(11.00 hodin)
(pokračuje Adámková)

A podívejme se ještě na jednu věc, a to je studie Preval, prosím pěkně. Vy jste se nepřesně vyjádřili, asi jste to nepochopili - studie Preval teprve začne, Preval II. Byla studie Preval I, ta skončila loni, a teď začne studie Preval II - to bylo to, o čem jsme hovořili. Čili její výsledky nemůžeme vědět a doufáme do konce roku, že nám významným způsobem osvětlí samozřejmě jednak informace... (Předsedající: Paní poslankyně, i vám skončil čas k faktické poznámce.) a budou naše, české, čili budeme z toho moci vycházet. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a přeruším tento bod. Mrzí mě, že na prvního přihlášeného s přednostním právem, pana poslance Válka, nevyšlo pořadí u bodu 199, přestože se přihlásil v 8.17 ráno. Čili přerušuji tento bod, a protože v 11 hodin je pevně zařazený bod číslo 2002 (správně 202), zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní se budeme zabývat napevno zařazeným bodem číslo

 

202.
Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021
/sněmovní tisk 1335/

Tento materiál uvede z pověření předsedy vlády ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, po protilátkách tentokrát k jinému tématu. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souvislosti se živelní pohromou, která 24. června 2021 postihla obce na jižní Moravě a obec Stebno na Lounsku, nabylo dne 30. června 2021 účinnosti nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021. Na základě kvalifikovaného odhadu mohou vlastníci postižených objektů čerpat na obnovu obydlí dotaci až do výše 2 miliony korun, v případě rozsáhlejších škod mohou obnovu dofinancovat prostřednictvím nízko určeného úvěru ve výši až 3 miliony korun. O podporu je možné dle podmínek nařízení vlády žádat do dvou let od živelní pohromy.

Dle předběžných informací je poškozených nemovitostí k bydlení cca 1 600. Objem disponibilních prostředků fondu je již tak nízký, že nelze nároky programu obnovy pokrýt jinými zdroji než zdroji státního rozpočtu. Vláda svým usnesením č. 708 ze dne 16. srpna 2021 schválila uvolnění finančních prostředků v roce 2021 do výše 1,4 miliardy korun z kapitoly 398, Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 317, Ministerstvo pro místní rozvoj, určených k poskytnutí dotace Státnímu fondu podpory investic na základě potřeby zajištění financování obnovy obydlí postižených živelní pohromou dne 24. června 2021 podle nařízení vlády č. 257.

Objem uvolněných finančních prostředků, to je 1,4 miliardy korun, zohledňuje skutečnou výši uplatněných požadavků na podporu postižených obydlí k datu 13. srpna 2021, a to plně v oblasti podpory formou dotace. Uvedený objem uplatněných požadavků se denně nově přijatými žádostmi navyšuje, aktuálně fond eviduje 867 žádostí. Nároky obnovy postižených obydlí nad uvolněnou částku 1,4 miliardy korun budou následně řešeny a financovány ze zdroje určeného rozhodnutím vlády.

S ohledem na vyčíslení nákladů dle uplatněných požadavků vlastníků postižených obydlí pouze do data 13. 8. 2021 a na administrativní, a především časovou náročnost změny příjmových a výdajových limitů žádá tedy Fond předloženým návrhem změny rozpočtu pro (rok) 2021 o zajištění finančních prostředků pro realizaci přijatého nařízení vlády, a to navýšením výdajového limitu v oblasti programových výdajů až do výše 1,8 miliardy korun, které bude na straně příjmů plně pokryto prostředky až do výše 1,8 miliardy korun ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 317, Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přijetí rámce ve výši 1,8 miliardy korun umožní Fondu pružně reagovat na skutečné finanční potřeby programu Živel bez nutnosti v krátkém časovém horizontu předkládat opakovaně k odsouhlasení vládě a Poslanecké sněmovně další změnu rozpočtu na rok 2021. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal a odsouhlasil materiál dne 15. září 2021.

A závěrem tedy, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si proto navrhnout, aby Poslanecká sněmovna tento sněmovní tisk schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1335/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jan Kubík, a informoval nás o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den, vážení kolegové. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento materiál projednal na své 58. schůzi dne 15. září a k tomuto tisku přijal následující materiál:

"Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 58. schůzi po odůvodnění předlohy paní inženýrkou Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě pana poslance (Jana) Kubíka a po rozpravě přijal toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1335 schválit v předloženém znění;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; a

III. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Hlásí se pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom velice krátce. Jelikož jsem Moravák a letos opravdu jižní Moravu postihl tento velmi životně tragický úkaz, tornádo, tak velice vítám krok vlády a ministerstva. Přestože to bylo předložené řekl bych na poslední chvíli výboru, tak přesto děkuji i vlastně všem členům výboru, že se výbor velice rychle sešel a toto odhlasoval. Tuto změnu samozřejmě za SPD podporujeme a přejeme si, aby se už aspoň co nejdřív, v nejdelším období něco takového podobného Moravě opět nestalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Jelínkovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova není.

Přistoupíme k podrobné rozpravě, otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova také není. (Gong.)

 

To znamená, že budeme hlasovat, a budeme hlasovat o návrhu, který nám doporučil příslušný výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tedy abychom schválili tento materiál v předloženém znění. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Malou chvíli počkáme, aby všichni mohli přijít. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. (Předsedající se odmlčel, poslanci přicházejí do sálu.) Zdá se, že jsme připraveni na hlasování.

Tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášen 101 poslanec, pro 101, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP