Pátek 26. dubna 1991

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové ČNR Jan Kalvoda, Jan Kasal, Jiří Vlach a 179 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: předseda vlády Petr Pithart, ministr financí Karel Špaček, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych zahájil dnešní jednání České národní rady a abych vás na začátku seznámil s některými organizačními záležitostmi.

Za prvé - pro všechny poslance byl rozmnožen čistopis zákona o majetku obcí. Samozřejmě, je to pracovní verze, schválili jsem ho ve středu. Poslanci si svůj výtisk mohou vyzvednout ve výborech, někteří ho dostáváte na lavice.

Ještě jednou bych při této příležitosti chtěl připomenout, že jsme se včera rozhodli, že dnes přerušíme jednání naší schůze v odpoledních hodinách a že schůze začne 7. května, tj. v úterý v 10 hodin.

Dále se domnívám, že hladkému průběhu jednání prospěje, když se sněmovna v tomto okamžiku rozhodne, kdy dnes skončíme odpolední jednání, aby zejména poslanci z Moravy věděli, které spoje budou mocí stihnout. (hlas z pléna: doporučuji přerušit ve 12 hodin)

Je zde návrh na přerušení schůze ve 12 hodin - to se domnívám, že je přílišný luxus.

(hlas z pléna: doporučuji přerušení v 15 hodin) Je zde další návrh na přerušení jednání v 15 hodin. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Kadlec.

Poslanec Ján Kadlec: Navrhuji přerušit jednání po uzavření tohoto bodu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pan poslanec Kadlec navrhuje přerušit naše jednání po skončení tohoto bodu, ale to bychom také mohli porušit naše včerejší usnesení tím, že by se nám dnes nepodařilo skončit. Dále se hlásí pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, já se domnívám, že pokud by mohla zahájit práci dohadovací komise ihned, bylo by možné hovořit o tom, že ještě dnes skončíme s otázkou, kterou máme dořešit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Osobně doufám, že se to podaří. Vzhledem k tomu, že včera byla ukončena část rozpravy k tomuto bodu jednání, to jest ke státoprávnímu a územně správnímu uspořádání a měli jsme pokračovat v projednávání tohoto bodu v okamžiku, kdy nám návrhová skupina bude schopna předložit návrh usnesení.

Práce této skupiny ještě neskončila, a proto bych navrhoval, abychom v tomto okamžiku uvolnili poslance, kteří potřebují dál intenzivně pracovat v této skupině a abychom pokračovali v projednávání dalších důležitých bodů našeho programu.

Kdo souhlasí s tímto postupem? (Hlasuje se.) 104

Kdo je proti? Nikdo.

Schválili jsem si tento postup. V tomto okamžiku bych rád uvolnil ty, kteří pracují v návrhové skupině a popřál jim mnoho zdaru do jejich náročné práce.

Dále bych si dovolil navrhnout změnu programu. Vzhledem ke složení návrhové skupiny se domnívám, že je v tomto okamžiku vyloučeno, abychom přikročili k projednávání návrhu poslanců ČNR na vydání zákona o České lékařské komoře. Z toho důvodu se domnívám, že bychom měli pokračovat bodem 9.

Ještě bych si dovolil navrhnout další změnu programu - v bodu 9 jde o vládní návrh zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž. Potom bychom si měli uvědomit, ke kterým bodům jsme ještě pod určitým časovým tlakem.

V bodě 9 se domnívám, že přijde na řadu záležitost, která nebude časově náročná a je nanejvýš urgentní, a to je návrh na zproštění některých soudců a v bodě 13 volba soudců.

Navrhoval bych tedy, abychom nyní začali projednávat bod 12, tedy zproštění soudců, potom bod 13, volbu soudců a pak bychom měli projednat bod 9, to jest návrh na zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž vzhledem k tomu, že tatím není ve sněmovně přítomen pan ministr Dyba. Samozřejmě, že se k projednávání státoprávního a územně správního uspořádání vrátíme hned, jak to bude možné.

Hlásí se pan poslanec Kozánek.

Poslanec Petr Kozánek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl jsem vás požádat, jestli by bylo možno, aby se dnes projednal zákon o pojišťovnách, protože předpokládám, že bude projednáno dnes státoprávní uspořádání a výbor má již dlouhodobě, asi dva měsíce avizovánu návštěvu v Karviné výjezdní zasedání, to bude přitom příštím plenárním zasedání a nemohlo by se uskutečnit projednávání pojišťoven. Tak jsem vás chtěl požádat, kdyby to bylo možné, protože ta záležitost je dlouhodobě zamluvena. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji, jsou zde dva návrhy na změnu programu. Já je zrekapituluji, ten první zní tak, abychom nyní projednávali XII, XIII, pak bod IX. Druhý návrh je pana poslance Kozánka, aby za tento bod projednávaných zákonů byl zařazen bod X, tzn. vládní návrh zákona České národní rady o pojišťovnictví.

Dal bych o těchto dvou návrzích hlasovat dohromady, vzhledem k tomu, že se týkají jednoho bodu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, ptám se tedy, kdo je pro tuto změnu programu? (Hlasuje se. 86) Děkuji.

Kdo je proti? (1) Děkuji, schválili jsme tedy tuto změnu programu a můžeme přistoupit k projednávání bodu

X.

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 251

Návrh ústavně právního výboru ČNR odůvodní zpravodajka, poslankyně Anna Röschová, kterou prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, ústavně právní výbor ve svém tisku 241 podle §52 a 44a) zákona č. 36 z r. 1964 Sb. o organizaci soudců a o volbách soudců, navrhuje ke zproštění soudce, kteří jsou zde v tomto tisku pod bodem I, II a III.

Jsou to soudci, kteří buď odcházejí do důchodu, nebo jsou převelováni k jiným soudům, nebo odcházejí z justice vůbec.

Ústavně právní výbor toto projednal a dovolil si vám předložit tento návrh. Navrhovala bych, aby se o zproštění soudců hlasovalo en bloc, tj. o celém tisku najednou.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji paní poslankyni Röschové za její úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu jednání.

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nehlásí, mohu tedy uzavřít rozpravu k tomuto bodu, zeptám se paní zpravodajky, jestli chce promluvit v tomto okamžiku (nechce). Zazněl zde návrh hlasovat o předloženém návrhu najednou, ptám se tedy, jestli jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování. (Hlas z pléna: nejsem si zcela jist, že jsme usnášeníschopni). Promiňte, měl jsem uvést, že je nás v tomto okamžiku ve sněmovně 141 (veselost v sále). V 9.25 hodin bylo zapsáno 141 poslanců, to tedy pro upřesnění, z posledního hlasování vyplynulo, že je nás tady více než 100. Chtěl bych požádat službu, aby nám v tomto pomohla a upřesnili jsme si počet poslanců ve sněmovně. (Služba provádí sčítání přítomných.) Děkuji. 105 Jsme tedy usnášeníschopni.

Já se tedy v tomto okamžiku ptám, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku č. 251, ať zvedne ruku (105) 105, děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo) Nikdo. Děkuji.

Tím je tedy skončen tento bod pořadu. Chtěl bych upozornit, že není třeba se zdržovat tím, že budeme zjišťovat, kdo se zdržel hlasování, je v souladu s jednacím řádem, pokud z prvých dvou hlasování jasně vyplývá, jak dopadlo hlasování. proto se neptám, kdo se zdržel hlasování. Tolik jenom na vysvětlenou. Děkuji paní společné zpravodajce.

Dalším bodem našeho jednání je podle právě schválené změny programu

XI.

Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice podle sněmovních tisků 237 a 252

Předložený návrh odůvodní ministr spravedlnosti Leon Richter, kterého prosím, aby se nyní ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Leon Richter: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stalo se už nyní pravidlem, že při takřka každém plenárním zasedání vaší sněmovny předstupuji před vás s návrhy na volbu nových soudců. Jde o praxi, která dříve nebyla vžita, poněvadž potřeba soudců v minulém období nebyla tak naléhavá, jako je nyní.

Jsem si vědom toho, že tímto způsobem se pouze snažím o jisté doplňování současného, troufám si říci katastrofického stavu, který se v justici začíná rýsovat, nicméně ani tato opatření, která činím, nejsou adekvátní té situaci, která nyní existuje. Při minulých volbách v závěru března jsem Vás informoval o tom, že v průběhu loňského roku Vámi bylo zvoleno celkem 188 soudců, přičemž mezitím 185 jich z justice odešlo. Tento neblahý trend pokračuje i v prvních měsících tohoto roku. Od počátku tohoto roku celkem efektivně přibylo do justice 15 soudců, přičemž mezi těmi, které jste zvolili, bylo nových pouze těchto 15 soudců. Všichni ostatní již v justici byli a šlo pouze o prodloužení jejich mandátu, příp. o převolení od jednoho soudu k druhému. Nicméně za stejné období, to znamená za prvé tři měsíce oproti těmto nově přibyvším 15 soudcům, odešlo 32 soudců a mám signály, že v dubnu a květnu odejde dalších 20 soudců. Příčiny tohoto současného jevu jsem se vám pokusil vyjádřit v posledním svém vystoupení v závěru března letošního roku. Hlubší rozbor této současné situace české justice obdržíte v materiálu, který byl z vaší iniciativy zpracován, předložen české vládě k projednání a podle vámi přijatého usnesení by měl být v průběhu května po projednání ve vládě a přijetí odpovídajících usnesení projednán i ve vašich výborech. Jde o situaci, která je neradostná, ale která není typická jenom pro naši republiku. Samozřejmě obdobná situace je na Slovensku, ale je podle mých vědomostí i v ostatních zemích postkomunistického systému. Dochází k tomu, že justice v těchto zemích není v současném období brána příliš vážně, setkáváme se s vážnými problémy, pokud se týká řízení samotného s útoky na soudce - o tom jsem vás již také informoval. Dochází také ale k takovým jevům, jako že svědci, ale i účastníci sami se k jednáním nedostavují, nedostavují se k jednáním ani soudci z lidu, v těch řízeních, kde jejich přítomnost je podle současného právního systému nezbytná a to vše ztěžuje nezbytný přechod do nového systému, který by dokázal plně respektovat práva a svobody našich občanů.

V současné etapě jsem vám navrhl ke zvolení 23 kandidátů, z toho při projednávání ve výborech byly vzneseny námitky proti 2 z nich. Jmenovitě proti dr. Libenskému a proti dr. Gomolové. V souladu se závěry společné zprávy výborů, jak je máte před sebou, souhlasím s tím, aby tito navržení 2 kandidáti nebyli v současné době projednáváni a béřu v tomto kole jejich kandidaturu zpět s tím, že jejich kandidatura by měla být ještě posouzena. S ústavně právním výborem jsme dohodnuti na způsobu, jímž by vhodnost či nevhodnost další kandidatury těchto soudců měla být ověřena. V mezidobí, co jsme nyní zasedali, jsem nicméně obdržel prohlášení další kandidátky, a to dr. Zahradníkové, která měla být zvolena v okresním soudě v Mostě, že béře zpět svůj souhlas ke zvolení soudkyní z povolání k tomuto soudu. Jde nepochybně o další symptomatický úkon, který je pro soudce v současném období dosti příznačný a jenom ukazuje na vážnost současné krize. Protože odpadl právní předpoklad pro její kandidaturu, to je její souhlas, béřu návrh i ohledně této dr. Zahradníkové zpět. Pokud se týká zbývajícího návrhu, žádám Vás, abyste posoudili jejich způsob k výkonu soudcovské funkce a prosím Vás o vyslovení důvěry k tomuto návrhu. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Richtrovi a nyní prosím společnou zpravodajku výboru, posl. Annu Röschovou, aby odůvodnila společnou zprávu výboru České národní rady.

Poslankyně Anna Röschová: Výbory ČNR projednaly návrh předložený panem ministrem Richterem tak, jak byl obsažen v tisku 237 k volbě soudce, kteří jsou navrženi, a to v oddíle A, to jsou soudci, kterým končí volební období, kromě dr. Libenského, jehož kandidaturu pan ministr stáhnul a já se k tomu připojuji. Potom v oddíle B, to jsou soudci navrhovaní ke zvolení k jiným soudům. V oddíle C kandidáti z řad justičních čekatelů a v oddíle D, to jsou buď bývalí soudci, kteří se do justice vracejí, notáři nebo prokurátoři, kromě dr. Evy Gomolové, jejíž kandidatura byla stažena a bude ještě posouzena a dr. Zahradníkové, která kandidaturu stáhla sama. Je voleno 23 soudců, jak řekl pan ministr, a to pro krajský soud v Českých Budějovicích, krajský soud v Brně a okresní soudy v České republice. Výbory ve své zprávě doporučují volbu a já bych opět navrhovala, abychom hlasovali po jednotlivých oddílech. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Šimeček.

Poslanec Josef Šimeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctihodná paní kolegyně, vážení páni poslanci, odmítám zvednout ruku a souhlasit s volbou nového soudce, pana d r. Václava Mokrého, protože po přečtení jeho životopisu, ač jej osobně neznám, mi zní krajně podezřele a dovolím si vyslovit výhrady, že od roku 1958 byl zvolen z povolání, když předtím byl vedoucím odboru vnitřních věcí městského národního výboru, což víme, co to byly za odbory. Byl zvolen jako soudce z povolání OS v Pardubicích v roce 1958, tedy v době násilné kolektivizace venkova, v této činnosti pokračoval jako soudce OS v Ústí na d Orlicí, kde vykonával až do r. 1985 funkci předsedy soudu. Nezlobte se, lidé v soudnictví s touto praxí, jako měl dr. Mokrý, museli vědět, čili nemohli nevědět o XII. sjezdu KSČ, který zásadním způsobem veřejně odhalil nezákonnosti v 50. letech. Tento člověk nezákonně setrvává na svých pozicích i v letech 69-70, protože se ve funkci udržel až do r. 1985 a jako takového s ním v žádném případě souhlasit nemohu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šimečkovi. Předávám slovo panu poslanci Hofhanzlovi.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážená sněmovno, dámy a pánové, řeč pana ministra spravedlnosti Leona Richtera v televizním pořadu Co týden dal na velikonoční pondělí mě přinutila k hlubšímu zamyšlení. Pan ministr se v diskusi rozhovořil nad tím, že Federální shromáždění nerespektovalo rozhodnutí soudu pro Prahu 7, který zakázal zveřejnit jména dvou poslanců, kteří byli nalezeni v registru svazků. Pan ministr argumentoval, že je to nepřípustný zásah do pravomoci soudní moci a lustrační komise FS zveřejněním jmen překročila svou pravomoc.

Krásná je teorie, ale šedivá a kontroverzní je skutečnost našeho života. V prvém návalu pobouření jsem řekl, že již nezvednu ruku při volbě jediného soudce, který byl soudcem v komunistické éře a který byl v komunistické straně. Nemohu od těchto lidí očekávat nezávislost a vysoký morální kredit. Domnívám se, že hra na demokracii, kterou v naší zemi již rok a půl provozujeme, je jenom povrchní, nedůslednou a je to hra s ohněm a osudem tohoto národa. Z historie se můžeme poučit, že demokratická a spravedlivá společnost může vzniknout a fungovat pouze při dodržování základních pravidel demokracie. Z těchto pravidel by pro nás mělo především platit, že zlo musí být přesně označeno a alespoň symbolicky důsledně potrestáno. Slušnost a dobro by měly dostat morální zadostiučinění, že pravda by měla být na jeho straně. Zároveň je tím dáno na vědomí všem, kteří by chtěli znovu jít cestou zla, že ruka spravedlnosti je jednou dostihne a oni ponesou následky svých špatných činů.

V naší zemi se nic takového nestalo. Nebyla označena a přesně definována politická vina komunistické strany zodpovědné za stav a krizi této země a za stav duší jejich obyvatel. Nikdo z konkrétních vůdců a představitelů této strany nebyl hnán k zodpovědnosti a za své činy potrestán. Nezmiňuji se o trapné frašce s Miroslavem Štěpánem. Pokud vím, ministr spravedlnosti i generální prokurátor, či některý z nezávislých soudců, o nichž pan ministr mluvil, nevypracovali a nepodali návrh na zvážení této viny. Nevyčistili jsme základy nového domu, který - jak se domnívám - chceme stavět. To, co již rok děláme, je kladení shnilých prken na hromadu rumu a potírání omšelých zdí. Až tato stavba dosáhne do druhého či třetího patra, vlastní vahou se zřítí a rozdrtí nás ve svých troskách.

Při stavbě demokratického státu nelze vycházet z filosofie "všichni jsme kradli, švindlovali a poškozovali se navzájem, nemáme si co vyčítat." Není to pravda. Z této filosofie činí opovržení k drobnému člověku a jeho smyslu pro spravedlnost. V této zemi žili vedle sebe 40 let na jedné straně lidské kreatury a na druhé straně lidé poctiví a spravedliví, kteří si dokázali udržet své lidství.

Jsem nucen sněmovně a především vládě připomenout, že dokud nebude zlo označeno a potrestáno, neuvěří obyčejný občan této země, že se něco změnilo a nevezme přeměnu vážně. Nebyl potrestán Gustav Husák, vůdce marasmu a rozkladu 70. a 80. let. Nic se nestalo zrádcům, kteří v roce 1969 pozvali ruskou armádu. Nemluvím o vrazích z 50. let (potlesk). Lidé, kteří celá desetiletí parazitovali z této země a doslovně týrali spoluobčany a podřízené, po krátkém období nejistoty pokračují na svých místech dále.

V této zemi nebylo velké zlo povoláno k zodpovědnosti, bylo promlčeno. Stále platí, že padoušství a podvod se vyplatí, a to není - jak se domnívám - dobrý základní kámen ke stavbě svobodné demokratické společnosti. Domnívám se, že když politikové politikaří, mělo by nezávislé soudnictví a nezávislí soudci, o kterých pan ministr hovořil, hledat a prosazovat cestu práva a spravedlnosti v této oblasti. Náprava škody a poškození mravního je důležitější a pro společnost většího dosahu než restituce materiální. Zatím, nechť mi pan ministr promine, je soudcovský stav stále ještě úsluhou moci staré a zčásti i nové. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi, dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Petr Pospíšil.

Poslanec Petr Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a panové. V duchu předchozího vystoupení předkládám sněmovně návrh, aby pro příště byli za soudce voleni skutečně lidé, kteří nejsou žádným způsobem spjati s minulým režimem. Tedy ti, kteří se buď narodili nebo byli počati po 17. listopadu 1989.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu Pospíšilovi. Hlásí se pan poslanec Palkoska do rozpravy.

Poslanec Ivo Palkoska: V tomto případě navrhuji, aby za poslance našeho zákonodárného sboru byli voleni titíž lidé.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Palkoskovi. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda si přeje vystoupit? (ano) Předávám mu tedy slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP