(10.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Takže nyní... hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, pane předsedo, teď bychom měli hlasovat -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 695, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 109 poslanců, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod číslo

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 911/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák. Toho také poprosím, aby zaujal svoje místo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 911/8, který byl doručen dne 17. června 2021. Usnesení garančního výboru byla doručena - je jich víc - jako sněmovní tisky 911/9 a 10.

Ptám se paní ministryně jako navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Poprosím všechny přítomné, aby zaujali svá místa, a poprosím o klid. Ta akustika je složitější. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Budu opět velmi stručná, protože nic si nepřeji vroucněji, než abychom dnes schválili tento zákon. Víte, že tam je přes 70 hlasování. To znamená, už teď víme, že to do jedenácti nestihneme. Proto vás prosím, abychom konečně dneska ten zákon dokončili. Je to velmi důležité. Čekají na to několik let jak zařízení, která pečují o děti v nouzi, tak pěstouni a myslím si, že všichni víme, jak je to strašně důležité, aby děti, které měly v životě smůlu, dostaly kvalitní péči. Proto vám velmi děkuji za podporu toho zákona a ještě jednou vás prosím, abychom to dnes stihli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. S přednostním právem se hlásil pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v rámci projednávání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pro hnutí SPD klíčová budoucí podoba úpravy fungování pěstounské péče, protože práce pěstounů, která je zároveň doslova posláním spočívajícím v zajišťování péče o osamělé a ohrožené, mnohdy i zdravotně postižené děti, je společensky nesmírně důležitou záležitostí a v jednoznačném veřejném zájmu je i její důstojné finanční ohodnocení. Proto jsme za SPD podali k této novele návrh na významné zvýšení odměn pěstounů, kterých je u nás v současné době nedostatek, přičemž stav je rok od roku horší. Tento náš pozměňovací návrh podala naše poslankyně SPD Lucie Šafránková. Počty pěstounů dlouhodobě klesají a klesá i počet nových zájemců o poskytování pěstounské péče.

Navrhujeme tedy zvýšení měsíčních finančních odměn jak u takzvaných dlouhodobých pěstounů, tak zejména u takzvaných náhradních, krátkodobých pěstounů, jejichž ohodnocení je nyní naprosto nedostatečné. Od roku 2013 byla několikrát zvyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů v tomto období odpovídajícím způsobem zvyšovány nebyly. V rámci odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna a rozlišena péče o děti zdravotně postižené, závislé na péči jiných osob, což je práce mnohem náročnější, a to nejen finančně, než standardní péče o zdravé věci, přičemž vedle takto náročné pěstounské péče nelze ještě pracovat na další pracovní úvazek, a to ani na částečný, protože jde často o práci doslova na 24 hodin denně. Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme výkon pěstounské péče, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě nákladů na tento typ péče v pobytových zařízeních, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.

Dále rovněž SPD navrhuje do zákona o sociálně-právní ochraně dětí vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně každoročně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství. Prosím vás tedy o podporu těchto našich návrhů a také doprovodného usnesení, které se týká sjednocení metodiky pro doprovázející organizace. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy je nyní přihlášena paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Velice stručně, abychom šli k hlasování. Podporujeme navýšení odměn pěstounů, aby byly pravidelně valorizovány. Předložili jsme k tomu také návrhy. Dlouhodobě jsme navrhovali zařazení tohoto zákona, aby byl co nejdříve projednán. A kdybyste někdo chtěli ještě detaily k tomu, že máme i šanci změnit budoucnost dětí v kojeneckých ústavech, tak tady když tak mám kompletní informace v letáčcích, kdybyste někdo chtěl podrobnosti. Ale nyní prosím, pojďme hlasovat, pojďme transformovat kojenecké ústavy, pojďme transformovat naši pěstounskou péči, aby byla stabilní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já tedy také vidím, že musím velmi tryskem, protože ve prospěch dětí je teď, abychom to odhlasovali a neřečnili tady, nicméně musím aspoň v bodech říci, že - a nejsem si úplně jista, že všichni si to uvědomují - evropský výbor pro sociální práva v roce 2020 rozhodl, že Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty právě proto, že ještě používá právní úpravu ústavní péče a provozování kojeneckých ústavů pro děti do tří let, jak v současné době ještě to platí, a dále že nebyly ze strany České republiky přijata dostatečná opaření pro poskytování služeb dětem ve věku do tří let v rodinném prostředí, samozřejmě podpora pěstounské péče, a nebyla přijata nezbytná opatření k zajištění práva na náležitou ochranu.

Sleduji to jako zmocněnkyně vlády této republiky, čili vláda o tom samozřejmě ví. Navíc nás čeká 6. až 7. 9. 2021, to je vždycky za osm až jedenáct let - osm až deset, naposledy to bylo v roce 2011 - obhajoba pravidelné zprávy České republiky o plnění úmluvy OSN o právech dítěte. Jsme tam vždycky za to kritizováni a bylo by velice dobré, kdybychom, pokud jde o umisťování dětí ve věku do tří let, mohli tentokráte říci, že jsme již legislativní změny přijali, a totéž, že jsme zvýšili výrazně odměny těm, kteří nabízí jinou než ústavní péči, to znamená pěstounům. Jinak samozřejmě těch dětí už je málo. Jde o to, abychom snížili jednak náklady na ústavní zařízení v těch, kde ještě jsou, ale hlavně, aby se jim dostalo kontinuální péče v prostředí, kde se nestřídají lidé po dnech, ale maximálně po týdnu nebo po měsíci, když už je to nezbytně nutné, a jde třeba o dítě s vážnou tělesnou nebo duševní poruchou a je třeba odborné péče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP