Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 983/ - třetí čtení

Pan ministr je na svém místě a zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Garančním výborem je výbor pro bezpečnost. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 983/3, který byl doručen 17. června 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 983/4.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, toto je velmi důležitý zákon pro Policii České republiky, proto jsem velmi stál o to, abychom ho ještě v tomto volebním období projednali. Možná na vysvětlenou: Ministerstvo vnitra připravilo dvě novely, které se týkaly zákona o policii. Jedna byla takzvaná velká novela, byl to tisk 642, a potom tato novela, kde se vlastně řešilo v principu hlavně vymáhání nedoplatků pokut za dopravní přestupky, kdy se vlastně zavádí novum, kdy po propojení databází policie a Celní správy bude policista při silniční kontrole schopen za prvé zjistit, zda řidič nemá nějaký nedoplatek za minulé přestupky, a pokud tomu tak bude, samozřejmě vyzve toho řidiče k uhrazení všech nedoplatků. A pokud on takto neučiní, policista bude oprávněn vozidlo znehybnit buď nasazením takzvané botičky, nebo odejmutím registračních značek, což je velmi zásadní změna. My máme zkušenosti z provozu takové, že zejména zahraniční řidiči kamionové dopravy velmi často neplatí pokuty, prostě ignorují udělenou pokutu a spoléhají na to, že se jim nic nestane. Ve chvíli, kdy za prvé policista bude schopen říci, jaká je celková výše dluhu a požadovat jeho uhrazení, a bude mít současně velmi silný nástroj, jak přesvědčit řidiče, že je opravdu dobré pokutu zaplatit, to znamená, pokud nezaplatí, budou mu odňaty registrační značky, tak se podle mě razantním způsobem za prvé zvýší respekt tohoto druhu řidičů vůči Policii České republiky a současně se také zvýší vymahatelnost pokut.

Takže to byl původní záměr tohoto zákona. Poté, co se ukázalo, že tu velkou novelu nebudeme schopni stihnout, tak chci poděkovat výboru pro bezpečnost, který se soustředil na to, aby vytvořil komplexní pozměňovací návrh k tomuto tisku a převzal do něj klíčové části právě té velké novely. Říkám klíčové, ale nekontroverzní, protože tam samozřejmě nás čeká velká diskuse o některých bodech, a výbor se z mého pohledu velmi citlivě dohodl na tom, co je potřebné a co není kontroverzní, a to předložil jako pozměňovací návrh. V tom velkém tisku se původně jednalo i o věcech jako zpravodajské informace jako důkaz, citlivé údaje pro boj proti terorismu, což samozřejmě z pohledu policie a Ministerstva vnitra by bylo žádoucí, ale už vlastně od začátku to tady vzbuzovalo velké kontroverze - takže toto v tom tisku není a je tam pouze pozměňovací návrh výboru, který, znovu říkám, vychází z nějakého konsenzu.

Takže tento návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jak jsem říkal, umožňuje policii přistoupit do evidence nedoplatků orgánů Celní správy. Umožňuje tedy zadržení registrační značky nebo nasazení botičky v případě, že zjištěný nedoplatek nebude uhrazen. Týká se to nedoplatků na pravomocných pokutách za dopravní přestupky. Pak tam přišel komplexní pozměňovací návrh další, který podobné oprávnění přisuzuje i strážníkům obecní policie, nicméně u nedoplatků za dopravní přestupky spáchané na území obce.

Naším cílem je samozřejmě zvýšit bezpečnost silničního provozu, ochránit život a zdraví účastníků silničního provozu a zvýšit vymahatelnost práva. Předpokládáme samozřejmě také vyšší míru dodržování pravidel silničního provozu, což je mimochodem prioritou vládou schválené Národní strategie BESIP do roku 2030.

Tento návrh byl podpořen i Radou vlády pro bezpečnost silničního provozu a schválení velkého komplexního pozměňovacího návrhu z výboru zajistí novelizaci zastaralých či již překonaných ustanovení zákona o policii a poskytuje důležitý právní podklad pro zefektivnění policejních postupů, zejména ve vztahu k moderním bezpečnostním hrozbám, jako je terorismus, kyberkriminalita, bezpilotní prostředky, ochrana exponovaných osob.

Takže tolik asi úvodem. Já jsem se už víceméně vyjádřil k pozměňovacím návrhům, to znamená, co se týká výboru pro bezpečnost, tam jsem už děkoval, tak klidně poděkuji ještě jednou - ten já podporuji.

A pak je tady kolega Benda se svou novelou trestního řádu. Samozřejmě chápu, že ta materie je závažná, a jenom doufám, že kolega Benda tímhle nezajistí zhroucení tohoto zákona v Senátu. Já jsem s panem kolegou Bendou několikrát mluvil, on mě ujistil, že to problém v Senátu nebude, tak mu chci věřit, ale jenom chci říct, že pokud by toto spadlo pod stůl v Senátu kvůli přílepku, tak by mě to strašně mrzelo a určitě by to strašně mrzelo všechny ty, kteří už počítají s tím, že nový zákon o policii bude platit a že budou platit všechny v uvozovkách výhody toho zákona, o kterých jsem tady hovořil. Ale to je spíš asi na umění vyjednávat pana kolegy Bendy, který mi slíbil, že pro to udělá maximum. Ale tuhle obavu mám, tak jsem ji tady musel říci na mikrofon. Takže tolik z mojí strany úvodem a prosím o podporu tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jiří Kobza dnes mezi 10.23 až 11.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Holomčík dnes od 10.15 do 11, také z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil jako první pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vnitra jako předkladatel materiálu řekl v podstatě to nejdůležitější z toho zákona. Já si vás jako zpravodaj a zároveň jako předseda podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby si dovolím informovat o průběhu projednávání.

Možná někteří, když se podíváte do pozměňovacích návrhů, které jsou pod písmenem A, to jsou pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost - vidíte, kolik jich tam je, budeme navrhovat hlasovat je jedním hlasováním - tak si můžeme říkat, že toho je celkem hodně na jedno hlasování. A já bych vás chtěl informovat o tom, jak probíhala tvorba toho takzvaného komplexního pozměňovacího návrhu.

My se sněmovním tiskem 983, který se týkal v podstatě pouze zadržování nebo zajišťování registračních značek neplatičů pro Celní správu a PČR, jsme si vzali i sněmovní tisk, velkou novelu zákona o Policii České republiky, a sněmovní tisk číslo 642, který zde byl v Poslanecké sněmovně, ale jak zmínil pan ministr, v některých věcech byl řekněme hodně diskutabilní a možná pro některé z nás až nehlasovatelný. I v rámci prvního čtení se zde o tom vedla určitá diskuse. Takže my na základě toho, že jsme cítili potřebu, aby byl projednán, a respektive některé důležité věci, které jsou pro Policii České republiky, a buď zpřesňují některá jednotlivá ustanovení zákona o Policii České republiky, nebo dávají příslušníkům nebo policii jako takové nová oprávnění, viz ve vztahu třeba k dronům, abychom to řekli obecně, ale bezpilotním prostředkům, tak jsme na jednání podvýboru a pak následně i na jednání výboru přistoupili k takové věci, že jsme ze sněmovního tisku 642 vzali novelizační bod po bodu a tam, kde jsme našli, a teď poslouchejte, tu důležitost, absolutní shodu napříč celým podvýborem pro policii a pak následně i výboru pro bezpečnost - to znamená, nenašel se jeden jediný poslanec či poslankyně, kteří by s tím novelizačním bodem měli jakoukoliv výhradu - tak jsme tento bod zařadili do takzvané komplexní novely. A já věřím tomu, že kolegové, kteří pracovali a odpracovali velký kus práce jak v podvýboru pro policii, tak následně i ve výboru pro bezpečnost, dokážou své rozhodnutí přenést i na politický klub, který reprezentují.

A proto nám umožníte nebo bude umožněno i to, abychom pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost, které jsme pod písmenem A hlasovali jedním hlasováním, jak navrhujeme, nebo jak budu navrhovat v hlasovací proceduře. To znamená, že nikdo nikde nebyl přehlasován, muselo jít o stoprocentní shodu všech, kteří se toho daného jednání účastnili, a v podvýboru a ve výboru pro bezpečnost jsou zástupci všech politických subjektů zastoupených zde v Poslanecké sněmovně. To je to důležité, jak to vznikalo. Není tam tedy nic z toho, co jsme zde diskutovali, to kontroverzní. Je tam pouze to, co PČR nebo policie, respektive Ministerstvo vnitra jako předkladatel, považují za důležité. Věc byla v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra právě při těchto jednáních diskutována a došli jsme k tomuto závěru. Všem členům podvýboru, ale i výboru pro bezpečnost děkuji za spolupráci, kde se zase prokázalo, že u otázek bezpečnosti dokážeme postupovat jednotně v zájmu bezpečnosti a občanů České republiky.

A pak je zde samostatný pozměňovací návrh pana poslance Bendy, který je pozměňovacím návrhem pod písmenem B, který jsme projednávali až zde v rámci druhého čtení a byl načten na poslední chvíli. Tento pozměňovací návrh, jak zmínil pan ministr vnitra, je bohužel typickým přílepkem zákona. Máme otevřený zákon o policii a tímto přílepkem jsme do toho také otevřeli trestní řád. Samozřejmě plně chápu to, co pan poslanec Benda předkládá, a vnitřně s tím souhlasím, ale měli jsme zvolit jiný legislativní postup, například postup podle § 90 odst. 2. Já bych to panu kolegovi klidně připodepsal a myslím, že zde v Poslanecké sněmovně bychom našli i velkou, drtivou většinu na to, abychom to byli schopni hlasovat hned v prvním čtení a postoupit to do Senátu, aby to bylo legislativně čisté. V tomto případě zde bohužel budu muset citovat i nález Ústavního soudu: "Zde existují obsahové nesouvztažnosti s původním návrhem zákona, a to ve smyslu nálezu Ústavního soudu o takzvaných přílepcích. Plénum Ústavního soudu 77 z roku 2006, číslo 37/2007."

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezměte toto na vědomí, že to, co zmiňoval pan ministr vnitra, že by Senát, který tak velmi rád mluví o čistotě práva a legislativního procesu, by, pokud by to platilo i v případě návrhu, který předkládá předseda ústavně-právního výboru dolní komory, mělo platit, tak ten zákon prostě nám musí vrátit jako přílepek. Ale pokud nám ho vrátí, tak už legislativní proces je ukončený, protože my jsme zde tento týden naposledy.

Takže obsahově souhlasím s tím, co předložil pan poslanec Marek Benda, ale vzhledem k tomu, že mně jde primárně o Policii České republiky a o prosazení té novely zákona o Policii České republiky, to znamená sněmovního tisku 983, dal jsem doporučení našemu poslaneckému klubu, aby pro návrh pana poslance Marka Bendy nehlasoval, protože to je čistý legislativní přílepek. A odkazoval jsem znovu na ten nález pléna Ústavního soudu z roku 2006, který jsem zde citoval.

Takže zvažte, kolegové... Samozřejmě chápu to, že pan kolega předseda ústavně-právního výboru řekne, že je schopen toto zajistit v Senátu, ale ve mně to pak vzbuzuje to, že pokud to nejsme schopni zajistit my u některých svých zákonů a Senát s tím má problém, tak jestli ten Senát postupuje úplně vždy nestranně a tak, jak by postupovat měl.

Za sebe říkám, až budu navrhovat tyto věci, myslete i na ten přílepek, který tam bohužel v rámci druhého čtení byl poslancem Markem Bendou vložen, byť s velmi dobrým úmyslem. Vnitřně ho podporuji, obsahově také, ale pro čistotu legislativního procesu ho bohužel podpořit nemohu. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec Benda si přeje vystoupit v rozpravě.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já tedy jenom ve stručnosti, přece jenom, když už jsem tady byl tolikrát ocitován v úvodních slovech pana ministra a pana zpravodaje.

Problém, který se pokoušíme řešit: došlo k situaci, že v průběhu loňského roku, řekněme díky striktnímu výkladu soudů nižších stupňů, že v případech, kdy lidé jsou zadrženi za nějaký trestný čin, který byl spáchán v době nouzového stavu, padají vysoké tresty. Tuhle situaci jsme asi všichni zavnímali. Chápeme, rozumíme dokonce, proč se tak stalo, protože ta podmínka byla celkem jasně v trestním zákoně dána. Pokud někdo spáchá za nouzového stavu některé typy trestných činů, jsou za ně vyšší tresty. Bohužel ale nouzový stav jsme měli na území celé republiky, souvisel více s pandemií covidu, nesouvisel s tím, čemu měl původně v minulosti bránit, to znamená třeba plenění na území, která jsou nějakým způsobem zaplavena nebo na která se nedá jít, nemůžou si tam lidé hájit svůj majetek. V covidu to nedává vůbec žádný smysl, aby za krádež rohlíku byl vyšší trest než za normální situace. Kdyby to bylo ještě něco, co souvisí dejme tomu s pandemií, kdyby někdo ukradl vakcíny nebo roušky nebo něco podobného, tak asi pochopíme, že dostane vyšší trest.

Toto nakonec vyložil Nejvyšší soud, že rozsudky jsou v podstatě přehnané, že by stačilo uplatnit nižší trestní sazbu. Problém je, že většina rozsudků je pravomocných, a pokud je možné je změnit, tak jenom stížností pro porušení zákona. Ministryně spravedlnosti tyto stížnosti podává, ale stížnosti pro porušení zákona mají trochu zvláštní charakter projednávání na Nejvyšším soudu - znamená to, že se musí jít do jednací síně. Nejvyšší soud na to vůbec není připraven, tam se projednávají stížnosti pro porušení zákona řádově desítky do roka, a najednou bychom byli v situaci, kdy jich má být 100, možná až 500. A to ještě samozřejmě pro spoustu těch lidí je důležité, aby to rozhodnutí proběhlo poměrně rychle, protože jim bude houby platné, když jim za tři roky řeknou, že mají tedy nižší sazbu, dobře, vyplatí jim nějaké odškodnění za dlouhé věznění, ale ti lidé by se potřebovali z toho vězení dostat.

Na základě tohoto se na mě obrátil předseda Nejvyššího soudu s prosbou, jestli bychom nemohli vyjmout část nově připravovaného trestního řádu, která je už v tom novém kodexu, a stanovit, že právě v situacích, kdy chce Nejvyšší soud vyhovět stížnosti pro porušení zákona dané ministryní spravedlnosti, že tak může učinit v neveřejném jednání. Ten příběh je poměrně jednoduchý. Myslím, že všichni chápeme, že spěchá. Samozřejmě rozumím obavám i pana ministra, i pana zpravodaje. Jedná se o čistý přílepek, to říkám zcela na férovku a říkám to i v Senátu. Jenom jsme prostě v situaci, kdy jiné řešení neexistovalo. Mám takový návrh načtený i do předpisů, které upravují trestní řád, ale které zjevně už projednány nebudou. Jsme v situaci, kdy rok tady běželo covidové zákonodárství, spousta věcí se bohužel nestihla. Ani věci, které byly v devadesátce, jak mi tady doporučoval pan zpravodaj, tak přece máme dneska na programu, nebo tedy už nemáme na programu, vypadly z programu, ale je tam tak asi 20 tisků, které byly navrženy projednat v režimu § 90. Dokonce by u nich nebyla ani žádná zásadnější komplikace, přesto se nestihnou.

Takže bych chtěl moc poprosit - a jsem rád, že ministr vnitra je připraven a ochoten návrh podpořit - chtěl bych moc poprosit, abychom ten návrh podpořili. Opravdu jsem v Senátu byl, byli jsme tam i s předsedou Nejvyššího soudu, mluvil jsem s předsedou ústavně-právního výboru, konzultoval jsem s dalšími senátory. Myslím, že i tam vnímají situaci a nedojde k tomu. Nedojde k tomu, že by na základě tohoto vraceli návrh zákona Sněmovně k jinému projednání. Netuším samozřejmě úplně ty další policejní části, jestli tam nemůže dojít k nějaké komplikaci, ty neumím odhadnout. Ale jakkoliv mi tady snad možná někteří z vás věří, nejenom že udělám všechno proto, aby kvůli tomuto Senát nevrátil tu novelu zpátky do Poslanecké sněmovny, ale říkám, mám předjednáno, že tak neučiní, že jednou přivřou oči i za cenu toho, že by to třeba měli nechat proběhnout jako marně lhůtou 30 dnů, protože si uvědomují, že se jedná o závažnou věc, která se jinak do voleb nestihne a která má bezprostřední dopady na jednotlivé lidi, kteří dneska tráví čas ve vězení.

Takže bych chtěl moc poprosit, abychom ten návrh podpořili, a já opravdu garantuji panu ministrovi, že toto nebude důvodem k případnému vrácení ze Senátu. Udělám pro to, co bude v mých silách. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Bendovi. Budeme pokračovat. Jestli mám správnou poznámku, tak se hlásí zpravodaj k vystoupení. Ne, tak v tom případě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl v podstatě podpořit to, co tady říkal pan kolega Benda, protože to, co se nám stalo během pandemie, je, že trestní zákony se vykládaly takovým způsobem, že celé řadě lidí se uložily tresty, které nabyly právní moci, u kterých se následně ale zjistilo, že ty tresty jsou nezákonně dlouhé. A teď jsme se obrátili na paní ministryni spravedlnosti, aby to řešila formou stížnosti pro porušení zákona. Paní ministryně spravedlnosti se podle mého názoru zachovala správně a v té věci činí potřebné kroky, aby došlo k nastolení spravedlnosti, ale bohužel neexistuje procesní forma, jak to udělat efektivně a rychle, protože jde o větší množství osob, kterých se to týká. A skutečně na Nejvyšším soudě mají jednu zasedačku, která k tomu slouží. Pokud by se měla nařizovat ve všech těchto případech veřejná jednání, tak to časově nebude zcela únosné a ti lidé zůstanou ve vězení. Jak nám sdělili zástupci Nejvyššího soudu, tak to znamená, že nebudou dělat půl roku nic jiného než vyřizovat záležitosti, které se týkají těchto stížností pro porušení zákona, a tím pádem - ty stížnosti jsou oprávněné, ale pokud ten režim necháme tak, jak je - oddálíme spravedlnost pro všechny, kteří tam mají dovolání. Ty lhůty se prodlouží a všechna dovolací řízení na Nejvyšším soudu budou stát kvůli vyřizování stížností pro porušení zákona.

Takže já jsem opravdu byl velmi na vážkách, jestli vyřešit tuto situaci, která je mimořádná v důsledku pandemie a v důsledku změny, která nastala v judikatuře, i zákona, který jsme tady schválili - protože to bylo jedno z ustanovení pandemického zákona, který řeší tuto situaci, které se nám tam podařilo prosadit - a na druhé straně samozřejmě ta ústavní hodnota čistoty legislativního procesu, kterou tady určitě všichni chceme chránit. Já jsem se rozhodl, že v tomto konkrétním případě je zkrátka potřeba napravit tuto velkou nespravedlnost, která se stala, a věřím, že v Senátu i případně při přezkumu tato mimořádná situace bude vzata v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Michálkovi. Nyní mám faktickou poznámku Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom hlavně pro své kolegyně a kolegy v klubu. Přiznám se, že jsem přehlédla tuto otázku, když jsme projednávali návrhy zákonů, třetí čtení v poslaneckém klubu. Je to moje chyba, přiznávám se k tomu. Připojuji se k těm, kteří tady plédují pro to, abychom tento bohužel - a jsem ráda, že to pan poslanec Benda vaším prostřednictvím otevřeně přiznal - čistý přílepek, dá se říci přílepek nebo novela v nouzovém stavu, schválili, protože jinak opravdu hrozí zahlcení Nejvyššího soudu. Jde tady o ryzí formu projednání, nic na právech těch, o kterých se bude jednat, se nezkrátí, naopak nebudou tak dlouho někteří ve výkonu trestu odnětí svobody. A vy víte, že máme zahlcené věznice, stojí nás to jako daňové poplatníky příliš mnoho, čili i ta fiskální spravedlnost bude naplněna.

Řešíme tady na poslední chvíli něco, co jsme měli vyřešit jinak, třeba tou devadesátkou. Chápu naprosto pana ministra vnitra, ale apelovala bych na to, aby vyšel (vstříc) ministryni spravedlnosti, která podává řadu stížností pro porušení zákona, které Nejvyšší soud nestačí projednávat a nebude stačit projednávat, a tím ta dovolání, která by měla být projednána jako jiný mimořádný opravný prostředek, budou ležet na stole a spravedlnosti opravdu fakticky nebude učiněno zadost.

Takže jestli to jenom trošku lze zamhouřit obě dvě oči, říci si, je to výjimečný přílepek generovaný tím, co jsme si všichni prožili, nouzovým stavem, tak bych pro to plédovala. Ještě jednou se omlouvám, že jsem na to na našem poslaneckém klubu včas neupozornila, a děkuji také za shovívavost, protože jsem zřejmě překročila tu dvouminutovou dobu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Už jsem vás chtěl upozornit, paní poslankyně, ale bylo to v nějakých mezích. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy... Hlásí se tedy zpravodaj, ještě v rozpravě stále. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Já už budu velmi krátký. Znova říkám, obsahově souhlasím, ale vzhledem k tomu, že jsem jak členem nebo místopředsedou výboru pro bezpečnost, tak členem ústavně-právního výboru společně s panem předsedou Bendou, tak za tu čistotu legislativního procesu, o které my tak často hovoříme, a už vůbec Senát jako takový, který se tváří jako ten garant, tak prostě jsem to musel říct, že to je čistý přílepek, který je v rozporu s tím, co máme nálezy Ústavního soudu. A to, že jsme pro něj schopni někdo zajistit výjimku, to je sice krásný, ale čistota legislativního procesu zde v Poslanecké sněmovně by pro nás jako zákonodárce a lidi tvořící zákony měla platit a měla by pro nás být na prvním místě, že bychom se měli snažit, aby čistota legislativního procesu od nás procházela, a ne, že už předem víme, že schvalujeme přílepek, na který ten odkaz je. Takže obsahově ano.

Kdybychom už před těmi skoro dvěma měsíci, když ten přílepek byl do zákona vložen, postupovali podle § 90 odst. 2, a já myslím, že bychom zde našli širokou podporu v podstatě skoro všech členů ústavně-právního výboru, tak jsme to měli dávno za sebou. A já se ptám, proč jsme nešli touhle cestou, proč jsme našli bohužel zákon o Policii ČR? To jsme si mohli najít jakýkoliv zákon - zákon o archivnictví, zákon o zdravotních službách. Prostě je to absolutně mimo! Vezměte si, že teď my tady vedeme diskusi o zákonu o Policii ČR a 90 nebo 95 % času diskutujeme o přílepku, nikoliv obsahově o Policii ČR a o bezpečnostních sborech, kterých se návrh zákona týká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opakuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ale ještě se hlásí kolega Marek Benda. Ještě než vám dám slovo, pane poslanče, požádám Sněmovnu o klid, protože tady je nesmírný hluk. Chápu, že to některým vadí, že jsme se dostali do určité legislativní nouze, ale prosím ty debaty, které se netýkají zákona o policii, případně konkrétního pozměňovacího návrhu, přenést do předsálí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Přece jenom ještě krátce zareaguji na pana zpravodaje. Ona celá teorie přílepku je taková minimálně sporná. Upřímně řečeno, tisk, který máme před sebou, je nějaký tisk, do kterého je vyňato z úplně jiného vládního návrhu dalších 30 bodů, které jsou tam přidány a které tedy jakoby souvisí s policií, a kdyby Senát chtěl dělat naschvál, tak řekne, tohle všechno jsou také přece věci, které neprošly tím samým procesem. Věřím, že fakt dělat naschvály nebude, a netvařme se, ano, není to k sociálním službám nebo zdravotním službám. Podle mě věci spravedlnosti jsou věci, které souvisí s Policií ČR. Trestní stíhání upřímně řečeno zahajuje Policie ČR, rozhodují orgány činné v trestním řízení, takže se netvařme, že to je něco úplně z jiného soudku. A já si fakt myslím, že dokážeme v Senátu vysvětlit, a udělám pro to vše, že se jedná o věc, která souvisí se spravedlností, je důležitá a pomůže konkrétním lidem, kteří podle mého názoru spíše nespravedlivě dnes tráví čas ve vězení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Bendovi. Ještě faktická poznámka Vlastimila Válka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Nechci zlehčovat tu debatu, ale myslím si, že teorie přílepku je naprosto jasná a jednoznačná. Ten, kdo s tím souhlasí, to za přílepek nepovažuje. Ten, kdo s tím nesouhlasí, to za přílepek považuje. A pak se ta situace vždycky vzápětí změní. To znám. Já jsem se tady poučil, že přílepek je to, co nechci odhlasovat, a proto to nazvu přílepkem, abych si nějak tak zdůvodnil, proč to odhlasovat nechci, protože některé ty zákony tady měly napříč politickými stranami přílepky.

Já jediné, co u přílepků můžu říct, je to, že obdivuji právníky, že se v tom vůbec vyznají, co u těch zákonů je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nebudu komentovat. Kolega Jakub Michálek se ještě chce přihlásit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem to chtěl ještě jenom doplnit, že když teď víme, že ti lidé tam sedí vlastně dneska nezákonně a že tam budou podány nebo už jsou podány stížnosti pro porušení zákona, tak je pravděpodobné, že Nejvyšší soud jim vyhoví, tak jak už některým vyhověl, a to, co se stane, je, že ti lidé, kteří tam sedí nezákonně, tak se asi obrátí potom na stát a budou požadovat náhradu škody, té újmy, která jim byla způsobena nezákonným výkonem trestu. A samozřejmě zásah do osobní svobody patří mezi největší zásahy, kterým člověk může být vystaven od státu, a my budeme muset platit zbytečně odškodnění pro tyto lidi. Takže nás to bude stát, a daňové poplatníky, akorát další peníze, místo toho, abychom je, tak jak to odpovídá té aktuální judikatuře, tak abychom je včas propustili.

Takže pokud na jedné straně stojí nezákonné věznění někoho a na druhé straně čistota legislativního procesu, tak byť s určitým utrpením si myslím, že logičtější je dát přednost materiálním hodnotám právního státu, když dochází ke střetu mezi materií a formou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a znovu opakuji, že to byl poslední přihlášený do rozpravy z místa. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Budeme tedy pokračovat. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňování návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem výboru. O totéž budu žádat pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Hlasovací procedura bude v podstatě velmi jednoduchá. Hlasování o avizovaných legislativně technických úpravách podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny nemám evidovány, takže nebude se hlasovat.

Prvním hlasováním tedy budou pozměňovací návrhy pod písmenem A. Jsou to pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost, které byly přijaty na naší 56. schůzi už v červnu tohoto roku.

Následovat bude pozměňovací návrh, tolik diskutovaný pozměňovací návrh pana poslance Bendy.

A třetím hlasováním je návrh zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo změnu procedury? Není tomu tak.

Zagonguji, protože jsem žádal kolegy, aby diskutovali v předsálí, ne že by se mi to úplně povedlo, ale raději tedy přivolám ostatní k hlasování. A odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Nejdříve budeme hlasovat o schválení procedury navržené zpravodajem, tak jak je obsažena v tisku 983/4.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro schválení procedury? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 64, z přítomných 147 pro 145, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy se zabývat prvním pozměňovacím návrhem. Požádám předsedy klubů vládních stran, aby uvolnili pana ministra, který se bude vyjadřovat k jednotlivým návrhům. (Několik předsedů hovoří s ministrem Hamáčkem.) První návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže prvním návrhem k hlasování, vzhledem k tomu, že nejsou žádné legislativně technické úpravy, prvním hlasováním je pozměňovací návrh pod písmenem A, pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 65, přítomno 157, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhým hlasováním je teď diskutovaný návrh pana poslance Marka Bendy. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 66, ze 158 přítomných 116 pro, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, pane předsedající. Můžeme přistoupit k hlasování návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 983, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 67 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 67, z přítomných 158 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 23. Podle schváleného pořadu schůze požádám, aby zůstal u stolku zpravodajů pan ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček, a požádám zpravodaje pana Jana Kubíka, aby místo kolegy Kytýra zaujal místo u stolku zpravodajů, a budeme projednávat

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP