(17.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji paní zpravodajce. Já mám prosbu, abychom o tom bodu I hlasovali zvlášť. Nemáme nic proti rozdělení a přikázání do výborů, ale nechceme podpořit ty základní parametry rozpočtu, takže navrhuji oddělené hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Oddělené hlasování ano. Paní zpravodajko, takže nejprve budeme hlasovat o čem?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: V tuto chvíli budeme hlasovat o I, což je ta část, kdy schvalujeme ty hlavní parametry, to znamená příjmy, výdaje, salda a také způsob vypořádání salda financujícími položkami, dále tam schvalujeme finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy a pak jsou zmocňující ustanovení pro Ministerstvo financí. O této části I budeme nyní hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Myslím, že to je jasné. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, ze 185 přítomných poslanců pro 116, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď bychom hlasovali o zbývajících dvou kapitolách. To je II a III. Ve II bere na vědomí. To jsou ty vztahy, které jsou v Evropské unii. III - přikázání kapitol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, ze 185 poslanců pro 167, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: To jsou všechny návrhy, které byly k hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem pan ministr.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl především poděkovat svým kolegům z vlády za jejich velmi rozumný, racionální a konstruktivní přístup, který nám umožnil sestavit relativně rozumný návrh státního rozpočtu. Dál. Protože, vážené kolegyně a kolegové, toto je, pokud dodrží pan prezident harmonogram sestavování vlády, tak to je pravděpodobně moje poslední vystoupení před plénem Poslanecké sněmovny, tak bych vám chtěl poděkovat za dnešní velmi konstruktivní diskusi, které si vážím přesto, že s některými názory nesouhlasím. Bylo to velice plodné a dobré jednání na rozdíl možná od těch, které jste absolvovali předtím. Já bych vám všem chtěl popřát, aby se vám dařilo ve prospěch občanů této země, kteří vás zvolili do Poslanecké sněmovny, přinášet zákony a jejich novely tak, aby byly skutečně k jejich prospěchu. Přeji vám k tomu hodně štěstí a držím vám palce. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministru Pilnému. Nyní, než přejdeme k dalšímu bodu, tak mám avizováno sdělení volební komise. Prosím její zástupkyni paní poslankyni Jarošovou, aby nás s tím sdělením seznámila. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Dobrý den vážené dámy a pánové. Z pozice místopředsedkyně volební komise bych chtěla vyhlásit lhůtu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise dnes přijala usnesení číslo 22 a vyhlašuje lhůtu poslaneckým klubům na podávání návrhů na změny ve složení orgánů do Poslanecké sněmovny, a to do pondělí 11. 12. do 10 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 5/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid a pány poslance a paní poslankyně o to, aby věnovali pozornost projednávání tohoto bodu.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miroslav, Miloslav Ludvík, omlouvám se, pane ministře. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, i já zde mám svou derniéru. Zároveň je pro mě ctí, že předkládám jako první obyčejný návrh zákona, protože návrh zákona o státním rozpočtu je svým způsobem specifický. Poprosím vás o shovívavost.

Vážený pane předsedající, dámy poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych na tomto místě v krátkosti uvedl návrh novely zákona o léčivech ve vztahu k právní úpravě v oblasti transfuzních zařízení. Uvedený návrh zákona transponuje směrnici Komise EU 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení. Předkládaný návrh novely zákona o léčivech je svou povahou technicistní normou a především umožňuje vydat vyhlášku, která v souladu se směrnicí Komise stanoví pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikaci systému jakosti právě pro zařízení transfuzní služby.

Termín pro transpozici citované směrnice - a to prosím zdůrazňuji - vyprší dne 15. února 2018. Je tedy třeba provést potřebnou implementaci co nejdříve.

Citované pokyny pro správnou praxi již vydávané Evropskou komisí jsou dnes již v oblasti transfuzní služby využívány většinou zařízení, avšak na bázi dobrovolnosti. Prostřednictvím výše uvedené směrnice se pak tyto pokyny ve svém souboru zezávazňují a členské státy mají povinnost je promítnout do svého právního řádu. Jde ve své podstatě o technické podrobnosti týkající se provozu zařízení transfuzních služeb v oblasti např. systému jakosti, odběru vzorků, jejich skladování, záznamu o činnostech, dokumentace, řízení změn v rámci jejich činnosti. (V sále je velký hluk.)

S ohledem na uvedený blížící se transpoziční termín a zejména na rizika plynoucí z jeho nedodržení - podotýkám, že hrozící pokuta je ve výši jeden a tři čtvrtě milionu eur, může být opakovaná - si vás dovoluji požádat, abyste svým hlasováním umožnili schválení zákona v navrženém režimu, tedy v rámci prvního čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, já vás na chvíli přeruším. Hluk v Poslanecké sněmovně překračuje únosnou mez, tak prosím všechny paní poslankyně a pány poslance, aby věnovali pozornost projednávání tohoto bodu. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Takže pouze v rámci režimu prvního čtení, jedině tak bude možno legislativní proces zakončit tak, aby byl transpoziční termín - znovu opakuji, 15. únor 2018 - dodržen. Z pohledu České republiky, která jako členský stát EU má za povinnost implementovat řádně a včas právní předpisy Evropské unie, což byla citovaná směrnice Komise, je potřebné, aby byl návrh zákona na půdě Poslanecké sněmovny schválen v rámci režimu prvního čtení, tak aby Česká republika nemusela být vystavena výše zmíněné sankci. Jednalo by se o velmi zbytečné řízení, uloženou sankci, neboť předkládaná právní úprava je ryze technickou transpozicí předmětné směrnice. Neobsahuje žádnou úpravu nad rámec prováděné směrnice. Jde skutečně pouze o to, aby prostřednictvím předkládaného zákona byl vytvořen legální prostor pro následné přijetí prováděcího právního předpisu, který bude podrobnosti, jež jsou obsaženy ve směrnici, v předvídaných pokynech pro správnou praxi převádět do vyhlášky o lidské krvi.

Dámy a pánové, já bych ještě jednou zdůraznil, zde došlo k souběhu několika nepříjemných, do určité míry nepříjemných okolností, kdy v předchozí Poslanecké sněmovně se do jisté míry zdržovalo přijetí zákona o léčivech, který byl přijat až v polovině roku. Následně už parlament nezasedal, takže v podstatě už nebyla šance projednat tento návrh někdy ještě v zasedání předchozí Poslanecké sněmovny, a z tohoto důvodu, a je to asi také ten důvod, proč je tohle jedna z prvních norem, kterou zde předkládám a kterou zde předkládá ještě stará vláda právě z důvodu toho, aby tam nedošlo k předmětné a citované pokutě.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Pane zpravodaji, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP