Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

13.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych velmi stručně připomenul první z trojice návrhů zákonů s volební tematikou. Jsou to tisky 527 až 529. Změny vycházejí ze závěru pracovní skupiny, která byla tvořena zástupci Ministerstva vnitra a parlamentních politických stran. Toto je novela Ústavy, kde stanovujeme pevný termín konání řádných voleb do Senátu a zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října tak, aby ten termín neposouval k letním měsícům, a dochází k prodloužení předvolebního období v případě takzvaně předčasných voleb tak, aby se konaly do 90 dnů od rozpuštění Poslanecké sněmovny proti stávajícím 60 dnům. Důvodem je vytvoření předpokladů k tomu, aby i v této situaci mohlo v budoucnu být hlasováno korespondenčně. Tím krokem také dojde ke sjednocení délky lhůt s volbou prezidenta republiky.

Návrh zákona prošel prvním čtením, byl diskutován jak ústavně-právním výborem, tak stálou komisí pro Ústavu České republiky, a výsledné řešení nebo dohoda je promítnuta v pozměňovacím návrhu ÚPV, který je v tisku označen jako 527/5. Takže děkuji za pozornost a prosím o propuštění do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru a stálé komise byla doručena jako sněmovní tisky 527/1 až 5. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, poslanec Jan Farský, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Farský není, jsme v druhém čtení, takže si myslím, že to může být kdokoliv z ústavně-právního výboru. Já vám to když tak dám do ruky. (Předává materiál poslanci Výbornému.) Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, ústavně-právní výbor projednal tento sněmovní tisk 527 na své 60. schůzi 29. dubna 2020 a po vyjádření náměstka ministra vnitra, zpravodaje přijal následující usnesení. Jednak ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh byl schválen. Doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu přijala k tomuto návrhu ústavního zákona tyto změny a doplňky, které jsou popsané ve sněmovním tisku 527/5. Jsou to dva body, které ústavně-právní výbor schválil jako svůj pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku. A zároveň toto postupujeme Poslanecké sněmovně, aby v tomto duchu následně rozhodla. Tolik tedy zpravodajská zpráva za ústavně-právní výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se postupně ujali slova předsedkyně stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Martin Kupka, a informovali nás o projednání návrhu ve stálé komisi, ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Takže nejprve paní poslankyně Kateřina Valachová, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte, abych informovala jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu o tom, že stálá komise se danými změnami ústavního zákona zabývala opakovaně, také se toto stalo předmětem společného jednání stálých komisí pro Ústavu jak Sněmovny, tak Senátu Parlamentu České republiky. Mohu avizovat, že obě komise dospěly k tomu, že je třeba učinit určité změny tak, aby bylo Ústavě učiněno zadost, a tyto následně byly vtěleny do usnesení stálé komise pro Ústavu, které vám za chvíli přečtu, s tím, že následně našly svůj odraz i v pozměňovacích návrzích a v úpravách tak, jak avizoval pan ministr vnitra.

Stálá komise pro Ústavu České republiky tedy doporučila za prvé přijmout k návrhu ústavního zákona, kterým se mění Ústava, tisk 527, pozměňovací návrh, který by do Ústavy zakotvil, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon, a je-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva, územní vymezení volebních obvodů se změní s tím, že změnu lze provést nejdříve po uplynutí 12 let od poslední změny územního vymezení volebních obvodů.

A bod 2 - návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu, tisk 528, ten budeme následně projednávat, ale říkám to už v tuto chvíli, protože to je logické, nepřijímat a změnu provést přímo do zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, pozměňovacím návrhem k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony, tisk 529.

Tolik stanovisko stálé komise, které následně bylo projednáváno a částečně akceptováno na ústavně-právním výboru a vtěleno do usnesení ústavně-právního výboru. Následně se ještě budu přihlašovat v dnešní rozpravě k dalším úpravám a k dalšímu stanovisku pro naplnění usnesení stálé komise pro Ústavu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, náš výbor se předloženému materiálu věnoval dvakrát. Podruhé jsme doporučili Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 527 projednat a schválit v předloženém znění, nicméně mezitím příslušná komise spolu s výborem ústavním dali dohromady komplexní pozměňovací návrh, kterým jsme se už nezabývali, ale i my v našem projednávání jsme odkazovali na to, co přinesou příslušní kolegové v ústavně-právním výboru za změny, které by měly naplnit i tu diskusi, kterou jsme vedli v rámci výboru pro veřejnou správu. K samotnému - tedy doplněnému - komplexnímu návrhu jsme stanovisko nepřijali, k tomu původnímu bylo stanovisko našeho výboru tak, jak jsem citoval, souhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Ano, hlásí se místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem hrozně rád, že se po dvou letech po tom, co byl tento ústavní zákon předložen, a po roce po tom, co se na něm našla všeobecná shoda, jak má vypadat, konečně dostal na projednávání. Zkusím ty předchozí poněkud strohé zpravodajské zprávy shrnout. V zásadě se snažíme řešit to, že dlouhodobě nebyla spokojenost s tím, jak nám fungují senátní obvody, protože v některých obcích se prostě mohlo hlasovat každé dva roky, protože se tam často měnilo vymezení senátních obvodů, zatímco někde mohlo trvat i třeba osm nebo deset let, než se dostalo na voliče v dané obci, aby mohli hlasovat ve volbách do Senátu. Takže byla snaha tomuto učinit přítrž.

Původní návrh řekl, že zafixujeme senátní obvody tak, jak je nyní máme po nějakém historickém a po pravdě řečeno náhodném vývoji, kdy ty senátní obvody mnohdy netvoří žádné srozumitelné celky, které by k sobě měly nějak historicky nebo územně blízko, ale prostě nějakým postupným vývojem došly do současného stavu, a že tento tvar senátních obvodů zakotvíme v Ústavě trvalým vymezením a vyjmenováním veškerých obcí, což by se navíc tento seznam mohl časem rozejít s realitou, protože pokud by vznikaly nové obce, tak by nebyly uvedeny v tomto seznamu, nebo by se mohlo stát, že se nějaké obce sloučí a přesunou a budou vlastně v jiném senátním obvodu, i když v tom ústavním zákoně by byly uvedeny někde jinde.

Tuto cestu se podařilo opustit, takže zůstaneme u stavu, který máme teď, kdy máme senátní obvody vymezené prostým zákonem, který je třeba občas měnit, a je potřeba ho měnit tak, aby bylo dosaženo toho, že princip rovného volebního práva pro všechny občany v této zemi zůstane zachován, to znamená, že nebudou senátní obvody, kde je o třetinu více nebo méně voličů než v jiných senátních obvodech, to znamená, že by docházelo k zásadní nerovnosti hlasů. Nakonec byla shoda na tom, že tedy ty senátní obvody budeme přepočítávat zhruba jednou za 12 let. Po schválení tohoto ústavního zákona případně poběží tedy dvanáctiletá lhůta, ve které budou ty senátní obvody zafixované trvale tak, jak jsou. Po 12 letech, jestli tady ještě někteří z nás budou, se můžeme podívat na to, jak se demografické údaje v naší zemi posunuly a jak je potřeba upravit obvody tak, aby byla zachována rovnost hlasů pro všechny naše občany.

Tuto změnu velice vítám. Vítám, že se nakonec dosáhlo této shody, věřím, že bude schválená. Jsou tam podány i další pozměňovací návrhy, které nám jistě jednotliví autoři představí, a myslím, že všechny z nich jsou v zásadě dobré a potřebné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, máte slovo. (K poslanci Bendovi.) Prosím? Do podrobné rozpravy? Tu jsem ještě neotevřel. Pan poslanec Marek Benda v obecné rozpravě. Tak, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dostáváme se k tomu velmi pozdě. Jsem opravdu zvědav, jestli se podaří do voleb schválit tyto změny ústavy i v Senátu, nicméně s nimi vnitřně souhlasím. Myslím si, že původní koncepce, která byla předložena, že budeme fixovat volební obvody přímo v ústavě, byla velmi nešťastná, dokonce s potenciálem velkých problémů mezi oběma komorami. Rozhodnutí, které přijal ústavně-právní výbor, že zůstanou nadále na úrovni běžného zákona, jenom se zafixuje to období, po kterém se mají přepočítat, pokládám za rozumné.

Nicméně budu v podrobné rozpravě navrhovat jednu změnu. Pokládám za nešťastné a nekoncepční, aby se zasahovalo do prodlužování období rozpuštění Poslanecké sněmovny. Vím, že to je vždycky poměrně krizová situace, a nemyslím si, že se krizové situace v zemi mají protahovat. Doposud jsme tam měli 60 dní, již jsme to v této zemi zažili. Po tu dobu vládne Senát, ale je třeba, pokud dojde k situaci, že Sněmovna opravdu má být rozpuštěna, co nejrychleji nastoupit zpátky na cestu normálního fungování ústavních institucí, a to prodloužení, které si fakt myslím, že je víc úřednické, že by se to úředníkům na Ministerstvu vnitra lépe dělalo, když na to budou mít víc času, kdy je ve vládním návrhu navrženo, že to má být 80 až 90 dní, pokládám za velmi nešťastné a navrhnu, abychom tuto část změny ústavy vypustili a vrátili se pokorně k dosavadnímu, že pokud je Sněmovna rozpuštěna, volby se konají do 60 dnů. To je jediná změna, kterou navrhnu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě do obecné rozpravy paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím poslední přihláška. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, já jsem vás nechtěla umenšit o informace, o čem jsme jednali, k čemu jsme dospěli, ale spíš jsem chtěla respektovat čas, abychom vůbec ta volební pravidla jako obě komory zvládli schválit. Nicméně mě v rámci obecné rozpravy, kde jsem své vystoupení avizovala, předběhl kolega Pikal, takže to nebudu opakovat.

Odkážu ještě na podrobné odůvodnění ze stálé komise pro ústavu v pozměňovacím návrhu, který je načten pod mým jménem jako předsedkyně v elektronickém systému Sněmovny, kde právě všechny ty změny, ke kterým jsme dospěli, jsou ústavně odůvodněny včetně toho, jak mají následně fungovat v praxi.

Co ale pokládám v tuto chvíli za klíčové sdělit, je to, že avizuji, že bude nutné v rámci třetího čtení, a pan ministr vnitra to bezpochyby ví, upravit účinnost tohoto zákona, protože v ústavně-právním výboru jsme se dohodli na posunu k 1. lednu 2021 oproti původně navrhované účinnosti od Ministerstva vnitra, protože předložili návrh včas na 1. leden 2020, takže jenom avizuji, kolegyně a kolegové, a jednací řád nám to umožňuje, upravit účinnost, že ve třetím čtení já nebo samozřejmě pan zpravodaj budeme bezpochyby navrhovat úpravu účinnosti od 1. ledna 2022. Takže toto avizuji a v dalším právě s ohledem na čas, abychom stihli oba dva zákony doprojednat ještě dnes přes příslušné čtení, tímto svoje vystoupení končím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se podívám, zdali ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj taky nemá zájem.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se pan poslanec Navrkal, jinou přihlášku v tuto chvíli nemám. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný.

K tomuto návrhu také podávám pozměňovací návrh a ten se týká volby prezidenta republiky. My vlastně teď v ústavě máme volbu prezidenta republiky jako celý volební systém, celý postup, jak se vlastně počítají ty hlasy, což je mimochodem úplně stejný systém, jako je pro volby do Senátu, tak to máme přímo v ústavě, což třeba u Senátu nemáme, stejně tak to nemáme třeba u Poslanecké sněmovny. Tam máme ty volební systémy popsány až ve volebních zákonech, kde je tedy i popsán ten volební systém nebo zakotven ten volební systém pro prezidenta republiky.

Proto ve svém pozměňovacím návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 4312 a ke kterému se tímto hlásím, navrhuji, abychom tato ustanovení v rámci ústavy vyškrtli, protože jsou nadbytečná, neboť jsou úplně přesně už i v zákoně, a tudíž změníme možnost změny volebního systému tak, aby to odpovídalo změně v případě jiných ústavních orgánů, jako je právě třeba Poslanecká sněmovna nebo Senát, kdy je to volebním zákonem, který vyžaduje souhlas obou komor. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli mám ještě nějakou přihlášku. Pan poslanec Marek Benda. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se tímto jenom hlásím ke sněmovnímu dokumentu 5535, což je onen pozměňovací návrh, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě zpravodaj Marek Výborný, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Myslím, že tady panuje vzácný konsenzus na smysluplnosti této úpravy. Abychom to skutečně stihli do konce volebního období, dávám návrh na zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická poznámka, paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Ne, chci podpořit jako předsedkyně stálé komise pro ústavu to zkrácení na sedm dní, protože jinak by naše práce ve stálé komisi pro ústavu i v ústavně-právním výboru nedávala ty tři roky smysl, takže prosím o zkrácení na sedm dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, zdali se ještě někdo hlásí. Nikoho do podrobné rozpravy už nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan ministr? Zájem není.

Takže já zagonguji, protože budeme hlasovat. Odhlásím vás, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje Marka Výborného na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 109 poslanců, pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat a lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dní.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jde o

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP