(10.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Protože nebyly načteny žádné legislativně technické úpravy, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je komplexní návrh předložený skupinou poslanců. Doporučení výboru: doporučující. Stanovisko, pardon.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 110, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože jsme tento pozměňovací návrh schválili, jsou dále nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem A a C. Nyní bychom tedy měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 961, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, hlasovalo 110 poslanců, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

 

2.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové,
Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 695/ - třetí čtení

Poprosím, aby se ke stolku zpravodajů posadila za navrhovatele paní poslankyně Alena Gajdůšková a zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 695/3, který byl doručen 9. července 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 695/4. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Paní poslankyně Gajdůškové se ptám, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy (Ano.) Tak prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ještě jednou dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážení páni ministři, návrh, který předkládáme, je návrh, jehož schválení, ke kterému věřím, že dojde, to schválení usnadní život rodinám, které se chtějí postarat o své blízké nemocné, těžce nemocné, nebo dokonce nevyléčitelně nemocné. Pokud bude návrh schválen, ve svém důsledku odlehčí i zdravotníkům a systému zdravotnictví.

Jenom rychle připomenu základní ustanovení, které tento návrh obsahuje. Vychází z praxe. Reaguje na to, co se ukázalo po dvou letech, třech letech platnosti zákona, který upravuje ošetřovné, velmi důležité a opravdu chce z praxe usnadnit podmínky rodinám, které postihlo to neštěstí, že někdo z jejich blízkých onemocněl, onemocněl těžce, nebo dokonce nevyléčitelně. Upravuje takzvané dlouhodobé ošetřovné, kde se zkracuje podmínka hospitalizace, a to u těžce nemocných na čtyři dny, dále se zkracuje nebo prodlužuje naopak doba, kdy člověk může zažádat o přiznání dlouhodobého ošetřovného. A úplně se ruší podmínka hospitalizace v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu.

Ošetřovné - to je důležitý princip - se rozšiřuje tak, aby mohl ošetřovné čerpat člen rodiny, který ale nesdílí společnou domácnost. To se v praxi ukazuje jako velmi a velmi důležité a určitě uděláme kus dobré práce, když nastavíme ty podmínky takto.

Třetí část tohoto návrhu, připomínám, je úprava otcovské dovolené. Jde o prodloužení období pro čerpání otcovské dovolené v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života. Dnes čerpá tuto otcovskou dovolenou ode dne porodu a načítá se jenom těch šest týdnů. Pokud by dítě bylo hospitalizováno, už na to ten tatínek nedosáhne.

Je zde pozměňovací návrh paní kolegyně Richterové, se kterým souhlasím a který podporuji. Ten rozšiřuje právo na otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny. Je to v podstatě implementace evropské směrnice, kterou sice trošičku předbíháme čas, ale toto ustanovení v českém právním řádu dřív nebo později by muselo být přijato. Osobně jsem přesvědčena o tom, že je to správně, jenom jsem připravena poté ještě do rozpravy, ve které načtu legislativně technickou úpravu právě k tomuto pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Richterové.

Na závěr mi dovolte ještě jednou požádat o podporu návrhu zákona. Opravdu uleví všem rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma. Myslím si, že jim to dlužíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Paní poslankyně, vy jste byla přihlášená i do rozpravy. Chcete vystoupit ještě jednou v rozpravě? Nebo už ne? (Navrhovatelka mimo mikrofon: Já to musím načíst v rozpravě.) Prosím. Do rozpravy paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážená ctěná Poslanecká sněmovno, ještě jednou. Chci načíst legislativně technickou úpravu ke sněmovnímu tisku 695, a to v návaznosti na pozměňovací návrh, který je uveden ve sněmovním tisku 695/3 pod písmenem B a který spočívá v prodloužení podpůrčí doby otcovské z jednoho týdne na dva týdny. Předkládám navazující legislativně technickou úpravu, aby se zabezpečilo, že navrhovaná změna bude znamenat stejné čerpání prodloužené otcovské pro všechny pojištěnce.

Proto pro případ, bude-li přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, jímž se prodlužuje podpůrčí doba u otcovské z jednoho týdne na dva týdny, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu přijala následující legislativně technickou úpravu: V čl. II bodě 1 se na konec doplňuje věta: "Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče." Bude se to týkat těch dětí, těch rodičů - otců, kteří... dětí, které se narodily v prosinci nebo poslední týden v listopadu.

Legislativně technická úprava bude potřeba, projde-li pozměňovací návrh, který prodlužuje otcovskou dovolenou na dva týdny. Děkuji vám za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP