Pátek 20. března 1992

Začátek schůze České národní rady 20. března v 9.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 161 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředseda vlády A. Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zahajuji druhý den jednání 33. schůze ČNR a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa. Vítám také vládu České republiky zastoupenou zatím panem ministrem Ježkem, který je pro nás důležitý, protože je navrhovatelem prvního bodu našeho pořadu.

Včera jsme projednali 7 bodů schváleného pořadu, takže nám zbývá k projednání ještě 10 bodů. Program máte před sebou, nepokládám tedy za nutné jej číst.

S ohledem na závažnost projednávaného materiálu musíme počítat s tím, že dnes celý program nestačíme projednat. Prosím proto, abychom už v předstihu uvažovali o pokračování této schůze. Domnívám se, že buď bychom mohli pokračovat ve schůzi /říkám to jen pro případ, že se nám nepodaří dnes do nějaké rozumné hodiny program stihnout/ zítra, to je v sobotu nebo v pondělí nebo v úterý. Dám tedy hlasovat o těchto možných náhradních termínech. Faktická poznámka pan poslanec Kalfus.

Poslanec Jiří Kalfus: Navrhoval bych, abychom nejdřív hlasovali o úterý.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám tedy hlasovat o tom, že v případě, že dnes schůze neskončí, budeme pokračovat v jednání v úterý.

Kdo je pro tento termín, ať zvedne ruku. /Zatím je přítomno podle prezenční listiny 106 poslanců, jsme tedy úsnášeníschopni./ 86

Kdo je proti? 10

Kdo se zdržel hlasování? 13

Děkuji. Bylo tedy přijato rozhodnutí, že v případě potřeby budeme pokračovat ve schůzi v úterý. Pan poslanec Štindl.

Poslanec Karel Štindl: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, mám ke sněmovně takovouhle prosbu. Máme dnes po bodu 8 projednávat bod 9 - Vládní návrh zákona ČNR o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů ČR, sněmovní tisk 574 a 635. Vývoj schůze je takový, že normální doba projednávání tohoto návrhu by připadla pravděpodobně na dnešní dopoledne a bohužel část zahraničního výboru bude od 11 hod zhruba do 14 hod zaměstnána jednáním s delegací zahraničního výboru srbského parlamentu, který je zde na návštěvě. Prosím vás proto o souhlas s návrhem přeložit původní bod 9 za zprávu vlády ČR o průběhu a výsledcích transformace české ekonomiky v roce 1991 tak, aby projednávání našeho návrhu zákona připadlo na odpoledne. Děkuji vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Štindlovi a dávám hned o jeho návrhu hlasovat. Tento návrh je rozumný, protože skutečně část zahraničního výboru by se nemohla právě tohoto bodu, který se ho navýsost týká, zúčastnit. Prosím, abyste zvedli ruku, pokud s tímto návrhem souhlasíte.

Kdo je pro? 98

Kdo je proti? Nikdo.

Myslím, že nebudete mít námitek, když nedám hlasovat o tom, kdo se zdržel hlasování. Je nás tu už více než 110, jsme usnášeníschopní. Návrh pana poslance Štindla byl přijat a bude tedy bod označený původně jako 9 zařazen za zprávu vlády o výsledcích transformace české ekonomiky, který je teď označen číslem 11.

Přistoupíme nyní k projednávání pořadu.

Prvním bodem dnešní schůze je

Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 616 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 634.

Prosím nyní pověřeného člena vlády ČR pana ministra Tomáše Ježka, aby vládní návrh zákona odůvodnil. Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážená Česka národní rado, předkládám návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona 403, tj. zákona o zmírnění některých následků majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb.

Víte, že 15. dubna 1991 nabyl účinnosti zákon č. 137/1991, kterým byl novelizován zákon 403 o zmírnění některých následků majetkových křivd ve znění zákona č. 458. V souvislosti s nově upravenou povinností fyzických osob vydat věc, kterou nabyly od státu způsobem uvedeným v § 4 odst. 2 zákona, vznikl těmto osobám nárok na vrácení kupní ceny, kterou zaplatily při koupi věci a úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemku, které musí uplatnit u příslušného organu státní správy republiky. Tím vznikla potřeba tohoto zákona. Předpokladem aplikace tohoto ustanovení je určení příslušného orgánu statní správy ČR.

Navrhovaný zákon ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd by měl také upravit podrobněji některá ustanovení zákona obdobně, jak to činí zákon ČNR č. 231 v mimosoudních rehabilitacích.

To jest založit povinnost spolupráce pro okresní úřady, orgány obcí, střediska geodézie a archivy, zajistit pohledávky našeho ministerstva z titulu zhodnocení vydávané nemovitosti a upravit postup při uplatnění nároku České republiky na vydání věcí podle § 23 a) zákona.

S potěšením jsem přijal zprávu výboru ČNR k tomuto návrhu, některé připomínky přijímáme a souhlasíme s nimi, některé však bohužel přijmout nemůžeme, neboť posouvají řešení tím směrem, který z hlediska smyslu a účelu tohoto zákona se nám zdají jako nepřijatelné, nebo takové, které by narušily smysl toho zákona.

Především nemůžeme souhlasit se změnou formulace § 2, protože ministerstvo privatizace podle § 15 odst. 1 toho zákona 403 ve znění pozdějších předpisů vrací kupní cenu a úhradu práva za osobní užívání, a proto potřebujeme znát především jejich výši. Formulace ve společné zprávě není dobrá, protože může jít i o nabytí věci od družstva nebo společenské organizace.

Další připomínka se týká § 4, zde opět nemůžeme souhlasit, neboť zákonem je stanovena povinnost oprávněné osoby, v případě že se rozhodne pro vydání zhodnocené stavby, uhradit ministerstvu jím stanovenou částku, představující zhodnocení. Jde o to, že tato pohledávka není žádným způsobem zajištěna pro případ prodeje zhodnocené stavby oprávněnou osobou jiné osobě před zaplacením této částky. Proto ta úprava, kterou my jsme navrhovali, je důležitá, jde o zajištění pohledávky státu za oprávněnou osobou.

Poslední věc, s kterou bych si dovolil nesouhlasit, se týká § 5 odst. 2, kde je namítáno proti tomu ve společné zprávě, že zužujeme okruh oprávněných osob. Zde bych chtěl upozornit, že již zde existuje precedens, že obdobné řešení, které zužuje okruh povinných osob ještě ve větší míře, přijala ČNR zákonem č. 544/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 231 o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích.

Náš návrh vylučuje vlastně jenom státní podniky, státní a rozpočtové organizace a státní orgány, protože se nám jeví jako nadbytečné, aby stát sám sebe vyzval k vydání věci. Čili má to věcnou logiku, mně se tato logika zdá nesporná, nikterak se nedotýká ducha zákona.

S ostatními připomínkami k ostatním paragrafům souhlasíme. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministru Ježkovi, prosím pana společného zpravodaje pana poslance Dobala, aby se ujal slova.

Poslanec Viktor Dobal: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, pokusím se být velmi stručný, nicméně na začátku bych řekl pár obecných věcí, protože projednáváme právní normu, která patří do série právních norem, které do normální společnosti vlastně nepatří. O to důležitější místo však má v situaci, kdy se musíme vyrovnávat s dluhy dlouhého období porušování přirozeného řádu světa ve jménu nějaké pyšné ideologie.

Normy tohoto typu by měly být navozovány podle mne poukazem na důvody svého vzniku a varováním, že na podobné experimenty společnost vždy šeredně doplatí, už jenom tím, že pro své normální fungování musí alespoň trochu rozplést zamotance vlastnických vztahů, ke kterým došlo.

Myslím si, že můžeme přikročit hned ke společné zprávě, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 634. Slyšeli jste z úst pana ministra, že s některými vývody společné zprávy nesouhlasí. Společná zpráva vznikla na základě projednání ve výborech národohospodářském, rozpočtovém a kontrolním a ústavně právním. Většina připomínek zde vznesených je z ústavně právního výboru. Navrhl bych proto, abychom projednali ve smyslu jednacího řádu ČNR, § 25 a) navrhovaný vládní návrh zákona ve znění společné zprávy s tím, že považuji připomínky pana ministra Ježka za natolik závažné, že je vnáším sám jako pozměňovací návrh. Pro vaši informaci ještě uvádím, že do společné zprávy nebyly zahrnuty dvě připomínky, a to doplnit v odst. 2, § 5 za slova "České republiky" slova "a obce v České republice". Toto nebylo zahrnuto proto, že bylo navrhováno vypuštění celého odstavce 2, § 5.

Pak byla ještě jedna drobná připomínka, která v sobě zahrnovala v § 6 odst. 1, vypustit slova "státní notářství".

Tyto připomínky jediné nebyly zahrnuty do společné zprávy. Snažil jsem se zdůvodnit proč.

Domnívám se, paní předsedkyně, že můžete otevřít rozpravu k projednání tohoto zákona ve smyslu, jak jsem jej navrhl.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji pane poslanče, zatím nemám žádnou písemnou přihlášku, prosím, abyste se hlásili písemně, pokud budete chtít vystoupit. Zdá se vám tato předloha tak jasná, že se nikdo nehlásí do diskuse? Zdá se, že tomu tak je, ptám se tedy pana navrhovatele, zda se chce ujmout závěrečného slova (ministr Ježek: Nepotřebuji závěrečné slovo). Ano, končím tedy rozpravu a prosím tedy pana zpravodaje, pana poslance Dobala, aby se ujal závěrečného slova.

Poslanec Viktor Dobal: Já bych snad ani neměl závěrečné slovo. Přímo bych přikročil k projednávání zákona tak, jak jsem to navrhl, to znamená, že bychom měli hlasovat o těch pozměňovacích návrzích, které se týkají § č. 2 ve společné zprávě a § č. 4 a § č 5.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Budeme hlasovat postupně.

Poslanec Viktor Dobal: Měli bychom hlasovat o těchto návrzích postupně, proto bych navrhoval hlasovat nejdříve o návrhu vypustit ze společné zprávy bod k § 2, tudíž ponechat znění, které máme ve vládním návrhu zákona.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Dobalovi.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. 106 Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 11. Děkuji.

Pozměňovací návrh byl přijat. Prosím pana zpravodaje Dobala.

Poslanec Viktor Dobal: Druhým bodem, o kterém bychom měli hlasovat, je opět bod společné zprávy k § 4, kde společná zpráva navrhuje § 4 z vládního návrhu zákona vypustit. Návrh je vypustit tento bod ze společné zprávy, tzn. ponechat ve vládním návrhu zákona § č. 4 tak, jak je.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám hlasovat i o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 101 Děkuji.

Kdo je proti? 4 Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 15 Děkuji.

Pozměňovací návrh byl přijat. Prosím pana zpravodaje Dobala.

Poslanec Viktor Dobal: Posledním pozměňovacím návrhem je vypustit ve společné zprávě v § 5 odst. 2, tzn. že by opět zůstal ve vládním návrhu zákona odstavec 2 v § 5.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 101 Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 21 Děkuji.

I tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Viktor Dobal: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákoně jako celku.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Ještě se hlásí pan poslanec Kalfus s věcnou poznámkou. Prosím.

Poslanec Jiří Kalfus: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se domnívám, že tam zůstává ještě jeden návrh, o kterém jsme nehlasovali.

Tím, že jsme nyní vrátili odstavec b) § 5, k němuž byl pozměňovací návrh, o kterém nemělo smyslu hlasovat, kdyby ten odstavec tam nebyl. Ale když je nyní vrácen, pak má smysl o tom hlasovat.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Kalfusovi za připomínku, ptám se pana poslance Dobala na jeho názor.

Poslanec Viktor Dobal: Pokud vím, žádný takový návrh v rozpravě nepadl. Já jsem žádný takový návrh nepřednášel, já jsem informoval jenom o tom, co nebylo zahrnuto ve společné zprávě.

Měl to tudíž pan poslanec Kalfus jako pozměňovací návrh navrhnout. Tento návrh, jak jsem řekl, nepadl, takže nemám ani právo připomínat sněmovně, aby o tom hlasovala.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji.

Rozprava byla skončena, nikdo tento pozměňovací návrh nepřednesl, a pokud byl v průběhu jednání ve výborech přednesen, nebyl bohužel zahrnut do společné zprávy. Není tedy o čem hlasovat.

Mám tedy za to, že můžeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., podle sněmovního tisku 616 ve znění společné zprávy výborů České národní rady podle sněmovního tisku 634 a podle schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 109

Děkuji. Kdo je proti? 2

Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? 12

Děkuji. Zákon byl přijat.

Prosím nyní pana ministra Ježka.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážená Česká národní rado, děkuji za velmi vstřícný přístup k tomuto zákonu. Zejména bych chtěl poděkovat národohospodářskému výboru, ústavně právnímu výboru a rozpočtovému a kontrolnímu výboru za jejich práci a za jejich připomínky. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat také panu poslanci Dobalovi za přednesení a organizování společné zprávy.

Děkuji pěkně. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi.

Dalším bodem jednání je sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací. Prosím předsedu vyšetřovací komise České národní rady pana poslance Ivana Maška, aby se ujal slova. Bohužel ho tady nevidím.

Je někdo z vyšetřovací komise schopen přednést tuto zprávu za pana předsedu? (Nikdo se nehlásil.) Zdá se, že tomu tak není.

Budeme tedy nuceni souhlasit s tím, abychom tento bod přesunuli na dobu, kdy pan poslanec Mašek se dostaví.

Prosím sněmovnu, aby se vyjádřila, zda souhlasí s tím, že bychom jako další bod projednali zprávu vlády České republiky o průběhu a výsledcích transformace České ekonomiky v roce 1991, abychom tento časový prostor nějak vyplnili.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 74

Děkuji. Kdo je proti? 4

Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? 39

Děkuji. Návrh byl přijat.

Prosím tedy pana ministra Dybu, protože dalším bodem je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP