(9.20 hodin)
(pokračuje Kopřiva)

Takže já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost, a poprosím tedy o podporu toho návrhu, který má kladné stanovisko jak od ministerstva, tak od pana ombudsmana. Myslím si, že to je logický krok, aby nezletilé děti měly nárok na zdravotní péči, aby zdravotnická zařízení měla potom proplácenou tu péči. Je to tedy ta verze pro nezletilé děti mě a kolegy Třešňáka a potom je taková minimalistická verze kolegy Čižinského, který řeší vyloženě jenom novorozence, nicméně kladné stanovisko má tedy i ta naše rozšířená verze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Janulík ruší svoji faktickou poznámku, takže poprosím pana poslance Žáčka a připraví se pan poslanec Čižinský do rozpravy.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás upozornit na pozměňovací návrh, zde již zmíněný, pana kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové, který se dotýká problematiky pojištění cizinců a který jde nad rámec původně zamýšlené právní úpravy. Tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému jen pár dní před konáním druhého čtení, a tak nebylo možné na něj reagovat dříve. Tímto svým vystoupením navazuji ovšem na to, co jsem již prezentoval na výboru pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost, který se jako garanční ujal projednání předložených pozměňovacích návrhů, nezaujal k návrhu žádné stanovisko, a proto cítím potřebu se k němu dnes vyjádřit a poukázat na jeho škodlivost až nebezpečnost, protože jsem toho názoru, že i výbor měl tento návrh odmítnout.

V současné době na trhu působí několik konkurenčních pojistitelů, kteří mají k poskytování pojištění cizinců mimo EU oprávnění a mezi něž patří také pojišťovna VZP. Dalšími subjekty působícími v této oblasti jsou Slavie pojišťovna, Maxima pojišťovna, Ergo, IPA - složka belgické pojišťovny - a UNIQA. Tyto další subjekty ale návrh kolegy Janulíka naprosto ignoruje a vše přenechává výhradně jednomu subjektu, a to pojišťovně VZP, takže tento pozměňovací návrh kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové likviduje celé jedno pojistné odvětví - zdravotní pojištění cizinců v rozsahu 750 milionů korun předepsaného pojistného s 80 000 klienty nebo pojištěnými cizinci, a to bez rozumného zdůvodnění a předcházející odborné diskuse. Neznáme stanovisko České národní banky - teď jsme se dověděli, že by mělo přijít až příští týden - coby regulátora a zároveň subjektu, který uděluje licenci oprávněným subjektům, pojišťovnám, o širší odborné diskusi nemluvě.

Samozřejmě by pozměňovacímu návrhu slušela i diskuse na podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy rozpočtového výboru, protože výrazně zasahuje do oblasti pojistného trhu, ale k tomu nedošlo, jelikož návrh nebyl evidentně připravován dlouhodobě a promyšleně. Naopak jsme byli na výboru pro bezpečnost seznámeni se stanoviskem Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví. Obě tato stanoviska se shodují, že návrh je nepřijatelný a jedná se o nepřípustné omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu pro konkrétní soukromý podnikatelský subjekt. Negativní stanovisko má k návrhu Česká asociace pojišťoven, který mimo jiné konstatuje, že pozměňovací návrh zakládá na mnoho let monopol jediné z těchto pojišťoven, a sice pojišťovně Veřejné zdravotní pojišťovny. Zda to byl záměr navrhovatele, můžeme jen spekulovat, respektive se zde může k tomu vyjádřit. Přijetím tohoto návrhu by bylo omezeno právo cizince na rozdíl od práva občanů České republiky vybrat si smluvní zdravotnické zařízení pro komplexní zdravotní péči. Ve smyslu návrhu si cizinec vlastně musí vybrat výhradně ze sítě pojišťoven VZP, tedy VZP. To si myslím, že je nepřijatelné. Pokud by byl tento návrh schválen, hrozí, že veškeré náklady a investice pojišťoven podnikajících v tomto odvětví budou zmařeny, což obzvláště postihne menší lokální pojišťovny působící v této oblasti. Důvodně se obávám, že v případě schválení tohoto návrhu je nutné počítat s arbitrážním řízením proti České republice.

Zdravotní pojištění cizinců funguje již prakticky 15 let. Komplexní zdravotní pojištění pak bylo uzákoněno v roce 2010. Za svoji existenci prošlo několika legislativními aktualizacemi, které v minulosti výrazně rozšířily rozsahy poskytovaných služeb. Ročně pojišťovny řeší 40 000 pojistných událostí u 80 000 klientů. Navíc pojištění reaguje na trendy. Jen v současnosti pojišťovny zařadily nové úkony související s paušální úhradou dopravního výkonu pro převoz COVID-19 pozitivních pacientů, či pojišťovny mají zájem o zařazení očkování proti COVID-19 do rozsahu poskytovaných služeb, kdy se řeší na úrovni jednání asociace pojišťoven s Ministerstvem zdravotnictví cena očkování pro klienty pojišťoven a způsob jejich zařazení do centrálního registru.

Po dobu mnohaletého fungování tohoto pojištění si každý z poskytovatelů vybudoval svoji síť zdravotních zařízení, do jejichž správy a aktualizace vkládá nemalé prostředky. Nejsou zaznamenány výrazné stížnosti na tento rozsah. Navíc pokud je urgentní služba poskytnuta mimo rámec smluvního zařízení, například zásah záchranné služby, tak komerční pojišťovna hradí samozřejmě klientovi i tento zásah. Za služby platí pojišťovny smluvně dohodnuté prostředky. Mnohdy jde o výrazně vyšší částky, než které inkasují poskytovatelé zdravotních služeb od běžných zdravotních pojišťoven. Tato vyšší úplata je zřejmá už tím, že komerční pojišťovny uzavírají smlouvy na komerční bázi, jsou tedy atraktivní pro poskytovatele zdravotní péče, a naopak vyšší úplata vede k posílení finančního zdraví poskytovatelů zdravotní péče bez nároků na státní rozpočet. Návrh zcela opomíjí, že zrušením celého pojistného odvětví se zaplatí obvyklá cena za monopolizaci - zvýšení ceny. Monopolizace vždy vedla ke snížení servisu klientů při zvýšení úplaty monopolistovi za poskytovanou péči při současné nákladové neefektivitě monopolisty. Odstranění soutěže a možnosti volby jde proti zájmu samotných cizinců a povede ke zvýšení ceny, a to bez možnosti její korekce.

Bezprostředně po schválení zákona budou ostatní komerční pojišťovny vystaveny tlaku na propuštění nadbytečných zaměstnanců, aby i nadále provozovaly svoji činnost s péčí řádného hospodáře. Obdobně tomu bude i u makléřských sítí, které přestanou dodávat všem činným subjektům a budou tyto cizince dodávat jen monopolistovi. V současné situaci, kdy množství cizinců klesá z důvodu probíhající pandemie a je zároveň setrvalý nedostatek těchto pracovníků na pracovním trhu, mám za to, že ani ekonomicky činní cizinci by nebyli spokojeni s novým řešením. Podstatnou částí klientů jsou zahraniční studenti přijíždějící studovat na naše vysoké školy, kdy se zvýšení nákladů přímo promítne na snížení zájmu o studium u nás. Možnost mít volbu komerčního pojištění u vybraných subjektů je jejich právo. Často mají dobré zkušenosti právě s komerčními pojišťovnami, které jim poskytují nadstandardní servis - jazyková vybavenost, okamžité úpravy pojistných smluv a tak dále. Monopolní řešení by vedlo ke snížení komfortu zahraničních pracovníků a studentů a jejich ochotě vůbec přicestovat. V takovýchto případech by si snadno mohli zvolit jinou cílovou zemi pro svoji ekonomickou činnost či studium a nedošlo by vůbec k posílení ekonomiky České republiky, nadále by přetrvával nedostatek těchto pracovníků. Vláda dala do Sněmovny jasný legislativní návrh, který koncepci povinného smluvního pojištění cizinců nijak neměnil. Vláda tedy neprojevila zájem měnit ho na zákonné pojištění s monopolem jediného pojistitele, neboť v Evropě se od těchto modelů jako nefunkčních a závažně omezujících hospodářskou soutěž v pojišťovacím odvětví již dávno ustoupilo. Ale nepředstoupil jsem před vás, abych zde hájil vládní návrhy zákonů, jen poukazuji na nelogičnost a nesystémovost. Samozřejmě bych vám mohl přednést ještě další argumenty potvrzující škodlivost tohoto návrhu a mohl bych kritizovat ještě další pozměňovací návrhy jiných kolegů, ale považoval jsem za důležité varovat aspoň před tím nejškodlivějším.

Nebudu již dále zdržovat, prosím o jeho odmítnutí. Asi si nikdo z nás nepřeje, aby tento návrh byl pomyslným jablkem sváru, pro které by nebylo možné najít podporu pro zákon jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Dvě faktické poznámky - pan poslanec Plzák, připraví se paní poslankyně Adámková. A ještě jednou vás poprosím o více klidu v sále, hladina hluku je neustále vysoká.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, členové vlády, já jsem pozorně poslouchal předřečníka a musím reagovat. Nevím, kdo to psal, co jste vy tady říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, ale tam se mluví o nějakých smlouvách komerčních pojišťoven s poskytovateli zdravotnických zařízení. Reprodukuji to dobře, doufám. Musím říct, že jsem spoluvlastníkem zdravotnického zařízení a v životě se na mě žádná komerční pojišťovna neobrátila. Naopak, mám s nimi trošku špatnou zkušenost, a dokonce i trošku s pojišťovnou VZP, a to proto, že oni ti dotyční, pokud mají úraz, přijdou a ukážou buď průkazku, nebo nějaký papír, a vy vůbec nevíte, jaký mají uzavřený rozsah zdravotního pojištění. Pan kolega mě neposlouchá, já to řeknu vám ostatním. Takže s tím je problém, že vy jim poskytnete pojištění tak, jak by vám ho uhradila například jakákoli jiná naše zdravotní veřejná pojišťovna, ale vy potom nedostanete plně zaplaceno. To znamená, že například v té pojistce oni mají uzavřenou tu pojistku takovou, že neproplácí zdravotnické pomůcky nebo prostředky. To znamená, vy ho ošetříte, dáte mu ortézu, ale tu ortézu mu dáte ze svého, protože ona v tom pojištění vlastně není. Tak jenom abyste věděl, že ten, kdo vám to psal, neříkal úplně pravdu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, několik poznámek. S velikým zájmem jsem si vyslechla několik předřečníků, zejména pana předřečníka kolegu Žáčka, a musím říci, že jako semestrální práce, pánové, by to možná sneslo nějaké světlo světa, jako opravdová realita je to naprosto vzdálené. Doufám, že vám tam nenapsali gramatické chyby, protože to se opravdu s realitou vůbec neslučuje. Nevím, kolik vy jste ošetřili cizinců zdarma, ale my tedy mnoho. Rozhodně to nebude mít žádný vliv na počet studentů, to je absolutní nesmysl. Ten student tady chce studovat a nechce si tu lámat nohy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP