(17.30 hodin)
(pokračuje Hraba)

Já bych už dále k tomu nedoplňoval informace, samozřejmě jsem připraven zodpovědět vaše dotazy, případně v diskusi reagovat na podněty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a poprosím o klid v jednacím sále. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 895/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru Pavel Blažek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Ústavně-právní výbor i výbor pro bezpečnost návrh zákona schválily a navrhují Sněmovně vyslovit s ním souhlas. Toť vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro bezpečnost, pana poslance Jiřího Maška, aby se ujal slova a informoval nás o tomtéž. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Výbor pro bezpečnost svým 205. usnesením na schůzi 18. března doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby s návrhem tohoto ústavního zákona vyslovila souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou s přednostním právem paní poslankyni Janu Černochovou. Připraví se pan poslanec, místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Budu velmi stručná. Asi nikoho nepřekvapí, že tento návrh kolegů senátorů podporuji. Nevidím problém v tom, aby demokratický stát deklaroval prostřednictvím své ústavy nebo ústavních zákonů právo občanů na legální držbu zbraní, pokud legislativní rámec držby zbraní dostatečně zaručuje, že držitelé zbraní budou bezúhonné, svéprávné, náležitě kvalifikované a poučené osoby, čemuž přesně náš právní řád odpovídá. I proto jsem v minulosti návrh ústavní změny v tomto smyslu podpořila. Návrh je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky, se závazky naší republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázaná, je i v souladu s právem Evropské unie.

Návrh představuje deklaratorní akt, že legální držba zbraní za splnění všech zákonných podmínek je v České republice svobodou, která občanům dává možnost chránit životy své a svých blízkých se zbraní v ruce. Navrhovaná změna nečiní z držby zbraní nárokovou záležitost, jak jsem již v minulosti od někoho zaslechla, ale odkazuje se na podmínky stanovené zákonem, které dávají jasné mantinely pro držbu zbraní, tedy povinnost získat zbrojní průkaz a řídit se danými pravidly. Legální držitele zbraní má náš stát zcela pod kontrolou, provádí zkoušky, střelci musí splnit bezúhonnost a spolehlivost, navíc jsme v říjnu 2020 schválili v Poslanecké sněmovně nový zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, který je již účinný, kdy jsme začlenili legální držitele zbraní, pokud o to projeví zájem, do systému přípravy na obranu a krizové situace, tedy budeme po zřízení systému pod hlavičkou Ministerstva vnitra a obrany pozitivně využívat jejich potenciál ke zvýšení bezpečnosti naší republiky.

Jak jsem již v minulosti několikrát řekla na půdě Poslanecké sněmovny, ve věci ústavního zakotvení práva na legální držbu zbraně se jedná zejména o důležitý symbol důvěry státu v legální držitele zbraní a respektování jejich práv zbraň získat, vlastnit a nosit pro ochranu svou i svého okolí. Stát by měl být partnerem a důvěřovat svým občanům. Prosím, podpořte tedy tuto předlohu a děkuji všem kolegům, kteří se i ve všech výborech - od bezpečnostního po obranný výbor - vyjadřovali k tomuto návrhu pozitivně. Všichni tady stojí, přikyvují a slíbili, aby se to rychle projednalo, že k tomu dnes nebudou vystupovat, abychom v 18 hodin mohli skončit a tuto normu poslali do závěrečného třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Pikal vystoupí v obecné rozpravě, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Souhlasím prakticky se vším, co řekla paní poslankyně Černochová, nicméně si myslím, že přece jenom se jedná o novelu ústavy a jako taková by neměla projít bez nějakého podrobného rozebrání, a vzhledem ke krizové situaci, kterou jsme tady měli, se tomu myslím nedostalo dostatečné pozornosti v předchozím jednání. Takže když jsem se dozvěděl, že ten návrh přichází a bude takhle zrychlen - což mě trochu mrzí vůči ostatním návrhům na změnu ústavy, které tam také čekají, také jsou dojednány, také jsou připraveny na nějaké posunutí dál, ale bohužel se k nim stále nemůžeme dostat, ale o tom tady nechci mluvit - tak jsem se zamyslel nad tím: přece jenom ten návrh... jak já ho vidím, mně přijde, že lepíme to právo držet zbraň - právo, které tady všichni víme, že je u nás dobře ošetřeno, dobře zakotveno - k právu na život a mně to přijde nevhodné, takže navrhuji novelu, respektive alternativní verzi, která představuje systematičtější řešení. Já vás zde seznámím s některými odůvodněními.

Jak již zde zaznělo, česká právní úprava držení zbraní je jedna z nejlepších. Přestože dobře nastavuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi občanů, kteří si přejí nabývat a užívat zbraně, důležitou součástí této rovnováhy je důvěra mezi státem a občany. Stát vyžaduje splnění přísných podmínek a poté občanovi důvěřuje. Občan důvěřuje státu, že bude jeho práva chránit. Občan, pokud poruší ta pravidla, je přísně potrestán.

Tato novela má za cíl, že stát bude garantovat občanům, že jejich důvěru nezklame a bude jejich práva nadále chránit. Jedná se tedy o symbolický krok, který ale pro držitele zbraní je velmi důležitý. Aktuální textace novely by ale měla nejistý dopad, protože jak samotný text, tak jeho umístění v rámci zákona přináší jistou nejistotu v budoucích interpelacích. Proto navrhujeme pozměňovací návrh, který zachovává meritum původního návrhu, pouze zdokonaluje nějaké včlenění do patřičného ústavního zákona. Přináší totiž možnost bránit veškerá práva, která jsou uvedena v Listině základních práv a svobod - nejen právo na život, tedy veškerá práva, to je poněkud nadnesené v tom zdůvodnění, které tady mám, ale veškerá základní práva.

Takže můj návrh by zněl, že bychom místo toho textu, který je navržen, do čl. 41 Listiny základních práv a svobod začlenili nový odst. 3, který by zněl: "Právo bránit základní práva a svobody i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon." Čili vychází to velice silně z toho původního návrhu, ale zahrnuji do toho i další práva, která jsou pro nás, myslím, také důležitá, např. právo domovní svobody nebo třeba svobody pohybu tak, aby lidé, kterým třeba hrozí únos, ale nikoliv ublížení na zdraví, se mohli bránit přiměřeně zbraní. Samozřejmě, zbraň je zde libovolná, nejedná se o palnou zbraň, ale i třeba o prkno s hřebíkem. Tak to tak nějak úvodem ode mě, ke svému návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky ani z místa, já obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě vystoupí pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl přihlásit k návrhu, který jsem již částečně odůvodnil. Jedná se o sněmovní dokument 8564. Jak říkám, jedná se o lepší systémové začlenění tohoto práva do textu ústavy a v zásadě se jedná nejenom o to, aby bylo symbolicky ukotveno právo na ochranu lidského života se zbraní, ale i právo na ochranu dalších základních lidských práv i se zbraní. Podotknu, že související zbraňová legislativa EU, která je v důvodové zprávě zmíněna, a to v kontextu s navrženou změnou listiny, nebude ovlivněna případným právem na užití zbraně, protože ani umístění k základnímu právu ochrany na život nemůže toto právo na užití zbraně či některých zbraní vtělit do materiálního ohniska ústavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího do podrobné rozpravy nemám přihlášeného ani elektronicky, ani z místa, já podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Nemám tady žádné jiné návrhy.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP