(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. O tom návrhu bychom neprodleně hlasovali. Svolám poslance. (Gong.) Tak myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Zpravodaj Rostislav Vyzula navrhl, abychom sloučili obecnou rozpravu u sněmovního tisku 1163 a u sněmovního tisku 1164.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 437, přihlášeno 124 poslanců, pro 112, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Já tedy v tuto chvíli přeruším tisk 1163 a otevřu tisk 1164. Jedná se o

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Teď tedy k onomu návrhu, který je změnovým zákonem k zákonu o elektronizaci zdravotnictví. Stručně si vás dovolím seznámit s jeho obsahem. Jak bylo uvedeno také opět v prvním čtení a při projednávání na výboru pro zdravotnictví, tento návrh obsahuje několik novel zákonů, v nichž jsou vyjádřeny návaznosti na instituty a postupy upravené zákonem o elektronizaci zdravotnictví. Jde o tyto zákony: zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o nemocenském pojištění, zákon o léčivech a zákon o zdravotních službách.

V návrhu novely zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy se oblast působnosti Ministerstva zdravotnictví doplňuje o elektronizaci zdravotnictví. Účelem úpravy návrhu zákona o archivnictví a spisové službě je sjednocení pravidel pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce při nakládání se zdravotnickou dokumentací, to je její převedení do režimu podle speciální právní úpravy, v tomto případě pod režim zákona o zdravotních službách. Dále se novelizuje zákon o nemocenském pojištění, umožňuje se České správě sociálního zabezpečení a služebnímu orgánu nemocenského pojištění využívat resortní systémové přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb, vydávané Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zároveň se umožňuje České správě sociálního zabezpečení používat dosavadní přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv před nabytím účinnosti novely zákona, a to za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře po dobu jejich platnosti. Týkalo se to a týká se to využívání takzvané eNeschopenky. Novelou zákona o léčivech se rovněž umožňuje zmíněné resortní systémové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb využívat v systému eRecept. Novelizuje se i zákon o zdravotních službách, zohledňuje se dopad zákona o elektronizaci do právní úpravy tohoto zákona.

Standardizací centrálního sběru zásadních dat o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotních službách a o kvalitě péče bude vybudována datová základna, která nastartuje zcela novou éru otevírání dat českého zdravotnictví. Dosud totiž v systému separovaných registrů a dílčích sběrů dat v různých institucích trpí celý systém neaktuálností a neúplností dostupných dat. Centrální zákon o elektronickém zdravotnictví posílí již ustavený národní zdravotnický informační systém a ten získá legislativní oporu k otvírání dat o zdravotních službách, jejich dostupnosti, o sítích poskytovatelů zdravotních služeb, kvalitě péče a podobně. To znamená, skutečně cílem je maximálně otevřít data, která takto jsou v národním zdravotnickém informačním systému sbírána. Za tímto účelem vládní návrh zákona definuje novou entitu, takzvané referenční resortní statistiky, čímž jsou myšleny právě na otevřených datech generované klíčové ukazatele a metriky ve výše uvedených oblastech. Agenda otevřených dat přestane být agendou dílčí, často vázanou jen na dočasné projekty, ale bude řízena na základě zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Tak že tolik k tomuto změnovému zákonu, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1164/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Rostislav Vyzula a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, garanční výbor zdravotní projednal tento tisk rovněž na 85. schůzi dne 31. března tohoto roku a vydal usnesení číslo 372 s tím, že:

"Po úvodním slovu ministra zdravotnictví doc. Jana Blatného a zpravodajské zprávě poslance prof. Rostislava Vyzuly a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, sněmovní tisk 1164;

II. zmocňuje zpravodaje výboru poslance prof. Rostislava Vyzulu, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; a

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance prof. Rostislava Vyzulu, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny."

To je vše, žádné pozměňovací návrhy tam nebyly k tomuto přijaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám sloučenou rozpravu k oběma tiskům.

 


Sloučená rozprava k bodům 14 a 15
/sněmovní tisky 11631164/

Jako první ve sloučené obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Třešňák a připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud jde o tento zákon, zde musím skutečně ministerstvo a ÚZIS pochválit, že ještě před projednáním zde v Poslanecké sněmovně skutečně nabídli možnost podílet se a připomínkovat samotné znění toho zákona, takže si myslím, že na něm není úplně už co opravovat. Načetl jsem tam pouze jeden pozměňovací návrh, který následně i pak přiblížím.

Nicméně k samotnému tomu zákonu. Podle mého názoru zde měl být minimálně už před deseti lety, a dokonce možná ani ne tak zákon, ale třeba u přímo řízených organizací mohlo plno těch standardů být definováno opravdu ze strany ministerstva a nebyl k tomu vlastně ten zákon úplně ani potřeba. Nicméně epidemie covidu nám ukázala opravdu nedostatečnost v této oblasti, a ačkoli vlastně dnes tu máme čistě nebo především definice standardu, nikoli tu samotnou aplikaci, tak jednoznačně nasazení elektronizace zdravotnictví zefektivní zdravotnictví v České republice, a to včetně například kontroly finanční náročnosti, včetně například i kontroly kvality, ale také dostupnosti péče. Především uvolní ruce zdravotnickému personálu od zbytečné byrokracie, ale hlavně musí se pak stát přínosem především pro pacienty. A tady bych i mohl uvádět příklady právě teď z covidového období, kdy někteří museli lítat mezi čekárnami jednotlivých specialistů a nosit opravdu papírové žádanky namísto toho, aby si mohli rovnou dojít na ten výkon a žádanka tam přistála elektronicky. Zatěžovali tím zbytečně celý ten systém, lékaře, sestry, a zaplňovali čekárny.

Dostanu se tedy, ať nemluvím dlouze, k tomu pozměňovacímu návrhu, který pak pouze jenom formálně v podrobné rozpravě načtu. My jsme tam navrhli zkrátit právě lhůtu na přechod na jednotný standard z deseti na pět let, a to právě z toho důvodu, aby se celá elektronizace urychlila, protože standardy jsou jednou z těch kritických součástí, ale především tou největší výhodou bude, že pokud k tomu budou poskytovatelé donuceni právě dřív, tak budou muset přejít na vyšší verze softwaru a tím pádem zvýší právě například i odolnost v rámci kybernetické bezpečnosti jednotlivých nemocnic. Tak to je vše, děkuji a posléze se k tomu přihlásím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP