(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, přihlášena do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně a kolegové, pouze velice stručně. Za náš klub Pirátů samozřejmě podporujeme usnadnění péče v domácím prostředí, což je podstata tohoto návrhu, a stejně tak jsme rádi, že je podpora pro prodloužení otcovské dovolené bezprostředně po narození dítěte z jednoho týdne na dva týdny. Usnadní nám to i situaci, implementujeme tak včas směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nebo její podstatnou část. Ještě jednou děkuji za toto a ten návrh, který celkově uvádí do souladu život, a to, jak bylo zamýšleno, dlouhodobé ošetřovné, podporujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřím se ke stanovisku hnutí SPD k zákonu o nemocenském pojištění, konkrétně k otcovské poporodní péči. Účelem této dávky je finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o narozené dítě současně s matkou. Jde o posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči a zapojení se do péče o novorozence. To zůstává stejné, ale nově se v tomto zákoně prodlužuje období, v němž může být dávka poskytována, a to tak, že pokud je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů svých anebo ze zdravotních důvodů matky v období prvních šesti týdnů života, může otec nastoupit na otcovskou i později, než jak bylo doposud, bylo to do uplynutí šestého týdne od porodu, a to mi přijde logické.

Dále jsme jako hnutí SPD spolupředkladateli pozměňovacího návrhu, který prodlužuje otcovskou dovolenou z jednoho týdne nynějšího na dva týdny. Přijde mi, že tyto návrhy jsou prorodinné, a samozřejmě všechny dobré návrhy podpoříme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem? Pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, jen krátce stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. KDU-ČSL podporuje tento návrh, i my to vnímáme jako zlepšení péče o jednak nevyléčitelně nemocné a jednak o ty, kteří se dostali do velmi těžkého zdravotního stavu. Neodpustím si ale krátkou poznámku. Je škoda, že zkrácení doby povinné hospitalizace přichází až nyní. Když se zaváděl institut dlouhodobého ošetřovného, KDU-ČSL opakovaně navrhovala to zkrácení anebo i vypuštění té podmínky a je škoda, že k tomu nedošlo už tenkrát.

Ale na druhé straně vždycky je dobře, když k tomu poznání dojde alespoň v nějakém čase, takže my toto vítáme. A vítáme i to, že u těch inkurabilních stavů, tedy u pacientů nevyléčitelně nemocných, je podmínka předchozí hospitalizace úplně odstraněna. A pokud se týká pozměňovacího návrhu, kterého je spolupředkladatelem i naše milá kolegyně Pavla Golasowská, a na prodloužení doby otcovské dovolené, tak to samozřejmě také KDU-ČSL podporuje. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě si přeje vystoupit? Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní navrhovatelka, prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Jenom kratince. Velmi, velmi děkuji za podporu, která zatím byla vyslovena, a děkuji dopředu i za hlasování. Věřím tomu, že to přijmeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám přednesla 260. usnesení výboru pro sociální politiku z 82. schůze ze dne 14. července 2021 k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 695:

"Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 695/3 v následujícím pořadí:

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán."

Dále budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, protože byly načteny.

Za druhé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je pozměňovací návrh paní kolegyně Gajdůškové a dalších.

Pak budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je návrh paní kolegyně Richterové.

A naposledy hlasování o zákonu jako celku.

Dále (III.) usnesení "pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanoviska výboru.

IV. pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. (Zvuk gongu.) Svoláme naše kolegy. Procedura je opět velmi jednoduchá (Zvuk gongu.), nicméně jak je ustáleným zvykem, tak bychom o ní hlasovali. (Zvuk gongu.) Jestliže nikdo k proceduře nechce vystoupit, nemá jiný návrh?

 

Nejprve si odhlasujeme proceduru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? (Poslankyně Golasowská: Já zase nejsem, prosím, tady přihlášená.) Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, hlasovalo 107 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže proceduru máme schválenou.

 

Chviličku vyčkáme z technických důvodů. (Předsedající se odmlčí.) Takže je to v pořádku a prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které načetla paní poslankyně Gajdůšková.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: K nim stanovisko být nemůže.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro legislativně technické úpravy? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, hlasovalo 108 poslanců, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je pozměňovací návrh, který obsahuje zkrácení doby 15 dnů náhradou 8 dnů. A další, v části čl. 1 za novelizační bod 16 (se) vkládá nový novelizační bod číslo 17. A další, v části I. čl. 2 v novelizačním bodě 6 se slovo "pojištěnce" nahrazuje slovem "zaměstnance". Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 109 poslanců, pro hlasovalo 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B, což je návrh paní poslankyně Richterové, kdy se otcovská dovolená prodlužuje z jednoho týdne na dva týdny. Stanovisko výboru: doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 109, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP