(11.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. Další je pod písmenem F, sněmovní dokument 7651 kolegy Jana Čižinského, a jedná se pracovně o douglasku tisolistou. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 246. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 246, přítomno 169, pro 33, proti 44. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je opět pod písmenem F, sněmovní dokument 7652 kolegy Jana Čižinského. Tentokrát se jedná o jelena siku. Výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 247. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 247, přítomno 169, pro 64, proti 3. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je pod písmenem J, sněmovní dokument 7485 pana kolegy Josefa Kotta, a týká se posílení práv vlastníků vodovodů a kanalizací a výbor přijal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 248 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 248, 169 přítomných, 37 pro, 61 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je pod písmenem K, sněmovní dokument 7710. Jedná se o pozměňovací návrh kolegy Mariana Jurečky a jedná se o rozšíření kompetencí lesní stráže s možností zastavit vozidla a pořizovat záznamy. Výbor pro životní prostředí přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 249. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 249, 169 přítomných, 157 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Tento návrh byl přijat, tudíž je K, SD 7709, nehlasovatelný a návrh... pardon (Zpravodaj hledá v materiálech.)... návrh J, sněmovní dokument 7629, byl stažen. Stejně tak návrh J, sněmovní dokument 7632, byl stažen. A nyní vás poprosím, nechte hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G Petra Dolínka, sněmovní dokument 8157, který ruší celou úpravu zákona o myslivosti, která byla přijata v rámci takzvané kůrovcové novely zákonem č. 314/2019 Sb. a která by měla nabýt účinnosti na podzim tohoto roku. Výbor přijal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 250, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je... (Hlasy z pléna: Ministr!) Pardon, omlouvám se. Prohlašuji hlasování číslo 250 za zmatečné a požádám o stanovisko ministra životního prostředí. Pane ministře?

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 251. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 251, 169 přítomných, 118 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. V tom případě je návrh H nehlasovatelný, protože je víceméně totožný, a tím pádem, pokud se nepletu, jelikož byl sněmovní dokument 7631, který se týkal novely mysliveckého zákona, stažen a Sněmovna s tím vyslovila souhlas, tak již nemáme o čem hlasovat, protože dalších šest pozměňovacích návrhů na tento pozměňovací návrh bylo navázáno. A já vás poprosím, nechte tedy hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se těch, kteří předkládali pozměňovací návrhy, jestli všechny byly vyčerpány? Myslím, že ano podle protokolu.

A ještě než přednesu návrh usnesení, konstatuji došlou omluvu pana poslance Antonína Staňka z dnešního jednání mezi 10.45 a 14.30.

 

Nyní tedy o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, podle sněmovního tisku 731, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 252 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 252, z přítomných 170 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 327.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

328.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

Požádám o to, aby pan ministr Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru zaujali místo o u stolku zpravodajů. (Hluk v sále.) A zároveň požádám, až se Sněmovna uklidní, pana ministra zemědělství Miroslava Tomana o slovo, ale udělit mu ho nemohu, protože je tady nesmírný hluk. (Hluk neustává.) Tak ještě jednou, kolegové a kolegyně. Prosím, diskuse, které se netýkají tisku 755, do předsálí! Jestli potřebujete vyhlásit přestávku, tak ať mi to předsedové klubů přijdou říct. (Hlas z pléna: Ticho! Vyčkává se.) Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych opětovně uvedl vládní návrh novely zákona č. 155/1998 Sb., o hnojivech. Návrh zákona provádí adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků Evropské unie na trh. Návrh zákona obsahuje také doprovodnou novelu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Dále se zákonem stanovuje povinnost vedení evidence o množství sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů.

Toto ustanovení má odloženou účinnost od 1. ledna 2022. Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 hektarů podle evidence využití zemědělské půdy, podle uživatelských vztahů, budou nově povinně vést evidenci podle zákona v elektronické podobě. Toto ustanovení má rovněž odloženou účinnost od 1. ledna 2022. Na základě poznatků z aplikační praxe je nově povinnou přílohou k žádosti a registraci hnojiva provozní řád zařízení na využívání odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 35. schůzi 13. května 2020 a doporučil svým usnesením návrh zákona schválit v předloženém znění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP