(17.20 hodin)
(pokračuje Ožanová)

Část třetí se týká zrušení oprávnění orgánů činných v trestním řízení požadovat od správních orgánů informace o výsledku řízení provedeného na základě jejich oznámení.

Dále ústavně-právní výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy. Ústavně-právní výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, a zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v ústavně-právním výboru, což právě činím.

Tolik usnesení a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného pana poslance Jana Chvojku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Jsem rád, že konečně tento tisk máme ve druhém čtení. Trvalo to nějakou dobu, je to tisk 670, myslím, že to je už rok a půl, co byl v prvním čtení.

Dovolím si předložit pozměňovací návrh, ke kterému se formálně ještě přihlásím v rámci podrobné rozpravy. V zásadě jde o dvě změny v § 112 odst. 9. První změna je učiněna ve větě první § 112 odst. 9 a spočívá v tom, že navrhuji prodloužit o jeden rok, to znamená do 31. prosince 2023, přechodné období, po které nemusí úřední osoba oprávněná k provádění úkonů k řízení o přestupku splňovat kvalifikační požadavky podle § 111 odst. 1. Povinnost úředních osob prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra, popřípadě získat vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru v programu právo na vysoké škole v České republice, se tedy podle mého návrhu uplatní až od 1. 1. 2024. Důvodem pro tuto první změnu je to, že v souvislosti s epidemií koronaviru nemohly být bohužel po přechodnou dobu prováděny zmiňované zkoušky, jakož ani na ně navázané přípravné kurzy pro úřední osoby, a kromě toho, že v návaznosti na tuto situaci došlo k výraznému navýšení počtu zkušebních komisařů a počtu i kapacity zkušebních termínů, jeví se jako vhodné prodloužit přechodné období, které poskytne úředním osobám delší čas pro přípravu na zkoušku a pro její složení, a to o ten zmiňovaný jeden rok.

A změna druhá: ve větě druhé, § 112 odst. 9, tam se navrhuje rozšířit výjimku z kvalifikačních požadavků pro úřední osoby, které budou mít odpovídající předchozí praxi při projednávání přestupků. Sněmovní tisk původní předpokládá zrušení věkové hranice 50 let jako jednu z podmínek pro uplatnění dané výjimky, zachovává ovšem požadavek praxe 10 let v projednávání přestupků a logicky rozhodování o nich. Vedle zrušení uvedené věkové hranice, které už je v tom původním tisku, navrhuji zkrátit zmíněnou desetiletou dobu na pět let s tím, že si myslím, že pět let je adekvátní doba, kdy každý úředník by měl mít určitou povědomost a znalost gesce, o které rozhoduje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Kdo dál do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě?

Není tomu tak, můžeme tedy přistoupit k rozpravě podrobné. I v podrobné rozpravě je jako první přihlášen pan poslanec Jan Chvojka A pan ministr se hlásí do rozpravy, jak avizoval ve svém úvodním slově. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji ještě jednou za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, představil jsem pozměňovací návrh, který je v systému zanesen pod číslem 8651. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr vnitra, místopředseda vlády Jan Hamáček, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Ano, a já se přihlašuji ke svému pozměňovacího návrhu, který je pod číslem 8634. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se: Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, Poto mohu druhé čtení tohoto tisku 670 ukončit a zakončit i bod 29.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 911/ - druhé čtení

Dne 7. května letošního roku na 98. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Jde o usnesení číslo 1647. Místo u stolku zpravodajů už zaujala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová i zpravodaj garančního výboru - výboru pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák.

Ptám se, jestli paní ministryně práce a sociálních věcí má zájem vystoupit na úvod druhého čtení? Je tomu tak? V tom případě, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Opravdu velmi stručně, protože je to opakované druhé čtení. Jde hlavně o pomoc pěstounům. Navyšujeme odměny pro přechodné i dlouhodobé pěstouny. Doufám, že se podaří schválit navázání jejich odměn na minimální mzdu. Dále dochází k navýšení státního příspěvku pro doprovodné organizace nebo zvýšení státního příspěvku pro takzvané ZDVOPy. Osobně podporuji pozměňovací návrh na 36 000 korun. Pro mladé dospělé odcházející z ústavní a z náhradní rodinné péče, kteří chtějí pokračovat ve studiu, navrhujeme nově zaopatřovací příspěvek ve výši 15 000 korun měsíčně a logicky další velké téma je omezení umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení.

Novela obsahuje pouze zákaz umisťování dětí do tří let do kojeneckých ústavů ze sociálních důvodů. Jsou zde ale i další návrhy, ať už pozměňovací návrhy k této novele, nebo návrh poslance Juchelky, který zakazuje umisťovat nejmladší děti do ústavních zařízení. Všechny tyto pozměňovací návrhy mají moji podporu.

K tomu je ještě potřeba dodat, že za poslední tři roky se snížil i počet dětí v kojeneckých ústavech o polovinu, což považuji za dobrou zprávu. Samozřejmě, ideální stav by byl ten, kdyby žádné takové děti nebyly v ústavní péči. Aktuálně je v kojeneckých ústavech 228 dětí mladších tří let, z toho 33 dětí mladších jednoho roku. Jsem proto ráda, že se daří umisťovat děti do náhradních rodin. Za posledních 10 let totiž přibylo v náhradních rodinách 6 000 dětí. Je proto zásadní podporovat jak náhradní rodinnou péči, tak i preventivní práci s biologickou rodinou, protože nejlepší řešení pro děti - a pevně doufám, že o ty nám jde zejména - je vyrůstat v bezpečném a stabilním prostředí vlastní rodiny.

Děkuji za pozornost a věřím, že novela projde hladce jak dnes, tak ve třetím čtení. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí a nejdříve požádám zpravodaje garančního výboru pro sociální politiku Marka Nováka, aby nám řekl na úvod nějaké slovo. Poté požádám kolegu Marka Výborného. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, jako zpravodaj jen krátce uvedu, že dnes opakujeme druhé čtení tohoto návrhu. Druhé čtení proběhlo původně 24. 3. Byla tady podána celá řada pozměňovacích návrhů, řekněme v různé kvalitě legislativního zpracování. V různých návrzích se opakovalo totéž. Účinnost byla například navržena obdobně, ale pokaždé trochu jinak, v celé řadě podaných návrhů.

Už při přípravě garančního výboru vyšlo najevo, že v daném časovém rámci bude přinejmenším obtížné, ne-li nemožné sladit bezpečně různé pozměňovací návrhy a v některých případech i odlišné právní názory legislativy sněmovní a legislativy ministerské. Návrhy některých kolegů trpěly vadami, které je činily legislativně nesrozumitelnými, a to v podobě, že je nebylo možné napravit legislativně technickými změnami.

Na sociálním výboru jsme se shodli, že by bylo ke škodě věci tisk v této podobě propustit do třetího čtení, proto sociální výbor doporučil opakovat druhé čtení, s čímž plénum Sněmovny nakonec 7. 5. souhlasilo. Výbor pro sociální politiku ve vráceném druhém čtení tisk neprojednal, platí tedy původní usnesení výboru pro sociální politiku číslo 219, sněmovní tisk 911/4. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP