(18.00 hodin)
(pokračuje Juránek)

A zároveň jsem se zeptal právníka, zda to má nějaký právnický dopad, a proto jsem si dovolil toto říci, že to má i v té právničtině tento význam. A já tedy i na základě toho, co zaznělo, říkám, že ano, také potvrzuji to, že i můj názor je takový, že obě dvě řešení, jak Poslanecká sněmovna, tak také Senát, řeší ten problém, který je, ale pro mě jako pro spotřebitele, protože já nejsem v tom pojmu zákazník nic jiného než spotřebitel, tak pro mě jako spotřebitele je výhodnější, když schválíme senátní verzi. To bylo vše, co jsem měl ke kolegovi Luzarovi, prostřednictvím předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Leo Luzar bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Vaším prostřednictvím, ke ctihodnému panu Juránkovi - ano, spotřebitel je podmnožina zákazníka. To je pravda. Ale taky spotřebitel podle zákona č. 634/1992 má vyšší podíl ochrany než zákazník. Má. Má speciální zákon, proto ta podmnožina toho zákazníka, ten spotřebitel, je více chráněn než běžný zákazník. A v tomto zákoně je spotřebitel definován. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. To je definice spotřebitele a ten má vyšší ochranu zákonnou než zákazník jako podmnožina. A kolegové v Senátu udělali to, že tuto vyšší ochranu spotřebitele škrtli tím slovíčkem a dali tam zákazník, čili zvýšili, ale vzali těm spotřebitelům tu vyšší ochranu, kterou tento zákon dává. To je základní problém.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane předsedo Senátu, vytáhl mě sem pan poslanec Luzar. Přece nikdo nepřestal být spotřebitelem proto, že v zákoně, který je zde předkládán, je zahrnut pod zákazníka. To se na mě nezlobte, ale to je logika, která se nedá absolutně uplatňovat. Je-li někdo spotřebitel podle zákona o spotřebitelích, zůstává spotřebitelem bez ohledu na to, co je napsáno v zákoně, který teď projednáváme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Profant se omlouvá od 18.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám, nikoho ani nevidím. Pan předseda Senátu? (Předseda Senátu gestikuluje.)

Bude mít závěrečné slovo, takže tím pádem mohu skončit rozpravu a přichází na řadu závěrečná slova. Pan předseda Senátu má nyní možnost vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ta debata byla pro mě vskutku velmi poučná, to děkuji. Chtěl jsem poprosit přes to všechno, co jsem tady na sebe slyšel, jaký jsem černokněžník, jestli by skutečně ještě pan poslanec Luzar a případně další nezvážili to, že obecně platí, že pokud je někdo dítě, že pořád zůstává třeba dívkou a že to není žádný problém, a že pokud je tam napsáno zákazník, tak některý ze zákazníků prostě je spotřebitel a některý není, protože té argumentaci opravdu nerozumím a je mi to líto, pokud by tato argumentace zvítězila třeba proto a ten zákon by pak nedostal některé hlasy úplně zbytečně.

Druhá věc. Co se týká těch poznámek, které tady říkal pan poslanec Nacher, já si myslím, že oznamovací povinnost je věc, která s regulací nesouvisí. Myslím si, že když jste v obchodě, tak vždycky jsou tam lísky a vidíte, které zboží kolik stojí, a myslím si, že jedno, jestli jste v tom případě spotřebitelem, nebo živnostníkem, ale obecně chci poděkovat za to, že nakonec se shodujeme na tom, že je možné se domluvit na nějakém znění, které jsou všichni ochotni akceptovat.

A to je ode mne všechno. Chci jenom znovu poprosit, jestli byste přece jen nezvážili, že skutečně ty debaty o tom, jak ty pozměňovací návrhy budou vypadat, probíhaly s Ministerstvem průmyslu a obchodu, že jsme se shodli, že jsme všichni nějak ustoupili a já jsem měl pocit, že jsme ustoupili ve prospěch někdy spotřebitelů a někdy zákazníků. A byl bych rád, kdyby to tak dopadlo i tady při hlasování v Poslanecké sněmovně, a prosíme tedy o podporu senátního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se zeptám pana ministra Havlíčka, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nemá. (Gong.)

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odstavce 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Návrh usnesení zní takto:

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 799/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 799/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 36, přihlášeno 157 poslanců, pro 141, proti 1. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu předsedovi Senátu, děkuji panu místopředsedovi vlády a končím projednávání tohoto bodu.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Děkuji za osvícený přístup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkujeme. Nyní se budeme zabývat bodem

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 992/7. Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Dernerovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který má za cíl přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Díky této novele tedy bude sjednocen proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí se dotčená řízení a zlepší se procesní postavení pojištěnců.

Kromě toho návrh upravuje také mnoho dalších dílčích oblastí, z nichž mohu připomenout například zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění nebo zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků. Mezi další oblasti, které byly do návrhu inkorporovány v rámci projednání v Poslanecké sněmovně, patří zejména legislativní vymezení center duševního zdraví, center vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním, urgentních příjmů, screeningových pracovišť nebo pacientských organizací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP