Středa 18. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady

18. prosince v 9.10 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a J. Vlach a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místo předsedové vlády J. Stráský a M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti L. Richter, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, generální prokurátor L. Brunner.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, zahajuji přerušenou schůzi. Máme velmi nabytý program, příliš mnoho práce, takže začneme projednávat náš pořad.

(Potlesk).

Včera jsme ze schváleného pořadu schůze projednali dva body, návrh procedury k projednávání státního rozpočtu ČR na rok 1992 v ČNR a vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 446 /1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách soudců, jejich zproštění a odvolání a o státní správě soudů ČR. Pro úplnost ještě zopakuji, co nám zbývá k projednávání.

Jako třetí bod vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1992 podle sněmovního tisku 516 a 526.

4. Návrh ústavně právního výboru ČNR na volbu kandidátů do funkcí soudců ústavního soudu ČSFR podle sněmovního tisku 538.

5. Návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize.

6. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace poslanců ČNR.

7. Zpráva vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací.

8. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 3. 19. 12. 1991 podle sněmovního tisku 540.

Přitom volbu kandidátů do funkcí soudců ústavního soudu jsme se rozhodli, že uskutečníme teprve v pátek, protože na ten den jsou kandidáti pozváni do ČNR.

Budeme tedy pokračovat v jednání. Jako další bod je zařazen, jak už jsem říkala:

III.

Vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1992

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 516 a společnou zprávu k němu jako sněmovní tisk 526. Dále jste jako pracovní podklad obdrželi písemný materiál ministerstva financí ČR s návrhem státního rozpočtu ČR na rok 1992.

Nyní prosím pověřeného člena vlády ČR pana ministra financí Karla Špačka, aby nám vládní návrh zákona odůvodnil.

Ministr financí vlády ČR Karel Špaček: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda ČR mě pověřila zdůvodněním předloženého návrhu státního rozpočtu ČR na rok 1992 na plenární schůzi ČNR.

Dovolte, abych vás seznámil se základními záměry hospodářské politiky české vlády a upozornil na rozhodující sociálně ekonomické souvislosti formující proporce rozpočtového hospodaření.

Návrh státního rozpočtu na rok 1992 byl sestavován v mimořádně složitém období. Hlavní problémy spočívaly v obtížnosti odhadů budoucího ekonomického vývoje, který bude ovlivňován celou řadou mnohdy protichůdných faktorů transformačního procesu. V současné době lze jen přibližně odhadovat důsledky privatizace, zejména pak reakce ekonomických subjektů na měnící se podmínky. Charakter změn vlastnických vztahů bude výrazně působit na hospodářský vývoj. Reálnost odhadu budoucích tendencí bude vzhledem ke specifičnosti tohoto roku více než jindy prověřena teprve skutečným vývojem ekonomiky.

Příprava státního rozpočtu nebyla jednoduchá a první návrh vláda nepřijala. Základní proporce rozpočtu jsou výsledkem konsensu dosaženého při jednání mezi vládami za účasti prezidenta republiky v Brně dne 4. prosince 1991. Předložený návrh odráží současný stav řešení ekonomických problémů a jednání o státoprávním uspořádání. Tyto otázky nejsou zatím dořešeny. Vláda je připravena přijmout konkrétní rozpočtová opatření v případě, kdy se stávající rozpočet dostane do rozporu s výsledky případných nových politických jednání. Při koncipování návrhu státního rozpočtu na rok 1992 jsme vycházeli z hodnocení ekonomického vývoje v letošním roce. Dosavadní výsledky nasvědčují tomu, že makroekonomické nástroje i konkrétní opatření vlády působily s dostatečnou intenzitou a zatím nedošlo v žádné oblasti k dramatickým odchylkám od původních záměrů.

Rok 1991 proběhl ve znamení přeměn centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku, v níž se stále více uplatňují tržní principy. Byla přijata řada zákonů, které vytvářejí systémový rámec působení tržních mechanismů, jako jsou obchodní zákoník, živnostenský zákon, novela občanského zákoníku, zákon o pojišťovnictví a další. Pokračují práce na přípravě daňové reformy, která vstoupí v platnost od 1. ledna 1993. Ta bude formovat základní vztahy podnikatelských subjektů ke státu.

V předstihu byl vypracován a schválen zákon o soudních poplatcích, který bude platit již od 1. ledna 1992. Ekonomické podmínky byly podstatně ovlivněny zavedením vnitřní směnitelnosti měny a především liberalizací cen. Po prudkém vzestupu cenové hladiny počátkem roku došlo v následujících měsících k jejich postupné stabilizaci. Ke konci září se ceny v úhrnu zvýšily ve srovnání s počátkem roku 1991 o 48,1 %.

Přísnou regulací mzdového vývoje se podařilo zabránit vzniku inflační spirály. Svou pozitivní úlohu sehrálo dodržování sociálního smíru všemi partnery, ale i důsledná restriktivní měnová a rozpočtová politika.

Zadluženost vůči zahraničí se v roce 1991 vyvíjela úspěšněji než jsme předpokládali a příznivější byl i vývoj obchodní a platební bilance. Tento vývoj umožnil postupně omezovat okruh zboží s regulovanými cenami. V současné době jsou až na malé výjimky liberalizovány prakticky všechny ceny. Odstranění centrální cenové regulace se v poslední době projevuje určitým oživením jejich pohybu.

Probíhá transformace v oblasti vlastnických vztahů. Postup malé privatizace pozitivně ovlivňuje tvorbu podmínek pro rozvoj soukromého podnikání především v oblasti obchodu a služeb. V průběhu letošního roku byly vytvářeny legislativní, materiální, technické a další předpoklady pro zahájení velké privatizace, kterou vláda považuje za rozhodující krok transformačního procesu.

Hospodářský pokles v letošním roce byl provázen snížením výroby. Důvodem byla nejen postupná restrukturalizace ekonomiky, ale i to, že značná část podnikatelských subjektů se nedokázala adaptovat úspěšně na nové ekonomické podmínky. Dědictví centrálního systému řízení se zatím nepodařilo zcela odstranit. Zejména neúměrné úvěrové zatížení státních podniků, které vzniklo mnohaletým nadměrným odčerpáváním jejich prostředků, působilo značné problémy nejen podnikům, ale i bankovní soustavě.

Tyto příčiny ve spojení s odbytovými potížemi vyústily ve výraznou platební neschopnost podnikové sféry. Tento problém byl alespoň zčásti řešen založením konsolidační banky. To podstatně zmírňuje dlouhé břemeno podniků a zvyšuje šanci podniků s dlouhodobou perspektivou.

Vláda se zaměřila na podporu přílivu zahraničního kapitálu. Podniky se zahraniční majetkovou účastí mohou vznikat v zásadě bez omezení. Jedinou podmínkou je jejich registrace v podnikovém rejstříku. Společnosti u nichž zahraniční majetková účast představuje více než 30 % kmenového jmění, platí důchodovou daň ze zisku 40 %, zatímco u ostatních plátců činí tato sazba většinou 55 %. Zahraničním subjektům je podle devizového zákona v zásadě umožněn volný transfer zisku a ve stanovených případech i majetku do zahraničí. I když podpora zahraničních investorů byla významná, jejich aktivita ani zdaleka neodpovídá potřebám restrukturalizace a rozvoje ekonomiky.

Přes značnou napjatost byla v rozpočtu pro rok 1991 vyčleněna dostatečně vysoká částka ke krytí potřeb zaměstnanosti. Kromě výplat podpory nezaměstnanosti věnovala vláda pozornost vytváření nových pracovních míst, financování veřejně prospěšných akcí a rekvalifikaci propuštěných pracovníků. Uplatněním aktivní politiky zaměstnanosti se podařilo vytvořit přes 73 tisíc nových pracovních míst. Rekvalifikačním procesem prošlo zhruba 5 tisíc nezaměstnaných. Mimořádnou pozornost věnovala vláda zvýšení zaměstnanosti absolventů škol a zdravotně postižených občanů.

Během roku bylo nutno přistoupit k úpravám státního rozpočtu. Důvodem bylo především zvýšení cen v důsledku jejich liberalizace, která pozitivně ovlivnila tržby podnikatelské sféry a tím i tvorbu zisku. Na druhé straně však působila negativně na růst výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací. Vláda proto musela přistoupit k uvolnění dodatečných finančních prostředků, zejména pro odvětví zdravotnictví a školství. Bylo nutno řešit i valorizaci mezd v nevýrobní sféře, aby se alespoň částečně vyrovnala disproporce v odměňování ve srovnání se sférou výrobní.

Výdaje státního rozpočtu České republiky byly v první polovině roku 1991 valorizovány ve výši 14 miliard korun. Ve druhém pololetí však došlo k postupnému poklesu tvorby zisku a tím i příjmů státního rozpočtu. V důsledku přijatých rozpočtových opatření ve vztahu k nevýrobní sféře vzrostly rozpočtové výdaje. Tento vývoj způsobil další zvýšení napětí mezi příjmy a výdaji a proto valorizace výdajů rozpočtu ve třetím a čtvrtém čtvrtletí mohla být provedena jen v omezeném rozsahu. V listopadu t. r. došlo k výraznému zhoršení výsledků rozpočtového hospodaření, které bylo způsobeno jak neplněním příjmů, tak i zrychlením výdajů. Ministerstvo financí proto přistoupilo k nezbytným regulačním opatřením ve výdajích. Jejich cílem je zlepšit relaci mezi vývojem příjmů a výdajů a minimalizovat negativní tendence plnění státního rozpočtu.

O definitivních výsledcích rozpočtu na letošní rok bude vláda informovat Českou národní radu při projednávání státního závěrečného účtu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rok 1992 bude mít pro výsledek našeho reformního úsilí zásadní význam. Počítáme s tím, že hospodářský pokles dosáhne svého dna. Tento vývoj bude ovlivněn především pokračujícím působením faktorů, které se projevily i v letošním roce. Jde o obecné vlivy transformačního procesu v důsledku rozpadu trhu zemí bývalé RVHP, problémy s pronikáním na náročné trhy vyspělých zemí.

Očekáváme, že zhruba koncem roku 1992 by měly rozvojové impulsy převážit a vést k oživení ekonomiky. Předpokladem bude úspěšné zvládnutí privatizačního procesu, rychlost stabilizace vlastnických vztahů, průběh restrukturalizace ekonomiky a úspěšnost adaptace podnikatelské sféry na tržní podmínky.

Pokles tvorby hrubého domácího produktu za celý rok přesto odhadujeme na 3 až 6 %. Růst cen by se měl pohybovat v rozmezí zhruba 12 až 15 %. Jedním z nejsložitějších problémů příštího roku je ocenění úrovně nezaměstnanosti. Vlivem hospodářského propadu a postupného zlepšování hospodaření s pracovními silami by měl počet uchazečů o práci v České republice dosáhnout úrovně cca 350 tisíc osob, tzn. 6,5 procenta práceschopného obyvatelstva.

Z výše uvedených předpokladů jsme vycházeli při formulaci rozhodujících zásad finanční politiky pro rok 1992. Tyto zásady byly promítnuty i do předloženého návrhu státního rozpočtu.

Státní rozpočet ČR předkládá vláda jako vyrovnaný, a to v rámci celé vyrovnané rozpočtové soustavy federace.

Návrh rozpočtu ČR na příští rok představuje další posun v rozpočtových poměrech mezi oběma republikami. Nejvýznamnější změnou je to, že podíl příjmů rozpočtu ČR na souhrnu příjmů celé rozpočtové soustavy federace se zvyšuje o 1,2 bodu, zatímco podíl rozpočtu SR se naopak snižuje o 1,6 bodu. Po započtení dotací z rozpočtu federace činí objem výdajů na jednoho obyvatele v ČR podle našich propočtů 28 867,- Kčs, zatímco ve SR 28 544,- Kčs. To je po dlouhé době poprvé, kdy rozpočtové výdaje na jednoho obyvatele v souladu s lepší výkonností ekonomiky jsou v ČR vyšší než v SR. Přitom je respektován princip občanské sounáležitosti a solidarity ve vztahu k SR a potřeba finančního zajištění základních funkcí a úkolů federace.

Federální rozpočet bude ze svých zdrojů krýt kromě výdajů na typické federální činnosti i výdaje na řešení makroekonomických a strukturálních potřeb, např. na fond tržní regulace v zemědělství, strukturální rezervy a dotace na teplo. Ze státního rozpočtu federace bude poskytován státní vyrovnávací příspěvek a kryty výdaje spojené s nezaměstnaností.

Významným principem rozpočtové politiky pro příští rok je vyrovnanost státního hospodaření. Vláda ovšem nechce zastírat, že tohoto cíle bude dosaženo vyčleněním a financováním komplexní bytové výstavby z běžného systému rozpočtového hospodaření v rozsahu 8 700 mil. Kčs. Předpokládá se, že potřebné zdroje na dokončení rozestavěných akcí budou zajištěny emisí státních dluhopisů se zárukou federace. Podle našeho návrhu by měly být státní dluhopisy emitovány s lhůtou splatnosti 5 let. Počítáme s tím, že je umístíme především u peněžních ústavů. Považujeme za účelné zčásti hradit splátky dluhopisů výnosy z privatizace bytového fondu a objektů občanské vybavenosti. Navrhovaný postup je plně odůvodněn přípravami nové koncepce bytové politiky, která zruší nynější systém financování bytové výstavby a umožní prodej bytů.

Návrh SR ČR na příští rok je koncipován tak, aby se stal aktivním nástrojem finanční politiky a současně vytvořil odpovídající finanční rámec pro splnění záměrů hospodářské politiky české vlády. Pro rok 1992 se počítá s celkovým objemem rozpočtových příjmů ve výši 266,3 mld Kčs, což představuje ve srovnání s upraveným rozpočtem letošního roku zvýšení o 5,6 %. Zhruba 95 % všech příjmů tvoří příjmy daňové, které rostou o 4,4 %.

Stejně jako v roce 1991 jsou odvody ze zisku, zemědělská daň ze zisku a daň z obratu společnými příjmy, na kterých participují všechny rozpočty dohodnutým způsobem. Objem odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku je za celou federaci rozpočtován ve výši 115 700 mil. Kčs, což představuje pokles o více než 10 % oproti očekávané skutečnosti roku 1991. Rozpočet ČR se na celostátním výnosu těchto odvodů bude podílet 41,5 %, což absolutně činí 48 mld Kčs. Při kvantifikaci výnosů jsme vycházeli z vývoje v letošním roce, který byl především ovlivněn jednorázovými neopakovatelnými faktory z počátku roku.

Jedním z nejvýznamnějších rozpočtových příjmů je daň z obratu. Její výnos za federaci se předpokládá ve výši 145 mld, tj. o 2,2 % více než letos. Na státní rozpočet ČR připadá podle dohodnutého dělení částka 60,2 mld. Její kvantifikace vychází z promítnutí faktorů, které budou s největší pravděpodobností působit na vývoj této daně. Ocenění daňového výnosu respektuje především její letošní neplnění, předpokládanou stabilizaci spotřebitelské poptávky na počátku roku a její zvýšení o cca 5 % ve druhém pololetí příštího roku. Bere v úvahu i předpokládaný růst cen o 12 - 15 % a do jejího objemu je v celoročním vyjádření promítnuto i letošní snížení některých sazeb.

Vývoj odvodu z mezd bude v rozhodující míře ovlivňován vývojem zaměstnanosti a růstem mezd. Počítáme s tím, že mzdy se zvýší o cca 10 %. Obdobným způsobem bude ovlivněn i vzestup daně ze mzdy. Její výši pozitivně ovlivní v případě schválení Federálním shromážděním i zavedení jednotné sazby daně ze mzdy ve výši 33 % z mezd přesahujících hranici 10 000,- Kčs.

Tolik pokud jde o příjmy, nyní pokud jde o výdaje. Výdaje SR jsou předpokládány ve výši příjmů, tzn. 266,3 mld. Z této částky bude více než 74 %, tj. 197,5 mld poskytováno prostřednictvím SR republiky a zbývající prostředky v rozsahu 68,8 mld prostřednictvím územních rozpočtů.

Neinvestiční dotace ústředně řízeným podnikům dosahují 11 400 mil. a proti roku 1991 se snižují o 13 %. Zhruba 7 mld je určeno k realizaci agrárního programu, především k urychlení privatizace a transformace zemědělsko-potravinářského komplexu, k restrukturalizaci a ekologizaci, k řešení sociálních otázek v některých oblastech s horšími přírodními podmínkami a dalších problémů.

Objemově významnými jsou dotace k tržbám určené podnikům ČSAD na vyrovnání ztráty z poskytování zlevněných časových jízdenek. Proti letošnímu roku je však jejich objem nižší o 30 %, tj. o 492 mil. Kčs. Zrušením dotací ke krytí ztráty zvýšených cen pohonných hmot bude těmto organizacím chybět v příštím roce zhruba 1 300 mil. Kčs. Tento problém bude nutno řešit organizačními opatřeními a zřejmě i úpravou tarifů.

Výraznou prioritou politiky vlády ČR v příštím roce je zintenzívnění podpory podnikatelských aktivit, zejména začínajících soukromých podnikatelů. Na tyto účely vyčleňujeme 1 mld Kčs, která je určena především na poskytování návratných finančních výpomocí. Dalším opatřením jsou konkrétní kroky založené české Záruční a rozvojové banky, na jejímž kapitálu se budou podílet především peněžní ústavy, ale i stát. Cílem tohoto peněžního ústavu bude především podněcovat podnikatelské aktivity poskytováním zvýhodněných půjček a záruk za bankovní úvěry. Vláda ČR již založením banky se státní účastí schválila. K zabezpečení základního kapitálu navrhuje vláda použít 900 mil. Kčs státních finančních aktiv.

V souladu s platným zákonem o důchodové dani budou začínajícím drobným a středním podnikatelům poskytovány i nadále slevy. Na rozdíl od dosavadní praxe chceme postup při poskytování slev podstatně zjednodušit. Poplatníkům, u nichž předpokládaná daňová povinnost nepřesáhne částku 1 mil. Kčs, a převážně vykonávají služby nebo zabezpečují výrobu pro ekologii, zdravotnictví nebo obyvatelstvo, s výjimkou cestovních kanceláří a stánkového prodeje, by se sleva podle našeho návrhu poskytla automaticky bez dosud vyžadovaného povolení ministerstva financí.

Je samozřejmé, že takto uspořené prostředky musí podnikatelé použít na rozvoj podnikání. Slevy naopak nebudeme poskytovat na některé činnosti jako jsou například poradenské a zprostředkovatelské služby, činnosti v oblasti výpočetní techniky, nebo prodej erotického zboží apod. U soukromých podnikatelů podléhajících dani z příjmu obyvatelstva je umožněn odklad daňové povinnosti v případě, že podnikatel za stanovených podmínek bude příslušnou částku investovat.

Další prioritou rozpočtu České republiky je finanční zabezpečení akcií na ochranu životního prostředí. Proti roku 1991 se výdaje na tyto účely ze státního rozpočtu a ze státního fondu životního prostředí zvyšují o 35,2 % a představují jednu z nejdynamičtěji rostoucích rozpočtových položek. Podstatnou část těchto výdajů soustřeďujeme především na urychlené dokončení akcí zahájených v letošním roce.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP