(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kottovi (Babkovi) za jeho vystoupení. Pokud se nikdo nehlásí, tak se ptám na závěrečná slova. Hlásí se k závěrečnému slovu pan ministr životního prostředí, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Považuji za slušné odpovědět. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Považuji za slušné odpovědět na dotazy, které tady padly. Jenom bych opravil jedno trochu nedorozumění. Paní předsedkyně Balcarová tady hovořila o jelenovi sikovi. Určitě má pravdu, že ten působí škody. Nicméně to je záležitost vyhlášky Ministerstva zemědělství k zákonu o myslivosti, to není nějaký národní seznam, takže jelen sika by musel být zařazen do konkrétní vyhlášky, kterou vydávalo Ministerstvo zemědělství jako lovný invazní druh.

A pokud se týká rostlin, pokud na tom bude dohoda, že tady jsou další invazní druhy, které budou působit nějaké problémy a nejsou na tom evropském seznamu, tak v zákoně je obecné zmocnění, které dává orgánu ochrany přírody oprávnění, aby na místní nebo regionální úrovni rozhodl o konkrétní regulaci. To se třeba může týkat i toho šťovíku. A naopak si myslím, že to dává opravdu volnou možnost, abychom regionálně reagovali na konkrétní druh.

To jenom na dovysvětlení a jinak opět bych poprosil o to, abychom schválili zákon tak, jak přišel ze Senátu. Určitě Senát udělal i v tom konkrétním detailu dobrou práci. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan senátor se nehlásil k závěrečnému slovu, v tom případě můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny. Opět opakuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zagongoval jsem, posečkám krátkou chvíli.

Odhlásím vás všechny, žádám vás o registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Pan kolega Farský našel před sálem, tady před těmi dveřmi, 2000 korun, bankovku, takže je tady. (Oživení v sále.) Kdo ji ztratil, ať se o ni přihlásí. Já s tím nemohu dělat nic jiného než říct to, co mi řekl kolega Farský.

 

Mezitím se stabilizoval počet přihlášených a já přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů podle sněmovního tisku 731/7 ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 731/8."

Zahájil jsem hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 33, přihlášeno 156, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, přijali jsme tento zákon vrácený Senátem.

Než budeme pokračovat, přečtu ještě došlé omluvy. Omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček a omlouvá se Marek Výborný od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 864/7. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi senátorku Alenu Dernerovou a požádám za navrhovatele, vládu České republiky, aby se s usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. A zároveň, ještě než mu dám slovo, požádám opět Sněmovnu o klid! Prosím kolegy a kolegyně, pokud diskutují ještě invazní druhy, aby tak činili v předsálí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl hlavní cíle novely zákona o návykových látkách a představil vám stanovisko Ministerstva zdravotnictví k návrhům, s nimiž Senát vrátil tento materiál zpět Poslanecké sněmovně.

Zásadními cíli návrhu jsou zakotvení předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept označením "vysoce návyková látka", takzvaný recept s modrým pruhem, a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencí k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Vzhledem k očekávanému zvýšení výroby v České republice dojde ke zvýšení konkurence s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití pro české pacienty.

Tento návrh byl do Poslanecké sněmovny vrácen především s tím, že Senát považuje za nutné, aby došlo ke snížení hranice obsahu THC pro klasifikaci technického konopí z Poslaneckou sněmovnou schválené hodnoty 1 % na hodnotu běžnou a uznávanou v evropských zemích, tedy na hodnotu 0,3 % THC v technickém konopí, kdy tato hranice se také používá pro vyjmutí položky extrakt konopí ze seznamu návykových látek. Tato hranice je též ustálenou hranicí mezi přestupkem a trestným činem, a její zachování tak nebude mít dopad do oblasti trestněprávní politiky této země a současně tato hranice také odvrátí riziko žaloby ze strany Evropské komise z důvodu výrazného překročení hranice THC v rostlinách konopí oproti společnému evropskému katalogu odrůd.

Dále pak Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, kterým navrhuje návrat povinnosti pěstitele disponovat certifikátem správné výrobní praxe.

Jako ministr zdravotnictví vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám o schválení tohoto návrhu zákona, a to včetně změn, které v něm navrhuje přijmout Senát, neboť tento návrh jako celek přináší řadu pozitiv pro pacienty v České republice. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Adamu Vojtěchovi a nyní požádám senátorku Alenu Dernerovou, aby nám odůvodnila usnesení Senátu. Máte slovo, paní senátorko.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, já jsem přišla jako zástupce Senátu s odůvodněním toho, proč jsme vlastně přijali v Senátu dva pozměňovací návrhy. Bylo to proto, protože vlastně tento návrh zákona potom byl obohacen, ten vládní návrh zákona, poslaneckým návrhem. To znamená, že neprošel klasickou cestou, neprošel meziresortním řízením. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP