Digitální knihovna

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1986 - 1990


Tisky


1  2  3  4  5

č. 301 Interpelace poslanců FS Jozefa Habovštiaka v.o. 182, Mojmíra Kováře v.o. 99 a Antona Juriše v.o. 161 na vládu ČSSR ve věci využívání zemědělské půdy a jejího přidělování k obhospodařování jednotlivcům
č. 302 Návrh ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci
č. 303 Vládní návrh zákona o soudní rehabilitaci
č. 304 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
č. 305 Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky
č. 306 Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o státním znaku Republiky česko-slovenské, standartě prezidenta a státní pečeti Republiky česko-slovenské
č. 307 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1990
č. 308 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. do 26. března 1990
č. 309 Návrh zákona o vysokých školách
č. 310 Návrh poslanců FS poslanců Federálního shromáždění ing. Jána Langoše, Doc. JUDr. Mariána Poslucha, CSc., JUDr. Ernesta Valka a ing. Pavola Balgavého, CSc., na zákon, kterým se mění některá ustanovení trestního zákona
č. 311 Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky a o státních symbolech Republiky česko-slovenské
č. 312 Návrh poslanců FS Blanky Hykové a Jiřího Ládra na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.
č. 313 Návrh poslanců FS Blanky Hykové a Jiřího Ládra na zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
č. 314 Návrh České národní rady na zákon, kterým se mění zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců
č. 315 Vládní návrh zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
č. 316 Společná zpráva výborů ústavně právních a pro kulturu a výchovu Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu prezidenta ČSSR na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (tisk 266).
č. 317 Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství /tisk 285/
č. 318 Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku a výborů pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o právu shromažďovacím (tisk 279)
č. 319 Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku a výborů pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o právu petičním (tisk 278)
č. 320 Společná zpráva výborů ústavně právních a výborů pro kulturu a výchovu Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků (tisk 280)
č. 321 Interpelace poslance Sněmovny lidu J. Bezecného v.o. 35 na ministra federální vlády Ing. Václava Klause, CSc., ve věci postoje federální vlády a ministerstva financí při řešení otázek souvisejících s postupem našeho státu v rámci konečné likvidace majetku živnostníků
č. 322 Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
č. 323 Interpelace poslance SN Františka Stütze v.o. 36 na vládu a ministra ČSSR ve věci zvýšení stavu příslušníků SNB v důsledku stoupající kriminality v západní části Severočeského kraje (Most a Louny)
č. 324 Interpelace poslance SN Heřmana Chromého v.o. 14 na představenstvo vlády ČSSR a ferderálního ministra vnitra pana Sachera ve věci údajné operace Státní bezpečnosti nazvané "NORBERT"
č. 325 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
č. 326 Vládní návrh zákona, kterým se mění s doplňuje trestní řád
č. 327 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
č. 328 Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydáni zákona o zabezpečení plurality odborů
č. 329 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o sdružování občanů (tisk 281)
č. 330 Odpověď ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka Ing. Miroslava Vacka na interpelaci poslanců Federálního shromáždění
č. 331 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu federace na rok 1990 (tisk 307)
č. 332 Návrh usnesení 26. společné schůze SL a SN Federálního shromáždění ČSSR k bodům: a) iniciativní návrh posl. M. Kocába na přijetí stanoviska Federálního shromáždění k dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR; b) iniciativní návrh poslanců M. Kocába, V. Deyla, J. Novotného, M. Sychry a Š. Kováče na zřízení komise sněmoven Federálního shromáždění pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa; c) iniciativní návrh poslanců L. Dvořáka a M. Jansty o zrušení prohlášení a usnesení Federálního shromáždění ČSSR ze dne 15. 10. 1969.
č. 333 Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
č. 334 Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky
č. 335 Návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona Federálního shromáždění o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
č. 336 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
č. 337 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani
č. 338 Vládní návrh zákona o změnách ve vymezeni působnosti Československé socialistické republiky a jejich organizačním zabezpečeni ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
č. 339 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani
č. 340 Interpelace poslance Sněmovny národů Ladislava Lise, v.o. 7, přednesená na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS dne 19. 4. 1990 na federálního ministra vnitra JUDr. Richarda Sachera ve věci řešení situace na ministerstvu vnitra ČSSR
č. 341 Vládní návrh zákona o státním podniku
č. 342 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
č. 343 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb.
č. 344 Návrh skupiny poslanců ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře
č. 345 Návrh skupiny poslanců ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vydání zákona a udělováni amnestie ve věcech přestupků, jejich projednávání patří do působnosti orgánů Československé socialistické republiky
č. 346 Interpelace poslance Sněmovny lidu, v.o. 64, Michala Malého na předsednictvo vlády ČSSR, ministra zahraničních věcí ČSSR Jiřího Dienstbiera a ministra životního prostředí ČSR RNDr. Bedřicha Moldána CSc. ve věci náhrady škod způsobených vojsky SSSR od 21. srpna 1968 do dnešních dnů
č. 347 Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 348 Návrh skupiny poslanců FS na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky
č. 349 Interpelace poslance Sněmovny lidu, v.o. 64, Michala Malého na ministra národní obrany genplk. Miroslava Vacka ve věci přehodnocení vojenských prostorů ČSA
č. 350 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži
č. 351 Interpelace poslance Sněmovny lidu v.o. 37 Ivana Úlehly na místopředsedu vlády ČSR pana Dr.Josefa Hromádku ve věci renesence humanistické medicíny v souvislosti s pandemií AIDS
č. 352 Interpelace skupiny poslanců SL a SN MUDr. V. Klimeše, PhDr. I. Martona a M. Sýkory ze 28. března 1990 na vládu ČSSR ve věci řešení situace v odběru vagönů v r. 1990 ve vagonce Poprad
č. 353 Stanovisko iniciativní skupiny poslanců Federálního shromáždění k vládnímu návrhu novely zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb.
č. 354 Interpelace poslance Sněmovny lidu, v.o. 64, Michala Malého na předsednictvo vlády ČSSR a ministra vnitra SSSR JUDr. Richarda Sachera ve věci přijetí opatření k zabránění růstu kriminality a snížení procenta neobjasněných případů
č. 355 Interpelace poslance Sněmovny lidu, v.o. 64, Michala Malého na předsednictvo Vlády ČSSR a ministra životního prostředí ČSR RNDr. Bedřicha Moldána CSc., ministra ČSR lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ing. Jaroslava Bočka a ministra zemědělství a výživy MVDr. Oldřicha Burského ve věci hospodaření s lesními porost v ČSSR, zejména však v Severočeském kraji
č. 356 Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o teologických fakultách
č. 357 Návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 68 ze dne 20. prosince 1956, o organizaci tělesné výchovy
č. 358 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 30. března do 17. dubna 1990.
č. 359 Interpelace poslance SN, v.o. 145, Jozefa Comby na vládu ČSSR ve věci neinvestičních dotací na těžbu a úpravu rud
č. 360 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí (tisk 336)
č. 361 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o soudní rehabilitaci (tisk 303)
č. 362 Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b/ a odst. 6 písm. b/ ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění československé socialistické republiky texty úmluv a doporučeni přijatých na 74. zasedání a 75. zasedání Mezinárodní organizace práce v Ženevě v letech 1987 a 1988 se stanovisky vlády československé socialistické republiky.
č. 363 Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona o zřízení Parlamentního institutu
č. 364 Návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění zákon o zemědělské dani č. 172/1988 Sb.
č. 365 Návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1975 Sb., o využívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištěni výroby ve znění zákona č.95/1988 Sb.
č. 366 Interpelace poslance SN, v.o. 14, Heřmana Chromého na ministra vnitra ČSSR pana Sachera ve věci otázek, které zpochybňují spolupráci občanských komisí s FMV a nepřispívají ke zvýšení důvěry našich občanů v demokratizaci bezpečnostního aparátu
č. 367 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.
č. 368 Návrh předsedy Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka na vydání zákona o uctění památky M. R. Štefánika.
č. 369 Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.
č. 370 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
č. 371 Návrh skupiny poslanců FS na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé federativní republiky
č. 372 Návrh Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací Československé federativní republiky na volbu a zproštění soudců Nejvyššího soudu Československé federativní republiky.
č. 373 Společná zpráva výborů k návrhu prezidenta Československé federativní republiky na vydání ústavního zákona o státních symbolech České a Slovenské Federativní republiky (tisk 311)
č. 374 Odpověď na interpelaci poslance Sněmovny národů Heřmana Chromého ze dne 20.2.1990 (tisk 289)
č. 375 Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění Československé federativní republiky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
č. 376 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.
č. 377 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečeni, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištěni zaměstnanců (tisk 287)
č. 378 Odpověď ministra práce a sociálních věci ČSFR Petra Millera na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu Růženy Gdovinové
č. 379 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištěni výroby, ve zněni zákona č. 95/1988 Sb. (tisk 343)
č. 380 Interpelace poslance SN, v.o. 10, Miroslava Lajkepa na vládu ČSFR ve věci výrobní a zásobovací situace tuzemskými léčivy
č. 381 Interpelace poslance SN, v.o. 94, Petera Orbana na ministra zahraničních věcí ČSFR ve věci slovensko-maďarských hranic
č. 382 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o akciových společnostech (tisk 293)
č. 383 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži (tisk 30)
č. 384 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (tisk 337)
č. 385 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/ 1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani (tisk 333)
č. 386 Společná zpráva výborů zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 304)
č. 387 Návrh shromáždění představitele politických stran a společenských organizací československé socialistické republiky na volbu soudce z povolání vojenského soudu
č. 388 Návrh iniciativní skupiny poslanců výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé Federativní republiky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983
č. 389 Návrh usnesení 27. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění československé Federativní republiky k návrhu výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na zrušení usnesení 8. schůze Sněmovny lidu a 7. schůze Sněmovny národů Federálního shromáždění ze dne 27. května 1970
č. 390 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o státním podniku /tisk 341/
č. 391 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o individuálním podnikání fyzických osob (tisk 294)
č. 392 Společná zpráva výborů k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 393 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk 315)
č. 394 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
č. 395 Zákon, kterým se zřizuje Generální inspektorát československých ozbrojených sil.
č. 396 Vládní návrh zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
č. 397 Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví
č. 398 Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu
č. 399 Společná zpráva výborů k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona o zabezpečení plurality odborů (tisk 328)
č. 400 Interpelace poslance SN, v.o. 22, Jana Šolce na ministra národní obrany genplk. Ing. Miroslava Vacka ve věci atestačního řízení v Československé armádě

1  2  3  4  5


Přihlásit/registrovat se do ISP