Čtvrtek 6. září 1990

Pokračování 4. schůze České národní rady

6. září 1990


(Přerušenou schůzi České národní rady zahájil místopředseda ČNR Zdeněk Malík v 9.15 hodin.)

Přítomni:

předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík, Jan Kasal a 171 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky nebyli přítomni.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji pokračování pléna České národní rady. Jako první bod máme návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady podle sněmovního tisku. Protože proti programu zasedáme už třetí den, bylo by moudré, aby diskuse byla věcná a krátká. Z toho důvodu teď přerušíme hned při zahájení a sejdeme se v klubech na dvacet minut; vyříkejte si, prosím vás, problémy tohoto zákona, aby se průběh schvalování obešel bez zbytečně dlouhých diskusí. Děkuji vám. Za dvacet minut na shledanou! Občanské fórum se sejde ve státních aktech, KSČ v č. 22, MSD v č. 56, KDU v č. 23.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, opětovně vás vítám a doufám, že jste se moudře poradili a zahajuji pokračování schůze. Úvodem omlouvám vládu. Je to proto, že jsme měli plánovanou schůzi ČNR na dva dny a vláda dnes má hospodářskou radu, tak ji omlouvám.

První bod pokračování našeho pléna je

VII.

Návrh skupiny poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady podle sněmovních tisků 17 a 49

Z pověření skupiny poslanců návrh odůvodní poslankyně Anna Röschová, kterou prosím, aby se ujala slova. Ještě než začne, je nás přítomno 161, čili jsme schopni se usnášet.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, skupina poslanců České národní rady předložila České národní radě návrh na vydání zákona o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady. Při jeho sestavování se vycházelo z obdobného zákona Federálního shromáždění, který jeho poslanci již před parlamentními prázdninami schválili. Návrh zákona České národní rady byl přikázán všem výborům, které se jím velmi odpovědně zabývaly.

Ukázalo se velmi správné, že jsme přistoupili k projednávání tohoto zákona až v tomto období. Nyní se zřetelně ukazuje jeho nezbytost. Vždyť už od poloviny srpna poslanci jednají prakticky každý den, a to nezřídka od rána do pozdních nočních hodin. Poslanci se velmi vážně zabývali a zamýšleli nad částkami, ať už jde o plat, funkční příplatky či náhrady výdajů. Navrhované částky odpovídají částkám, které pobírají poslanci Federálního shromáždění. Narozdíl od tohoto shromáždění návrh České národní rady o náhradách věcných výdajů předpokládal dvě varianty - § 6. Všechny výbory se vyslovily pro přijetí varianty prvé.

Z jednání výborů vyplynuly i další připomínky, které jsou obsaženy ve společné zprávě, kterou jste obdrželi. Jde o sněmovní tisk číslo 49. Připomínka ke společné zprávě k § 1, odstavci 1 a odstavci 4 spolu souvisejí. Doporučuji, abyste se do této společné zprávy podívali. Pokud jde o připomínku k § 3, odstavec 5, doporučují výbory, resp. jeden výbor podle usnesení výboru, aby funkční příplatek funkcionáři komise předsednictva náležel v případech, když o tom rozhodne předsednictvo ČNR. To by bylo velice stručné zdůvodnění, jinak doporučuji schválit tento zákon ve znění společné zprávy číslo 49. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji paní poslankyni Röschové a nyní zahajuji rozpravu k tomuto zákonu. Mám tu přihlášku pana poslance Štraita, děkuji řadě poslanců, kteří po klubech své přihlášky do diskuse stornovali. Je zde přihláška pana poslance Jaroslava Štraita.

(Z pléna - poslanec Štrait: netrvám na svém vystoupení, stahuji přihlášku.)

Děkuji, další zde není. Ptám se, je někdo, kdo se chce zúčastnit rozpravy k tomuto zákonu? Jelikož se nikdo nehlásí, tak vám děkuji a prosím o závěrečné slovo paní poslankyni Röschovou.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, já bych vysvětlila - pravděpodobně se do rozpravy nehlásí nikdo, protože tento zákon byl velice důkladně probírán ve výborech, takže se domnívám, že souhrnná zpráva obsahuje všechny připomínky, které jsou k tomuto zákonu, takže bych doporučovala hlasování. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji vám, můžeme přistoupit k hlasování. Ptám s e, kdo souhlasí s návrhem zákona, jak byl přednesen paní poslankyní, jak jste ho měli možnost prostudovat včetně společné zprávy jednotlivých výborů. Kdo je pro? (Hlasuje se.) 119 Kdo je proti? 7 Zdržel se někdo hlasování? 29

Děkuji, zákon byl schválen.

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu, jde o

VIII.

Návrh na změnu názvu výboru České národní rady

Předsednictvo České národní rady pověřilo svého člena pana poslance Vladimíra Šumana, aby vás s návrhem seznámil. Prosím, aby se pan poslanec ujal slova.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, vážení přátelé, vzhledem k významu mezinárodních styků pro činnost České národní rady předsednictvo ustavilo stálou komisi předsednictva, v jejímž čele je předsedkyně paní dr. Burešová. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto navrhnout České národní radě změnu názvu výboru pro územní správu, národnosti - závorka - a mezinárodní vztahy - závorka - tak, že se závorka a text v ní vypustí. Navrhuji tedy, aby plénum České národní rady odsouhlasilo nový název tohoto výboru ve znění Výbor pro územní správu a národnosti.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Slyšeli jste návrh předsednictva České národní rady. Má někdo z vás dotaz k tomuto návrhu změny názvu? Není tomu tak, pardon, paní poslankyně Němcová.

Poslankyně Helena Němcová (z pléna) : Aby to navrhovatel odůvodnil.

Poslanec Vladimír Šuman: V prvé řadě mého zdůvodnění mi dovolte. abych ocitoval první větu toho, co jsem četl. Vzhledem k významu mezinárodních styků pro činnost České národní rady - atd. předsednictvo ... Já se domnívám, že v současné době, kdy celá tato problematika je předmětem velkých úvah, jakým způsobem řešit tuto problematiku - ve vztahu jednotlivých státních orgánů jsme došli k názoru, že je naprosto nezbytné, aby to byla komise předsednictva a nikoliv jeden výbor, protože mezinárodní vztahy, to je otázka, která se bude týkat všech výborů, ale především je nezbytné, aby v čele této komise stála předsedkyně České národní rady. A nejen to, dalšími členy jsou všichni členové užšího vedení, to znamená všichni místopředsedové.

Takže to zdůvodnění je, řekl bych, dáno naléhavostí řešení tohoto problému a významu těchto styků mezi jednotlivými komisemi, výbory. Je nutná koordinace této činnosti a domníváme se, že by nebylo správné, aby to bylo koordinováno z jednoho výboru. Já bych tu počkal a zeptám se, jestli toto zdůvodnění paní poslankyni postačí, nebo jestli je třeba hledat ještě další argumenty.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Stačí toto zdůvodnění, paní poslankyně?

Poslankyně Helena Němcová (z pléna) : Já jsem měla ten pocit a názor, že by to měl být výbor.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Můžeme teď přistoupit k hlasování. Doporučuji přijmout toto usnesení: "Česká národní rada mění název výboru České národní rady pro územní správu, národnosti (a mezinárodní vztahy) na Výbor České národní rady pro územní správu a národnosti."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 132. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? 13

Děkuji, návrh je schválen.

Přistupujeme k dalšímu bodu pořadu

IX.

Návrh na uvolnění člena výboru České národní rady

Paní poslankyně, páni poslanci, do rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady byl zvolen poslanec Tomáš Ježek a později byl jmenován členem vlády České republiky. Podle § 38 jednacího řádu České národní rady nemohou být do výborů České národní rady zvoleni členové vlády České republiky. Je proto nezbytné pana ministra Tomáše Ježka z funkce člena výboru uvolnit.

Doporučuji vám proto následující usnesení:

"Česká národní rada uvolňuje poslance Tomáše Ježka z funkce člena rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? (Hlasuje se.) 147. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování. Nikdo. To znamená, že tu nemáme všechny poslance.

Z pléna: Aniž by kdo opouštěl místnost.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Liší se součet, tím, že několik poslanců není přítomno...

Pracovnice ČNR: Předtím jsme měli 145 a teď jsme došli k číslu 147.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: To na věci nic nemění, usnesení bylo přijato.

Dalším bodem jsou

X.

Případné odpovědi členů vlády České republiky na podněty, otázky a interpelace poslanců

Jelikož jsem omluvil vládu, jelikož zde nejsou přítomni členové vlády, jsme nuceni odložit tento bod na příští zasedání. Prosím...

Poslanec Jiří Payne (z pléna) : Já bych měl naopak naši odpověď vládě na prohlášení pana premiéra, jestli by bylo možno zařadit to do tohoto bodu.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Prosím.

Poslanec Jiří Payne: Vážené předsednictvo, vážení kolegové, ačkoli tady vláda není, domnívám se, že bychom měli na projev pana premiéra Pitharta odpovědět. Navrhl jsem text, který, pokud by se vám to zamlouvalo, bychom mohli zaslat naší vládě.

Vyjádření České národní rady k prohlášení předsedy vlády ze dne 4. září 1990.

Pane předsedo vlády, požádal jste nás ve svém projevu, abychom se s vámi rozdělili o tíhu odpovědnosti, kterou vaše vláda v době parlamentních prázdnin nesla, abychom se vyjádřili k tomu, co vaše vláda udělala či neudělala, resp. jak dobře či špatně to udělala. Protože vaši vládu považujeme i za svou, a protože si uvědomujeme, že neseme část odpovědnosti, vyplývající z naší úlohy být vám kritickým partnerem, nechceme nechat vaši prosbu bez odpovědi.

V závěru své promluvy jste vyslovil mínění, že obavy, které nás v poslední době tíží, jsou podmíněny obecnějšími nejistotami. I my si uvědomujeme širší rámec těchto obav. I my si klademe otázku, zda nehrozí další důsledky případného neoprávněného překročení současných federálních pravomocí, které jen stěží dokážeme předvídat, např. v oblasti zahraniční politiky. Zda se nemohou dobře míněné záměry za nějakou dobu obrátit špatným směrem. Zda nebouráme staré rychleji, než dovedeme stavět. Zda by neměly být všechny tři ústavy sice tvořeny společně, ale po předchozím nezávislém vyjasnění vlastních představ. Zda se tu neočekává, že slovo "společně" znamená přinést vlastní vklad ve smyslu vašich slov - "silné republiky znamenají silnou federaci". Zda není informovanost nedostatečná nejen mezi republikami, ale i mezi českou vládou, parlamentem a veřejností. Zda dostupné mozaikovité informace o jednání v Trenčianských Teplicích nejsou příliš málo na dvoudenní jednání.

Jistě bychom kolem sebe našli obecnějších nejistot a obav ještě mnohem víc a i z nich se odvíjejících obranných reakcí na všech stranách. Např. potřebu nezůstat se svou nejistotou sám... obklopit se skupinou podobně smýšlejících, což vede k atomizaci společnosti, nebo projekci vlastního strachu do jiných takových skupin. Pokusy hledat společného nepřítele, protože společný nepřítel skupinu stmeluje a dává jí pocit identity. Ostatně, známe to dobře ze zkušeností minulých desetiletí. Teď jakoby nám ten nepřítel chyběl. Věříme, že proti strachu, který je v nás zakořeněn, je nejlepším lékem důvěra.

Není snadné ji vybudovat. Jaké však pro ni můžeme vytvořit alespoň předpoklady? Určitě je to informovanost, po níž voláte ve své promluvě na několika místech. Určitě je to i upřímná kritika a otevřená hra, nepochybně i solidarita. Vědomí, že druhý pro mne není potencionálním nepřítelem, že se navzájem potřebujeme, abychom vytvořili živý, plnokrevný organismus nebo, vašimi slovy, životaschopnou federaci.

Rozumíme vašemu úsilí o co možná pravidelná setkání se slovenskými partnery, jako např. Lnáře a Luhačovice a jeho vyústění ve schůzce v Trenčianských Teplicích. Vítáme každý kontakt a každou schůzku, samozřejmě nejen na úrovni republikových vlád. Také nás trápí nedostatečná vzájemná informovanost, která může vést k nedorozuměním, jejichž příkladem jsou i diskuse kolem schůzky v Trenčianských Teplicích. Důvěřujeme tomu, že přesvědčivá většina všech, kdo žijí jak v České, tak i Slovenské republice si přeje jednu společnou republiku. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážení přátelé, mně se velice líbil duch tohoto vystoupení a domnívám se, že podobné prohlášení přijmout musíme. Protože to ale považuji za velice důležité prohlášení, navrhuji zvážit kvůli několika stylizacím, které jsem jenom já nepovažoval za zcela přesně vystihující atmosféru reakce, jestli by nebylo účelné, abychom si teď udělali krátkou přestávku, ve které bychom třeba jmenovali tři poslance, čtyři maximálně, kteří by to prošli, abychom se tam nedotkli něčeho. Víte, ten důvod, proč tady vystupuji, není proto, abych to hodnotil, protože se mi to hrozně líbilo, ale mám strach, že na jedno přečtení tam může být něco, čemu může být porozuměno jinak. Nemám co říci, buďte tak hodní a vyjádřete se k tomu, to je můj návrh, pokud bude většina jiného názoru, tak to rád budu respektovat, budu muset, ale i rád.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Šumanovi, hlásil se pan poslanec Dohnal.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Vážení přítomní, jelikož se jedná o velice závažný dokument, tak navrhuji, abychom přerušili jednání, abychom jej mohli projednat v jednotlivých poslaneckých klubech. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážení páni poslanci, vážené poslankyně, kecáme, kecáme a kecáme. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, paní poslankyně Němcová.

Poslankyně Helena Němcová: Vážené předsednictvo, vážení kolegové, já osobně si myslím, že skutečně musíme zaujmout stanovisko k předvčerejšímu prohlášení předsedy vlády. Ovšem z toho, co jsem slyšela, nemohu říci, jestli s tím souhlasím plně nebo ne; jestliže čtyři poslanci, které si tu vybereme, o tom budou uvažovat, jak o tom mají být přesvědčeni všichni ostatní? Neměli jsme to mít na stole na papíře? Pokud by měla být adresována vládě výtka, že informuje pozdě, myslím, že by tam měla být také výtka, že ČNR dříve neumožnila setkání vlády a nás, abychom se o tom dozvěděli dříve. Vždyť snad jsme také pro to mohli něco udělat my. My jsme snad měli svolat toto shromáždění, aby nám předseda české vlády k tomu řekl svůj názor.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, hlásí se pan poslanec Štindl, má přednost jako člen předsednictva.

Poslanec Karel Štindl: Souhlasím s tím, abychom udělali přestávku, ale považuji věc za tak závažnou, že bych rád vyzval všechny kluby, aby to podrobily ještě věcné diskusi. Nesouhlasím s tím, že jde jen o stylistickou úpravu tohoto dokumentu. Mně to připadá, na to, že jsme politické shromáždění příliš emotivní a psychologizující a jsem přesvědčen o tom, že věc vyžaduje věcnou a ne krátkou diskusi v klubech.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, technická poznámka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP