Čtvrtek 29. května 1975

Vážené Federální shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! Protože armádní generál soudruh Ludvík Svoboda nemůže z vážných důvodů vykonávat svůj úřad, stojíme s ohledy na zájem státu a společnosti před nezbytností řešit tento stav a zvolit nového prezidenta republiky.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa a ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky navrhují, aby prezidentem Československé socialistické republiky byl zvolen významný politik a státník, který požívá všeobecné vážnosti a hluboké důvěry u pracujících obou našich národů, generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa a předseda ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky, soudruh Gustáv Husák. (Potlesk.)

Tento společný návrh vychází z pevného přesvědčení, že vyjadřuje nejvlastnější zájmy, mínění a vůli československých občanů. Úřad prezidenta republiky má u nás novou, socialistickou tradici spjatou s dělnickou třídou a pracujícím lidem. V hlubokém povědomí našich občanů je prezident představitelem a symbolem naší nové socialistické státnosti.

Zdrojem jednoty socialistického Československa, pramenem jeho síly je bratrský svazek, vzájemná spolupráce dvou rovnoprávných národů, Čechů a Slováků. Prezident republiky ztělesňuje svrchovanost našeho pracujícího lidu, semknutost a jednotu obou našich národů a ostatních národností. A bude to poprvé, kdy na Pražském hradě jako prezident naší republiky stane příslušník bratrského slovenského národa.

Soudruh Gustáv Husák má všechny předpoklady pro to, aby spolu s funkcí generálního tajemníka ÚV KSČ uplatnil právě ony stránky prezidentského úřadu, které vytvářejí jeho socialistické tradice v našem společensko-politickém systému, má předpoklady k tomu, aby jejich kladný vliv k prospěchu lidu této země dále rozvíjel.

Otázku spojení vrcholné stranické a státní funkce jsme posuzovali i na základě zkušeností z minulého období. Dospěli jsme k názoru, že odpovídá současné situaci a potřebám dalšího rozvoje našeho socialistického státu a celé společnosti. Jde o to, co v dané situaci nejvíce prospěje další práci, co je nejvhodnější. Z hledisek, která je třeba brát v úvahu, je výběr vhodného kandidáta, výběr osoby vždy nejdůležitější. Svůj návrh předkládá tedy ústřední výbor Komunistické strany Československa a ústřední výbor Národní fronty ČSSR s přesvědčením, že kandidatura soudruha Gustáva Husáka do funkce hlavy státu plně odpovídá podmínkám a potřebám dané etapy vývoje naší společnosti.

Prezidentská funkce klade nároky na politický profil a osobní vlastnosti jejího představitele. Takové nároky osobnost soudruha Husáka splňuje. Vždyť náležel mezi vedoucí činitele Komunistické strany v národně osvobozeneckém boji. Zasloužil se o naši národní a demokratickou revoluci, o obnovení republiky na skutečně lidových základech. Osvědčil své kvality v boji o nový charakter našeho státu, o jeho socialistickou cestu.

Celým svým životem a prací prokázal věrnost komunistické straně, marxismu-leninismu, věrnost našemu přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a ostatními bratrskými socialistickými zeměmi. Jeho zásluhy byly poprávu oceněny udělením dvou čestných titulů hrdiny Československé socialistické republiky, dvou Leninových řádů, dvou Řádů Klementa Gottwalda, Řádu Slovenského národního povstání a mnoha dalších vysokých československých i zahraničních vyznamenání.

Nezbytná kontinuita politiky, vzájemná souvislost našich vnitřních, současných i příštích úkolů s vývojem ve světě vyžaduje, abychom soustavně zvyšovali náš přínos k upevňování jednoty a vnitřní soudržnosti mezinárodního komunistického a dělnického hnutí a jeho páteře - světové socialistické soustavy.

V této souvislosti bral ústřední výbor komunistické strany a ústřední výbor Národní fronty v úvahu i pozici a autoritu, kterou má soudruh Husák v zemích socialistického společenství, v dělnickém hnutí a ve světě vůbec.

S potřebou a nutností rozvíjet mírovou aktivitu, aktivitu naší zahraniční politiky, roste význam a úloha čelného představitele strany a státu při řešení mezinárodně politických státních záležitostí. Dnešní vývoj ve světě vyžaduje - taková se zavedla praxe v mezinárodním měřítku - aby nejvyšší představitel přímo vedl nejzávažnější jednání v mezistátních stycích. I naše zkušenost potvrzuje, že tato praxe přispívá ke zvýšení autority našeho státu.

Vycházeje ze všech těchto hledisek, došel ústřední výbor strany a Národní fronty k jednomyslnému závěru, aby soudruh Gustáv Husák vedle funkce generálního tajemníka Komunistické strany Československa vykonával i úřad prezidenta Československé socialistické republiky.

Pokud jde o osobnost soudruha Husáka, myslím, soudružky a soudruzi poslanci, že všichni dobře známe jeho práci a život. Jeho dílo, neoddělitelně spjaté s komunistickou stranou, s uskutečňováním zájmů dělnické třídy, vysoko oceňuje všechen náš lid. Je to dílo rozsáhlé, vyrůstající z doby naplněné velikými revolučními přeměnami ve všech oblastech naší společnosti. A soudruh Gustáv Husák prochází touto dobou jako oddaný a zásadový bojovník za práva a ideály pracujícího člověka, za vybudování socialismu v Československu.

Čtyřicet let práce v komunistické straně a předtím již v Komunistickém svazu mládeže jej charakterizuje jako revolucionáře, který vždy stál na pozicích vědeckého světového názoru, vždy a za všech okolností chránil upřímné přátelství československého lidu k Sovětskému svazu, k ostatním bratrským socialistickým zemím i k světovým sílám pokroku a míru.

Již mládí soudruha Husáka v chudičké rolnické rodině na okraji Bratislavy nutně předznamenalo jeho postoje v zásadních společenských otázkách. Hned v prvních letech studia na vysoké škole vstoupil do Komunistické strany Československa a pracoval v pokrokovém studentském hnutí. Tato činnost si tehdy vyžadovala velikou obětavost, odvahu a přesvědčení o správnosti věci.

Stal se spoluzakladatelem protifašistického demokratického bloku ve Svazu slovenského studentstva a jedním z jeho čelných představitelů. Přední funkce zastával také v Československém svazu studentstva, jehož jménem vystupoval i v zahraničí.

V pozdějších letech intenzívně pracoval v předválečné Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se Sovětským svazem.

Když se předmnichovská republika dostala do přímého nebezpečí, když na její existenci dotíraly stále urputněji síly domácího i zahraničního fašismu, bojoval soudruh Husák na četných veřejných shromážděních i v tisku proti tlaku reakce, zpátečnictví i přímého ohrožení Československa.

Nová etapa v životě a boji soudruha Husáka nastala rozbitím Československa a vytvořením klerofašistického státu na Slovensku. Ihned se zapojil do ilegální činnosti a stal se členem vedení komunistické strany. Publikoval v ilegálním stranickém tisku, burcoval vše pokrokové a obětavě organizoval. Za tuto činnost byl několikrát perzekvován a vězněn.

Významným údobím boje Slovenských komunistů byla příprava a řízení Slovenského národního povstání. Toto období, jedno z nejslavnějších v dějinách slovenského lidu, je ve všech etapách neoddělitelně spjato s obětavou politickou a organizační prací Gustáva Husáka.

Podstatnou měrou se podílel na vypracování programu Slovenského národního povstání, jenž v souladu s politickou linií Komunistické strany Československa byl nedílnou součástí projektu národní a demokratické revoluce. Důsledně a neochvějně prosazoval jeho hlavní cíl, ideu československé státnosti, socialistickou orientaci a rovnoprávné soužití Čechů a Slováků v jednotném státě.

Marxisticko-leninské vzdělání a schopnost tehdy teprve třicetiletého politika, aplikovat je ve složitých situacích národního odboje, dokumentují zralost komunisty poučeného léta trvajícím bojem s buržoazií. Společně s Klementem Gottwaldem, Antonínem Zápotockým a dalšími čelnými představiteli naší strany soudruh Gustáv Husák ve zvláštních podmínkách slovenských již od osvobození a pak zvláště v dramatických měsících od léta 1947 až k Vítěznému únoru prosazoval a probojovával s přehledem, se skvělým smyslem pro taktiku politického zápasu linii strany až k jejímu vítězství.

Celým dosavadním životem soudruha Husáka prolíná třídní a revoluční přístup ke všem základním otázkám společenského vývoje a věrnost principům marxismu-leninismu, které byly a jsou pramenem jeho jistoty v konečné vítězství věci dělnické třídy a všech pracujících. Proto ani obtíže, kterými naše společnost ve svém vývoji procházela a které v padesátých letech zasáhly tak drasticky i do života soudruha Husáka, nemohly otřást jeho pevnou vírou v ideály socialismu.

l když musel dlouho bojovat s nespravedlivým obviněním, znovu zvítězila mravní síla komunisty a přítele Sovětského svazu. Nezlomen vrátil se soudruh Husák ke skromné práci řadového člena strany, aby pokračoval v boji za nejsvětější věc svého života - za věc pracujícího lidu, za věc socialismu.

S osobností soudruha Husáka je spojen zápas naší komunistické strany o překonání vážné krize v celé společnosti a o prokleštění cesty z izolace a anarchie, do níž ji zavedl nezodpovědný avanturismus, oportunismus, pravičáctví a zákeřný útok nepřátel socialismu. Máme ještě všichni v živé paměti ony těžké týdny a měsíce nedávných let, kdy dlouho budované hodnoty a pravdy byly šlapány, lež vydávána za pravdu, dobrodružství za program, temné záměry maloměšťáctví za socialismus.

Skutečná velikost státníka, jeho odvaha, důslednost a ryzí charakter se prokazují vždy - jak nás učí historie - v okamžicích zostřeného boje a vážného nebezpečí. Doba a lidé si hledají a obvykle nacházejí takového muže, politika a vůdce, který dovede vzít na sebe úděl nejtěžší.

Soudruh Husák kolem sebe shromažďuje nové stranické vedení, věrné základním principům socialismu a spolu s ním koncipuje hlavní a nejaktuálnější úkoly záchrany vymožeností socialismu v naší zemi. Program, který byl stanoven na dubnovém a květnovém zasedání v roce 1969, přijaly široké masy pracujících s hlubokým pocitem ulehčení. Jeho důsledné plnění vrátilo komunistickou stranu, stát a společnost zpět k jistotám socialismu, k jistotám spojenectví s bratrskými zeměmi, do svazku přátelství se Sovětským svazem.

Šlo o nesmírně složité období. Společně s odstraňováním následků krize vyvolané pravicovými a kontrarevolučními silami, bylo nutné překonávat nahromaděné problémy šedesátých let a zároveň řešit úkoly nové, jak to vyžadoval další rozvoj socialistické společnosti.

Byla to cesta, která kladla veliké nároky na každého poctivého, čestného občana tohoto státu. O to větší požadavky kladla na generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany, jenž tak rozhodně a náročně, krok za krokem, vedl socialismu oddané síly k vítězství. O tom, že se Československo znovu stalo konsolidovaným státem, svědčí úspěchy posledních let a vůbec celý náš současný vývoj.

XIV. sjezd Komunistické strany Československa po právu ocenil nepopiratelné úspěchy jak v politické, tak v ekonomické oblasti, které potvrdily správnost principiální politiky vedení naší strany a jejího ústředního výboru, v jehož čele soudruh Husák stojí. Spolu s obětavou prací dělnické třídy a ostatních pracujících jsou slibným základem, na němž spočívají naše dnešní jistoty i optimistický výhled do příštích let.

Pozitivní vývoj posledních let je přímo spjat s osobností soudruha Husáka, s jeho úsilím dovést naši společnost k cílům, které si vytyčila.

Přesvědčili jsme se, že v jeho osobě se spojuje několik důležitých předpokladů a záruk. Je to především velká politická zkušenost a vyzrálost, principiální marx-leninský postoj k otázkám života společnosti a vedle rozvážnosti i nezbytná míra rozhodnosti.

Soudruha Husáka uznávají a respektují lidé v celé naší zemi, protože dbá o důsledné naplňování zájmů pracujících. Je mu vlastní politický realismus a střízlivost, má schopnost postihnout základní problémy a hlavní články jejich řešení. A co je neméně důležité - lidé mu rozumějí a věří, protože cítí, že jeho vztah k nim, jeho živý zájem o jejich denní problémy a starosti je opravdový, nepředstíraný. V tom je i podstata přirozené autority a vážnosti, jíž se u lidu obou našich republik soudruh Gustáv Husák těší.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, Federální shromáždění Československé socialistické republiky stojí před závažným rozhodnutím. Ústřední výbor Komunistické strany Československa a ústřední výbor Národní fronty vám předkládají společný a jednotný návrh, aby do funkce prezidenta republiky byl zvolen generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa a předseda ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky soudruh Gustáv Husák.

Činíme tak v pevné víře, že je to návrh, který nejlépe odpovídá současným potřebám celé naší společnosti.

Věříme, soudružky a soudruzi poslanci, že v souladu s přesvědčením a cítěním vašich voličů dáte svým hlasem důvěru muži, který se takovou měrou zasloužil o naši vlast, Československou socialistickou republiku. (Potlesk.)

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Štrougalovi za předložený návrh.

S návrhem na volbu soudruha Gustáva Husáka prezidentem Československé socialistické republiky vyslovili jednomyslný souhlas členové Klubu komunistických poslanců i poslanci bez politické příslušnosti. Také poslanci Československé strany socialistické, Československé strany lidové, Strany slovenské obrody a Strany slobody souhlasili s tím, že jejich jediným kandidátem je generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Gustáv Husák.

Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky je tedy předložen jediný návrh. Má snad někdo z poslanců jiný návrh? (Jiné návrhy nebyly.) Není tomu tak.

Můžeme tedy nyní hlasovat o návrhu na zvolení soudruha Gustáva Husáka prezidentem Československé socialistické republiky. Podle ústavního zákona o československé federaci a zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se volba koná tajným hlasováním.

Ke zvolení prezidenta republiky je potřebný souhlas třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny lidu a stejné většiny všech poslanců Sněmovny národů, zvolených jak v České, tak ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny zvolily včera volební komise. Volební akt je podle zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění všestranně připraven.

Prosím členy volebních komisí, aby se ujali svých funkcí a zjistili v souladu s ustanovením § 19 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění počet poslanců přítomných v zasedací síni. (Děje se.)

Soudružky a soudruzi, podle zjištění je v zasedací síni přítomno 195 poslanců Sněmovny lidu, 73 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice a 75 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice. Sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Soudružky a soudruzi, zahajuji volbu prezidenta republiky.

Volební komise rozdají za pomoci pořadatelů hlasovací lístky. Prosím poslance, aby hlasovací lístky vkládali do příslušně označených uren. Tajnost volby je umožněna oddělenými zástěnami ve "Sněmovní síni".

Všechny ostatní hosty prosím, aby po dobu volby setrvali na svých místech.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, z podnětu předsedů volebních komisí se ptám, zda ještě někdo z poslanců chce volit. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Konstatuji tedy, že hlasování skončilo a prosím volební komise, zvolené sněmovnami, aby sečetly hlasy.

(Probíhá sčítání hlasů.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, vyhlašuji výsledek tajného hlasování.

Podle zápisů volebních komisí bylo poslancům Sněmovny lidu vydáno 195 hlasovacích lístků, odevzdáno 195 platných hlasů; pro navrženého kandidáta 195 hlasů. (Potlesk.)

Ve Sněmovně národů poslancům zvoleným v České socialistické republice bylo vydáno 75 hlasovacích lístků, odevzdáno 75 platných hlasů; pro navrženého kandidáta 75 hlasů;

poslancům zvoleným ve Slovenské socialistické republice bylo vydáno 73 hlasovacích lístků, odevzdáno 73 platných hlasů; pro navrženého kandidáta 73 hlasů. (Potlesk.)

Konstatuji s radostí, že poslanci obou sněmoven zvolili jednomyslně prezidentem Československé socialistické republiky na příští funkční období generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk).

Soudružky a soudruzi poslanci, nyní oznámím spolu s předsedou vlády soudruhu Gustávu Husákovi, že byl zvolen prezidentem republiky a požádáme ho, aby vykonal ústavní slib.

Do příchodu nově zvoleného prezidenta republiky přerušuji schůzi sněmoven. Prosím však všechny přítomné, aby setrvali na svých místech.

(Schůze přerušena v 11.11 hod. - opět zahájena v 11.23 hod.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP