FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

14

Zásady

zákona o ochranných známkách

(schválené usnesením vlády ČSSR z 30.10.1986 č. 297)

Zásady zákona

o ochranných známkách

Zásada I

Tento zákon upravuje vztahy vznikající při přihlašování, zápisu a společenském uplatňování ochranných známek. Jeho účelem je zabezpečení účinné právní ochrany ochranných známek a jejich užívání a zvýšení vlivu ochranných známek na posílení odpovědnosti výrobců a poskytovatelů služeb za kvalitu jejich výrobků a služeb.

Odůvodnění

Ochranná známka poskytuje spotřebiteli jistotu o výrobci a tradici jeho výrobku. Proto také § 174 hospodářského zákoníku přednostně ukládá užití ochranné známky. Pokud ochranná známka není, je třeba použít plného názvu výrobce a jeho sídla.

Spojení ochranné známky a kvality výrobků či služeb je dáno tím, že spotřebitel získá důvěru v kvalitu výrobků a služeb označených ochrannou známkou. Ochranná známka tak informuje spotřebitele o kvalitativních parametrech výrobku nebo služeb. Užívání ochranné známky, je současně podnětem pro příslušný výrobní kolektiv udržet si dobré jméno a stát se zárukou trvale vysoké kvality výrobků uváděných na trh nebo poskytování služeb. Ochranná známka rovněž slouží k reprezentaci čs. výrobků a služeb na domácím i zahraničním trhu.

Zásada II

Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby téhož druhu, pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb, a je zapsáno do rejstříku ochranných známek /dále jen "rejstřík"/.

Odůvodnění

Zásada stanoví pozitivní definici ochranně známky, tj. vymezuje, které druhy označení mohou být ochrannými známkami a za jakých předpokladů, základní funkce ochranné známky - rozlišovací - nachází své vyjádření v požadavku, aby ochranná známka sloužila k odlišení výrobků nebo služeb, pocházejících od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb.

Pokud jde o terminologii, zachovává se obecný název "ochranná známka", tak jak tomu je v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, který zahrnuje různé druhy známek /slovní, obrazové, prostorové, tovární; obchodní apod./. Nově se zavádějí termíny pro známky individuální, kolektivní, proslulé a pro známky služeb. Stejným způsobem upravuji tuto otázku i jiné právní předpisy z oblasti ochranných známek v zahraničí a všechny používají jednotný výraz pro předmět známkoprávní ochrany /tovarnyj znak, trade mark, marque déposée, Warenzeichen/.

Nově se zavádí zápis ochranných známek pro služby v souladu s mezinárodními smlouvami, jichž je československá socialistická republika /dále jen "ČSSR"/ smluvní stranou, především Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví /vyhláška č. 64/1975 Sb. a vyhláška č. 81/1985 Sb., dále jen Pařížská úmluva/ a Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek /vyhláška č. 65/1975 Sb a vyhláška č. 78/1985 Sb., dále jen "Madridská dohoda"/. Institut ochrany známek služeb rovněž odpovídá věcným ustanovením Typového zákona o ochranných známkách členských států RVHP /dle jen "Typový zákon RVHP"/.

Zásada III

/1/ Ochrannou známkou nemůže být:

a/ název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb,

b/ pouhý úřední nebo všeobecně známý zeměpisný údaj,

c/ klamavý nebo nepravdivý údaj,

d/ označení, jehož užívání je v rozporu se zájmy společnosti nebo s pravidly socialistického soužití,

e/ označení, jehož užívání je v rozporu se závazky, vyplývajícími pro ČSSR z mezinárodních smluv, týkajících se ochrany označování výrobků nebo služeb, nebo z členství v mezinárodních organizacích

f/ označení, které je shodné s proslulou ochrannou známkou,

g/ označení, které je shodné s ochrannou známkou zapsanou pro výrobky nebo služby téhož druhu.

/2/ Ochrannou známkou nemohou být ani označení, obsahující prvky, uvedené pod písm. a/, c/ - g/.

Odůvodnění

Zásada stanoví negativní vymezení ochranné známky, tj. výslovně uvádí označení, která jsou absolutně vyloučena ze zápisu. Ochrannou známkou nemohou být dle písm. a/ tzv. druhová označeni, tj. označení, které jsou všeobecně užívána pro označení určitého druhu výrobku. Dle písm. b/ nelze chránit označení tvořené pouhým zeměpisným názvem, nebo tím by byli poškozováni další potencionální přihlašovatelé z dané lokality, připouští se vsak označení, které kromě zeměpisného názvu obsahuje další známkový prvek. Písm. c/ a d/ mají za cíl zabránit klamání spotřebitelů a postihnout event. protispolečenské aspekty užívání ochranných známek /např. užívání nacistických symbolů nebo pohoršlivých označení/. Cílem ustanoven písm. e/ je zajistit plnění závazků z mezinárodních smluv, jimiž je ČSSR vázána, např. Pařížská úmluva, Madridská dohoda, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží /publikována vyhl. ministra zahraničních věcí ČSSR č. 64/1963 Sb. a Stockholmské,dodatkové znění k uvedené dohodě publikováno vyhláškou č. 68/1975 Sb./, Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli /publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí ČSSR č. 65/1954 Sb. - týká se v této oblasti především zákazu užívání znaku červeného kříže pro obchodní účely/, smlouva mezi ČSSR a Švýcarskou konfederací o ochranné údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení /publikována vyhl. ministra zahraničních věcí ČSSR č. 13/1976 Sb./, smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ /publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí ČSSR č. 19/1981 Sb./.

Vyloučení označení uvedených pod písm. f/ a g/ má za cíl zabránit možnému porušování starších práv třetích osob /majitelů ochranných známek/ při přihlašování nových označení. Případy uvedené pod písm. f/ přímo vyplývají ze závazků ČSSR, přijatých dle čl. 6 bis Pařížské úmluvy.

Zásada IV

Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:

a/ označeni, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže přihlašovatel prokáže, že se takové označení stalo příznačné pro jeho výrobky nebo služby,

b/ označení, obsahující úřední názvy států, správních celků, znaky státní svrchovanosti nebo znaky, erby, vlajky, názvy a zkratky názvů mezinárodních mezivládních organizací, jimž byla na území ČSSR přiznána ochrana, nebo jejich napodobení, ledaže se přihlašovatel prokáže písemným svolením příslušného orgánu nebo organizace,

c/ označení, obsahující úřední, zkušební, záruční, puncovní nebo dopravní značky, názvy a zkratky názvů měřících a peněžních jednotek nebo jejich napodobení, ledaže se přihlašovatel prokáže písemným svolením příslušného orgánu nebo organizace,

d/ označení, obsahující jméno nebo vyobrazení osoby odlišné od přihlašovatele, ledaže se přihlašovatel prokáže písemným svolením toho, komu přísluší uplatňovat právo na ochranu působnosti dotčené osoby,

e/ označení, obsahující údaje shodné nebo zaměnitelné s označením, původu, ledaže si je přihlašuje zapsaný uživatel takového označení původu a přihlašované označeni obsahuje údaj, způsobilý je odlišit od zapsaného označení původu.

Odůvodnění

Tato zásada vymezuje skupinu označení, která jsou ze známkové ochrany vyloučena podmíněně, tj. mohou být zapsána poté, kdy odpadne překážka bránící jejich zápisu /např. přihlašovatel popisného označení prokáže jeho příznačnost,přihlašovatel označení obsahujícího jméno třetí osoby se prokáže svolením této osoby/.

Údajem, způsobilým odlišit přihlašované označení od již zapsaného označení původu se rozumí další prvek /např. slovní nebo obrazový/, který může být předmětem známkoprávní ochrany.

Cílem zásady je zabránit klamání spotřebitelů, zabezpečit závazky vyplývající pro ČSSR z mezinárodních smluv /např. čl. 6 ter Pařížské úmluvy/, hájit některé celospolečenské zájmy /např. vyloučení dopravních značek ze zápisu/, jakož i zabezpečit ochranu osobnostních práv zaručených naším právním řádem, dále chránit zapsané uživatele označení původu /zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků/.

Zásada V

Ze zápisu do rejstříku je pro výrobky nebo služby téhož druhu vyloučeno po dobu 2 let označení, které je shodné s ochrannou známkou, k níž právo zaniklo dle zásady XX písm. a/ - c/, ledaže o zápis takového označení požádá původní majitel ochranné známky; lhůta počíná běžet dnem zániku práva k ochranné známce.

Odůvodnění

Touto zásadou se zavádí tzv. karenční lhůta, jejímž smyslem je zabránit klamání spotřebitelů tím, že by si zaniklou ochrannou známku, která je v povědomí spotřebitelů spjata s určitým výrobcem zapsal bezprostředně po jejím zániku jiný výrobce a tak nepřípustně těžil z dobrého jména /goodwillu/ známky, které získal její původní majitel výrobou kvalitních výrobků či poskytováním služeb.

Zásada VI

Součástí ochranné známky nejsou údaje, předepsané jinými právními předpisy k označování výrobků nebo služeb, které jsou z tohoto důvodu v přihlašovaném označení obsaženy.

Odůvodnění

Takovými údaji se rozumí např. cena, hmotnost, litráž, číslo normy, datum a místo výroby apod., tedy prvky, které nemají charakter součásti ochranné známky a dle určitého právního předpisu musí být obligatorně uvedeny.

Zásada VII

/1/ Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat u Úřadu pro vynálezy a objevy /dále jen "Úřad"/ osoba právnické nebo fyzická, která vykonává povolenou hospodářskou činnost, a to pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem její činností.

/2/ Osoba, která podala přihlášku, může ji v průběhu přihlašovacího řízeni se souhlasem Úřadu převést písemnou smlouvou na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, a to pro všechny přihlášené výrobky nebo služby, nebo pouze pro jejich část.

/3/ Právo k ochranné známce vzniká právnické nebo fyzické osobě, která podala přihlášku, nebo na kterou byla přihláška podle odstavce 2 převedena /dále jen "přihlašovatel"/, dnem zápisu ochranné známky do rejstříku. Tímto dnem se stává přihlašovatel majitelem ochranné známky.

Odůvodněni

Zásada stanoví konstitutivní charakter zápisu pro vznik práv k ochranné známce.

Od přihlašovatele ochranné známky se vyžaduje:

- aby měl právní subjektivitu,

- aby vykonával hospodářskou činnost /např. výroba, obchod, výzkum a vývoj, poskytování služeb, opravy, servis, projektovou, inženýrskou, poradenskou, obstaravatelskou činnost apod./,

- aby tato činnost byla v souladu s československými právními předpisy.

Přihláška ochranné známky se může týkat pouze výrobků a služeb, které pokrývá předmět činnosti přihlašovatele. Za československé právnické osoby se považují kromě státních, družstevních, společenských a jiných organizací /např. akciové společnosti/, též i organizační jednotky socialistických organizací /§ 17 odst. 2 hospodářského zákoníku/, pokud vykonávají podle zvláštních předpisů hospodářskou činnost, vystupují svým jménem a nesou majetkovou odpovědnost z této hospodářské činnosti /organizační jednotky socialistických organizací, např. koncernové podniky mohou mít ve známkové oblasti právní subjektivitu, pokud jim ji statut přizná/. U těchto právnických osob se vyžaduje, aby měly na území ČSSR sídlo.

U zahraničních přihlašovatelů, tj. přihlašovatelů, kteří nemají na území ČSSR bydliště nebo sídlo, jsou jejich organizační formy natolik rozmanité, že je lze nejvýstižněji vyjádřit obecným pojmem osoby právnické a fyzické. Tento termín je užíván v oblasti práv k označování výrobků /viz Typový zákon RVHP nebo zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků/, jakož i v zákoně č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodím styku.

Zásada VIII

/1/ Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo později požádá o zápis shodného nebo zaměnitelného označeni pro výrobky nebo služby téhož druhu.

/2/ Právo přednosti vzniká v okamžik, kdy Úřadu dojde přihláška ochranné známky.

/3/ Právo přednosti poskytované dle mezinárodních smluv musí přihlašovatel uplatnit jíž v přihlášce ochranné známky a prokázat do tří měsíců od jejího podání, jinak k němu Úřad nepřihlédne.

Odůvodnění

Zásada obsahuje ustanovení o právu přednosti, které shodně upravují známkové předpisy jednotlivých států. Práva přednosti se v návrhu zásad zákona týkají ustanoveni:

- zásady VIII, dle které Úřad bude ex offo zamítat přihlášky označen shodných se zapsanými ochrannými známkami /u proslulých ochranných známek bez ohledu na druh výrobku nebo služeb/,

- zásady VIII, dle které může majitel ochranné známky své právo uplatňovat i dle mezinárodních smluv /např. čl. 4 Pařížské úmluvy/,

- zásady XXI, dle které má majitel ochranné známky možnost podat návrh na výmaz prioritně mladší známky.

Zásada IX

/1/ Majitel ochranné známky má v ochranné době výlučné právo svou ochrannou známkou označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami.

/2/ Bez souhlasu majitele nesmí nikdo jeho ochrannou známku, nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné užívat pro výrobky nebo služby téhož druhu, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami; u proslulých ochranných známek platí tato zásada bez ohledu na druh výrobků nebo služeb.

/3/ Majitel ochranné známky se může domáhat, aby porušováni jeho práv bylo zakázáno, závadný stav odstraněn a nahrazena škoda; práva majitele ochranné známky dle jiných právních předpisů zůstávají nedotčena.

/4/ Pravomoc k projednáváni a rozhodování sporů ze vztahů z ochranných známek zůstává nezměněna; tyto spory projednávají a rozhodují soudy kromě sporů, které, podle zákona o hospodářské arbitráži projednává a rozhoduje hospodářská arbitráž.

Odůvodnění

Navrhovaná zásada se terminologicky i obsahově shoduje s Pařížskou úmluvou a Madridskou dohodou jichž je ČSSR členem. Je plně v souladu se známkovým předpisem SSSR a ostatních socialistických zemí. Jde o ustanovení obdobně pojaté do známkoprávních předpisů všech států.

V otázce pravomoci k řešení známkových sporů se zachovává současný stav, kdy spory, u nichž jednou ze stran je zahraniční subjekt, řeší soudy a spory mezi čs. organizacemi orgány-státní arbitráže.

Jinými předpisy jsou v současné době např. hospodářský zákoník občanský zákoník, trestní zákon, příp. zákoník mezinárodního obchodu.

Zásada X

/1/ Ochranné známky jsou individuální a kolektivní.

/2/ Individuální ochranná známka slouží k označování výrobků nebo služeb jejího majitele.

/3/ Kolektivní ochranná známka souží k označování výrobků nebo služeb právnických nebo fyzických osob, které jsou hospodářsky, organizačně nebo právně spjaty k určité činnosti. Rozsah práv a povinností těchto právnických a fyzických osob stanoví písemná smlouva o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, která je obligatorní součástí přihlášky kolektivní ochranné známky.

/4/ Přihlášku kolektivní ochranné známky podává jedna nebo více právnických či fyzických osob, oprávněných k tomu dle smlouvy uvedené v odstavci 3. Podá-li přihlášku více právnických či fyzických osob, stanou se majitelem kolektivní ochranné známky dnem jejího zápisu do rejstříku tyto osoby.

/5/ Kolektivní ochranná známka se užívá společně s individuální ochrannou známkou, popř. není-li individuální ochranná známka, s plným názvem právnické osoby nebo jménem fyzické osoby tak, aby byl zřejmý původ výrobků nebo služeb takto označených.

Odůvodnění

Zavedením institutu kolektivních ochranných známek v ČSSR se vychází vstříc potřebám zejména výrobních hospodářských jednotek /např. trustů nebo koncernů/ v oblasti označování výrobků a služeb. Kolektivní ochranná známka spotřebitele jasně informuje o sepětí organizací do určité hospodářské jednotky a na druhé straně je stimulem pro všechny organizace této jednotky, aby se snažily dosahovat co nejlepší kvality u všech výrobků nebo služeb označovaných kolektivní ochrannou známkou.

Návrh zásad zákona nepočítá se zřízením organizací /např. smlouvou o sdružení/, které by byly majitelem kolektivních ochranných známek, aniž by vyvíjely jakoukoliv hospodářskou činnost. Tento postup by odporoval základní funkci ochranné známky - rozlišovat výrobky nebo služby téhož či obdobného druhu pocházející od různých organizaci. Postavení, vztahy, práva a povinnosti majitelů kolektivní ochranné známky nebo majitelů a uživatelů určuje smlouva. Bližší podrobnosti této smlouvy stanoví prováděcí předpis.

Kolektivní ochranné známky se v zahraničí užívají ve stále větší míře /např. pro výrobní svazy v NDR, pro sdružení pěstitelů vína ve Francii, dále je známá "vlněná peče" mezinárodního sdružení výrobců a zpracovatelů ovčí vlny apod./.

Další možnost využití institutu kolektivních ochranných známek lze spatřovat při kooperaci mezi organizacemi různých zemí.

V textu zásady je způsob sepětí jednotlivých právnických a fyzických osob stanoven pouze rámcově, nebo kolektivní ochranné známky si v ČSSR mohou přihlašovat i zahraniční subjekty, které jsou sdruženy formou stanovenou právním řádem jejich státu.

Zásada XI

/1/ Za proslulé ochranné známky se uznají ochranné známky, které se rozsáhlým.nebo dlouhodobým užíváním staly v ČSSR všeobecně známými a charakteristickými pro jejich majitele a jejich výrobky nebo služby.

/2/ O tom, které ochranné známky jsou v ČSSR proslulé, rozhoduje Úřad na základě žádostí majitele ochranné známky, doložené doklady o proslulosti ochranné známky.

/3/ Zjistí-li Úřad, že proslulá ochranná známka již nesplňuje náležitosti pro uznání za proslulou ochrannou známku, zruší rozhodnutí o jejím uznání za proslulou; ochranná známka ztratí povahu proslulosti dnem, kdy nabude právní moc rozhodnutí o zrušení jejího uznání za proslulou.

Odůvodnění

Zavedení institutu proslulé ochranné známky má za cíl zefektivnit ochranu významných čs. ochranných známek /např. Škoda, Tatra, Poldi, Pilsner Urquell, Budweiser Budvar, Sellier a Bellot/ a dalších/ tím, že je Úřad uzná za proslulé a tak posílí jejich pozici při známkových kolizích v zahraničí, nebo proslulé známky mají dle článku 6 bis Pařížské úmluvy nárok na zvýšenou ochranu proti napodobováni ze strany třetích osob. Proslulým ochranným známkám se poskytuje dle zásady III písm. f/ zvýšená ochrana, která spočívá v tom, že úřad bude z moci úřední zamítat přihlášky ochranných známek, které by byly shodné s proslulou ochrannou známkou, bez ohledu na to, zda je taková ochranné známka přihlašována pro tytéž výrobky nebo služby, pro které je zapsána známka proslulá. Tato zvýšená ochrana proslulých známek je jedním ze závazků, které pro ČSSR vyplývají z Pařížské úmluvy /článek 6 bis/. Ztratí-li známka statut proslulosti dle odst. 3, ztrácí samozřejmé i nárok na zvýšenou ochranu proti zneužívání a napodobování dle zásad III písm. f/, IX odst. 2 a XXI odst. 3 /návrh na výmaz/.

Zásada XII

/1/ Přihlášku ochranné známky a přihlašovanou ochrannou známku podrobí Úřad průzkumu.

/2/ Nesplňuje-li přihláška ochranné známky všechny náležitosti stanovené tímto zákonem nebo prováděcím předpisem, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky odstranil. Neučiní-li tak přihlašovatel v přiměřené lhůtě stanovené Úřadem, má se za to, že od přihlášky upustil.

/3/ Nesplňuje-li přihlašovaná ochranná známka podmínky zápisu, stanovené v tomto zákoně, Úřad přihlášku ochranné známky zamítne.

/4/ Jsou-li splněny náležitosti přihlášky a podmínky zápisu stanovené v tomto zákoně a v prováděcím předpise, Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku a o zápisu vydá majiteli osvědčení.

Odůvodnění

Výsledkem zápisného řízení před Úřadem může být jednak rozhodnutí o zápisu ochranné známky do rejstříku /odst.4 /jednak rozhodnutí o zamítnutí přihlášky /odst.3 /.

Pokud přihlašovatel i přes výzvu Úřadu neodstraní formální vady přihlášky ve stanovené lhůtě, platí právní domněnka, že přihlašovatel od přihlášky ochranné známky upustil, což nebrání opětovnému podání přihlášky. Důvodem pro tuto úpravu je požadavek na co nejracionálnější výkon státní správy a na zajištění právní jistoty přihlašovatelů /např. v otázkách práva přednosti/. Obdobným způsobem řeší problém s odstraněním formálních nedostatků přihlášky právní předpis z příbuzné oblasti - § 7 odst. 3 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

Zamítnutí přihlášky ochranné.známky dle odst. 3 je oproti tomu rozhodnutím ve věci, proto je v řízení zachován dvouinstanční postup.

Zásada XIII

Jakékoliv změny v přihlášené ochranné známce nebo rozšíření seznamu výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka přihlášena, nejsou přípustné; to nevylučuje, aby přihlašovatel podal novou přihlášku.

Odůvodnění

Nepřípustnost jakýchkoliv dalších změn po podání přihlášky ochranné známky je v souladu s mezinárodní praxí a s Madridskou dohodou. Jiný postup by byl v rozporu s právem přednosti stanoveným v zásadě VIII.

Text zásady samozřejmě umožňuje seznam výrobků nebo služeb zúžit, nebo tato změna se nedotýká ustanovení o právu přednosti.

Zásada XIV

Přihlásit ochrannou známku do zahraničí lze až po podání přihlášky v ČSSR.

Odůvodnění

Předcházející přihláška v zemi původu je podmínkou pro přiznání výhod vyplývajících z mezinárodních smluv - Pařížská úmluva; Madridská dohoda /např. unijní priorita/, je rovněž významným nástrojem při zajišťování včasné a účinné právní ochrany v zahraničí. Vede k úsporám devizových prostředků, vynakládaných na přihlašování čs. ochranných známek, nebo se zabrání tomu, aby se v zahraničí přihlašovaly takové ochranné známky, o kterých je předem známo, že budou ze strany zahraničních zápisných úřadů zamítnuty.

Porušení této zásady je sankcionováno pokutou dle zásady XXVI. Uložení jiné sankce není možné, nebo přihláška ochranné známky v zahraničí se vždy řídí podle známkoprávních předpisů daného státu. V případě, že přihláška bude v ČSSR zamítnuta, nebude tato ochranná známka prostřednictvím Madridské dohody zapsána, v ostatních případech bude vždy záležet na zákonodárství dané země.

Zásada XV

/1/ Ochranná doba zapsané známky je 10 let počíná běžet ode dne, kdy přihláška ochranné známky došla Úřadu.

/2/ Na žádost majitele ochranné známky, podané u Úřadu, lze ochrannou dobu prodlužovat obnovou zápisu vždy na dalších 10 let.

/3/ Žádost o obnovu zápisu lze podat nejdříve v posledním roce ochranné doby a nejpozději 6 měsíců po jejím uplynutí.

/4/ Další ochranná doba se počítá vždy od skončení poslední ochranné doby.

Odůvodnění

Ustanovení o ochranné době zapsané známky a o obnově jejího zápisu jsou z platného předpisu o ochranných známkách převzata, nebo se v praxi osvědčila.

Zavedení delší ochranné doby, např. 20 let, by bylo neúčelné, nebo část ochranných známek je užívána pouze krátkodobě pro zboží spotřebního charakteru, které se vyrábí k jednorázovým příležitostem /např. olympijské hry, mistrovství světa, spartakiáda apod./. Prodloužení doby ochrany by v těchto případech znamenalo, že tyto známky by byly sice zapsány, ale neužívány, čímž by neúnosně zatěžovaly zápisné rejstříky a bránily zápisu obdobných označení jiných zájemců.

Madridská dohoda stanoví pro zápis známek fakultativně ochrannou dobu 10 či 20 let.

Nově se zavádí delší, tzv. poshovovací lhůta, ve které je možno ještě zápis obnovit. Lhůta se prodlužuje na 6 měsíců shodně s poshovovací lhůtou dle Madridské dohody.

Zásada XVI

Při obnově zápisu ani v průběhu ochranné doby nejsou přípustné změny v ochranné známce ani rozšíření seznamu výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána. Výjimku povolí Úřad na žádost majitele ochranné známky, které obsahuje jeho název nebo jméno a příjmení, anebo sídlo, popř. bydliště, pokud prokáže, že došlo k jejich změně, a změna ochranné známky uvádí do souladu údaje v ní obsažené se.skutečností a nedotýká se celkového rázu ochranné známky.

Odůvodnění

Výjimka je motivována tím, že je třeba, aby údaj v ochranné známce souhlasil se skutečným stavem a byla tak zachována žádoucí spojitost mezi názvem, jménem, příjmením, sídlem, bydlištěm majitele a jeho ochrannou známkou.

Při obnově zápisu nebo v průběhu ochranné doby lze zúžit seznam výrobků nebo služeb,pro které je ochranná známka zapsána, nebo tato změna se nedotýká samotné známky ani ustanovení o právu přednosti. Přípustné naopak není rozšíření seznamu výrobků nebo služeb, nebo tím by byl narušen princip získání ochrany prostřednictvím zápisu a došlo by tím rovněž ke štěpení práva přednosti, vážícího se k jednotlivým výrobkům nebo službám.

Zásada XVII

/1/ Majitel ochranné známky,která je zapsána v ČSSR, může právo ke své ochranné známce převést písemnou smlouvou na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která je způsobilá být majitelem ochranné známky

/2/ Převod práva k ochranné známce nabude účinností na území ČSSR dnem zápisu do rejstříku, přičemž o tento zápis je povinen požádat Úřad nabyvatel práva k ochranné známce.

/3/ Převést právo k ochranné známce nelze na právnickou nebo fyzickou osobu, jejíž hospodářská činnost nepokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro něž je ochranná známka zapsána. Rovněž nelze převést právo k ochranné známce, u níž by mohlo převodem práva dojít ke klamání spotřebitelů. V těchto případech Úřad žádost o zápis převodu do rejstříku zamítne.

/4/ Právo k ochranné známce přechází v případech, které stanoví zvláštní předpisy; Úřad přechod zapíše do rejstříku na žádost nabyvatele práva k ochranné známce.

Odůvodnění

Zásada zakotvuje převoditelnost práva k ochranné známce. Navrhované řešení si vynutila skutečnost, že u čs. hospodářských organizací dochází často ke změnám jejich hospodářské a organizační struktury /např. změny výrobních programů, delimitace výroby apod./. V případě, že by převod, resp. přechod práva k ochranné známce nebyl možný, docházelo by nutně k zánikům práv k ochranným známkám, což by ve svém důsledku znamenalo pro čs. organizace ztráty, zejména devizové, a poškození čs. zájmů na zahraničních trzích.

Právo k ochranné známce lze převést, pokud nabyvatel vyrábí některý z výrobků, pro který je ochranná známka zapsána, nemusí tedy být výrobní program původního majitele a nabyvatele zcela identický.

Zásada vymezuje podmíněnost účinnosti převodu práva k ochranné známce zápisem do rejstříku Úřadu. Pro žádost o tento zápis není třeba stanovit pořádkovou lhůtu, nebo sankci je zde neúčinnost převodu.

Údaji; které by mohly klamat spotřebitele, se rozumí zejména zeměpisné názvy, odkazující na jinou oblast nebo místo, než je sídlo nebo bydliště majitele ochranné známky či místo skutečné výroby.

Zvláštními předpisy dle odst. 4 se rozumí např. ustanovení, § 49 hospodářského zákoníku nebo části sedmé občanského zákoníku /dědění/.

Zásada XVIII

/1/ Majitel ochranné známky, která je zapsána v ČSSR, může poskytnout právnické nebo fyzické osobě, která je způsobilá být majitelem ochranné známky, právo k užíváni své ochranné známky na základě písemné smlouvy /dále jen "licenční smlouva"/.

/2/ K uzavření licenční smlouvy k ochranné známce, která je zapsána v ČSSR, je třeba souhlasu Úřadu, jinak je licenční smlouva neplatná.

/3/ Licenční smlouva nabude účinnosti na území ČSSR dnem zápisu do rejstříku ochranných známek, přičem o tento zápis je povinen Úřad požádat majitel ochranné známky.

/4/ Licenční smlouvu nelze uzavřít s právnickou nebo fyzickou osobou, jejíž hospodářská činnost nepokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro něž je ochranná známka zapsána. Rovněž nelze licenční smlouvu uzavřít v případech,kdy by mohlo dojít ke klamání spotřebitelů. V těchto případech Úřad žádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku zamítne.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP