(11.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

A to je bod číslo

 

18.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení
mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019
/sněmovní tisk 511/ - druhé čtení

Dne 22. 10. 2020 nebyl bod otevřen kvůli nepřítomnosti navrhovatele. Navrhovatele má zastupovat paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou tu nevidím, a stejně tak nemám k dispozici žádné pověření, takže v tom případě ani nyní nelze ten bod projednávat a já ten bod, pokud nikdo nic nenamítá, odložím na konec bloku, kdyby se paní ministryně do té doby dostavila.

A přejdeme k bodu číslo

 

19.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu
Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
/sněmovní tisk 973/ - druhé čtení

Tento tisk by měl za vládu uvádět místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, ale mám zde pověření pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, takže prosím, ujměte se úvodního slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Také budu stručný. Jedná se o návrh, který předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví. Tato dohoda modernizuje systém mezinárodní ochrany označení původu a zeměpisných označení. Konkrétně je v rámci stávající dohody v České republice chráněno 73 zemědělských i nezemědělských označení původu z České republiky. A jenom pro informaci, jak je to významné. Musím říct, že v našem kontextu je tato návaznost mimořádně důležitá z pohledu nepřerušené ochrany některých potravinářských produktů, například z pohledu ochrany označení Českobudějovické pivo.

Chtěl bych tímto požádat, aby Poslanecká sněmovna v druhém čtení vyslovila souhlas s ratifikací této smlouvy, aby mohlo dojít k přístupu České republiky k Ženevskému aktu ještě v tomto volebním období. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a zpravodaje zahraničního výboru opět zastoupí pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 53. schůzi 18. března 2021. Po rozpravě a po debatě doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas k přístupu České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a jelikož nevidím nikoho, že by se hlásil, tak rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova nevidím, takže přikročíme k hlasování usnesení. (Gong.)

Svolal jsem kolegy do sálu, dáme trochu času.

 

Nicméně jednoduché usnesení zaznělo. Myslím si, že všichni, kteří chtějí být přítomni, mají tu možnost.

Mně nezbývá než zahájit hlasování číslo 103 a ptám se, kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 103, je přihlášeno 112 poslanců a poslankyň, pro 93, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Tím jsme ukončili tento předřazený blok, a nyní nás tedy čeká další blok a ten začíná bodem

 

84.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
/sněmovní tisk 688/

Tento materiál stejně jako veškeré následující uvede pan ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Dovolte mi ještě krátký úvod. Děkuji vám za podporu při pevném zařazení bodu Ministerstva obrany, které budeme dneska projednávat.

Tím, že se podařilo zařadit body Ministerstva obrany, rozhodl jsem se svá úvodní slova zestručnit, abych vás nezdržoval informacemi, nad kterými proběhla již řádná diskuse napříč politickým spektrem ve výboru pro obranu. K materiálu: materiál obsahuje přehled o 132 plánovaných cvičeních ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a přehled o 60 cvičeních ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení účelně sestaven do čtyř oblastí.

První oblast - příprava nasazení v operacích, druhá oblast - pohotovostní síly, třetí oblast - bilaterální a regionální spolupráce a poslední oblast - výstavba schopností. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 688. Zpravodajkou tohoto bodu bude paní předsedkyně Jana Černochová stejně jako u všech následujících bodů. Prosím, informujte nás o jednání na výboru.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 688 na své 29. schůzi 5. února 2020 a přijal usnesení číslo 147, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 688/2 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky ani žádné nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě? Není. Návrhy nepadly.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám přihlášky, takže ji obratem končím.

Závěrečné slovo po podrobné rozpravě není, takže nyní můžeme přistoupit k hlasování o přednesených návrzích. Svolám kolegy do sálu. (Gong.)

 

Myslím si, že návrh usnesení zazněl.

Takže pokud nikdo nic nenamítá, zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 104, je přihlášeno 110 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 2. Návrh usnesení byl schválen.

 

Takže tím byla tato věc vzata na vědomí a já vám děkuji. Posuneme se k dalšímu bodu, což je bod číslo

 

88.
Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky
za období červenec až prosinec 2019
/sněmovní tisk 771/

Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Takže materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období účastnily 53 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 18 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celková částka potřebná k zabezpečení těchto aktivit činila 71,7 milionu korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 771/1 a já prosím, aby se v roli zpravodaje ujala slova paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk 771 na své 31. schůzi dne 7. dubna 2020 a přijal usnesení číslo 162, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 771/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, takže to byl odkaz na usnesení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže jelikož žádnou nevidím, tak také rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není takový zájem.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které také nemám přihlášky, takže ji končím.

Nyní je další možnost pro závěrečná slova, ale opět ten zájem nevidím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP