(16.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Hlasováním o návrhu pana poslance Výborného jsme se vypořádali se všemi návrhy, které k pořadu schůze zazněly.

 

Nemáte-li nikdo námitek, budeme hlasovat a budeme schvalovat program schůze jako celek ve znění těch změn.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno je 180, pro 165, proti 3. Návrh byl přijat. Děkuji vám.

 

K hlasování? (Náhlý hluk. Před řečništěm se shromažďuje hlouček poslanců.)

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Ano, k hlasování. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. U hlasování číslo 29 jsem byl pro, ale na sjetině mám "zdržuji se". Nerozporuji hlasování, je to jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další, prosím. Pan poslanec Kupka. Prosím o klid, ať slyším.

 

Poslanec Martin Kupka: Poprosím také jenom do stenozáznamu, nezpochybňuji hlasování, nicméně u hlasování číslo 7 jsem hlasoval pro a ve sjetině mám, že jsem se zdržel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Budeme tedy postupovat dle schváleného pořadu schůze a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle pořadu schůze. Ještě předtím, než zahájím první bod, konstatuji, že o omluvu požádala paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z pracovních důvodů, a to od dnešního dne do konce týdne včetně. Tolik tedy omluv.

Nyní tedy první bod dnešního odpoledne

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 903/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 903/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Předpokládám, že mezi námi mohu uvítat pana senátora Zdeňka Nytru - vidím ho - a požádám, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. (Velký hluk v sále.)

Ještě než jí udělím slovo, požádám Sněmovnu o klid. Případné debaty nad schváleným pořadem schůze prosím přeneste do předsálí. Paní vicepremiérko, pokusím se vám sjednat klid pro jednání. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahájíme dnešní první bod. Pokud chcete diskutovat něco jiného než zákon o bankách, tak v předsálí. Děkuji.

Prosím o slovo paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych velmi stručně uvedla Senátem vrácený vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. Návrh byl předložen z důvodu potřeby implementovat novelu evropské směrnice o kapitálových požadavcích a novelu nařízení o kapitálových požadavcích, kterými byl do evropské legislativy promítnut globální standard pro bankovní regulaci. Cílem zmíněných evropských předpisů je posílit stávající regulatorní rámec a vytvořit podmínky pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému.

V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že se jedná o implementační zákon, kde Evropská komise již počátkem února letošního roku zahájila řízení o porušení závazků členského státu přijetím nenotifikačního formálního upozornění k transpozici směrnice o kapitálových požadavcích. Proto je naprosto nezbytné dokončit legislativní proces, abychom se vyhnuli žalobě ze strany Evropské komise a souvisejícím finančním sankcím.

Pozměňovací návrh přijatý Senátem provádí změnu zákona o daních z příjmu, na jejichž základě dochází k opětovnému zavedení osvobození příjmu plynoucích z výnosů dluhopisů emitovaných zahraničními poplatníky se sídlem na území České republiky, plynou-li daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu. S navrhovanou změnou se Ministerstvo financí po věcné stránce důkladně seznámilo a moje stanovisko je neutrální.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás prosím požádat o vyslovení souhlasu s návrhem zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní vicepremiérce a požádám pana senátora Zdeňka Nytru, aby se ujal slova a řekl nám něco o stanovisku Senátu. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pozměňovací návrh přijatý v Senátu už byl prezentován na jednání Poslanecké sněmovny při projednávání sněmovního tisku číslo 903, byl dokonce i přihlášen do systému, ale bohužel při jednáních nebyl načten v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení.

Řešení přijaté Senátem způsobí v podstatě trvalé a věcně správné řešení daňového režimu eurobondu. Navržená změna má českým daňovým subjektům zajistit možnost získat potřebné financování na zahraničních trzích, aniž by byla zvyšována nákladovost těchto emisí oproti konkurenčním firmám v zahraničí. Jedná se tedy o udržení atraktivity tohoto finančního nástroje a zachování konkurenceschopnosti.

Proto vás všechny chci požádat o schválení senátní verze, protože žádný jiný pozměňovací návrh tam Senát nepřidal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi a ptám se, jestli se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš? Nemá zájem.

Otevírám v tom případě rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je v tom případě zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování, a to nejdříve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny, kdy k přijetí následujícího usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. (Zní gong.) Pustil jsem gong. Posečkám na zájemce o hlasování.

Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Tím, že jsem z důvodu důstojného prostředí požádal, aby diskuse byly přeneseny do předsálí, počkám, až se zájemci o hlasování přihlásí svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat. Myslím, že už se stabilizuje počet přihlášených.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 903/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 903/6."

Zahájil jsem hlasování číslo 31 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 31, z přítomných 159 poslanců pro 121, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní vicepremiérce a končím bod číslo 1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP