(17.50 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Takže já přerušuji projednávání tohoto bodu a projednáme další bod.

 

49.
Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1027/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Pavel Růžička, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych na úvod připomněl sněmovní tisk 1027, o kterém budeme jednat. Je to návrh změny zákona o požární ochraně, takzvaná vejprtská novela. Jedná se o zakotvení jasných podmínek pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi v zařízení sociálních služeb, které poskytují pobytové služby, též se jedná o stavby památkově chráněných staveb a tato novela zároveň upravuje a člení stavby na jednotlivé kategorie podle vyhodnocení požární bezpečnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1027/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Zdeněk Ondráček, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, podstatu zákona představil zástupce předkladatelů. V podstatě jsme ji nazvali jako vejprtská novela. Víte, na co se v té věci reagovalo.

Seznámím vás s usnesením výboru pro bezpečnost, který se danou problematikou zabýval na své 50. schůzi již 3. března tohoto roku. Výbor po projednání přijal toto usnesení:

(I.) "Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem tohoto zákona vyslovila souhlas ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

(1.) V části první, čl. I, v novelizačním bodu 1, se v § 9 doplňuje odstavec 3, který zní: Nemovitou kulturní památku uvedenou v dohodě uzavřené mezi Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen generální ředitelství) a Ministerstvem kultury lze připojit na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje za obdobných podmínek jako nemovitou národní kulturní památku.'

(2.) V části první, čl. I se za novelizační bod 1 vkládá nový novelizační bod 2, který zní: V § 26 odst. 1 se slova '

'hasičského záchranného sboru, dále jen generální ředitelství' zrušují. Dosavadní novelizační body 2 až 7 se označují jako body číslo 3 až 8.

3. V části první, čl. I, novelizační bod 1, se v § 8 odst. 4 větě druhé a v § 9 odst. 2, větě druhé, za slovem 'stran' čárka nahrazuje spojkou 'a' a slova 'cenu poskytovaných služeb, lhůtu a způsob její úhrady' se zrušují."

Mohu číst celý tento pozměňovací návrh. Je to v podstatě pozměňovací návrh výboru, který přinesl pan poslanec Jan Bartošek. Výbor se s tím ztotožnil a jako takový po projednání i s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru byl přijat. Mohl bych číst všech deset částí, ale asi to není smyslem, protože si to můžete přečíst v sněmovním tisku 1027/2. Jen upozorním ještě na část druhou, kdy dochází ke změně zákona o Integrovaném záchranném systému, kde se doplňuje v podstatě § 10 odst. 6, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní: "V rozsahu stanoveném jiným právním předpisem je Hasičský záchranný sbor kraje dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a ve společném územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor kraje je příslušný před uvedením stavby do užívání kontrolovat dodržení podmínek ochrany obyvatelstva."

Dále upozorním na to, že dochází i ke změně účinnosti, protože návrh jako takový už bychom nestihli v té navrhované účinnosti, a čl. IV Účinnost se mění takto: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení."

"II. Výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky", což se stalo, "a (III.) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky", což jsem teď ve zkrácené formě udělal.

Na plné znění vás odkážu na sněmovní tisk 1027/2, kde se dočtete.

Takže v podstatě dva pozměňovací návrhy - jeden, který se týká ochrany kulturních památek, původní návrh pana poslance Jana Bartoška, a potom po dohodě i s legislativou úprava účinnosti tohoto zákona tak, abychom ho stihli projednat ještě v tomto volebním období. Zatím vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Květu Matušovskou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych odůvodnit svůj pozměňovací návrh, který jsem předložila nebo který jsem nahrála do systému. Cílem mého návrhu je vyřešení situace, kdy zejména v posledním období je v mnoha jednotkách povoláno dobrovolných hasičů... jsou povoláváni i mimo pracovní dobu, za což je jim dle zákona poskytována odměna, a limity dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pro výplatu těchto odměn (jsou) vlastně nepostačující. Proto je navrhováno jednoznačněji definovat postup při vyplácení odměny. Je navrženo využít stávající ustanovení podle zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze, a takto bude jednoznačným způsobem stanoveno, jak mají obce a hlavní město Praha postupovat při vyplácení odměny dle tohoto zákona. V podrobné rozpravě se přihlásím k tomu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Nikoho nevidím, dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny, a poprosím paní poslankyni Květu Matušovskou, která je přihlášena jako první.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Ten pozměňovací návrh jsem odůvodnila právě v té obecné rozpravě. Můj pozměňovací návrh je nahrán v systému pod číslem 8516. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Jelikož je 17 hodin 58 minut a jestli není proti tomu nějaký zásadní protest, přeruším jednání do 18.00, kdy budeme pokračovat pevně zařazenými body.

 

(Jednání přerušeno v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP