(11.30 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

A taktéž v bodu 19 § 79 odst. 5 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmenko k), které zní: k) "u centra duševního zdraví rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oborech zdravotní péče pro centrum duševního zdraví".

Úplně krátce odůvodním. Legislativně technická úprava reaguje na včerejší schválení tisku pod číslem 992, zákon o veřejném zdravotním pojištění, který dané úpravy obsahuje jako součást širších úprav provedených v souvislosti s centry duševního zdraví. Bez provedení těchto navrhovaných legislativně technických změn by tento souběžně projednávaný tisk 1143 zmíněné úpravy neúmyslně zrušil a úprava center duševního zdraví by následně byla nekompletní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové. To byla poslední přihláška do rozpravy ve třetím čtení.

Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí? Pokud ne, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Nechce navrhovatelka, zpravodaj také ne.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nejdříve návrh, evidoval jsem přihlášku do diskuse o proceduře od kolegyně z Pirátské strany. A nyní tedy, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Na sociálním výboru při 84. schůzi byl navržen následující postup:

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Dále budeme hlasovat o legislativně technických návrzích, jak byly načteny v obecné rozpravě.

A potom budeme hlasovat o komplexním návrhu pod písmenem B.

Následně budeme hlasovat o předchozím komplexním návrhu pod písmenem A.

Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh C1. Bude-li přijat, je nehlasovatelný C2. Nebude-li přijat, tak bychom hlasovali pozměňovací návrh C2.

A na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Richterová, která se hlásila k proceduře. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuju. Já mám jenom prosbu ke změně procedury, aby se vyměnilo to C2 za C1, aby se první hlasovalo C2, protože pokud to bude přijato, pak je nehlasovatelné C1. Je to prostě jenom protinávrh v těchto dvou písmenech je vyměnit u těch mých dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To prohlasujeme. Zagonguji. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o změně procedury, jak ji navrhla paní kolegyně Olga Richterová.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 72. Kdo je pro změnu procedury proti návrhu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 134 pro 55, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou navrhl výbor, kterou přednesl zpravodaj, a to v hlasování pořadové číslo 73, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 73, přítomen 141 poslanec, pro 133, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme tedy postupovat podle jednotlivých kroků procedury a požádám zpravodaje, aby řekl své stanovisko, respektive stanovisko výboru a zástupkyně navrhovatelů, aby také ohlásila stanovisko k pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh, respektive legislativně technická úprava, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kasal: První budou legislativně technické úpravy, jak byly načteny v obecné rozpravě. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 144 pro 143, proti nikdo. Legislativně technická úprava byla přijata. První návrh.

 

Poslanec David Kasal: Nyní budeme hlasovat o komplexním návrhu pod písmenem B. Sociální výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 75 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 145 pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec David Kasal: Dále budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu A, ten byl původní. Sociální výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko navrhovatelky? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76. Kdo je pro? (Námitka navrhovatelky.) Kdo je proti?

Rozumím tomu, nechal jsem to dohlasovat, protože když jsme hlasovali o písmenu B, tak jsme prohlásili A za nehlasovatelné, čili hlasování pořadové číslo 76 je zmatečné. Další návrh?

 

Poslanec David Kasal: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Výbor pro sociální politiku bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 77, z přítomných 152 pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat, budeme tedy hlasovat C2.

 

Poslanec David Kasal: Protože nebyl přijat C1, můžeme hlasovat o C2. Sociální výbor bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, z přítomných 153 pro 48, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě k hlasování, prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Já jenom u hlasování 77, byl jsem pro, na sjetině mám "zdržuji se". Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pro stenozáznam. Jestli mám dobré poznámky, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kasal: Ano. Hlasovali jsme jak o legislativně technických, tak i o všech návrzích a teď bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení. Kolega Bojko se ještě hlásí, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP