(Schůze zahájena ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 101. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí, tak jak bylo řečeno na 98. schůzi.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednací řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 29. dubna tohoto roku elektronickou poštou.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Dolínka. Má někdo jiný návrh? Ano, souhlasíte, pane poslanče. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, svolám poslance na hlasování. (Gong. Není dostatečné kvorum. Chvilku čeká.) Tak já ještě zagonguji, protože ještě potřebujeme čtyři poslance. No, teď jeden ubyl... Tak, a ještě jeden, a zase tři ubyli. No, to je tedy... Tak máme 68 poslanců, už 69.

 

Takže budeme hlasovat o tom, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Dolínka ověřovateli této schůze. Jiný návrh jsem nezaznamenal.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 75 poslanců, pro 74, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 101. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Dolínka.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 101. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 101. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 80 poslanců, pro 53, proti 9. Návrh byl přijat. Pořad schůze tedy byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci celé EU dochází postupně k modernizaci pravidel jednotného digitálního trhu a odstraňování překážek pro prodej zboží na dálku a pro přeshraniční poskytování služeb. Vedle posílení práv spotřebitelů na jedné straně dochází rovněž k zavádění nových pravidel, která podnikům zajistí transparentnější, spravedlivější a předvídatelnější on-line prostředí. Dochází tak i k úpravám... (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás požádal o klid. Prosím o klid v jednacím sále, paní ministryně už není téměř slyšet. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dochází také k úpravám v oblasti daně z přidané hodnoty, jejíž cílem je usnadnit přeshraniční obchod, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podnikům v EU a bojovat proti daňovým únikům. Návrh zákona se předkládá, aby byla zajištěna implementace nových evropských právních předpisů v oblasti přeshraničního a elektronického obchodování, takzvaný e-commerce, a obsahuje tyto základní změny: Rozšíření okruhu plnění, na která je možné použít zvláštní režim jednoho správního místa, tedy rozšíření možnosti plnit povinnosti týkající se DPH pouze vůči správci daně v jednom členském státě namísto nutnosti registrovat se a plnit tyto povinnosti vůči správcům daně všech členských států, v níž je plnění uskutečňováno. Zrušení osvobození dovozu zboží do 22 eur, tak aby zboží ze třetích zemí nebylo zvýhodňováno tím, že jeho dovoz nepodléhá DPH. Zboží, které může zákazník koupit například v České republice, podléhá zdanění, takže se tato výjimka, která se váže na dovoz zboží, neuplatní a DPH z tohoto zboží se odvádí. Zavedení nových dovozních režimů pro zboží v hodnotě do 150 eur, které zjednoduší plnění povinností souvisejících s dovozem zboží. Zavedení speciálních pravidel týkajících se dodání zboží, které je prodáváno skrze elektronické platformy.

Návrh také obsahuje dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem EU, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů, a zejména judikatury Soudního dvora EU. Navrhované rozšíření stávajícího systému bude spuštěno v souladu s načasováním na úrovni EU v příštím roce, tedy v roce 2021. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 867/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, poslanec Jan Volný a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP