. února, a to tak, aby do 10. března organizace předložily volebnímu výboru návrhy kandidátů na volbu zmíněných čtyř členů Rady České televize. Na tuto uvedenou výzvu bylo doručeno 55 platných nominací.

Volební výbor tady postupuje podle zvláštního zákona, je to zákon č. 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a také zákon o České televizi, tak volební výbor provedl na veřejném slyšení ve dnech 16. a 17. března výběr kandidátů, který musí zúžit na počet trojnásobku neobsazených míst, tedy na čtyři místa zužoval, pardon z těch 55 kandidátů zužoval na 12 můžeme říci finalistů, kteří jsou postoupeni Poslanecké sněmovně k volbě.

K tomu následně volební komise přijala 23. března své usnesení číslo 184, které bylo všem klubům rozesláno. Znění tohoto usnesení 184 z 23. března je následující: "Volební výbor a následně volební komise navrhuje Sněmovně volit z těchto kandidátů: Petr Brozda, Pavel Černocký, Pavel Černý, Jefim Fištejn, Jiří Grund, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Kravka, Karel Novák, Zdeněk Pernes, Milada Richterová, Daniel Váňa a Radek Žádník." Ten zvláštní zákon, zákon o České televizi, ani zde způsob volby nestanoví. Volební výbor i komise navrhují volbu tajnou, a pokud by volba ať už v prvním nebo druhém kole byla úspěšná, tak nově zvoleným členům by započalo jejich šestileté funkční období nejdříve dnem 31. května.

Nyní, pane předsedající, prosím, abyste standardně otevřel rozpravu k tomuto bodu a následně po rozpravě aby se nechalo hlasovat o návrhu volební komise volebního výboru na volbu tajnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, o slovo mám přihlášeného jednoho poslance a je to se stanoviskem klubu poslanec Tomáš Martínek za Piráty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, budu trochu delší, tak kdo si potřebuje odskočit, tak může.

Vážené dámy, vážení pánové, nacházíme se před volbou čtyř nových členů Rady České televize. Na tomto místě si dovolím připomenout, co vlastně je Rada České televize a co je jejím posláním. Rada České televize je podle zákona číslo 483/1991 Sb., o České televizi, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Rada ČT má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členství v radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena Bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu. Člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v radě. Dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. ***


Související odkazy


Videoarchiv19:10
Videoarchiv19:20


Přihlásit/registrovat se do ISP