(15.30 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, vážený pane ministře, zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu třeba na rozdíl od návrhu rozpočtu, který tady na této schůzi také projednáváme, nám dává určitý ucelený a objektivní pohled a přehled, jak to vy padá se skutečným hospodařením našeho státu. A chtěl bych tady zmínit dvě věci, které jsou podle mě podstatné a budou podstatné při pátečním rozhodování ve druhém čtení státního rozpočtu a při třetím čtení.

Já si dovolím odcitovat jednu položku ze zprávy NKÚ: "Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl vyčerpán pouze z necelých 20 %." Nejvyšší kontrolní úřad dokonce zmiňuje ve své zprávě, že se pravděpodobně nestihne do konce roku vyčerpat minimálně třetina z plánovaných kapitálových výdajů. Já bych chtěl jenom potvrdit, že zástupci Ministerstva financí na jednání kontrolního výboru tuto věc potvrdili. Takže já se domnívám, že naopak stát by měl peníze v době ekonomického růstu investovat a ne investice zanedbávat, což ukazuje tato zpráva o hospodaření.

Druhá věc, kterou chci zmínit, je dluh. Sám NKÚ popisuje, že zásadním problémem zůstává, že v době růstu ekonomiky a minimální nezaměstnanosti vláda nedokáže sestavit alespoň vyrovnaný rozpočet, v lepším případě přebytkový. To je přímá citace. A to představitelé ODS říkají dlouhodobě a naposledy při projednávání zde na tomto plénu při prvním čtení rozpočtu. Já bych chtěl jenom zdůraznit, dámy a pánové, abyste na to mysleli při projednávání rozpočtu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Přeji dobré odpoledne. Máme někoho ještě do všeobecné rozpravy? Nemáme nikoho do všeobecné rozpravy, takže končím všeobecnou rozpravu. Má někdo závěrečné slovo? Nemá závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Máme, takže paní poslankyně Vostrá. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Já jenom v podrobné rozpravě bych se chtěla přihlásit k návrhu usnesení, které jsem tady již přečetla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Vostré. Máme někoho ještě dalšího do podrobné rozpravy? Nemáme nikoho do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo? Nemáme.

 

Takže hlasování o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 22 přihlášeno 180 poslanců, pro 108 poslanců, proti žádný, zdrželo se 72 poslanců. Výsledek: přijato. Končím tento bod.

 

Dalším bodem je

 

25.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období od října 2016 do září 2017
/sněmovní tisk 6/ - prvé čtení

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 6/1. K tomuto bodu vám byl zároveň doručen sněmovní dokument 53, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 11 z jeho 2. schůze ze dne 6. prosince tohoto roku. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Miroslav Grebeníček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní rada Grantové agentury ČR podle zákona č. 130/202 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury ČR. Kontrolní rada v období, za které podává zprávu, tedy od října 2016 do září 2017, pracovala téměř v plném personálním obsazení, v závěru období v počtu devíti členů ze zákonem předpokládaných deseti. Vykonávala v souladu se zákonem kontrolu legitimity a regulérnosti rozdělování finančních prostředků Grantové agentury a hospodaření s majetkem státu, projednávala stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantových projektů a stanoviska předkládala předsednictvu Grantové agentury.

Rozhodující činností Grantové agentury bylo ve sledovaném období poskytování účelové podpory na řešení grantových projektů. Kontrolní rada ve zprávě konstatuje, že celý proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhalo standardním způsobem a že v uplynulém období byla vždy respektována doporučení odborných panelů a oborových komisí. Členové kontrolní rady fyzicky provedli 68 kontrol na zasedání odborných panelů a oborových komisí. Za sledované období, znovu připomínám říjen 2017 až září 2017, bylo zkontrolováno celkem 106 grantových projektů u 15 institucí. Všechny žádosti doporučené v hodnoceném období byly ze strany kontrolní rady vyřízeny, což se promítlo i do návrhu odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury, přičemž stanovený limit 540 tisíc korun nebyl překročen.

Dámy a pánové, v obecné rozpravě vše, to ostatní až v podrobné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, nicméně tady vidím dvě faktické poznámky. Pan poslanec Grebeníček? (Diví se.) Ano, já vás tady mám na displeji. (Omyl.) Takže to odmažu. A ještě paní poslankyni Pekarovou mám u bodu číslo 25 s faktickou poznámkou. (Omyl.) Ne. Takže opět vás tady odmažu. Takže do všeobecné rozpravy nikoho přihlášeného nemáme, končíme všeobecnou rozpravu. Máme nějaké závěrečné slovo? (Ne.) Přednesené návrhy také nemáme, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Takže poprosím pana poslance Grebeníčka, zdali by nám přednesl návrhy.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pokud jde o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 2. schůze ze dne 6. prosince letošního roku, tak si dovolím konstatovat, že výbor po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Grantové agentury ČR Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2016 do září 2017;

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

a konečně III. pověřuje zpravodaje poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem právě v tuto chvíli učinil.

Za tímto usnesením je pochopitelně podepsán předseda příslušného výboru Václav Klaus, ale také ověřovatel Ivo Pojezný. Pane předsedající, z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi, takže končím podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo, hlasování o přednesených návrzích. Takže budeme hlasovat v pořadí, jak jste to přečetl. Takže za prvé, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pane předsedající, naznačil jsem, že součástí tohoto programu je i otázka odměn členů kontrolní rady. Nelze vyloučit, kdybyste ukončil podrobnou rozpravu, že bych už nedostal slovo k této problematice. Čili jestli budete souhlasit, já bych ještě připomněl, o jaké odměny jde.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP