(17.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

A tu mantru, kterou tady opakoval, "máme tady 250 tisíc volných pracovních míst a nemáme k nim lidi", to už tady zaznívá velice dlouho. A já chci upozornit na to, že to je hlavně proto, že za ty malé peníze, které jsou nabízeny na těch 250 tisíc volných pracovních míst, prostě v této republice nenajdeme pracovníky. Lidé odmítají za ty nízké mzdy pracovat v těch podmínkách, které jsou jim nabízeny. A já si myslím, že je dobře, že tu práci neberou a že trvají na tom, aby v době, kdy je dostatek práce, zafungoval trh a aby se zvedly odměny a zvedly se mzdy pro tyto zaměstnance, aby tu práci zatraktivnily a ti lidé do té práce přišli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí. Pan ministr s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Už nebudu dlouho zdržovat, jenom, omluvám se - jsem sice ministr financí sedm měsíců, ale vím, co to je rezerva. Dobře, budeme tomu říkat nespotřebované výdaje, abych uspokojil pana předsedu Kalouska. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka, co říkal pan poslanec Luzar. Já jsem na vládě aktivně vystoupil proti té dohodě.

A třetí poznámka je, pokud nezaměstnanost klesne dokonce pod 3 %, tak tady s výjimkou velmi postižené skupiny 50+ už jsou jenom lidi, kteří nemohou dělat, anebo nechtějí, protože vám nepůjdou do práce, protože kdyby se nechali normálně zaměstnat, tak jim to seberou exekutoři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Také děkuji. Ještě jednou se dívám, jestli se někdo hlásí s faktickou poznámkou nebo do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Prosím o závěrečné slovo pana ministra. Pan ministr se vzdává závěrečného slova. Prosím o závěrečné slovo paní zpravodajku.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, budu velmi stručná. Jenom v roli zpravodajky bych chtěla připomenout, že v dnešní rozpravě vystoupilo 14 kolegů a kolegyň, někteří opakovaně, a zaznělo rovněž 14 technických připomínek, také některé opakovaně. Všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní se musíme vyrovnat s hlasováním o přednesených návrzích. Pokud vím, zazněl v rozpravě jeden návrh pana poslance Kalouska, ale prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila podrobně s tímto návrhem.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. V ukončené rozpravě zazněl jeden návrh od pana poslance Kalouska. Budeme ho hlasovat, navrhuji, jako první, protože to je protinávrh proti usnesení rozpočtového výboru. Jako prvé hlasování navrhuji hlasovat o návrhu pana Kalouska, který přečtu, aby bylo jasné, o čem hlasujeme, a jako druhé hlasování potom o návrhu usnesení rozpočtového výboru, které s vaším dovolením už číst nebudu, protože už jsem tak jednou učinila, takže na něj pouze odkážu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Jsou nějaké námitky proti takovému postupu? Pan předseda Stanjura. (Žádá ze sálu o přečtení usnesení rozpočtového výboru. Zpravodajka mimo mikrofon: Dobře, není problém, můžeme.)

Nyní budeme hlasovat o návrhu na změny ve státním rozpočtu, tak jak ho přednesl pan předseda Kalousek.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Když dovolíte, tento bych ráda načetla, aby to bylo i ve stenozáznamu. Návrh tohoto usnesení zní:

Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením:

I. výdaje snížit o 22,4 mld. Kč, tedy na částku plánovanou ještě v červnu roku 2017;

II. příjmy ponechat v původní výši;

III. saldo snížit o 22,4 mld. Kč.

Termín předložení nového návrhu 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je zde návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o návrhu, tak jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Námitky v sále: Nefunguje!) Nefunguje to? Prohlašuji hlasování za neplatné, budeme hlasovat znovu. Teď už by to mělo fungovat.

Zahajuji hlasování. Mám tady spoustu faktických poznámek. Dobře.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 181 poslanců, pro 9, proti 107, návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: A teď bychom udělali druhé hlasování, a to o návrhu usnesení rozpočtového výboru, a tedy na přání ho přečtu celé. Trváte i včetně rozdělení kapitol? Děkuji. Přečtu ta čísla. Takže když dovolíte:

Po úvodním slově ministra financí Ivana Pilného, zpravodajské zprávě poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 v prvém čtení přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2, kterými jsou:

A. Výše příjmů stanovená částkou 1 314 497 641 409 Kč, výše výdajů stanovená částkou 1 364 497 641 409 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) stanovený částkou - 50 000 000 000 Kč.

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 50 479 347 964 Kč

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 479 347 964 Kč

C. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 197 575 400 Kč.

D. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8 605 003 980 Kč.

E. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 959 571 000 Kč.

F. Zmocnění ministru financí v §2 odst. 1, 2 (včetně možnosti změnit výši celkových příjmů, celkových výdajů a dalších ukazatelů zde uvedeným postupem a v daném rozsahu), zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze a postupovat pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku podle §1 odst. 10 (příloha č. 8, vše ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2);

II. bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2018

a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 70 034 077 273 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 40 600 000 000 Kč,

b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., ve výši 211 000 000 000 Kč a výši dotace pro doplnění jejích pojistných fondů 2 800 000 000 Kč;

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2018 tak, jak jsem již načetla v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slyšeli jsme návrh usnesení rozpočtového výboru. Nyní o něm budeme hlasovat. Nebudeme. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP