(12.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Protože nevidím už nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím.

V rámci druhého čtení nepadly ani návrhy na vrácení zákona garančnímu výboru, ani na zkrácení lhůty pro třetí čtení, ani aby se garanční výbor zákonem zabýval. Padl návrh na zamítnutí, který se hlasuje ve třetím čtení, takže tímto končím druhé čtení.

Jenom se ještě zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova? Ale vzhledem k tomu, že vstáváte, tak asi ne. Děkuji.

Otevírám další bod a tím je

 

1.
Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka,
Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 48/ - druhé čtení

Předložený návrh uveden za navrhovatele poslanec Patrik Nacher. Prosím, aby se pan poslanec ujal slova.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za uvedení. Děkuji také za zařazení a pokračování tohoto bodu. Já v tomto nebudu zdržovat, protože jsme ve druhém čtení. Opakovaně proběhlo jednání podvýboru pro ochranu spotřebitele. Dvakrát proběhl ústavně-právní výbor, kde jsme to opravdu zevrubně projednali, skutečně jsme šli do detailů.

Když bych to měl shrnout, tam vznikly některé otázky, tak z hlediska zástupců mimosoudních orgánů, jako je ČTÚ a finanční arbitr, tam zástupci vystoupili a jednoznačně řekli, že souhlasí. Písemně se k tomu vyjádřil i zástupce katastrálních úřadů, pokud si dobře vzpomínám, který také vyslovil souhlas s tímto návrhem, stejně tak jako zástupci Ministerstva spravedlnosti. Otevřely se tam některé otázky, skutečně jsme šli do velkých detailů. Já za to velmi děkuji všem kolegům, a to i těm, kteří třeba nemusí ze sta procent souhlasit.

Jedním z dalších důvodů, které jsem tady v tom prvním čtení nepředstavil, je vlastně to, že díky tomu, že bychom tuto drobnou změnu, kterou bych shrnul do věty, že kdybychom to schválili, soudy napříště budou muset přizvat k případnému soudnímu sporu mimosoudní orgán, který předtím rozhodl, tak jedním z dalších důvodů, na který jsme narazili, je, že to je i výhodná situace pro ty mimosoudní orgány, ale i potažmo pro ty soudy, protože vlastně tím, že mimosoudní orgány se dnes o tom nedozvěděly, nemusely anebo nedělaly, nepřizpůsobovaly svoji rozhodovací praxi rozhodováním těch soudů.

Naopak zase... (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedající se žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Ano, vnímám vaši připomínku. Prosím o klid v sále, aby pan poslanec mohl důstojně vystoupit a obhájit návrh. Děkuji. Pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já vím, že jsme ve velkém detailu, že ne všechny, kromě těch, co byli na ústavně-právním výboru, to musí zajímat. Ona je to skutečně v zásadě drobná změna. Z debaty na ústavně-právním výboru mi v zásadě vzešlo, že když tu změnu nakonec schválíme, tak to bude koneckonců výhoda i pro soudy, protože možná do budoucna budou řešit méně sporů, protože méně lidí se bude obracet na mimosoudní orgán, protože už tam bude nějaká zavedená praxe, zvláště v momentě, kdy tady ještě nemáme institut hromadných žalob.

Zároveň bych chtěl podtrhnout jednu zásadní věc - tam já beru, že třeba v důvodové zprávě to není úplně precizně uvedeno, že jakkoliv já tohle představuji jako prospotřebitelské opatření, tak vystupování toho mimosoudního orgánu před soudem je ryze neutrální. To je potřeba tady říct, podtrhnout, jednoznačně to říct na mikrofon. (Stále silný hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já se velmi omlouvám, pane poslanče, ale poprosím jak v levé, tak v pravé části, abyste si šli svoje rozhovory řešit za dveře. Děkuji mockrát. Pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jinými slovy, znovu zopakuji, že vystupování mimosoudního orgánu před soudem je neutrální. On tam hájí svoje rozhodnutí, nikoliv toho spotřebitele. Já to z toho svého úhlu pohledu - a doufám, že mi to odpustíte - vždycky představuji jako prospotřebitelské, protože z praxe vidím, že k soudu většinou dojde teprve v momentě, kdy prohraje ta instituce, tudíž využívá všech možností, které jí náš právní řád dává, a pak to skončí před soudem. Proto to nazývám ze svého úhlu pohledu jako člověka, který je předsedou podvýboru pro ochranu spotřebitele a zabývá se tím tématem, jako prospotřebitelské, ale vystupování toho mimosoudního orgánu je tam skutečně neutrální.

Někdy se může stát - já jsem zatím na takový případ nenarazil - že před soudem může skončit případ, kdy klient, ten spotřebitel, prohraje, není spokojen s rozhodnutím finančního arbitra nebo ČTÚ nebo ERÚ, dá to k soudu a potom tam vlastně mimosoudní orgán hájí své rozhodnutí, které je ve prospěch té instituce. Jinými slovy, skutečně jeho pozice je neutrální. Pokud někomu vadilo toto zdůraznění prospotřebitelského opatření v důvodové zprávě, tak se za to omlouvám, ale z textace změny OSŘ to skutečně nevyplývá. Děkuji kolegovi Karlu Haasovi, který tam na to upozornil. Jsem si toho vědom.

Jinak jsem nezaznamenal žádný pozměňovací návrh v průběhu toho jednání - jestli je to tak - v ústavně-právním výboru ani na podvýboru pro ochranu spotřebitele. To je asi také zásadní informace, která by tady měla zaznít. Pokud nezazní pozměňovací návrh teď v debatě, tak tam žádný není.

Děkuji vám za pozornost. Snažil jsem se nějakým způsobem popsat ten stav mezi prvním a druhým čtením, nikoliv samotnou podstatu. To jsme si vysvětlili v prvním čtení a možná to shrneme v tom třetím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, děkuji. Milá paní místopředsedkyně, prosím vás, kontrolujte mě, já ty dvě minuty často natahuji, ale v každém případě tady to bude jednoduché, protože kromě toho, že souhlasím s tím, co tady zaznělo, to chci doplnit tak, aby to bylo opravdu spravedlivé i vůči oponentům, kteří se tam ozvali v rámci našeho jednání ústavně-právního výboru. Vidím tady pana doktora Haase. Ten patřil k jednomu z nich - možná že je příliš silný termín oponent - ale upozorňovali i na některé stránky toho návrhu, které by mohly naopak určitým způsobem vést k určitému vyvážení na opačnou stranu, to znamená ve prospěch spotřebitele - kdybych to řekla v rámci těch dvou minut - až moc. To se ale podařilo myslím v rámci té diskuse odstranit.

Měli jsme tam k dispozici i řadu konkrétních číselných údajů. Hovořilo se tam i o počtech takových případů. Já jsem vnímala, že největší odpor zazněl z bankovní asociace od jejího zástupce. Nakonec jsme se ale po té diskusi - a vedla se dvakrát velmi důkladně - opravdu to chci potvrdit, že jsme se všichni přiklonili k tomu, že doporučujeme Poslanecké sněmovně ten návrh schválit.

Těm, kteří by měli pochybnosti, doporučuji si pustit záznam z jednání ústavně-právního výboru, který nelze úplně shrnout - možná že se o to pokusí pan zpravodaj - ale nebyla to jednoduchá diskuse ani v jednom z těch případů čili ani na jedné z těch dvou schůzí, které k tomu proběhly. Osobně jsem se také přesvědčila o tom, že návrh, na kterém jsem spolupracovala, rozhodně není nevyvážený nepřiměřeným způsobem ve prospěch spotřebitele. (Přesedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 48/2 a 3. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavně-právního výboru, pan poslanec Aleš Dufek, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Dufek: Vážení přítomní, v podstatě jenom potvrdím to, co pan navrhovatel nebo zástupce navrhovatelů tady sdělil, to znamená z hlediska věcného. Pokud se týká z hlediska procesního, potvrzuji, že skutečně ústavně-právní výbor po velmi zevrubné diskusi, která mě až překvapila, jak byla podrobná a zevrubná, dne 7. prosince 2022 přijal usnesení, kdy doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby tento návrh schválila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP