Digitální knihovna

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1986 - 1990


Tisky


1  2  3  4  5

č. 101 Vládní návrh zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí
č. 102 Vládní návrh zákona o zemědělské dani
č. 103 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
č. 104 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. června do 7. listopadu 1988
č. 105 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí (tisk 101)
č. 106 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů a na volbu soudců z povolání vojenských soudů
č. 107 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani (tisk 102)
č. 108 Zásady zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
č. 109 Návrh Usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky
č. 110 Návrh Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora
č. 111 Vládní návrh zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
č. 112 Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády československé socialistické republiky
č. 113 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na odvolání z funkce místopředsedkyně Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 114 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky
č. 115 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. září 1988
č. 116 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988
č. 117 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988
č. 118 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988
č. 119 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 120 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1989
č. 121 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1969 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
č. 122 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce (tisk 100)
č. 123 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. listopadu do 12. prosince 1988
č. 124 Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 111)
č. 125 Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění
č. 126 Návrh zákona o poslancích Federálního shromáždění
č. 127 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze dne 21. června 1988
č. 128 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. prosince 1988 do 20. března 1989
č. 129 Návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 14. února 1989 k ochraně veřejného pořádku
č. 130 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
č. 131 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 19. ledna 1989
č. 132 Úplné znění zákoníku práce
č. 133 Společná zpráva na vydání zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 125)
č. 134 Společná zpráva na vydání zákona o poslancích Federálního shromáždění (tisk 126)
č. 135 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 136 Návrh Usnesení Federálního shromáždění č. 74 ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky
č. 137 Úplné znění hospodářského zákoníku
č. 138 Zákon o hospodářské arbitráži
č. 139 Zásady novelizace zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/ ve znění pozdějších předpisů jej měnících a doplňujících
č. 140 Zásady novelizace trestního práva hmotného /trestního zákona č. 140/1961 Sb. a zákona o přečinech č. 150/1969 Sb./
č. 141 Zásady novely zákona o výkone trestu odňatia slobody
č. 142 Zásady devizového zákona
č. 143 Vládní návrh zákona o národohospodářském plánování
č. 144 Zásady zákona o bankách a spořitelnách
č. 145 Vládní návrh zákona o organizaci Československé státní dráhy
č. 146 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
č. 147 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
č. 148 Vládní návrh zákona o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
č. 149 Vládní návrh zákona o Státní bance československé
č. 150 Vládní návrh, kterým se předkládají k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988), schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10. - 11. října 1988
č. 151 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 3. května 1989
č. 152 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců a na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 153 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. března do 19. června 1989
č. 154 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o národohospodářském plánování
č. 155 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o organizaci Československé státní dráhy (tisk 145)
č. 156 Návrh Usneseni Federálního shromáždění ČSSR ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech
č. 157 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1988
č. 158 Návrh předsednictva Sněmovny lidu na volbu poslanců do výborů Sněmovny lidu
č. 159 Návrh předsednictva Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky na uvolnění a volbu členů výborů Sněmovny národů
č. 160 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989
č. 161 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Berlíně dne 18. dubna 1989
č. 162 Návrh stanoviska Federálního shromáždění ČSSR k budování společného československo-maďarského vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros
č. 163 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, podepsaná v Praze dne 23. května 1989
č. 164 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu dne 23. září 1971 a podepsaný za Československou socialistickou republiku v Montrealu dne 24. února 1988
č. 165 Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů
č. 166 Zásady zákona o technické normalizaci
č. 167 Zásady zákona o metrologii
č. 168 Vládní návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
č. 169 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijatá ve Vídni dne 11. dubna 1980 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 1. září 1981
č. 170 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatý ve Vídni dne 11. dubna 1980
č. 171 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. června do 13. listopadu 1989
č. 172 Vládní návrh devizového zákona
č. 173 Vládní návrh zákona o bankách a spořitelnách
č. 174 Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu
č. 175 Vládní návrh zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
č. 176 Návrh Usnesení Sněmovny lidu ke zprávě o uplatňování zákona o státním podniku a jeho vlivu na plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství
č. 177 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
č. 178 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/
č. 179 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., a upravuje postih některých přestupků
č. 180 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přečinech č. 150/1969 Sb.
č. 181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/1965 Zb., o výkone trestu odňatia slobody
č. 182 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání a na zproštění funkce soudce z povolání
č. 183 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu a na zproštění soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 184 Společná zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o Sbírce zákonů (tisk 165)
č. 185 Návrh na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
č. 186 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (tisk 147)
č. 187 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) - tisk 148
č. 188 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o Státní bance československé (tisk 149)
č. 189 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat (tisk 168)
č. 190 Návrh Usnesení Sněmovny národů k "Realizaci bytové politiky"
č. 191 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
č. 192 Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
č. 193 Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol /školský zákon/
č. 194 Zásady zákona o matrikách
č. 195 Zásady zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách
č. 196 Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb. ve znění zákona č. 117/1983 Sb.
č. 197 Návrh zásad zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
č. 198 Návrh zákona o kolektivních pracovních sporech
č. 199 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1990 a o změnách zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 112/1966 Sb., zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb., a zákona č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy (zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990)
č. 200 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. listopadu do 11. prosince 1989

1  2  3  4  5


Přihlásit/registrovat se do ISP