(11.20 hodin)
(pokračuje Richterová)

A proto navrhujeme v pozměňovacím návrhu, aby bylo možné prakticky využít možnosti maximálně tříměsíční hospitalizace. Hospitalizace prostě nikdy nemůže být delší, a jak se dneska v praxi dělá, lidé jsou na den, na dva vráceni domů a potom jdou zpátky do nemocnice dál na potřebnou zdravotní péči. Takže předkládám návrh C1 a C2, který upravuje poskytování pomoci podle § 83. Předkládám ho z toho důvodu, aby lidé nebyli přendáváni z nemocnice domů a zpátky a aby byla větší jistota pro pečující.

Co je rozdíl těch dvou návrhů. Prosím vás, je tam taková možnost, abyste se rozhodli. C1 je poskytování pomoci osobou blízkou podle § 83 a C2 je poskytování pomoci podle § 83. Abyste si to uměli představit, poskytování pomoci osobou blízkou je vlastně vymezené § 22 odst. 1 občanského zákoníku, kde jde o příbuzné v řadě přímé, sourozence, manžely, partnery, jiné osoby v poměru rodinném, tedy třeba tety, neteře. A naopak ten druhý návrh dá úplně širokou možnost všem, kteří dneska poskytují tu pomoc, a to jsou i asistenti sociální péče. A já podporuji, abychom vyšli vstříc neformálním pečujícím z řad příbuzných, to jsou osoby blízké, i asistentů, a ráda bych, aby prošel návrh C2. Ale protože vím, že tady byla nevole nějaké části spektra, tak jsem předložila i druhou možnost k hlasování. A nyní jenom avizuji, že pak navrhnu změnu procedury, abychom přehodili hlasování těch písmen, aby se nejdřív hlasovalo C2, které je širší, prostě poskytování pomoci obecně kýmkoli, kdo je pečující, a až druhé aby se hlasovalo poskytování pomoci osobou blízkou. To tedy jsou ještě dva návrhy, které by mohly zlepšit situaci neformálních pečujících.

A abyste měli představu o tom, co dneska můžeme zlepšit, tak to jenom velice stručně shrnu. My tam vlastně dodáváme možnost legálního poradenství pro pečující osoby dle zákona o sociálních službách, edukaci v metodách péče, používání kompenzačních pomůcek a podobně. To jsou věci, které doteď musely sociální služby dělat jakoby na tajňačku. Je to trošku nesmyslné a nelogické, ale bylo to tak. A vedle téhle podpory neformálních pečujících, kde se prostě stanou cílovou skupinou sociálních služeb, a za to jsem ráda a doufám, že to projde, tam je ještě spousta zlepšováků. Z našeho týmu třeba vzešly sociálně terapeutické činnosti v azylových domech, aby azylové domy mohly reálně poskytovat to, co tam lidi potřebují, a sice opravdu je naučit, jak se dostat ze špatné situace, ve které jsou. Ty takzvaně sociálně terapeutické činnosti jsou přesně to ono a dodnes to tam nemohou legálně poskytovat. Tak to je další příklad.

A potom poslední věc, proč jsem se nakonec rozhodla podepsat ten komplexní pozměňovací návrh, že tam je vypuštění automatického valorizačního mechanismu, který by znamenal, že se lidem zvyšují náklady na služby, které nezbytně potřebují, nezvyšuje se jim příspěvek na péči, ze kterého ty služby hradí. Takže tohle důležité vypuštění té nesmyslné valorizace nákladů, ale zabetonování příspěvků na péči se povedlo a to je hlavní důvod, proč si myslím, že se nemusíme téhle změny obávat.

Pokud by tady ještě byly nějaké otázky, tak si myslím, že je fajn, abychom si to vyjasnili, protože by byla škoda, kdyby tato novela, která má veskrze pomoci, budila zbytečně velké emoce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Kolega se odhlásil z faktické poznámky, v tom případě paní poslankyně Kateřina Valachová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, zákon o sociálních službách je zákon, který nám má umožnit v prvé řadě pečovat o své blízké v domácím prostředí. A tam, kde to z různých důvodů není možné, tak nám má zajistit, abychom co nejblíže svému bydlišti a domovu byli schopni takovou péči zařídit skrze instituce. My jsme podpořili řadu poslaneckých iniciativ týkajících se právě sociálních služeb a vždy jsme měli v prvé řadě na srdci a na mysli i při hlasování to, abychom posilovali právě postavení pečujících.

Teď se dostávám k podstatě věci a je to důležité pro podporu nás při finálním hlasování, do jaké míry právě tyto změny, které dnes máme odhlasovat, posilují práva pečujících. Děkuji zejména poslední předřečnici, protože ona zmínila několik věcí, které jsme uplatňovali v rámci pozměňovacích návrhů jak na sociálním výboru, nebo plénu Sněmovny. A já si dovolím za sebe konstatovat, že směrem k pečujícím - a je to pro nás opravdu velmi důležité - se posiluje jejich možnost podpory vzdělávací, profesní, u kompenzačních pomůcek a podobně, takže to oceňuji.

Stejně tak oceňuji fakt, že jsme došli k nějaké shodě na úpravě úhrad. Vy víte, že jsme opakovaně měli obavy z toho, aby zvyšování úhrad a stravného nevedlo k tomu, že se nějakým způsobem zhorší situace našich seniorů a seniorek a dalších osob v institucích. Domnívám se, že ta úprava tak, jak je v tuto chvíli zpracována, tyto obavy velmi omezuje, a věřím, že to bude tak, jak uvedla Jana Pastuchová, že všechny tyto úpravy, ke kterým případně dojde, odhlasujeme je, povedou k tomu, že budeme mít zajištěnu pro osoby z institucí kvalitnější stravu a stravování z hlediska hodnot, stravovacích hodnot, nutričních hodnot, a to je samozřejmě něco, co nelze než nepodpořit.

Co se týká celkově zákona o sociálních službách, já jsem právník a legislativec, takže možná dvě desítky let čekáme na to, abychom měli ten velký, všeobjímající zákon o sociálních službách, kde porovnáme tu domácí péči, péči v institucích, budeme mít jistotu jako pečující o své blízké, že se máme o co opřít a máme dostatek podpory pro péči doma, a pokud to nejde, tak tady máme kvalitní instituce, které zajistí individualizovanou a co nejkvalitnější péči pro naše blízké.

Alfa omega všeho - to je společné i vzdělávání, i sociální péči, i zdravotní péči - jsou peníze. A já pevně věřím, že legislativní práce, které Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo i ve spolupráci se sociálním výborem a poslanci v minulých letech, bude dobrým základem pro to, abychom v nadcházejícím funkčním období se všichni dohromady, zejména jako občané, dočkali toho, že takovýto zákon bude.

Shrnuji tedy, že přes obavy, které jsme měli, jak říkám, aby byla dostatečně podpořena domácí péče pro pečující doma a abychom se vyhnuli v uvozovkách zdražování stravného, které nemá smysl, v institucích, tak tyto dvě obavy těmi úpravami, které budeme hlasovat v komplexním pozměňovacím návrhu a dalších pozměňovacích návrzích, jsou umenšeny tak, že jako celek zákon podpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová v rozpravě.

Ještě než jí dám slovo, konstatuji omluvu paní poslankyně Jany Černochové od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já si dovolím ještě k tomuto sněmovnímu tisku načíst legislativně technickou úpravu podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

Takže za prvé dle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující legislativně technické úpravy ke svému pozměňujícímu návrhu označeném v souhrnu pozměňovacím návrhem písmenem B:

V bodu 2 v § 34 odst. 1 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmenem u), které zní: "centra duševního zdraví". A dále se v bodu 19 § 79 odst. 1 na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "u centra duševního zdraví oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oborech zdravotní péče pro centrum duševního zdraví". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP