(11.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

Seznam těchto smluv je v příloze číslo I k dohodě s vyloučením aplikace ochranných lhůt v těchto dohodách sjednaných. Samotná dohoda již vstoupila v platnost 29. srpna 2020. Pro každou smluvní stranu, která Dohodu ratifikuje po tomto dni, vstoupí dohoda v platnost 30 kalendářních dnů poté, kdy došlo k uložení ratifikační listiny u depozitáře dohody.

V případě, že ze strany České republiky nedojde k ratifikaci dohody, bude Česká republika stále vystavena potenciálním novým žalobním nárokům ze strany zahraničních investorů, a to i přesto, že předmětné dvoustranné dohody jsou v rozporu s právem Evropské unie a rozhodčí nálezy nejsou v Evropské unii vykonavatelné. Takové žalobní nároky mají potenciál zatěžovat státní rozpočet a zároveň se Česká republika vystavuje riziku, že proti ní bude zahájeno řízení o porušení smluv ze strany Evropské komise s potenciálními rozpočtovými dopady. V tomto kontextu lze tedy uzavřít, že sjednání dohody bude mít pozitivní dopad na státní rozpočet.

Závěrem mi dovolte zmínit, že dohodu dosud ratifikovalo Dánsko, Maďarsko, Chorvatsko, Kypr, Slovensko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Holandsko, Polsko, Slovinsko a nedávno i Německo. Česká republika by taktéž neměla s tímto krokem déle vyčkávat, proto bych vás chtěl požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím zpravodaje, jímž tedy bude pan poslanec Bžoch, pokud nikdo nic nenamítá, aby nás seznámil s usnesením výboru a jeho doporučením. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahraniční výbor se tímto dokumentem zabýval na své 56. schůzi 13. května 2021. Po vyslechnutí zprávy doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas s ratifikací dohody. Toto usnesení je ve sněmovním tisku 1019/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, pane ministře, hnutí SPD dlouhodobě a konzistentně nepodporuje ratifikaci dohody o ukončení platnosti dvoustranných smluv o investicích mezi členskými státy Evropské unie. Za naprostý základ mezinárodních vztahů a jejich smluvní nastavení totiž jednoznačně považujeme právě bilaterární vztahy mezi samostatnými a suverénními státy, které si na základě dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti upravují své záležitosti, a to včetně záležitostí obchodních a ekonomických, které se týkají jich samotných, případně jejich firem a jejich občanů.

V tomto ohledu jsou dohody o investicích a jejich ochraně tradičním a funkčním nástrojem vnitrostátního a mezinárodního práva, kde si suverénní státy vzájemně nastaví své vztahy, protože jen ony vědí, co je pro ně a jejich občany nejlepší, včetně způsobu řešení případných sporů, pravidel pro změny těchto dohod a podobně.

Jsme striktně proti tomu, abychom tyto kompetence delegovali na orgány Evropské unie, které z podstaty věci naše české národní a ekonomické zájmy nehájí. Především Evropská unie je organizací a institucí, kterou považujeme za dočasnou na rozdíl od národních států, které jsou trvalé. Dočasné je i členství některých států v Evropské unii, jak jsme mohli vidět na příkladu Velké Británie.

Proto určitě není vhodné, zodpovědné ani praktické, rušit jakékoliv vzájemné dvoustranné dohody mezi členskými státy Evropské unie, protože může nastat lehce situace, že některé z těchto dvoustranných dohod budeme muset vyjednávat znovu, až Evropskou unii opustí další stát či státy, jak slyšíme v poslední době poměrně často v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Proto navrhuji zamítnutí projednávaného tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevidím dalších přihlášek do rozpravy, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.) Není tomu tak, takže přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Ještě jednou svolám kolegy do sálu. (Gong.) Byl zde návrh na zamítnutí. To předpokládám stačí vyjádřit tak, že se když tak vyjádří ti, kteří budou proti, ano? Takže počkám, až se kolegové shromáždí v sále.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsané dne 5. května 2020 v Bruselu," jak tady zaznělo. Myslím, že všichni, kteří chtějí být přítomni, již přítomni jsou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 101, je přihlášeno 115 poslanců a poslankyň, pro 88, proti 9. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím projednávání tohoto bodu končí. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi, že zastoupil vládu, a posuneme se dál. Dalším bodem je bod číslo

 

17.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Druhé čtení již bylo přerušeno dne 22. 10. 2020, takže nám to tady leží nějaké roky. Z pověření předsedy vlády uvede tento tisk také ministr životního prostředí Richard Brabec, i když spadá do gesce ministra školství. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Tady budu o poznání stručnější. Jenom bych vám chtěl říct, že k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod zneužívání dopingu ve sportu dochází ke změně příloh úmluvy každoročně.

Změny Přílohy I každoročně reagují především na vývoj nových látek a metod zneužívaných k dopingu ve sportu jejich zařazením na seznam. Průběžně dochází také k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud jejich zařazení na seznam nadále nesplňuje kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou. Změny Přílohy II zjednodušují pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zpravodajem zahraničního výboru byl určen pan poslanec Jiří Mihola, ale vidím, že ho také zastoupí pan poslanec Bžoch.

Pane poslanče, než vám dám slovo, seznámím Sněmovnu s některými skutečnostmi. Paní poslankyně Gajdůšková bude hlasovat s náhradní kartou číslo 20 a také se nám omlouvá z pracovních důvodů od 14 hodin. Dále pan poslanec Jurečka se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Jakob se omlouvá dnes mezi 15.15 a 18. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 43. schůzi dne 30. dubna 2020. K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu k ratifikaci změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, sněmovní tisk 459, doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci. Usnesení zahraničního výboru je pod sněmovním tiskem 459/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nevidím žádné přihlášky, takže pokud nikdo nic nenamítá, tak také rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Nevidím takový zájem, takže můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Svolal jsem kolegy do sálu. (Gong.)

 

Nevypadá to, že by sem někdo nějak zásadně spěchal, takže si myslím, že usnesení jasně zaznělo a můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 102, je v tuto chvíli přihlášeno 113 poslanců a poslankyň, pro 87, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu zastupujícímu ministrovi a posuneme se dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP