(13.10 hodin)
(pokračuje Richterová)

A to bude poslední věc, co v tomhle obecném úvodu chci zdůraznit, je to věc, že kvalita a dodržování věcí pak plodí další pozitivní efekty, že se prostě vyplatí v každé obci s tím začít. A ukazuje se, že chybí patrně praktické usnadnění třeba týdenních výplat pro obecní technické služby. Chybí důslednější podpora třeba dodělání učňovského listu na úřadě práce v dospělosti, to je dneska složité podle všeho, co vím. Chybí praktické rozdělení úřadu práce, toho přístupu. Ale nechci to zdržovat, chci jenom říct, tohle jsou dlouhodobé úkoly. Je potřeba si být vědomi toho, že dnešní novela nic z toho neadresuje, a přitom to jsou ty věci, které tady jako svoji obrovskou frustraci mnozí popisovali. A já to chápu, já tu frustraci naprosto chápu.

Ale chci říct, to, co nastane, jsou prostě čtyři pět bodů, které ještě jednou stručně shrnu, dám vám ten odkaz na to, co prohlasujete v těch paragrafech. Patrně se k tomu pak vyjádří pan předkladatel. (Hluk v sále.)

Co mně připadá opravdu velmi nefér, je trestání nevinných lidí, těch, co nic nespáchali, ale s přestupcem bydlí v jedné domácnosti. Ocituji vám to z § 51a odst. 1, jde o to, že z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy o větší klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Richterová: - "z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení lze provádět srážky na úhradu pravomocně uložených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2 spáchané fyzickou osobou, která není mladistvým a která je příjemcem příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení nebo osobou s ním společně posuzovanou". Jo? To je přesně to. Tam vůbec nemusela být ta věta: "nebo osobou s ním společně posuzovanou". To je prostě nefér. A pokud jste prarodiče syna, který se nepovedl, to se fakt může stát každému, tak to na vás dopadne v okamžiku, kdy tam je doplatek na bydlení. Jenom chci upozornit, že tohleto tady bude patrně odhlasováno.

Zdůrazňuji, ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí. To je ve stejném odstavci. A ta nepostižitelnost, která platila dosud, bude prostě prolomena. To je základní právní výhrada, kterou k tomu má řada lidí. Přitom půjde o exekuci ve prospěch obcí, které vydaly obecně závaznou vyhlášku. A jak už jsem říkala, je to v rozporu s občanským soudním řádem, který právě ty nepostižitelné dávky a přednostní pohledávky stanovuje.

Jenom chci zdůraznit, co jsou přednostní pohledávky. Přednostní pohledávky jsou z výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslnými trestnými činy. Jsou to taky pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Mohla bych pokračovat, ale nechci. Chci jenom ukázat, že přednostní pohledávky budou přeskočeny tím, co si prostě obce definují v rámci svých obecně závazných vyhlášek a přestupků.

A ještě jedna věc, co už jsem zdůrazňovala: obce si nebudou moci vybrat, zda to uloží, nebo neuloží. Budou muset. To je přitom také si myslím v rozporu s tím, jak by měla být legislativa navrhovaná. Ale vůbec to nereflektuje, že už byla zavedena evidence přestupků navázaná na rejstřík trestů, že byly zavedeny dva nové přestupkové zákony. (Hluk v sále.)

A stejně tak už opět máme dosti přísné postihy za záškoláctví, za nechození do školy. Ale tady je to zase navržené tak, že třeba problémy s jedním pubertálním dítětem dopadnou na zbytek domácnosti. Nemyslím, že je tak snadné rozhodnout, kdy rodiče vědí a neposílají dítě do školy, a kdy právě třeba v té složité pubertě vědět nemusí, anebo to jedno dítě nemusí zvládat. Zdůrazňuji, dopadne to na zbytek domácnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás opět přeruším a požádám teď kolegy spíše v levé části sálu, aby nám nerostla hladina hluku. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: A ještě jednou zdůrazním, že opakování přestupků a zpřísnění sankcí při opakovaných přestupcích už také řešeno je v těch přestupkových zákonech.

Ještě jednu věc vypíchnu - zase z § 51a, ale z odst. 2 písm. f) - jde o to, že se tam nově zavádí přestupek, který přitom už máme v zákoně o některých přestupcích, a zase není naprosto jasné, proč přidávat, že srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, na úhradu pokut za přestupky mohou být opravdu za cokoli, co se stanoví obecně závaznou vyhláškou, když už dneska je porušení obecních vyhlášek postihováno pokutou až do 100 000 Kč.

A poslední věc, na kterou poukážu. Orgán pomoci v hmotné nouzi částky sražené z dávek podle odst. 1 až 3 poukazuje bezodkladně na účet určený obecným úřadem s rozšířenou působností, který pokutu uložil. Čili nedostanou to ty malé obce, jak jste o tom mluvili. Dostane to ORP, obec s rozšířenou působností, a to bezodkladně. Počítali jsme, o jakou částku může jít ve vztahu k tomu, jaký objem pokut by to mělo zasáhnout z těch dnes ukládaných, a mohlo by jít o něco okolo 32 milionů korun, které takto doputují na účty ORP.

Shrnuji - přestupek spáchá jen jeden z rodiny, ale postiženi za to budou všichni. Není jasné, zda to výrazně nezhorší situaci v okolí těch vyloučených lokalit, to mě trápí velmi. Bohužel, prostě jak napsal pan ombudsman, veřejný ochránce práv, nelze předpokládat, že lidi nebudou uspokojovat své základní životní potřeby. Je to smutné, ale je realistické si to přiznat, že to tak bude.

A poslední věc, ten návrh prolamuje, že například na výživné nebo na náhradu za újmu na zdraví, za ublížení na zdraví jsou přednostní práva, a přede všecko staví pokuty uložené obcemi.

Přeji vám moudrou a informovanou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a jako poslední zde mám přihlášku pana poslance Bauera - pan poslanec Bauer ji ruší. V tom případě se ptám, jestli se ještě někdo do rozpravy nehlásí? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, já se samozřejmě dívám na hodinky, vím, že ve 13.45 má přijít na řadu řádně zařazený bod, A já to určitě nechci zdržovat. Moc bych si přál, abychom dneska rozhodli hlasováním, takže to opravdu nebudu zdržovat.

Chtěl jsem jenom říci, že pokud tento návrh zákona nebo této krátké novely bude schválen, tak bude v praxi platit, že pachatelům vážných a opakovaných přestupků budou moci být neuhrazené pokuty strhávány z dávek v hmotné nouzi. Tady jenom opakuji, že to jsou vážné přestupky, není to žádné parkování, a musejí být opakované. Proto se pracovně tento návrh zákona jmenuje "třikrát a dost".

Pokud by tento návrh zákona byl schválen, tak po boku mnoha lidí, kteří mi s tím pomáhali, a za to bych se jim chtěl poděkovat, kolegyním poslankyním a poslancům, tak si splníme jeden rest, který jsme dali před třemi lety starostům z Ústeckého, Moravskoslezského, Karlovarského i jiných regionů, protože ten problém dneska není jenom v těchto regionech, ale vím, že se s tím setkávám třeba i u nás v jižních Čechách. Chtěl bych poděkovat, pokud tento návrh zákona projde, že si splníme ten slib, který jsme těmto samosprávám dali. Tímto jim dáme do ruky srozumitelný nástroj, jak chronické přestupkáře varovat, že jejich chování nezůstane do budoucna bez odezvy. A platí to, co tady dneska mnohokrát zaznělo, je to drobná novela, ale je to silný vzkaz lidem, kteří si neváží solidarity většinové společnosti.

To je vše za mě. Vím, že se třeba paní kolegyně Richterová ptala na některé věci. Já jsem měl pocit a hlásil jsem se poctivě do diskuse, ale mám pocit, že z té diskuse některé odpovědi už zazněly. Je to prostě střet dvou světů, vy na to máte trochu jiný názor. Proto už asi nebudu otvírat všechny ty věci, které si myslím, že v dnešní diskusi už mnohokrát zazněly. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. (Gong.)

Kolegy do sálu už jsem svolal, svolávám je ještě jednou. A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který padl... Pardon? (Reakce v sále: Nejdřív návrh na vrácení.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP