Úterý 14. května 1991

Začátek schůze České národní rady 14. května v 10.20 h

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové ČNR Jan Kalvoda, Jan Kasal, Zdeněk Malík a 178 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, ministr financí Karel Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji přerušené jednání 18. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám i přítomné ministry české vlády.

Předsednictvo ČNR, které se včera sešlo, vám navrhuje rozšířit dnešní pořad ještě o jeden bod, a to o návrh na zkrácení 60denní lhůty k projednání vládního návrhu zákona. Jde o tisk 278.

Podle prezenční listiny je přítomno 129 poslanců a jsme tedy usnášeníschopní. Dovolte, abych o tomto návrhu předsednictva na rozšíření pořadu nechal hlasovat s tím, že potom zrekapituluji celý pořad a projednáme další návrhy na rozšíření programu.

Kdo tedy souhlasí s návrhem na rozšíření dnešního pořadu schůze, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 89

Kdo je proti? 4

Kdo se zdržel hlasování? 13

Tento návrh byl přijat. V této chvíli vypadá tedy pořad dnešní schůze takto.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 278.

Návrh usnesení České národní rady na zřízení vyšetřovací komise ČNR a na obsah její práce - tisk 263.

Návrh rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady na usnesení ČNR, jímž se doporučuje vládě České republiky postup při privatizaci České státní pojišťovny.

Návrh poslankyně Hany Marvanové na usnesení České národní rady, kterým by Česká národní rada uložila vládě České republiky zpracovat a do 30. června t. r. předložit k projednání České národní radě koncepci bytové politiky. Návrh meziparlamentního klubu demokratické pravice v ČNR přednesený poslancem Ladislavem Jaklem na přijetí usnesení České národní rady, kterým by bylo doporučeno Federálnímu shromáždění urychleně připravit a schválit zákon, který by upravoval podmínky pro hospodaření obcí.

Návrh poslance Vladimíra Budinského na přijetí usnesení České národní rady k otázce životního prostředí.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. března do 23. dubna 1991 podle sněmovního tisku 250 a jeho dodatku do 7. května.

Táži se, kdo má návrh na doplnění pořadu nebo nějaké připomínky?

Poslanec Luděk Fendrych: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby byl rozšířen program o mimořádnou interpelaci, jejíž podstatu jsem se dověděl v pátek minulého týdne a je zde nebezpečí z prodlení. Nemohl jsem ji tedy přednést v době určené pro interpelace.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Navrhuji, abychom hlasovali o každém návrhu zvlášť en bloc. Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? (Nikdo se nehlásil.)

Kdo tedy souhlasí s přijetím návrhu pana poslance Fendrycha na rozšíření programu, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 77

Kdo je proti? 1

Kdo se zdržel hlasování? 36

Tento návrh byl přijat.

Dále se písemně přihlásil s připomínkou k pořadu schůze pan poslanec Nedbálek.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout doplnění programu dnešní plenární schůze českého sněmu. Jedná se o stanovisko České národní rady k rozhodnutí federální vlády o prodeji tanků do Sýrie. Domnívám se, že toto rozhodnutí poškozuje mezinárodní pověst nejen federace, ale i České republiky. Navrhuji proto tento problém na závěr dnešní schůze projednat a přijmout k němu usnesení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Kdo je pro návrh přednesený panem poslancem Nedbálkem, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 98

Kdo je proti? 2

Kdo se zdržel hlasování? 17

Děkuji. Návrh byl přijat.

S dalším návrhem na rozšíření pořadu schůze se přihlásil pan poslanec Wolf.

Poslanec Miroslav Wolf: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte, abych přednesl návrh na přijetí usnesení k činnosti komise pro dohled nad výkonem zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu funkcí dosazených jmenováním. Jedná se rozšíření působnosti této komise na úřad vlády a kancelář ČNR.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, jde o návrh na rozšíření pořadu. Děkuji. Kdo je pro návrh právě přednesený, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se. 78) Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? (36)

Děkuji, i tento návrh byl přijat. Přeje si ještě někdo vystoupit s návrhem na rozšíření pořadu? Pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako jiní poslanci z bývalého nebo Severomoravského kraje, jsem obdržel žádost starosty města Český Těšín a dalších funkcionářů ohledně článku otištěného v novinách Glos Ludu, to jsou noviny polské menšiny v Československu, týkajícího se historických událostí v Československu od roku 1919. V souladu s názorem většiny lidí v těšínském Slezsku navrhuji, aby tato otázka byla zařazena na pořad dnešní schůze a aby ČNR k tomu přijalo usnesení.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, pan poslanec Stodůlka ozřejmil svůj návrh tak, jak považoval za přiměřené. Prosím o hlasování, kdo je pro jeho návrh, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se. 46) Děkuji.

Kdo je proti? (12) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (61) Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. Přeje si ještě někdo navrhnout doplnění pořadu schůze nebo má připomínku k některému z bodů dnešního pořadu? Pokud nikoliv, pak byl pořad doplněný všemi dílčími hlasováními a dovolte, abychom hlasovali o celém návrhu pořadu této schůze.

Kdo je pro pořad schůze, který jsem přednesl se změnami, které byly dnes z pléna navrženy a schváleny, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se. 100)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se hlasování? (23)

Děkuji, pořad dnešní schůze byl schválen.

Prvním dnešním bodem pořadu této schůze je

XVIII.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 278.

O tomto návrhu hlasuje plenární schůze bez rozpravy. Táži se, kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva ČNR na zkrácení 60 denní lhůty k projednání vládního návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 278, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se. 94) Děkuji.

Kdo je proti? (9) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasovaní? (23)

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Dalším bodem pořadu dnešní schůze je

XIX.

Návrh usnesení ČNR na zřízení vyšetřovací komise ČNR a na obsah její práce

Na 17. schůzi ČNR bylo přijato usnesení, jímž bylo uloženo ústavně právnímu výboru ČNR vypracovat ve spolupráci s lustrační komisí předsednictva ČNR návrh usnesení České národní rady k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady a tento návrh předložit plénu ČNR do deseti dnů, aby mohl být projednán na dubnové schůzi ČNR. Zároveň bylo doporučeno tento návrh projednat v poslaneckých klubech.

Návrh ústavně právního výboru, o kterém jsem se zmínil a který byl rozdán prostřednictvím výborů, odůvodní poslankyně Anna Röschová, kterou tímto prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Jak již bylo řečeno, plénum ČNR na své 17. schůzi usnesením zavázalo ústavně právní výbor, aby vypracoval návrh usnesení, kterým se vymezí obsah práce vyšetřovací komise. Ústavně právní výbor k tomuto vymezení práce vyšetřovací komise zároveň vypracoval i jednací řád této komise. Domnívali jsme se totiž, že by plénum ČNR mělo usnesením vyšetřovací komisi dát tento jednací řád, aby si jej komise nemusela tvořit sama. Domnívám se, že bychom nejdřív asi měli mluvit o jednacím řádu a potom o samotném vymezení práce vyšetřovací komise.

Jednací řád vám předkládáme jako stanovisko č. 212, myslím, že jej máte všichni před sebou. Snažili jsme se velmi podrobně a přesně stanovit, jakým procesním způsobem bude jednat vyšetřovací komise.

Co se týče samotného usnesení č. 211, které máte také před sebou, ústavně právní výbor na návrhu usnesení pracoval celý den. Snažil se vyvarovat určitých chyb, které jsme měli možnost vidět a číst v našich sdělovacích prostředcích, snažil se postihnout skoro všechny možnosti, které by se mohly objevit. Tudíž vymezení práce vyšetřovací komise je velmi podrobné.

Co se týče společné zprávy, mohu za navrhovatele říci, že s většinou pozměňovacích návrhů souhlasím. Je tady samozřejmě pár věcí, se kterými nelze nesouhlasit. Např., aby tato vyšetřovací komise pracovala i na přednostech okresních úřadů. My jsme úmyslně do usnesení nedali další pracovníky, jen poslance, vládu, Nejvyšší soud a Generální prokuraturu, protože jsme se domnívali, že to tato komise nemůže stihnout, fyzicky zvládnout. To ovšem neznamená, že se v lustrování dalších zaměstnanců státní správy nebude pokračovat. Domníváme se však, že by bylo zapotřebí k tomu vytvořit stálou komisi, nejen z poslanců. Poslanci při své poslanecké práci nemohou tu velkou materii zvládnout.

Ráda bych se zmínila ještě o posledním bodu společné zprávy: "Výbor pro obchod a cestovní ruch doporučuje," - str. 2, poslední pozměňovací návrh - "aby zveřejnění spolupracovníků STB na zasedání ČNR bylo usnesením zrušeno, aby byly materiály odtajněny a členové vyšetřovací komise zbaveni povinnosti mlčenlivosti."

Domníváme se, že toto nelze pojmout do návrhu usnesení ohledně zadání práce. To může rozhodnout plénum ČNR, a to tehdy, až se tato věc bude na plénu projednávat. Samozřejmě, že plénum ČNR může poslance, kteří budou pracovat ve vyšetřovací komisi, zbavit povinnosti mlčenlivosti.

Tolik velice stručně k návrhu usnesení a k návrhu stanoviska, tj. k jednacímu řádu a k zadání a obsahu práce.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Prosím teď pana poslance Nedbálka, aby odůvodnil společnou zprávu výboru, která byla rozdána jako sněmovní tisk 263.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem pověřen zpravodajstvím společné zprávy výboru ČNR ve věci projednání jednacího řádu vyšetřovací komise a usnesení ČNR k obsahu práce vyšetřovací komise. Nejdřív bych si dovolil navrhnout pořadí projednávaných bodů, aby nám bylo zcela jasno, jak se bude postupovat.

Nejdřív je třeba odsouhlasit zřízení komise. Potom projednáme návrh jednacího řádu vyšetřovací komise. Po ukončení projednání jednacího řádu přistoupíme k návrhu usnesení ČNR k obsahu práce vyšetřovací komise.

Paní navrhovatelka tady již řekla, proč vzniká vyšetřovací komise, proč vzniká jednací řád. Chtěl bych jen v několika bodech znovu zdůraznit potřebu těchto dvou materiálů.

Lustrační komise, jak byla složena a pověřena, nemohla lustrace dokončit, protože se objevily problematické věci, které nelze bez vyšetřovací komise uzavřít. Jak víte, ve FS proběhlo už něco podobného. Snažili jsme se poučit z toho, jakým způsobem to probíhalo, jakým způsobem to bylo zveřejňováno. Myslím si, že je velice důležité stanovit nejdřív pravidla činnosti vyšetřovací komise a potom pravidla vlastních informací, tj. oznamování činnosti vyšetřovací komise.

Teď bych chtěl požádat pana místopředsedu, kdyby mohl dát souhlas k prvnímu bodu, tzn. zřízení vyšetřovací komise.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Myslím, že rozdělení je na vás, pokud nejsou námitky z pléna, není třeba se tím dále zabývat. Je tady námitka - pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Dovolil bych si vznést protinávrh k pořadí projednávání. Nejdříve by se měla projednat otázka obsahu práce komise a teprve jednací řád. Jednací řád komise je způsobem zajištění obsahu. Pokud by došlo ke změnám, může se to promítnout i do jednacího řádu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: O způsobu projednávání této věci budeme hlasovat. Ještě prosím pro úplnost pana zpravodaje, aby se vyjádřil k tomuto návrhu.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Domnívám se, že je to možné. My jsme pořadí stanovili proto takto, že se domníváme, že je nejdřív třeba odsouhlasit jednací řád, aby po vzniku komise tato komise jednací řád měla. Potom si probírat otázky její činnosti. Ovšem nedomnívám se, že kdyby se pořadí změnilo, že by to bylo ke škodě věci.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Nicméně padl tady návrh pana poslance Ortmana, aby jako první bod byl projednáván obsah práce komise, zřejmě v intencích usnesení č. 211 z ústavně právního výboru. Je to tak?

Poslanec Jaroslav Ortman: V každém případě by měl být nejdřív projednáván obsah práce této komise.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Jako první bod by měl být tedy projednáván obsah práce této komise ve smyslu usnesení č. 201 ÚPV.

Kdo je pro toto pořadí projednávání této věci, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se.) (100)

Kdo je proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (23)

Tím byl dán postup projednávání jednotlivých dílčích bodů tohoto bodu schůze. Chcete se vyjádřit?

Zpravodaj, poslanec Lubomír Nedbálek: Já bych ještě poprosil pana předsedajícího, že jsem navrhl, aby nejdřív byla vyšetřovací komise zřízena, tzn., to musí být provedeno hlasováním předtím, než začneme projednávat materiál.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dostávám se tedy k tomu, že jsem se domníval, že bude patrně nejúčelnější otevřít rozpravu a hlasovat odděleně, ale nicméně až po rozpravě. V tom smyslu, jak jste navrhoval, odděleně, nejdříve o zřízení komise, ale poté, co odezní rozprava. To je jedině možné.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Domníval jste se, že takto byl dohodnut pořad, že by nejdříve měla vyšetřovací komise být zřízena.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Ta má být zřízena v rámci tohoto bodu jednání, ale k tomuto faktu jako takovému je třeba otevřít rozpravu.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Ke zřízení komise? Dobře.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Totiž k rozpravě se přihlásilo několik poslanců, kteří - soudě z textu jejich přihlášky - se i k této věci chtějí vyjádřit. Jako první se přihlásil pan poslanec Pavela.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, vážená česká vládo, paní a pánové poslanci, jeden a půl roku po pádu totality a diktátu jedné strany, stojíme znovu před problémem, zda lustrovat nebo ne, zda ukážeme na spolupracovníky Státní bezpečnosti a požádáme je, aby se vzdali poslaneckých mandátů. Jsem přesvědčen, že odpověď může být jen jedna: ano, je nutno zjistit, kdo z poslanců a jiných veřejných činitelů prokazatelně spolupracoval se Státní bezpečností, kdo zrazoval své spoluobčany, ať už pro zisk či jiné výhody nebo proto, aby sám sobě zajistil beztrestnost. A pokud se toto nade vší pochybnost zjistí, je nutné dosáhnout toho, aby tito poslanci a jiní veřejní činitelé ze svých funkcí odešli. Pokud to neudělají, pak je nutno jejich jména zveřejnit.

Když toto uděláme, bude to záslužný čin, ale bohužel bezvýznamný asi tak, jako kdybychom z balvanu spočívajícího na naší společnosti vyloupli malinký kousíček. Jak jinak lze charakterizovat tyto lustrace a odhalení nanejvýš několika desítek spolupracovníků SB, pokud nebude odkryta celá síť SB shora dolů, od tehdejších ministrů vnitra nebo jejich náměstků, kteří tuto režimulibou instituci řídili, přes posledního řídícího důstojníka, až konečně k těm, kdo zrazovali své spoluobčany.

Bylo by naivní se domnívat, že SB po pohlazení sametem skončila svou činnost. Nedovedu si představit, že instituce, která po desítky let vrůstala do naší společnosti pod vedením příslušných odborníků našeho "velkého učitele," ukončila svojí činnost, ať už ovlivněna humánními ideály listopadové revoluce nebo v důsledku odhalení hrstky jejich spolupracovníků.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP