(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Máme před sebou přerušený bod číslo

 

327.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 28. května, rozprava ve třetím čtení byla přerušena pro nepřítomnost členů vlády, teď tady členy vlády máme včetně pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Pan poslanec Ondřej Babka jako zpravodaj je také přítomen. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 731/5, který je doručen od 15. dubna letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 731/6. (V sále je silný hluk.)

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které mám přihlášeného pana kolegu Lubomíra Volného, který je nepřítomen, takže jeho přihláška propadá. Další je přihlášený pan poslanec Jan Čižinský. Já mu neudělím slovo, dokud tady nebude klid. Je tady nesmírný hluk, kolegyně a kolegové! Prosím. Já vím, že debata o tomto tisku byla vzrušená minulý týden, a pokud ji chceme dokončit... Tak ještě s přednostním právem, pane kolego, pan místopředseda klubu Roman Kubíček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si opět dovolím navrhnout zkrácení rozpravy na dvakrát 15 minut pro poslance v obecné i podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ve třetím čtení se vede jenom jedna rozprava, ale rozumím tomu návrhu. Budeme postupovat podle § 59. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných, dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Romana Kubíčka na zkrácení diskusní doby pro poslance v této věci na dvakrát 15 minut.

Zahájil jsem hlasování číslo 234. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 234, z přítomných 126 pro 79, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v diskusi vystoupením pana poslance Jana Čižinského. (Hluk v sále trvá.) Opět chvilku počkáme, pane kolego, než se sál uklidní. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Není úplně jednoduché navázat na předchozí debatu. Já jsem se tady vymezoval proti pozměňovacím návrhům pana kolegy Kotta, protože nerozumím tomu, co příroda nebo stromy panu poslanci Kottovi udělaly, ale chtěl jsem vyjasnit ještě jenom dvě věci. Havárie nad vodárenskou infrastrukturou se řeší podle § 8, řeší se neprodleně, strom je skácen, všechno se vyřeší později, vodovod je opraven.

A druhý důvod, proč podle mého názoru by bylo obrovskou chybou ten pozměňovací návrh přijmout, je problém s náhradní výsadbou, protože i tam vlastně kdyby se kácelo podle tohoto návrhu, tak by ty stromy nebyly ničím nahrazeny anebo nahrazeny jenom symbolicky, jak to bohužel dělají právě společnosti, které kácejí podle podobných paragrafů, tak symbolicky zasadí skutečně někde malé semenáčky, 60, 80 % zajde, a říkají, že to je ta náhradní výsadba. Takže před těmito pozměňovacími návrhy varuji.

A nakonec jenom poprosím o podporu jelena siky a douglasky tisolisté. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. Pan poslanec Lubomír Volný je nepřítomen, takže jeho přihláška propadá jak první, tak druhá. Kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr má zájem? Nemá zájem. Pan kolega Babka má zájem? Nemá. Paní poslankyně Oborná? Nemá zájem. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem výboru. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona a nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení, ani nebyly v rozpravy předneseny žádné legislativně technické úpravy, jestli se tedy nepočítají ty, které tady načítal kolega Mgr. Volný, jako že asi bych je ani neakceptoval, tak navrhuji dle usnesení výboru pro životní prostředí následující proceduru hlasování s tím, že ještě po dohodě s legislativou tato procedura bude shodná s usnesením výboru pro životní prostředí z jeho 37. schůze, nicméně bych si dovolil navrhnout v bodě 20, pokud bude návrh G přijat, nebo nebude přijat, tak bychom ještě poté hlasovali o návrhu H. Nyní tedy přečtu proceduru s tou změnou, kterou teď navrhuji, a tedy:

Jako první hlasování návrhy A1 až A19.

Návrhy I, sněmovní dokument 7630. Pokud bude přijat návrh I, SD 7630, je návrh B1 nehlasovatelný.

Poté návrh B1, návrh B2, návrh B3.

Návrh D. Pokud bude přijat návrh D, je návrh A20 nehlasovatelný.

Návrh A20.

Návrh C, SD 7596, návrh C, SD 7599, návrh C, SD 7598.

Návrh E, SD 7628.

Návrh F, SD 7651, návrh F, SD 7652.

Návrh J, SD 7485.

Návrh K, SD 7710. Pokud bude přijat návrh K, SD 7710, je K, SD 7709 nehlasovatelný. Návrh K, SD 7709.

Návrh J, SD 7629, návrh J, SD 763... a pardon.

Návrh G, a pokud bude přijat, je H nehlasovatelný.

A poslední hlasování - návrh H.

Ještě se vrátím k tomu, že padly v rozpravě návrhy na zpětvzetí návrhu, a to u sněmovního dokumentu 7631, 7632 a 7629, a o tomto bychom asi, pane předsedající, měli hlasovat. (Předsedající: To se musí hlasovat, ano.) A protože máme šest sněmovních dokumentů, pozměňovacích návrhů, které přímo souvisí a byly nahrány jako související ke sněmovnímu dokumentu 7631, tak poté by byly nehlasovatelné a vůbec bychom o nich nehlasovali. Jsou to sněmovní dokumenty 7732, 7730, 7731, 7733, 8134 a 7715. Nicméně vás možná poprosím teď o hlasování o tom zpětvzetí, abych když tak mohl upravit tu proceduru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP