(18.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Seznam závažných přešlapů současné Rady ČT je mnohem delší a ve svých důsledcích vedou k bezdůvodnému, ničím konkrétním nepodloženému zpochybňování významného veřejnoprávního média. Českou televizi takové jednání jednoznačně poškozuje. Není divu, už na to upozorňují i významné mezinárodní organizace, International Press Institute, European Broadcasting Union. Připojujeme se k jejich hlasu.

Vážené dámy, vážení pánové, Rada České televize je podle zákona o České televizi ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně, tedy Vám. Vyzývám vás, abyste se činností současné Rady ČT zabývali a zjednali nápravu. S pozdravem Antonín Bajaja, člen Rady ČT 2011 až 2014, Jan Bednář, 2014 až 2020, Luboš Beniak, 2014 až 2020, Vratislav Dostál, 2014 až 2020, Michal Jankovec, 2011 až 2017, Josef Pavlata, 2010 až 2015, Jiří Presl, 2010 až 2014, Jan Prokeš, 2004 až 2015, Milan Uhde, 2010 až 2014, a Vlastimil Venclík, 2018 až 2019."

Kromě toho je určitě ještě zásadní přečíst i prohlášení členů Divácké rady České televize: "Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany České republiky, zejména během pandemie COVID-19. Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Jako zástupci Divácké rady vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky, spojené s celým nominačním procesem. Děkujeme v úctě.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Asociace režisérů a scenáristů, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace profesionálních divadel, Česká konference rektorů, Česká rada dětí a mládeže, České centrum mezinárodního PEN klubu, Český filmový a televizní svaz FITES, Český olympijský výbor, EDUin, Ekumenická rada církví v České republice, Federace židovských obcí v ČR, Herecká asociace, Charita České republiky, Institut dokumentárního filmu, Junák - český skaut, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Via, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Národní galerie, Post Bellum, Svaz měst a obcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Syndikát novinářů, Transparency International, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů; profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky; profesor MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla; MgA. David Mareček, PhD., generální ředitel České filharmonie; Ivo Mathé, prezident České filmové a televizní akademie; Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea; PhDr. Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv; PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze; Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů; Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol České republiky; Karel Strachota, Člověk v tísni; Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců; Ladislav Kratochvíl, ředitel ORBI PONTES (ASNEP); Jiří Stárek, Asociace základních uměleckých škol; Mgr. Bc. Hana Stýblová, členka rady Asociace ředitelů základních škol. V Praze dne 30. dubna 2029." (Správně 2021.)

Na základě všeho zmíněného a na základě i požadavku občanské veřejnosti, koncesionářů a všech, kterým záleží na demokracii v České republice, vás proto žádám, abyste hlasovali proti tajné volbě, abyste hlasovali, tak jak předpokládá zákon, veřejně. Já tady pro zajímavost přečtu, co by znamenalo, kdybyste nehlasovali pro tajnou volbu. Jednací řád Sněmovny jasně říká v čl. 6 bod 3.2 přílohy, že pokud tajnou volbu nestanoví zákon a Sněmovna o tajné volbě nerozhodne, koná se volba veřejná. Příloha jednacího řádu Sněmovny, která je součástí tohoto zákona, stanoví, že veřejná volba má probíhat přiměřeně, podle čl. 5 bodů 14 až 20.

Citace těchto bodů 14 až 20 by byla: "Při volbě členů komise dá předsedající schůze Sněmovny hlasovat jednotlivě o všech navržených kandidátech. Bod 15. V prvém kole jsou členy komise zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Bod 16. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los. 17. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet členů komise, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. 18. Do druhého kola postupují zvolení (správně nezvolení) kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazovaných míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. 19. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los."

Tady jsem vám přečetl, jak zákon předjímá veřejnou volbu, a pokud by nebylo usnesení volební komise, tak bychom i veřejně volili. Já myslím, že si to voliči zaslouží. Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom hlasovali tajně o zákonech, jak by se potom mohli rozhodnout o svých budoucích volených zástupcích, jestli respektují jejich názory, jestli zastupují jejich zájmy a jestli doopravdy volí osoby, které si to zaslouží a které jsou těmi nejlepšími do dané rady, kam volí. Proto vás ještě jednou žádám, hlasujte proti tajné volbě. Podpořte volbu veřejnou, ať je absolutně jasné, kdo nese politickou odpovědnost za členy Rady, kteří budou zvoleni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Do rozpravy se hlásí pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, pánové, kolegové, já bych vás rád nejdřív informoval. Já jsem dostal dopis. Dostal jsem dopis od paní prezidentky Evropské vysílací unie paní Delphine Ernotte a generálního ředitele EBU Noëla Currana. Dostal jsem ho nejen já, dostal ho také premiér Andrej Babiš a myslím také předsedové komor České republiky.

Já jsem se sešel s paní Ernotte, s paní prezidentkou Ernotte, i s generálním ředitelem v pondělí tento týden. Měl jsem s nimi debatu. Samozřejmě ten dopis byl dopis, který mě informoval o tom, že Evropská vysílací unie sleduje dění v České televizi, kolem ní i ve Sněmovně. Mně bylo sděleno během toho rozhovoru, který jsme vedli, že Česká televize patří k těm, která v současné době má vlastně nejvyšší důvěryhodnost a nejvyšší důvěru diváků v celé Evropě. Zároveň mi bylo řečeno, že dokonce Česká televize je televize, která během koronavirové krize důvěru veřejnosti ještě posílila. Je to dneska televize, která v střední Evropě je díky tomu vnímána jako nejsilnější i v porovnání s našimi sousedy, což je tedy podle nich pozoruhodná výhoda, kterou stále ještě máme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP