(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Máme z rozhodnutí Poslanecké sněmovny napevno zařazený bod.

Než ho otevřu, tak vás ještě seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá z dnešního jednání mezi 14.45 a 18 z rodinných důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá od 14.40 do 16 hodin z pracovních důvodů, pan předseda Marian Jurečka se omlouvá od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová od 13 do 14.30, také z pracovních důvodů, z rodinných důvodů v době od 14.45 do 17.30 se omlouvá z dnešního jednání paní poslankyně Eva Matyášová a paní poslankyně Olga Sommerová se omlouvá z dnešního jednání od 9 do 16 hodin z pracovních důvodů.

A nyní se budeme věnovat napevno zařazenému bodu, jde o bod číslo

 

510.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 8439/

Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 400 ze dne 13. května 2021. Prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vystupuji nikoli nezbytně jako místopředseda, ale zejména jako předseda příslušného podvýboru. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, setkáváme se opět po roce nad návrhy na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a v našem volebním období je to i naposledy.

Nejprve nějaké shrnutí předchozího roku. Sněmovna v minulém roce schválila 74 návrhů na státní vyznamenání pro různé osobnosti a prezident devět z nich na základě těchto návrhů vyznamenal, takže jsme nebyli úplně příliš úspěšní. V tomto roce jsme obdrželi celkem 51 návrhů, z toho osm návrhů vzešlo od nějakých občanů a byly případně osvojeny poslanci a těchto 51 návrhů představovalo návrhy na celkem 56 osobností.

Podvýbor pro přípravu návrhu na státní vyznamenání je prodiskutoval a v souladu s dlouhodobou praxí, vzhledem k tomu, že v něm není poměrné zastoupení, veškeré návrhy, které měly podporu alespoň jednoho poslance či poslankyně, postoupil organizačnímu výboru, aby je tento postoupil Sněmovně. V návrhu před námi je tedy celkem 44 jednotlivých návrhů na ocenění významných osobností, v minulosti i současnosti v oblasti vojenství, odboje, politiky, vědy, techniky, vzdělání, umění, lékařství, sportu a dalších oblastí lidského života. V tuto chvíli mám avizováno, že několik dalších návrhů zazní rovnou zde na plénu. Není to praxe, ze které bych byl nadšen, ale je to jistě právo každého poslance.

Poučení z projednávání v minulém roce: v tomto roce budeme hlasovat o všech návrzích postupně a jednotlivě. Před každým návrhem jej lehce shrnu, případně upozorním na některá předchozí ocenění. Nicméně bych osobně velmi ocenil, kdyby jednotliví navrhovatelé se přihlásili v rozpravě a své návrhy podrobněji odůvodnili a představili, aby to rozhodování mělo nějakou úroveň.

V podvýboru jsme se také dohodli, že stejně jako v předchozím roce připravím návrh usnesení, které poděkuje těm, kteří se podíleli v uplynulém roce na zvládání současné krizové situace, a vyzveme obce a města, aby ocenily své lokální osobnosti, které se zasloužily o zvládání situace u nich, protože není v silách státu ocenit úplně všechny. Toto usnesení, které bylo nahráno jako dokument a rozesláno, tedy zní: "Poslanecká sněmovna

I. oceňuje mimořádné zásluhy všech jednotlivců, dobrovolníků, podniků, spolků a jiných zástupců občanské společnosti, kteří se v době pandemie v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nezištně zapojili do výroby a distribuce roušek, štítů a jiných ochranných pomůcek, vývoje a výroby plicních ventilátorů, v sousedské pomoci a jiné dobrovolnické činnosti, zejména v oblasti zdravotních a sociálních služeb;

II. vyzývá obce a kraje, aby ocenily své zástupce občanské společnosti v rámci samostatné působnosti;

III. vyslovuje poděkování všem lékařům, zdravotnickým pracovníkům, krizovým pracovníkům, příslušníkům bezpečnostních sborů, jakož i všem ostatním dotčeným profesím ve veřejných službách i v soukromé sféře, kteří příkladným plněním svých pracovních povinností ve zvýšené intenzitě a mnohdy za výrazně ztížených podmínek pomáhají při zvládání krizové situace spojené s nákazou koronaviru SARS-CoV-2." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP